Wereldmissiemaand 2021 Guinee

Jaarlijks houdt Missio tijdens de Wereldmissiemaand van oktober twee kerkcollectes, op de Missiezondag (voorlaatste zondag) en op de Wereldmissiedag van de kinderen (eerste week).

 

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.”
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.
Jonge kerk De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.
Lees meer op: www.missio.nl

Uw donatie voor de Wereldmissiemaand kunt u overmaken op: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand
Uw donatie voor de Wereldmissiedag van de kinderen kunt u overmaken op: NL14 INGB 0000 01 1020, t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen

Kevelaerlof in Denekamp en 1 november-bedevaart naar Kevelaer

Het jaarlijkse Kevelaerlof gaat dit jaar door. En wel op zondag 3 oktober 2021 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp dit plechtig Kevelaerlof.
Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 21e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp.
Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden of de reis dit jaar niet hebben gemaakt in verband met de Corona-pandemie, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.
Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”
1 November bedevaart naar Kevelaer
Ook de ééndaagse bedevaart op 1 november a.s. gaat dit jaar weer door. Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op maandag 1 november 2021 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.
De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochies Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Basel, Zwitserland, Felix Gmür. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax – Christi de Pauselijke zegen uitreiken. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie. De reiskosten bedragen € 20,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:
Denekamp: de heer H. Dierselhuis telefoon 0541 -35 27 37 of
de heer J. Mollink telefoon 0541 -35 29 28
Geesteren: mevrouw Y. Koggel telefoon 0546 – 63 27 97 of
de heer Th. Maathuis telefoon 0541 – 55 14 73
Langeveen: de heer J. Paus telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel telefoon 06 – 11 46 27 48
Lattrop: mevrouw A. Pegge telefoon 0541 – 22 93 45
Noord Deurningen mevrouw A. Brunink telefoon 0541 – 35 39 10
Ootmarsum de heer H. van der Aa telefoon 0541 – 29 27 78
Reutum/Fleringen de heer F. Dijkers telefoon 0541 – 67 02 35
Rossum mevrouw A. Heerink telefoon 0541 – 62 57 88 of
mevrouw R. Aveskamp telefoon 0541 – 62 56 71
Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58
Tubbergen mevrouw B. Olthof telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse mevrouw R. Kemna telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge telefoon 06 – 50 61 08 70
Of met één van de overige bestuursleden: Gerard Lohuis uit Ootmarsum (telefoon: 06 – 12 35 37 45); Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Versoepelingen maatregelen per 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden.
Dit betekent concreet:
Opgave vooraf voor kerkbezoek en registratie voor de viering is niet meer nodig.
Blijf thuis bij klachten die kunnen duiden op corona.
Men hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien, dit past immers niet bij het karakter van de kerk.
Volkszang is weer toegestaan.
Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen indien men de 1,5 meter afstand kan handhaven en de regels van het RIVM zoals ventileren, spuien etc. in stand houdt.
De communie kan weer met de hand worden uitgereikt, het hoestscherm blijft gehandhaafd.
Wel vragen de bisschoppen aan de gelovigen om rekening te houden met elkaar, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen in de kerk.

Avondwake en uitvaart:
Bovengenoemde versoepelingen gelden vanzelfsprekend ook voor avondwakes en uitvaarten. Dit betekent dat er ook weer avondwakes en uitvaarten gehouden kunnen worden zonder beperking van het aantal gelovigen, mits de kerk voldoende geventileerd kan worden.

Lees hier meer

Extra bericht vanwege versoepelingen

Zoals u weet hebben de Nederlandse Bisschoppen de 1,5 meter maatregel in de kerkgebouwen opgeheven, mits ze goed geventileerd kunnen worden. Dit betekent dat in de praktijk zoveel mogelijk deuren open staan en met de herfst in aantocht kan het verstandig zijn dan ook wat extra warme kleding aan te trekken. Ook raden wij u aan, in geval u niet tot hetzelfde huishouden behoort, tussen u en de naast zittende kerkganger(s) één(zit)plaats vrij te laten.

Aantal aanwezigen bij uitvaart naar 100

Met ingang van 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaart

Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets.

Kerkbijdrage wel degelijk bestemd voor eigen locatie

Naar aanleiding van een krantenartikel bereiken ons vragen over de besteding van de opbrengst van de jaarlijks actie kerkbalans.
Met klem nemen wij afstand van dat artikel omdat het niet waar is wat er staat geschreven.
Heel nadrukkelijk kunnen we bevestigen dat binnen de parochie Lumen Christi de afspraak bestaat dat alle gelden die door een locatie worden ingezameld uitsluitend voor de desbetreffende locatie bestemd zijn.
Dit betekent voor elke locatie dat de opbrengst van de jaarlijkse actie kerkbalans uitsluitend bestemd is om door en voor de eigen geloofsgemeenschap te worden gebruikt. De penningmeester van de parochie Lumen Christi bevestigt een en ander ook nog eens in de begeleidende brief die u daarover bij het intekenformulier heeft ontvangen.
Eind vorig jaar is elke locatie een volledig overzicht verstrekt van de exploitatie over het jaar 2019 zodat u zich een beeld kunt vormen over de besteding van de ontvangen bedragen.
We hopen u met deze mededeling te hebben gerust gesteld en nodigen u van harte uit onze kerk te blijven steunen onder het motto “GEEF VANDAAG VOOR UW KERK VAN MORGEN”
Het is per slot van rekening onze (uw) kerk die het middelpunt van onze gemeenschap is. Dat was zo toen de kerk werd gebouwd en we gaan ervoor omdat tot in lengte van jaren zo te laten. U toch ook!? Geef daarom, we hebben uw bijdrage hard nodig.
Bij voorbaat dank.

Het Parochiebestuur

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet aanwezig bent tijdens een communie viering of viering van de eucharistie. Juist het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel aanbieden. Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen. U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van Lumen Christi. Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt.

Mocht u vragen hebben over het thuis ter communie gaan dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi.

Vriendelijke groet,

Team pastores Lumen Christi

Nieuws van Caritas

Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen

Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen.. We maken het ondanks deze Corona gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen.

Wat doet Caritas?
Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas.
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, bedden, een fornuis, een stofzuiger, kleding, schoolspullen, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Normaal gesproken wordt er in het derde weekend van november in de kerk in Ootmarsum een collecte gehouden voor Caritas. Aangezien er door Corona echter een maximum is gesteld aan het aantal kerkgangers, verzoeken wij u om dit jaar een bijdrage naar ons over te maken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site
www.caritaslumenchristi.nl

Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi.

Sinterklaasactie
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” aanbieden aan cliënten van de voedselbank. Dit pakket wordt ook geschonken aan gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, handgel, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er maar liefst 240 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zeker in deze bijzonder Coronatijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.
Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via de diakens Kerkhof Jonkman of Van Vilsteren

Wie zit er in het bestuur van Caritas?
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas.
Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte zijn dit Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Metgod en voor Denekamp zijn dat Beate Nieuwhuis en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld.
Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?

Annemarie Hulsmeijers, Caritas