Welkom op de nieuwspagina van de Parochie

Algemeen nieuws uit de Parochie

VASTENACTIE 2020

SAMENWERKEN AAN EEN VEILIGE TOEKOMST,

een eigen doelenproject van de parochies, H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus
In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de H. Pancratius willen we ons dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor we gekozen hebben is één van de projecten van de landelijke Vastenactie.

Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Belangrijk hierbij is het werken aan het herstel van eigenwaarde van mensen én wederzijds respect binnen families. Mensen met een positieve eigenwaarde zijn minder geneigd om vormen van geweld te tolereren. Ze zullen ook minder snel zelf geweld toepassen. Zowel mannen als vrouwen worden betrokken bij de trainingen. Naast het vergroten van zelfrespect worden families geïnformeerd over hun rechten, hoe deze gerespecteerd kunnen worden in de families en in de gemeenschap. Zij krijgen advies over de manieren waarop je je rechten kunt verdedigen. Door middel van zelfgemaakte podcasts die worden uitgezonden in een wekelijks radioprogramma van MTC worden mensen bewust gemaakt van het probleem en worden zij geïnformeerd hoe zij een cultuur van vrede kunnen creëren.
Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Financiële armoede is niet alleen een factor bij het ontstaan van geweld, maar kan ook zorgen voor andere problemen zoals onvoldoende voeding, minder scholing en migratie. Door 48 jongeren en vrouwen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.
Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 9.30 uur naar de bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden. Zij zal tevens de projecten coördineren in Guatemala. Op zondag 29 maart is zij aanwezig in de viering in de H. Nicolaaskerk te Denekamp tijdens de viering om 10.30 uur. Ook hier bent u allen van harte welkom.
Ook úw bijdrage is van harte welkom, deze kunt u in het bijgesloten zakje in de offerbus achter in de kerk of in de brievenbus van het parochiecentrum deponeren.

Wilt u liever uw bijdrage overmaken dan kan dit op:
NL21 INGB 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag, onder vermelding van: eigen doel projectnummer 401397

Vijfde Zondag: Deel het leven met elkaar

Dit jaar vieren we op grootse wijze 75 jaar bevrijding, een groot goed dat we vanzelfsprekend vinden, maar als we om ons heen kijken dit lang niet altijd is voor iedereen. Soms hoor ik oudere mensen die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt, nog wel eens praten over die tijd. Hoe men na de bezetting en de ellende van de oorlog, de honger en de armoede, prachtige en idealistische ideeën had over hoe ze de samenleving na de oorlog vorm wilden geven. De oorlog had hen bij elkaar gebracht, had grenzen tussen diverse standen in de samenleving doorbroken, en hun onderlinge solidariteit vergroot. Samen wilde men na de oorlog de schouders eronder zetten en droomde men van een nieuwe solidaire samenleving, waarin verschillen tussen arm en rijk geslecht werden, men schouder aan schouder het land weer wilde opbouwen, een land waar ieder mocht leven in vrijheid en het leven voor ieder goed zou zijn. Niet alleen de gewone man en vrouw, maar ook de nieuwe regering, onder leiding van koningin Wilhelmina, had die droom van de toekomst van ons land. Een land waarin ieder een goed onderdak had, er geen honger meer was, men werk had en de solidariteit onderling voorop stond. Met hulp van o.a. het Marshallplan, de samenwerking van de Europese landen, is het gelukt weer uit de puinhopen te herrijzen. De welvaart nam toe tot een peil dat we nooit van tevoren hadden gekend.lees verder… Vijfde Zondag: Deel het leven met elkaar

Lezing rector Kuipers: Brood om te delen, brood om van te leven

Over de liturgie van de eucharistie

Rector Kuipers

Door rector Patrick Kuipers op donderdag 27 februari. Aanvang 19.30 uur in de Sint Nicolaaskerk te Denekamp
Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de hoop dat het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt in onze parochies en geloofsgemeenschappen. De eucharistie is immers, volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” (Lumen Gentium, nr. 11).

Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten precies doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het leven van alledag.

Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om op donderdag 27 februari in de H. Nicolaaskerk van Denekamp te komen spreken over de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut in Utrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke roepingenraden. Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen in de parochies. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.
De lezing begint om 19.30 uur.

 

Patrick Kuipers werd op 26 juni 1975 geboren in Enschede. Al op zeer jonge leeftijd wist hij dat hij priester wilde worden en hij ging direct na zijn eindexamen gymnasium naar het Ariënskonvikt te Utrecht. Daar studeerde hij theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit. In 1996 was hij enkele maanden voor een stage op Papoea Nieuw Guinea bij de paters Maristen aldaar. Hij werkte er mee in een vormingsprogramma voor jongeren en pasgehuwden.

Na de afronding van zijn theologiestudie deed hij zijn pastoraal jaar in de St. Calixtusparochie te Groenlo. Op 29 januari 2000 werd hij in de St. Catharinakathedraal te Utrecht door kardinaal Simonis tot diaken gewijd.

Inmiddels was hij benoemd als pastor in de H. Drieëenheidsparochie en de Emmaüsparochie te Oldenzaal. Op 23 september 2000 volgde in de kathedraal te Utrecht de priesterwijding. In 2003 werd Kuipers benoemd tot pastor te Lichtenvoorde en omgeving. Een jaar later volgde zijn benoeming tot pastoor van negen parochies rond Lichtenvoorde, Aalten en Winterswijk, de latere St. Ludgerparochie. In deze jaren heeft hij ruime pastorale ervaring opgedaan.

In de zomer van 2008 werd hij benoemd tot conrector van het Ariënskonvikt met een studieopdracht aan de Faculteit Katholieke Theologie op het gebied van de Liturgiewetenschappen. Na de sluiting van het Ariënskonvikt als eigen priesteropleiding van het aartsbisdom werd hij benoemd tot rector van het Ariënsinstituut. In de periode dat de seminaristen niet in Utrecht studeerden, was hij het aanspreekpunt voor hen. Daarnaast werd hij benoemd tot voorzitter van de diocesane roepingenraad en tot gedelegeerde voor de pastoraal werk(st)ers met bijzondere aandacht voor het programma van toeleiding naar een benoeming in het Aartsbisdom Utrecht. Eind november 2013 behaalde rector Kuipers zijn kerkelijk licentiaat in de theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie. Momenteel doet hij onderzoek naar de ontwikkelingen van de liturgie van de Paasnacht in de jaren voorafgaand aan het Tweede Vaticaans Concilie en bereidt hij een proefschrift voor. Naast zijn werkzaamheden als rector en promovendus is Kuipers priester-assistent in de St. Catharinakathedraal en vormheer voor het aartsbisdom.

Vormelingendag vicariaat Deventer op 22 maart

Vormelingendag vicariaat Deventer op 22 maart

Ook in 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht Vormelingendagen: op 15 maart in Amersfoort voor jongeren uit de vicariaten Utrecht en Arnhem en op 22 maart in Deventer (vicariaat Deventer). De dag is bedoeld voor jongeren die binnenkort beginnen met de voorbereiding op het H. Vormsel of daar al mee bezig zijn. Het thema van de Vormelingendag op 22 maart in Deventer is: KOM IN BEWEGING!

Lees hier meer

Jong Katholiek organiseert op zaterdag 16 mei een Inspiratiedag Mentorschap in Utrecht

De dag is bedoeld voor vrijwilligers, professionals, jongeren en iedereen die actief is in het tiener- en jongerenwerk. Sprekers als Jeroen Alting von Geusau en Paul Donders gaan in op de vraag hoe je jongeren kunt begeleiden om dichter naar God toe te groeien.
“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. […] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. […] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.”
Paus Franciscus in ‘Christus Vivit’ §242 – 244

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van paus Franciscus vanuit de vraag ‘Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?’

Op deze dag wordt met ervaren professionals ingegaan op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er begeleiding en gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.

Sprekers:

Jeroen Alting von Geusau: Oud-topman bij de NS, oprichter van de Kingsmen, heeft veel ervaring in de begeleiding van jongeren en echtparen bij o.a. de gemeenschap Chemin Neuf.

Paul Donders: CEO van Xpand Nederland, inspirational speaker, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.

Niko Schonebaum: Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.

Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de communiteit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS en is inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Programma (onder voorbehoud):

9.30 uur Inloop
10.00 uur Aan tafel met: Jeroen Alting von Geusau & Paul Donders
11.40 uur Actie met: Niko Schonebaum
12.15 uur Workshops
– Paul Donders
– Jeroen Alting von Geusau
– Zuster Maria Nadiya
– Niko Schonebaum
13.15 uur Lunch
14.15 uur Regiogroepen
15.15 uur H.Mis
16.00 uur Borrel & Einde
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Toegang: Gratis

Aanmelden (vóór 10 mei, i.v.m. lunch reserveren): klik op de knop hieronder

MELD JE HIER AAN!

Deze dag is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de zeven bisdommen samenwerken.

 

Paus spreekt zich uit voor beschermwaardigheid leven

In zijn boodschap voor de 28ste Wereldziekendag op 11 februari 2020 gaat paus Franciscus in op wat Jezus zegt in het Evangelie van Mattheus: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt. 11, 28). De paus benadrukt dat er voor alle zieken troost en verkwikking te vinden is bij de Heer, ook voor diegenen voor wie hun ziekte onomkeerbaar is. Hij wijst in dit verband op de beschermwaardigheid van het leven. In zijn boodschap vertrouwt de paus alle mensen die de last van ziekte dragen, samen met hun familieleden, evenals alle werkers in de gezondheidszorg, toe aan de Maagd Maria, Heil van de zieken.

Lees hier meer