LEVENDE STENEN

Een Paasproject, geïnitieerd door de protestantse kerk in Denekamp, waar we als parochie Lumen Christi graag bij aansluiten.
De lockdown en het gebrek aan perspectief raken ons allemaal.
We missen zo veel en we missen elkaar. De onzekerheid is groot.
Dat is lastig en vermoeiend, frustrerend en slopend, en voor veel mensen zelfs keihard.
Hoe hou je dat vol?
Stenen gooien helpt niet. Dat hebben we gemerkt. Schreeuwen en demonstreren ook niet. Maar wat dan wel? Moet je dan alles maar opkroppen: ‘niet klagen maar dragen, en bidden om kracht’? Je klacht uiten, stoom afblazen, dat is nodig om geestelijk gezond te blijven.
Een ritueel kan daarbij helpen.

Een ritueel voor thuis, op weg naar Pasen
-Zoek een steen die in je hand past;
-Geef deze in de vastentijd (40 dagen vanaf Aswoensdag (17-02)) op weg naar Pasen een plek in je huis en zet er een waxinelichtje bij;
-Neem elke dag die steen even in je hand, en wees een tijdje stil, als een soort van gebed. Brand er een kaarsje bij;
-Zie deze periode als ‘een weg naar binnen’ en vraag je af welke stenen er op mijn weg, op mijn hart liggen. Dit is een periode van stilstaan bij wat pijn doet en wat moeilijk is, bij waar ik in mijn leven op dit moment mee worstel. Bij het lijden in de wereld;
-Schrijf in de loop van deze periode met speciale stift op de steen wat er op jouw hart drukt, wat er in je omgaat.
-Breng deze steen op enig moment in de Goede Week (week van 29 maart) naar de kerk in je eigen geloofsgemeenschap; leg de steen bij het kruis met de paarse doek op of bij het priesterkoor.

Op Goede Vrijdag bidden we in de viering voor alle pijn, zorgen, verdriet, moeilijkheden waar de woorden die op de stenen geschreven zijn, uiting aan geven.
Met Pasen is het paarse doek vervangen door een wit doek………….het Licht heeft het donker verdreven…………dat dit Licht de stenen op onze weg zal doen wegrollen en ook ons hart mag verlichten.

Wij wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest.
Pastoraal team parochie Lumen Christi

Richtlijnen van de Rijksoverheid t.a.v. uitvaarten en corona

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

Uitvaartplechtigheid
Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart zijn uitgezonderd van de regels voor maximale groepsgrootte. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.
Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

  • personeel van de uitvaartonderneming
  • geestelijke medewerkers
  • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium

Kerkbijdrage wel degelijk bestemd voor eigen locatie

Naar aanleiding van een krantenartikel bereiken ons vragen over de besteding van de opbrengst van de jaarlijks actie kerkbalans.
Met klem nemen wij afstand van dat artikel omdat het niet waar is wat er staat geschreven.
Heel nadrukkelijk kunnen we bevestigen dat binnen de parochie Lumen Christi de afspraak bestaat dat alle gelden die door een locatie worden ingezameld uitsluitend voor de desbetreffende locatie bestemd zijn.
Dit betekent voor elke locatie dat de opbrengst van de jaarlijkse actie kerkbalans uitsluitend bestemd is om door en voor de eigen geloofsgemeenschap te worden gebruikt. De penningmeester van de parochie Lumen Christi bevestigt een en ander ook nog eens in de begeleidende brief die u daarover bij het intekenformulier heeft ontvangen.
Eind vorig jaar is elke locatie een volledig overzicht verstrekt van de exploitatie over het jaar 2019 zodat u zich een beeld kunt vormen over de besteding van de ontvangen bedragen.
We hopen u met deze mededeling te hebben gerust gesteld en nodigen u van harte uit onze kerk te blijven steunen onder het motto “GEEF VANDAAG VOOR UW KERK VAN MORGEN”
Het is per slot van rekening onze (uw) kerk die het middelpunt van onze gemeenschap is. Dat was zo toen de kerk werd gebouwd en we gaan ervoor omdat tot in lengte van jaren zo te laten. U toch ook!? Geef daarom, we hebben uw bijdrage hard nodig.
Bij voorbaat dank.

Het Parochiebestuur

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet aanwezig bent tijdens een communie viering of viering van de eucharistie. Juist het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel aanbieden. Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen. U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van Lumen Christi. Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt.

Mocht u vragen hebben over het thuis ter communie gaan dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi.

Vriendelijke groet,

Team pastores Lumen Christi

KERKBALANS 2021

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Beste Parochianen,

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band. Als kerk willen we gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar in blijde en in minder mooie dagen, met zingeving, troost en richting. Dit beschouwt de kerk als haar hoofdtaak. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Met het motto: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN wordt ook in 2021 de actie Kerkbalans gehouden. Een vaste groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om deze actie tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het parochiebestuur en het pastorale team zijn hen dan ook onverminderd dankbaar voor hun inzet.

KERK ZIJN WIJ SAMEN

De kerk als plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, maar ook als plaats die ons mensen met elkaar verbindt op belangrijke momenten in ons leven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen; maar dat centrale punt in onze kernen moet wel onderhouden worden (o.a. schilderwerk, restauratie). Uw kerk kost geld. De vieringen, de vele activiteiten op gebied van catechese (o.a. het Huis van Spiritualiteit, jongerenpastoraat, en naast de voorbereiding op de doop, investeringen in begeleiding van eerste communicanten, de aanschaf van een nieuwe methode voor de vormselvoorbereiding, de huwelijksvoorbereiding) en de diaconie (o.a. zorg voor naasten, ouderen en eenzamen en missionaire projecten). Daarnaast de verwarming, de verlichting, verzekeringen, personeelskosten; het zijn kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden om mensen met elkaar te kunnen blijven verbinden.

Daarom is er ook dit jaar weer de actie KERKBALANS met als thema “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”. Om alle verbindende activiteiten ook in 2021 voort te kunnen zetten doen we ook dit jaar een dringend beroep op u voor een bijdrage. Zodat uw kerk (de gelovige gemeenschap en kerkgebouw) kan blijven bestaan en zo dienstbaar kan zijn. Geef gul, om zo solidair te zijn met uw eigen kerk. U draagt toch ook de lokale gemeenschap een warm hart toe? Neem dan ook in 2021 weer deel aan de actie kerkbalans. Bij voorbaat al heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar en een vriendelijke groet namens het parochiebestuur en het pastorale team.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Het Vredeslicht

Zaterdag 19 december is het Vredesicht vanuit Den Ham naar de Parochie Lumen Christi gekomen.
In Ootmarsum zijn de locaties van Lattrop en Tilligte gekomen om het Licht naar de eigen geloofsgemeenschappen te brengen.
In Noord Deurningen zijn mensen uit De Lutte, Beuningen en Denekamp gekomen om het licht mee te nemen om te verspreiden in de vieringen in hun eigen kerk.
Vormelingen Luuk en Jelmer zijn komen lopen vanuit Denekamp en zijn met het licht weer teruggelopen naar het dorp. Toppers. Zij hebben het licht zondagmorgen ook geplaatst in de kerststal op het Nicolaasplein.
Laten we in deze donkere tijd een keten van licht vormen.

Nieuws van Caritas

Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen

Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen.. We maken het ondanks deze Corona gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen.

Wat doet Caritas?
Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas.
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, bedden, een fornuis, een stofzuiger, kleding, schoolspullen, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Normaal gesproken wordt er in het derde weekend van november in de kerk in Ootmarsum een collecte gehouden voor Caritas. Aangezien er door Corona echter een maximum is gesteld aan het aantal kerkgangers, verzoeken wij u om dit jaar een bijdrage naar ons over te maken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site
www.caritaslumenchristi.nl

Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi.

Sinterklaasactie
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” aanbieden aan cliënten van de voedselbank. Dit pakket wordt ook geschonken aan gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, handgel, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er maar liefst 240 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zeker in deze bijzonder Coronatijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.
Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via de diakens Kerkhof Jonkman of Van Vilsteren

Wie zit er in het bestuur van Caritas?
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas.
Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte zijn dit Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Metgod en voor Denekamp zijn dat Beate Nieuwhuis en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld.
Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?

Annemarie Hulsmeijers, Caritas

Bezoek van De Zandtovenaar verschoven naar volgend jaar

Beste mensen,
Het is heel jammer, maar we kunnen niet anders dan meedelen dat het bezoek van De Zandtovenaar aan Lumen Christi niet door kan gaan.
De Zandtovenaar zou op vrijdag 18 december op het Nicolaasplein een voorstelling verzorgen in samenwerking met de verteller Theo Scholte Lubberink uit Agelo en de themakoren van Denekamp en Lattrop o.l.v. de dirigent Dennis Oude Nijeweme.

We zijn heel blij dat De Zandtovenaar heeft toegezegd volgend jaar naar de parochie te willen komen en wel op vrijdag 17 december 2021.

Pastoresteam, parochiebestuur en werkgroep “10 jaar Lumen Christi”.