Gebed 6 mei

Goede Vader,
Geef dat ik meer mag
Troosten dan getroost worden
Geven dan ontvangen
Begrijpen dan begrepen worden
Lachen dan huilen
Prijzen dan klagen

Want door te geven
Ontvangen wij
U gaf uw enige Zoon
En Hij ons het leven.

Leo Heuvelman

 

Gebed: God van alle leven

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Gebed: GASTVRIJHEID

Gastvrijheid is
je huis uitnodigend openstellen voor de ander.
Gastvrijheid is
je brood delen met hen die honger hebben.
Gastvrijheid is
eenzamen opnemen in je eigen kring.
Gastvrijheid is
vreemdelingen en minderheden zonder vooroordelen tegemoet gaan.
Gastvrijheid is
de deur van je hart openzetten voor je medemens,
naar het voorbeeld van Jezus.
Dan komt Hij opnieuw tot leven,
dan kan hij herkend worden in ieder van ons.

Emmaüsgangers

Soms voelen wij ons Emmaüsgangers,
blind gestaard op het droevig heden,
blind van tranen over een tevergeefs verleden.
We hebben nog wat oude verhalen,
altijd dezelfde, die ons niet meer kunnen boeien,
versteende rituelen die niet meer ons verlangen kunnen verwoorden.
Wie komt er door onze gesloten deuren?
Is er iemand die met ons mee wil lopen
en ons een nieuw verhaal wil vertellen,
een nieuw vergezicht wil openen?

Zoek niet in de hemel, niet diep in de aarde,
zoek het niet in kleine atomen en de verre ruimte.
Dat nieuwe verhaal is in mijn ogen te lezen
als je met me mee wilt lopen.
Dat wat je te delen hebt, deel het met mij en je zult herleven.
Houd je oordeel maar achterwege
en luister maar naar mijn verdriet, naar mijn stilte.
Open je handen maar en je vindt vanzelf een andere open hand.
Wees gastvrij en de deuren gaan vanzelf open.
Merk je het niet, ik loop al een hele tijd met je mee;
wanneer gaan je ogen nu eens open?

Mijn Heer en mijn God
of hoe U ook heten mag in onze menselijke kring,
in die mensenstoet die door dit leven trekt.
U bent dus die liefste van mijn leven
en ook die vreemdeling, dat kind, die buur, die baas,
wie al niet, schuw of brutaal.
Laat mij lezen in uw gelaat, dat open hoek van ons leven.
Breek voor ons het brood.
Wij zullen het herkennen en leven!

Gebed 3 april

Goede God, over de hele wereld gedenken mensen het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, uw Zoon.
Met hen verbonden, wil ik bidden: Ontferm U over alle mensen die delen in Jezus’ lijden, allen die een zwaar kruis moeten dragen, allen die honger en dorst lijden, allen die gebukt gaan onder armoede, geweld of uitbuiting, allen die ongeneeslijk ziek zijn en bang zijn voor de dood.
Ontferm U over allen die anderen bijstaan in hun nood: dokters en verpleegkundigen, welzijnswerkers en sociale werkers, pastores en psychologen, leerkrachten en opvoeders, mantelzorgers en rouwverzorgers, onderhoudspersoneel en zij die zorgen voor onze voeding, zovelen die vanuit hun beroep of als vrijwilliger oprechte zorg en menselijkheid betonen.
Ontferm U over hen die onze wereld besturen: politici, wetenschappers, bedrijfsleiders, opiniemakers, allen die leiding geven aan anderen.
Ontferm U over allen die getroffen zijn door vreselijke ziektes, of door het Corona-virus en gestorven zijn, gedenk hen die eenzaam moesten sterven, allen die geen afscheid konden nemen van een geliefde.
Ontferm U over allen die zoeken naar zin en houvast, allen die twijfelen en angstig zijn voor de toekomst, allen die kracht zoeken in hun geloof, allen die hoop putten uit het Pasen van Jezus Christus. Ontferm U over de mensen rondom mij die het moeilijk hebben.
Amen

Gebed Goede Vrijdag Kruisweg

Goede God,

wij roepen om uw aanwezigheid bij het gaan van de kruisweg op deze Goede Vrijdag.

Wij gedenken al uw mensen, die vandaag hun kruisweg gaan, omwille van hun geloof in gerechtigheid en vrede. Wij noemen met name hun voorganger en pleitbezorger: Jezus, de gekruisigde, en in zijn onverwoestbare naam gedenken wij allen die gisteren en vandaag vermoord, gemarteld en verbannen werden, of die veracht, miskend en uitgelachen werden, omdat zij wilden blijven die zij geworden waren, uit kracht van uw Naam: mensen voor mensen. Dat wij mogen gaan in hun voetspoor, dat de liefde onder ons het in uw Naam zal winnen van de dood. Laat ons gaan in vrede

Gebed Witte Donderdag

God, wij danken u om uw Zoon Jezus Christus, Hij is tot het uiterste gegaan, door de dood heen, verbonden met U In Hem zijt gij God-met-ons geworden, bond- en tafelgenoot van mensen die op zijn woord ook elkaars tafelgenoten mochten worden. Blijf ons nabij. Houd Zijn droom onder ons levend, opdat wij, elkaar in vrede verbonden nabij, een volk naar Uw hart worden. Amen.

Lotte Beernae

Gebed 31 maart

Goede God, niet die weg waarop wij gaan, maar hoe wij die gaan, doet ons beseffen hoe zwaar het soms is en hoe moeilijk: om te delen en te breken om zo uw toekomst gaande houden. Geef ons kracht en inspiratie om in het spoor van uw Zoon verder te gaan.
Amen.

Gebed 30 maart

Jij die voor ons zo ver weg bent
Jij, die voor ons zo ver weg bent, en vaak toch ook zo dichtbij, schenk ons, mensen, jouw vrede.
Verlicht ons bestaan en doorbreek de hardheid; open onze harten en maak ons tot tedere mensen, die jouw woord kunnen delen tot bevrijding van de slaven van onze tijd, hen die nauwelijks delen in ons voedsel, hen die niet geaccepteerd worden zoals ze zijn.
Bevrijd ook hen die het voedsel weigeren en zich losbreken van deze wereld. Neem hen en ons allen hij de hand en voer ons tot waarachtig leven, zó dat al het werk van onze handen Jou tot een ware lofzang zal zijn.

Gebed 29 maart

Heer,
Met onze hand-palmen en hosannagezang eren we U zoals lang geleden de kinderen van Israël.
Met heel ons hart leven we in deze Goede Week mee met U en met allen die een kruis te dragen hebben.
Dat uw eenzaamheid niet het laatste woord heeft, sterkt ons nu. Dat uw lijden niet vergeefs is, geeft ons nu moed.
Dat uw dood niet het einde is, geeft ons hoop. Zegen onze handpalmen. Geef ons dankbare handen die klappen voor al wie voor ons zorgen.
Geef ons biddende handen om vreugde en zorg in uw Hand neer te leggen.
Amen.

Gebed 26 maart

Heer onze God, de lijdensweg van Uw zoon laat ons zien hoezeer U begaan bent met ons. Als wij leerlingen willen zijn van Uw zoon, dan zullen wij hem dienen te volgen op al onze wegen. Moge het voor ons duidelijk worden hoe Jezus voor ons geleden heeft. Open dan onze ogen en beroer ons hart, zodat wij inzien en bewust worden hoe groot Uw liefde voor ons is. Help ons ons kruis met U te dragen. Amen

Gebed 25 maart

Beste mensen in deze 40-dagentijd is het goed om in onszelf te keren en te ontdekken waar het goddelijke in ons woont; dat mag het vertrekpunt zijn om zelf troost, nabijheid en liefde te zijn voor onze medemensen.