Gebed 12 augustus

God, bron van alle leven, van alle wijsheid, alle tijden door probeert u ons de juiste weg door het leven te wijzen, door uw profeten, door wijze mensen, door bezielde mensen. Maak ons stil van binnen en voer ook ons binnen in uw geheim, in uw wijsheid die tot leven leidt, het ware leven, uw leven. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed

God, onze Vader,
Wij bidden om idealisten,
om mensen die geloven in de groeikracht van het goede
en die daarom blijven hopen op een betere wereld,
om mensen die de moed hebben om tegen de stroom in te gaan
en alles doen om hun dromen werkelijkheid te maken.
Wij bidden om optimisten,
om mensen die verder kunnen kijken dan alle negatieve berichten
en oog blijven houden voor het vele goede dat er overal gedaan wordt,
om mensen die niet passief aan de kant gaan staan,
maar zich blijven inzetten voor een beter leven voor iedereen.

Gebed 4 juni

Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken.
Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen,
soms lukt het ons, soms ook ook niet.
Steeds proberen we eerlijk te leven,
tegenover God, tegenover onszelf, tegenover de ander,
maar niet altijd slagen wij daarin.

God, leer ons over de zwakheden van anderen heen te
stappen en altijd opnieuw blijven geloven
in de goede bedoelingen van de ander.
Leer ons goed te zijn zoals U en laat uw vergeving duidelijker
worden in onze eigen vergeving aan elkaar. Amen

Gebed woensdag 10 maart

Ik zing voor God
Ik zing van een herder met een warme jas
Hij bracht mij, zijn schaap, naar lekker groen gras
Daar mocht ik rusten aan een koele waterbron
En water drinken zoveel ik maar kon
Waar ik ook heenga, ik zal nooit verdwalen
Als de herder me mist, zal Hij me halen
Moet ik door het donker, heel eng en heel lang?
De Herder gaat mee, zo ben ik niet bang
Waar ik ook zit, nooit word ik vergeten
Hij brengt me naar huis en ik mag blijven eten
God dekt een tafel vol heerlijke spullen
Ik schuif lekker aan en mag nu gaan smullen
Ik ben altijd welkom, de deur heeft geen slot,
Ik blijf altijd wonen in het huis van mijn God.
(Uit Gerrie Huibers en Anne Westerduin, Het begon met Licht. Bijbelverhalen voor groot en klein)

Gebed 14 mei 2020

Heer onze God,
kom ons in deze verwarrende tijd tegemoet met de Geest die Jezus bezielde.
Geef ons de kracht om anderen tot steun te zijn om deze crisis te helpen overwinnen.
Geef ons hoop en vertrouwen in onze kwetsbaarheid,
maar vooral het geloof, dat U ons leiding geeft.
Wij bidden het U op voorspraak van Mattias, apostel, door Christus onze Heer.

Amen

Gebed 13 mei 2020

Goede God,
Wij danken U,
voor de kinderen die weer naar school mogen,
voor hun ouders die daarmee ontlast worden,
voor degenen die hun werk weer kunnen oppakken;
voor het leven dat weer geleefd mag worden.

Wij vragen U,
bescherm hen, bescherm ons allen,
dat het virus niet opnieuw veel mensen treft
en doe ons inzien hoe wij onze hernieuwde vrijheid moeten leven;
op een manier die goed is voor heel Uw schepping.

Wij bidden U,
wees allen die ziek zijn nabij,
steun hen die erg getroffen zijn,
ontferm U over hen voor wie het leven donker en beperkt is;
houd in ons allen Uw hoop levend.
Amen

Gebed 12 mei 2020

God,
In deze voor ons moeilijke tijd,
willen wij U ook danken voor alles,
wat ons leven goed en mooi maakt.
Voor alles wat er groeit en leeft in de natuur.
Voor alles wat bloeit
en kleur geeft aan ons leven.
Wij danken U voor het kleine gebaar:
een telefoontje,
een kaartje, een lieve groet door de brievenbus.
Een kleine verrassing van zomaar iemand,
die onze dag doet opbloeien.

Wij danken U,
dat U ons zo Uw aanwezigheid doet voelen,
in de kleine gebaren
van lieve en zorgzame mensen om ons heen.
Wij danken U dat U ons zo doet voelen,
dat Uw levenskracht
het altijd wint
en ons weer doet opstaan.

Amen

Gebed 11 mei 2020

Eeuwige God,
Gij die soms ver van ons verwijderd lijkt, afwezig zelfs,
en die soms zo dicht bij ons zijt als de adem
die ons lichaam binnenstroomt,
wil horen naar ons, nu we tot U bidden.

Schep volop ruimte in ons voor U, God,
verlicht ons denken
en maak ons hart gevoelig,
zodat we uw stem horen meeklinken
in de gebeurtenissen van alledag.

Geef ons het warme gevoel dat U er bent
en het vertrouwen dat we met U kunnen spreken
als was U een lieve mens die één en al luisteren is
Moge Jezus Christus ons op de weg zetten naar ons antwoord op U,
onze God van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

Gebed 8 mei 2020

Goede Vader in de hemel, wil ons genadig verhoren als wij tot u bidden
voor al diegenen die het in deze verwarrende tijd moeilijk hebben zowel geestelijk als lichamelijk,
dat zij vertroosting mogen ervaren van medemensen en verlichting mogen krijgen in hun lijden;
bidden we ook voor onze dierbare overledenen om eeuwig leven in Uw Vaderhuis.

Amen

Gebed 7 mei 2020

God van nabijheid,
Wij komen tot U
nu wij in onze ontmoetingen afstand
moeten houden van elkaar.

Versterk in ons het besef dat U ons aan elkaar bindt
als broeders en zusters van één Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn.

Wij bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus.
Wij bidden U ook voor allen die in de zorg werken:
bescherm hen, leid hen, sta hen bij.

Geef dat wij Uw aanwezigheid mogen ervaren
en dat we mogen beseffen dat U ons nabij wilt zijn
in alle omstandigheden van ons leven.

Amen.

Ben Wolbers, co-provinciaal lid Eerste Orde Karmel

Gebed 6 mei 2020

Je zei niets
Je keek me aan
Je gezicht leefde mee
Je was gericht op mij
Je was een en al aandacht
Je hield mijn hand zacht vast
je streelde even de muis van mijn hand
je bewaarde ook afstand.
Je zei niets
Je ogen zeiden alles
Je was een luisterende
Hand
Je bood mij houvast
Je zei niets
Je zei genoeg

Marinus van den Berg

Gebed 5 mei 2020

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.

– Franciscus van Assisi 1182-1226