Welkom op de locatie Denekamp

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

Rond de heilige Nicolaas

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Nicolaasplein 2
7591 MA  DENEKAMP

Voor administratieve vragen

  • maandag:         09.30 – 11.30 uur

Voor het aanvragen van intenties op de administratie:

  • dinsdag:         09.30 – 11.30 uur

Aanvragen van intenties kunt u ook doen door te bellen met de administratie, per e-mail of een briefje deponeren in de bus. De kosten zijn € 8,- per intentie.

 

 

Contactgegevens

T. 0541 – 35 13 32

@: denekamp@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage
NL 80 RABO 0110 705 297

Overige bankzaken
NL 90 RABO 0140 753 486

 
p

We staan u graag te woord omtrent:

  • misintenties
  • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
  • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Walter Ottenhof

Voorzitter

Akkermaten 10

7591 HA Denekamp

Tel.: 0541 35 48 26

w.ottenhof@locatiedenekamp.nl

Nick Vonhof

Secretaris

Hakselaar 42

7591 SC Denekamp

06-22244354

n.vonhof@locatiedenekamp.nl

Thed Rijnders

Penningmeester

Van Raethof 11

7591 PW Denekamp

Tel.: 06 23713579

t.rijnders@locatiedenekamp.nl

Stefan Bonnes

Gebouwen

Wilhelminastraat 22

7591 TN Denekamp

Tel.: 06 23825367

s.bonnes@locatiedenekamp.nl

Ben Kuipers

Lid

Tel.: 0541 35 17 55

ben.kuipers@ziggo.nl

Pastoraatgroep locatie Denekamp
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatgroep Denekamp

 

naam telefoonemail
Kim Grote Punt06-100 88 784
Gerdie BeuvinkMeybreestraat 139
7573 EX Oldenzaal
06-438 98 929gerdiebeuvink@gmail.com
Alex Boonszwarie2@gmail.com
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerders begraafplaats

de heer W.Snijders mevr.A.Mollink-Derkman
Nordhornsestr. 34 Molendijk 5
7591BH Denekamp 7591PV Denekamp
T. 35 13 55 T. 35 29 28

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Denekamp 
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
Grafrechten enkel graf   (20 jaar)860.00
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)860.00
Grafrechten dubbel graf naast elkaar (20 jaar)1720.00
Verlengen grafrechten enkel en dubbel boven elkaar (10 jaar) 430.00
Verlengen grafrechten dubbel graf naast elkaar (10 jaar) 675.00
Grafrechten jeugdige personen tot 12 jaar (20 jaar) 180.00
Verlenging grafrechten jeugdige personen  (10 jaar)  90.00
Verwijderen grafteken en beplanting kindergraven vanaf 2011  35.00
Ruimingskosten enkel graf 130.00
Ruimingskosten dubbelbreed graf 260.00
Graf reserveren kosten gelijk aan regulier grafrecht 860.00
Begeleiden bij plaatsen urn door voorganger50.00
Plaatsen urn in urnengraf door begrafenisondernemer met familie  60.00
Grafrechten urnengraf (10 jaar)425.00
Grafrechten urnengraf  (20 jaar) 850.00
Verlenging grafrechten urnengraf  (10 jaar) 425.00
Verstrooiing as op strooiveld van het kerkhof75.00
Naamplaatje op muur voor de tijd van 10 jaar via Ottenhof bestellen  25.00
Bloemversiering kerk  60.00

Ten alle tijden moet eerst bij de locatieraad worden aangevraagd of een buitenparochiaan begraven mag worden op het kerkhof alhier.

Historie Denekamp

In een register van kerkelijke tienden uit het jaar  1276 komt Denekamp (Demnichem) voor het eerst voor als een zelfstandige parochie.

Maar al in de 10e eeuw moet er een kapel hebben gestaan waarschijnlijk gesticht door de abdis van het vrouwenklooster in Metelen.

De St. Nicolaas, zoals die  majestueus torent boven het Nicolaasplein, wordt architectonisch als zeer opmerkelijk beschouwd. Het oudste gedeelte, romaans uit de 12de/13deeeuw en daaraan gebouwd in neo-gotische stijl de koepelkerk begin 20ste eeuw.

Pentekening R.K. Kerk Denekamp 1729 (bron: regiocanons.nl)

Pentekening R.K. Kerk Denekamp 1729 (bron: regiocanons.nl)

In de toren hangen de drie beroemde klokken die ons ter kerke roepen, met droeve klanken onze dood wereldkundig maken en ons uitgeleide doen naar onze laatste rustplaats maar bovenal op blijde toon de Christelijke feestdagen verkondigen èn ons kond doen van andere  wereldse blijde gebeurtenissen.

Een grondige restauratie werd voltooid eind 2010.

Uit de Nicolaasparochie  komen de parochie O.L.V. van Altijddurende  Bijstand te Beuningen en de St. Jozef parochie te Noord Deurningen voort.

Opmerkelijk dat deze parochies niet de naam van de moederparochie hebben gekregen wat in vele andere gevallen wel het geval is geweest. Zie Tilligte en Lattrop de Simon en Judas parochie die voortkomen uit de Simon en Judas parochie in Ootmarsum.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Denekamp

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

6 + 6 =