Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

Mariaviering : Help ons onze godsverlegenheid voorbij

Lieve mensen,

Als de wereld van de Corona iets geleerd heeft, dan heeft ze ons wel het besef bijgebracht dat
het leven kwetsbaar is en dat we lang niet alles in ons leven kunnen maken en beheersen. Hoe
hoog onze levensstandaard ook is, hoe knap onze doctoren en onderzoekers ook zijn, het
leven is lang niet altijd maakbaar. We zullen moeten leven met een onzekere factor in ons
leven, die ons plotseling als een sluipmoordenaar kan overvallen en ons leven ernstig kan
bedreigen.lees verder… Mariaviering : Help ons onze godsverlegenheid voorbij

Wereldmissiemaand 2021 Guinee

Jaarlijks houdt Missio tijdens de Wereldmissiemaand van oktober twee kerkcollectes, op de Missiezondag (voorlaatste zondag) en op de Wereldmissiedag van de kinderen (eerste week).

 

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.”
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.
Jonge kerk De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.
Lees meer op: www.missio.nl

Uw donatie voor de Wereldmissiemaand kunt u overmaken op: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand
Uw donatie voor de Wereldmissiedag van de kinderen kunt u overmaken op: NL14 INGB 0000 01 1020, t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen

Oproep Paus Franciscus aan jonge mensen

Paus Franciscus roept jonge mensen uit de hele wereld op om na de pandemie en het lijden en het isolement dat die met zich heeft meegebracht, een nieuw hoofdstuk in de menselijke geschiedenis te beginnen. De coronacrisis bracht ernstige beperkingen met zich mee voor jongeren. Maar nu is er een kans op een nieuwe start, schrijft hij in een boodschap voor de Wereldjongerendag op het feest van Christus Koning, 21 november.
Het motto van deze jongerendag is dit jaar ontleend aan de Handelingen van de Apostelen: Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig.
De paus dringt er bij de jongeren op aan om de authenticiteit te herontdekken door Christus. Hij nodigt hen ook uit om uit om stil te staan bij Paulus’ bekering op de weg naar Damascus en zegt dat hij hen bij de hand wil nemen op weg naar de Internationale Wereldjongerendagen (WJD) van Lissabon in 2023.

Lees hier meer

Opleiding tot diaconaal assistent

Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van diaconie en caritas onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht als diaconaal assistent, steeds voor een periode van vier jaar.
Toegeruste vrijwilligers
Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van diaconie en caritas willen en kunnen vervullen en op deze terreinen ook zelf actief zijn.

Lees hier meer

Wat is wijsheid?

Thema van Nazomer Geloven thuis 2021

‘Wat is wijsheid?’ Hoe vaak denken we dat niet als we voor een ingewikkelde keuze staan. Verwachten we een antwoord van iemand of Iemand, of van onszelf? In elk geval gaan we ervan uit dat er een wijze keuze te maken is, en dat die wijsheid ook in ons kan oplichten – alsof die al klaarligt. En meestal is dat ook zo! Wie de tijd neemt, zich open stelt voor wijsheid, merkt dat er duidelijkheid en rust komt.
In de Bijbel staat dat God, de bron van alle wijsheid, ons wijsheid kan schenken als wij ernaar vragen. Wijsheid is iets anders dan kennis, iets anders dan het weten van weetjes. Wijsheid heeft te maken met het geheel, met het besef dat je deel uitmaakt van grotere verbanden. Met weten wat je níet weet, en dan toch verder komen. Met luisteren naar de stilte.
Klinkt dat moeilijk? Bedenk dat je allang wijze beslissingen neemt, heel de dag door. Wijsheid is overal te herkennen voor wie zoekt en er de tijd voor neemt. Wijs je kinderen die weg! Wijs op wijsheid, op school, in jezelf, in de wereld om je heen. We wensen jullie dan ook een mooie inspirerende nazomer vol wijsheid!
Speciaal voor de dag van Sint Franciscus, dierendag, voegden we nog wat extra materiaal toe: over wijze dieren, de vogels van Sint Franciscus, het Zonnelied en een speciale dierenkapel. Fijne dierendag!

Naar www.geloventhuis.nl