Beperkte verruiming bij vieringen

Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen
Nieuws 29 april 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

GEBEDSMARATHON

Paus Franciscus start in de Mariamaand mei een gebedsmarathon om te bidden voor een snel einde van de coronapandemie. In de hele maand mei worden bedevaartoorden over de hele wereld opgeroepen de rozenkrans te bidden. Iedere dag gaat in een bekend bedevaartsoord het gebed uit voor de hele kerk. Paus Franciscus opent de gebedsmarathon zelf op 1 mei en sluit deze ook weer af op 31 mei. Hij roept iedereen op om online mee te bidden, katholieken en andersgelovigen, gezinnen en gemeenschappen. Elke dag vanaf 18.00 uur is er een livestream om het gebed vanuit het Vaticaan op alle mediaplatforms te begeleiden.

Oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht om in gebed verbonden te zijn tot overwinning van de coronaviruspandemie
Utrecht, 1 mei 2021

Broeders en zusters in Christus,
De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.

 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Eerste Heilige Communie en H.Vormsel

Er is een hele mooie Bijbeltekst: “Kan een moeder haar kind vergeten? En al zou zij het vergeten, Ik vergeet je nooit. Kijk, Ik heb je gegrift in de palm van mijn handen”. (Jesaja 49, 15-16).

Als een kind gedoopt wordt, spreken de ouders de naam van hun kind op plechtige wijze uit en zij schrijven de naam op in het doopboek van de Kerk. Zo wordt het welkom geheten in de geloofsgemeenschap waar het voortaan deel van uit zal maken. De ouders hebben de naam met veel zorg uitgekozen. Soms is het de betekenis van een naam die hen daarvoor heeft doen kiezen, soms kiezen ze ervoor om hun zoon of dochter te vernoemen naar een vader of moeder, opa of oma of naar iemand anders waarvoor ze bewondering hebben. Soms vinden de ouders een bepaalde naam gewoon heel mooi. In ieder geval is de naam van een kind is iets heel dierbaars.
Als de kinderen iets ouder zijn geworden en de Eerste Heilige Communie gaan doen, is het de gewoonte dat zij zichzelf voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Nu spreken zij zelf de naam uit die hun ouders hun gegeven hebben. En in die tussentijd is het kind al steeds meer een eigen persoon (-tje) geworden: het kind heeft weet van bij wie het hoort, waar het deel van uitmaakt en het heeft al veel geleerd en ontdekt van wat het kan en leuk vindt, van waar het goed in is, waar het blij van wordt (of juist niet!).

Wanneer de kinderen in de laatste klas van het basisonderwijs aangekomen zijn, brengen ouders hun kind opnieuw naar voren en noemen zij de naam die zij hun kind gegeven hebben. Zij doen dat in het vertrouwen, met de hand op schouders van hun kind, dat het de bagage die zij meegegeven hebben op een goede manier op de weg door hun leven zullen inzetten. Samen met de bisschop wordt tot God voor deze jongeren gebeden om de geest van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, de geest van kennis van ontzag en liefde. Met het zegel van de heilige Geest, de gave Gods, wordt de vormeling tot slot gezalfd. Een bijzonder moment, een nieuwe stap op weg naar volwassenheid.
De komende tijd zullen heel veel communicantjes het sacrament van de eucharistie ontvangen en meer dan 150 vormelingen in onze parochie op deze manier hun geloof bevestigen. Wij wensen hen toe dat zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving verder mogen ontwikkelen en dat zij omringd mogen zijn door mensen die hen daarbij met liefde helpen. Onze naam staat geschreven in Gods hand. Onze naam en heel ons wezen, de mens zoals wij door God bedoeld zijn.
Wij wensen allen, kinderen en ouders, broertjes en zusjes een goede voorbereiding toe op het feest van de eerste Heilige Communie, en het H.Vormsel

Pastoraal team en werkgroep parochie Lumen Christi

Aantal aanwezigen bij uitvaart naar 100

Met ingang van 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaart

Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets.

LEVENDE STENEN

Een Paasproject, geïnitieerd door de protestantse kerk in Denekamp, waar we als parochie Lumen Christi graag bij aansluiten.
De lockdown en het gebrek aan perspectief raken ons allemaal.
We missen zo veel en we missen elkaar. De onzekerheid is groot.
Dat is lastig en vermoeiend, frustrerend en slopend, en voor veel mensen zelfs keihard.
Hoe hou je dat vol?
Stenen gooien helpt niet. Dat hebben we gemerkt. Schreeuwen en demonstreren ook niet. Maar wat dan wel? Moet je dan alles maar opkroppen: ‘niet klagen maar dragen, en bidden om kracht’? Je klacht uiten, stoom afblazen, dat is nodig om geestelijk gezond te blijven.
Een ritueel kan daarbij helpen.

Een ritueel voor thuis, op weg naar Pasen
-Zoek een steen die in je hand past;
-Geef deze in de vastentijd (40 dagen vanaf Aswoensdag (17-02)) op weg naar Pasen een plek in je huis en zet er een waxinelichtje bij;
-Neem elke dag die steen even in je hand, en wees een tijdje stil, als een soort van gebed. Brand er een kaarsje bij;
-Zie deze periode als ‘een weg naar binnen’ en vraag je af welke stenen er op mijn weg, op mijn hart liggen. Dit is een periode van stilstaan bij wat pijn doet en wat moeilijk is, bij waar ik in mijn leven op dit moment mee worstel. Bij het lijden in de wereld;
-Schrijf in de loop van deze periode met speciale stift op de steen wat er op jouw hart drukt, wat er in je omgaat.
-Breng deze steen op enig moment in de Goede Week (week van 29 maart) naar de kerk in je eigen geloofsgemeenschap; leg de steen bij het kruis met de paarse doek op of bij het priesterkoor.

Op Goede Vrijdag bidden we in de viering voor alle pijn, zorgen, verdriet, moeilijkheden waar de woorden die op de stenen geschreven zijn, uiting aan geven.
Met Pasen is het paarse doek vervangen door een wit doek………….het Licht heeft het donker verdreven…………dat dit Licht de stenen op onze weg zal doen wegrollen en ook ons hart mag verlichten.

Wij wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest.
Pastoraal team parochie Lumen Christi

Richtlijnen van de Rijksoverheid t.a.v. uitvaarten en corona

Bezoekers aan een uitvaart houden altijd 1,5 meter afstand. Daarnaast gelden er voorwaarden. Alle bezoekers hebben bijvoorbeeld een vaste zitplaats. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

Uitvaartplechtigheid
Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart zijn uitgezonderd van de regels voor maximale groepsgrootte. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.
Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

  • personeel van de uitvaartonderneming
  • geestelijke medewerkers
  • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium

Kerkbijdrage wel degelijk bestemd voor eigen locatie

Naar aanleiding van een krantenartikel bereiken ons vragen over de besteding van de opbrengst van de jaarlijks actie kerkbalans.
Met klem nemen wij afstand van dat artikel omdat het niet waar is wat er staat geschreven.
Heel nadrukkelijk kunnen we bevestigen dat binnen de parochie Lumen Christi de afspraak bestaat dat alle gelden die door een locatie worden ingezameld uitsluitend voor de desbetreffende locatie bestemd zijn.
Dit betekent voor elke locatie dat de opbrengst van de jaarlijkse actie kerkbalans uitsluitend bestemd is om door en voor de eigen geloofsgemeenschap te worden gebruikt. De penningmeester van de parochie Lumen Christi bevestigt een en ander ook nog eens in de begeleidende brief die u daarover bij het intekenformulier heeft ontvangen.
Eind vorig jaar is elke locatie een volledig overzicht verstrekt van de exploitatie over het jaar 2019 zodat u zich een beeld kunt vormen over de besteding van de ontvangen bedragen.
We hopen u met deze mededeling te hebben gerust gesteld en nodigen u van harte uit onze kerk te blijven steunen onder het motto “GEEF VANDAAG VOOR UW KERK VAN MORGEN”
Het is per slot van rekening onze (uw) kerk die het middelpunt van onze gemeenschap is. Dat was zo toen de kerk werd gebouwd en we gaan ervoor omdat tot in lengte van jaren zo te laten. U toch ook!? Geef daarom, we hebben uw bijdrage hard nodig.
Bij voorbaat dank.

Het Parochiebestuur

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet aanwezig bent tijdens een communie viering of viering van de eucharistie. Juist het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel aanbieden. Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen. U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van Lumen Christi. Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt.

Mocht u vragen hebben over het thuis ter communie gaan dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi.

Vriendelijke groet,

Team pastores Lumen Christi

Nieuws van Caritas

Helpt u ons, dan kunnen wij anderen helpen

Beste mensen, de wintertijd is weer begonnen.. We maken het ondanks deze Corona gezellig thuis. De feestdagen van Sinterklaas en Kerstmis naderen. ’s Avonds is het alweer vroeg donker. Ook juist in deze tijd proberen wij als Caritas om mensen die hulp nodig hebben voort te helpen.

Wat doet Caritas?
Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen en of families in nood binnen de parochie grenzen. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties u niet meer kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op Caritas.
Ook dit jaar hebben we weer kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen, zoals vloerbedekking, bedden, een fornuis, een stofzuiger, kleding, schoolspullen, bijdrage in medische kosten en ga zo maar door. Dit kunnen wij alleen realiseren door giften die wij ontvangen en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Hoe kunt u ons ondersteunen?
Normaal gesproken wordt er in het derde weekend van november in de kerk in Ootmarsum een collecte gehouden voor Caritas. Aangezien er door Corona echter een maximum is gesteld aan het aantal kerkgangers, verzoeken wij u om dit jaar een bijdrage naar ons over te maken, zodat wij dit werk kunnen blijven doen. Mocht u Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons ondersteunen via een eenmalige gift of een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site
www.caritaslumenchristi.nl

Ons bankrekeningnummer is NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi.

Sinterklaasactie
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” aanbieden aan cliënten van de voedselbank. Dit pakket wordt ook geschonken aan gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het pakket zitten onder andere wasmiddel, shampoo, tandpasta, handgel, etc. Zo blijft er hopelijk voor deze gezinnen meer financiële ruimte over om de feestdagen door te komen. In totaal worden er maar liefst 240 pakketten uitgedeeld.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zeker in deze bijzonder Coronatijd zijn er steeds meer mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen als mensen hulp nodig hebben.
Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via de diakens Kerkhof Jonkman of Van Vilsteren

Wie zit er in het bestuur van Caritas?
Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het bestuur van Caritas.
Voor Lattrop is dit Hans Japink, voor Tilligte zijn dit Rienet Gerwers en Irma Oude Nijhuis, voor Agelo en Ootmarsum zijn dat Maria Kreuwel en Annemarie Hulsmeijers. Namens De Lutte zit Peter Welhuis in het bestuur, voor Beuningen Peter Metgod en voor Denekamp zijn dat Beate Nieuwhuis en Jolijn Grote Punt. Voor Noord Deurningen zijn we nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot een van de bestuursleden. De contactgegevens van Caritas staan ook vooraan in het parochieblad vermeld.
Mogen we in deze tijd rekenen op uw steun?

Annemarie Hulsmeijers, Caritas

Bezoek van De Zandtovenaar verschoven naar volgend jaar

Beste mensen,
Het is heel jammer, maar we kunnen niet anders dan meedelen dat het bezoek van De Zandtovenaar aan Lumen Christi niet door kan gaan.
De Zandtovenaar zou op vrijdag 18 december op het Nicolaasplein een voorstelling verzorgen in samenwerking met de verteller Theo Scholte Lubberink uit Agelo en de themakoren van Denekamp en Lattrop o.l.v. de dirigent Dennis Oude Nijeweme.

We zijn heel blij dat De Zandtovenaar heeft toegezegd volgend jaar naar de parochie te willen komen en wel op vrijdag 17 december 2021.

Pastoresteam, parochiebestuur en werkgroep “10 jaar Lumen Christi”.