St.Jozef-tentoonstelling in kerk De Lutte

Paus Franciscus heeft in december het jaar 2021 uitgeroepen als het St.Jozefjaar.
In zijn apostolische brief “Patris Corde” (d.i. “met een vaderhart”) wil Paus Franciscus er nog eens op wijzen dat St.Jozef een voorbeeld is voor alle mannen. Als hoofd van de Heilige Familie heeft hij de zorg voor Maria en het kind Jezus op zich genomen – ook toen ze moesten vluchten naar Egypte – en als timmerman verdiende hij zijn brood voor dit gezin.
Mede daarom werd hij in het verleden aangewezen als patroonheilige van alle bouwvakkers en arbeiders en ook werd hij afgeschilderd als “zorgende voor een zalige dood” want bij zijn overlijden stonden ongetwijfeld Maria en Jezus aan zijn sterfbed. In het gebrandschilderde raam boven het St.Jozefaltaar in onze kerk is dit mooi afgebeeld. (zie foto) .
Voor De Lutte is dit St.Jozef-jaar ook een bijzonder jaar want daar staat in het kerkenbos achter de kerk een kapel gewijd aan St.Jozef. Iets unieks want overal zie je in Twente landkruizen en Maria-kapelletjes maar alleen in De Lutte staat ook een kapel gewijd aan St.Jozef. Hoe komt dit ?
Toen rond 1850 geen processies mochten worden gehouden op de openbare weg besloot pastoor Geerdink een bosgebied achter de kerk aan te leggen zodat de processies “op eigen grond” konden worden gehouden en langs dit processiepad werden rond 1875 drie kapellen gebouwd, gewijd aan resp. St.Willibrord, St.Plechelmus en St. Jozef.
Op de plaats van de St.Jozef-kapel werd rond 1923 op initiatief van Pastoor Rüding een klooster opgericht ( het St.Jozefgesticht) van waaruit de Zusters der St.Jozefcongregatie uit Amersfoort begonnen aan hun “liefdewerken” voor de Lutter gemeenschap, zoals naai- en kniponderricht, wijk- en ziekenverpleging en een “bewaarschool” voor de kleine kinderen. Toen rond 1970 de laatste nonnetjes vertrokken kwam het kloostergebouw leeg en in 1972 werd het helaas gesloopt .
Op de vrijkomende grond kwam in latere jaren de bibliotheek en een peuterspeelzaal/VVV maar deze zijn inmiddels ook al weer verdwenen om plaats te maken voor het nieuwe gezondheidscentrum.
Toen in 2007/2008 werd besloten om het kerkenbos te “revitaliseren” ( een grondige opknapbeurt) werd ook besloten een nieuwe kapel te bouwen aan het einde van het beukenlaantje dat vanaf het oude klooster het kerkenbos in liep en deze kapel werd ook gewijd aan St.Jozef.
Toen Paus Franciscus het jaar 2021 uitriep als het jaar van Sint Jozef besloten enkele vrijwilligers gedurende de zomermaanden een tentoonstelling te organiseren in de kerk over St.Jozef in al zijn hoedanigheden. Na een oproep in het dorpsblaadje ‘t Luutke en door zelf op pad te gaan werden vele beelden en beeltenissen verzameld van Jozef als timmerman, als huisvader en als begeleider van de stervenden. Ook het in Oldenzaal gevestigde museum “de Pelgrim” en Toos Achterweust werkten volop mee aan deze expositie die op zondag 4 juli is/zal worden “ingezegend” door pastor Tom van Vilsteren.
We hopen dat de vele dagjesmensen en toeristen die de komende maanden De Lutte en haar fraaie omgeving zullen bezoeken ook een kijkje zullen nemen in ons alle dagen geopende kerkgebouw
maar ook voor de Lutternaren is het een must om te zien wat afkomstig is uit het “rijke Roomse leven” en nog steeds een betekenis kan hebben. Sint Jozef als een vaderfiguur voor velen !
Uiteraard mag een wandeling door het kerkenbos naar de Jozef-kapel dan niet ontbreken.

Update protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26-6-21

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Lees hier alles over de versoepelingen en aanpassingen

Mogelijkheden Kerkelijk afscheid

Sinds de coronapandemie hebben zich nogal wat beperkingen opgedaan bij het laatste afscheid. Als parochie hebben wij de richtlijnen van de overheid opgevolgd, maar tevens gezocht naar mogelijkheden om binnen de aangegeven grenzen, zorg te dragen voor een zo goed mogelijk afscheid en begeleiding van de nabestaanden. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de mogelijkheden voor een kerkelijk afscheid. Graag stellen wij u op de hoogte van deze mogelijkheden waaruit de familie een keuze kan maken bij een kerkelijk afscheid.

Avondwake, afscheidsviering, uitvaart of crematie:

Nog altijd bestaan de mogelijkheden voor een Avondwake, de volgende dag gevolgd door een begrafenis of crematie. Men kan ook kiezen voor alleen een viering op de dag van de begrafenis of crematie. Ook kan er op de avond voorafgaand aan de begrafenis of crematie een afscheidsviering worden gehouden in onze kerken.

Kerkelijke viering in Aula of Crematorium:

De pastores en parochieel voorgangers zijn vanzelfsprekend bereid om een kerkelijke viering met de uitvaartrituelen te verzorgen op verzoek van de familie in het crematorium of aula. Dit zal dan altijd een Dienst zijn van Woord en Gebed.

Kerkelijk ritueel op de begraafplaats:

Mocht men louter kiezen voor een begrafenis op het kerkhof, dan zijn ook het pastoraal team en de parochieel voorgangers hiervoor beschikbaar.

Kerkelijk ritueel na condoleren in de kerk:

Omdat men maar een zeer klein aantal mensen kon uitnodigen sinds de coronapandemie, is het condoleren in de kerk (of thuis) voorafgaand aan het afscheid de volgende dag, een steeds vaker voorkomend gebruik geworden. Wanneer er de volgende dag geen kerkelijke viering is, kan dit condoleren na afloop prima afgesloten worden met een korte dienst waarin de absoute is opgenomen. Ook kan een koor gevraagd worden dan enkele liederen te zingen.

Als parochie bieden wij u diverse mogelijkheden om het afscheid te verbinden met kerkelijke rituelen, ook al vindt het afscheid niet plaats in het kerkgebouw. Graag denkt het pastoraal team mee met de vragen en wensen van de familie, mits deze vallen binnen de mogelijkheden die zij als kerk kan bieden. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de pastores.

Samen hopen wij een passend en zo goed mogelijk afscheid te kunnen verzorgen voor uw dierbare.

Pastoraal Team Lumen Christi

Dit jaar weer bedevaart naar Kevelaer

Wij hebben als bestuur van de Broederschap Kevelaer Noord-Oost Twente overleg gehad over de invulling van de augustus-bedevaart dit jaar 2021. Ook dit jaar is nog heel anders dan zoals wij in voorgaande jaren gewend waren.
Maar toch is er wel hoop! Wij zien in de media en om ons heen dat de vaccinatiecampagne in Nederland nu echt goed op stoom komt. Onze overheid geeft aan dat voor september alle volwassenen, die dat willen, gevaccineerd kunnen zijn.
Wij hopen en verwachten dan ook, dat er in de loop van de zomer meer mogelijkheden zijn, ook voor onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van de Covid-19-maatregelen die in Duitsland gelden. Wij zijn al wel bezig met de voorbereiding van onze jaarlijkse tweedaagse bedevaart naar Kevelaer. Naast de busprocessie, wordt ook de mogelijkheid geboden om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Ook zal er in principe een groep pelgrims wandelend naar Kevelaer gaan en zich op vrijdag bij de andere pelgrims uit Oost Twente aansluiten. Natuurlijk zal zowel tijdens de reis, als tijdens het verblijf in Kevelaer rekening gehouden worden met op dat moment van toepassing zijnde overheidsvoorschriften, zowel van de Nederlandse als van de Duitse overheid. Voor het reizen met de bus geldt op dit moment de verplichting om gedurende de reis een mondkapje te dragen. De 1,5-meter regel geldt nu niet meer voor busreizen.lees verder… Dit jaar weer bedevaart naar Kevelaer

Aantal aanwezigen bij uitvaart naar 100

Met ingang van 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaart

Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets.

Richtlijnen van de Rijksoverheid t.a.v. uitvaarten en corona

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

Uitvaartplechtigheid
Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart zijn uitgezonderd van de regels voor maximale groepsgrootte. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.
Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

  • personeel van de uitvaartonderneming
  • geestelijke medewerkers
  • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium

Kerkbijdrage wel degelijk bestemd voor eigen locatie

Naar aanleiding van een krantenartikel bereiken ons vragen over de besteding van de opbrengst van de jaarlijks actie kerkbalans.
Met klem nemen wij afstand van dat artikel omdat het niet waar is wat er staat geschreven.
Heel nadrukkelijk kunnen we bevestigen dat binnen de parochie Lumen Christi de afspraak bestaat dat alle gelden die door een locatie worden ingezameld uitsluitend voor de desbetreffende locatie bestemd zijn.
Dit betekent voor elke locatie dat de opbrengst van de jaarlijkse actie kerkbalans uitsluitend bestemd is om door en voor de eigen geloofsgemeenschap te worden gebruikt. De penningmeester van de parochie Lumen Christi bevestigt een en ander ook nog eens in de begeleidende brief die u daarover bij het intekenformulier heeft ontvangen.
Eind vorig jaar is elke locatie een volledig overzicht verstrekt van de exploitatie over het jaar 2019 zodat u zich een beeld kunt vormen over de besteding van de ontvangen bedragen.
We hopen u met deze mededeling te hebben gerust gesteld en nodigen u van harte uit onze kerk te blijven steunen onder het motto “GEEF VANDAAG VOOR UW KERK VAN MORGEN”
Het is per slot van rekening onze (uw) kerk die het middelpunt van onze gemeenschap is. Dat was zo toen de kerk werd gebouwd en we gaan ervoor omdat tot in lengte van jaren zo te laten. U toch ook!? Geef daarom, we hebben uw bijdrage hard nodig.
Bij voorbaat dank.

Het Parochiebestuur

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet aanwezig bent tijdens een communie viering of viering van de eucharistie. Juist het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel aanbieden. Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen. U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van Lumen Christi. Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt.

Mocht u vragen hebben over het thuis ter communie gaan dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi.

Vriendelijke groet,

Team pastores Lumen Christi

Nieuws van Caritas

Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen

Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen.. We maken het ondanks deze Corona gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen.

Wat doet Caritas?
Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas.
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, bedden, een fornuis, een stofzuiger, kleding, schoolspullen, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Normaal gesproken wordt er in het derde weekend van november in de kerk in Ootmarsum een collecte gehouden voor Caritas. Aangezien er door Corona echter een maximum is gesteld aan het aantal kerkgangers, verzoeken wij u om dit jaar een bijdrage naar ons over te maken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site
www.caritaslumenchristi.nl

Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi.

Sinterklaasactie
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” aanbieden aan cliënten van de voedselbank. Dit pakket wordt ook geschonken aan gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, handgel, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er maar liefst 240 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zeker in deze bijzonder Coronatijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.
Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via de diakens Kerkhof Jonkman of Van Vilsteren

Wie zit er in het bestuur van Caritas?
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas.
Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte zijn dit Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Metgod en voor Denekamp zijn dat Beate Nieuwhuis en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld.
Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?

Annemarie Hulsmeijers, Caritas

Bezoek van De Zandtovenaar verschoven naar volgend jaar

Beste mensen,
Het is heel jammer, maar we kunnen niet anders dan meedelen dat het bezoek van De Zandtovenaar aan Lumen Christi niet door kan gaan.
De Zandtovenaar zou op vrijdag 18 december op het Nicolaasplein een voorstelling verzorgen in samenwerking met de verteller Theo Scholte Lubberink uit Agelo en de themakoren van Denekamp en Lattrop o.l.v. de dirigent Dennis Oude Nijeweme.

We zijn heel blij dat De Zandtovenaar heeft toegezegd volgend jaar naar de parochie te willen komen en wel op vrijdag 17 december 2021.

Pastoresteam, parochiebestuur en werkgroep “10 jaar Lumen Christi”.