Wijziging bezetting locatieraad

In de kerstuitgave van ons parochieblad, hebben wij onder de titel ”vacatures locatieraad H. Nicolaas Denekamp”, naast een uiteenzetting van de verantwoordelijke taken, ook de huidige bezetting van de locatieraad, nader toegelicht. Uitbreiding was dringend gewenst. Wij kunnen in aanvulling hierop, melding maken van enige positieve ontwikkelingen.

In genoemd artikel is reeds melding gemaakt van het feit dat voor de vacature bouwzaken, een vervanger voor Tonnie Rikkink was gevonden. Stefan Bonnes heeft toegezegd deze vacature in te willen vullen.
Daarnaast hebben wij, als vervanger voor Willie Snijders als penningmeester, nu Thed Rijnders bereid gevonden deze taak op zich te willen nemen. De locatieraad, maar zeker ook de geloofsgemeenschap H. Nicolaas Denekamp mag blij zijn met deze invulling vanuit een toch jongere generatie, met tevens een duidelijke hang naar de plaatselijke rituelen/gebruiken. Wij heten zowel Stefan als ook Thed, van harte welkom binnen de locatieraad en wensen hun alle wijsheid toe, hier invulling aan te willen geven.

Om de bezetting weer helemaal compleet te krijgen, zoeken we nog een secretaris.

Aktie Kerkbalans 2021

Op de eerste plaats zijn wij iedereen die zich zo voortreffelijk heeft ingezet om deze actie probleemloos te laten verlopen oprecht dankbaar voor hun tomeloze inzet. We hopen dat we volgend jaar weer op hun medewerking mogen rekenen.
Inmiddels zijn de enveloppen met de gele inschrijfformulieren en daarmee de toegezegde bedragen meest binnen.
Zoals vermeld op het inschrijfformulier wordt de betalingen d.m.v. incasso in de maand mei afgeschreven. Om dubbele betalingen te voorkomen zouden we graag zien dat de mensen, die op een andere wijze betalen, hun toegezegde bedragen vóór die tijd voldoen. Helaas zal de uiteindelijke score zoals het er nu naar uitziet, aanzienlijk minder zijn dan vorig jaar. Er moeten echter nog formulieren ingeleverd worden en daarom verzoeken wij iedereen die nog niet heeft gereageerd dit alsnog te doen. Formulieren kunt u afgeven of in de brievenbus deponeren bij het parochiecentrum.

Werkgroep Kerkbalans

Kerkbalans 2021

Afgelopen weken zijn vele collectanten van de actie Kerkbalans bezig geweest de enveloppe te brengen en weer op te halen.
Ook kregen velen van u er een geadresseerde enveloppe bij. Er zijn al veel van die enveloppes bij ons teruggekomen, maar helaas niet alle.
Wanneer u onverhoopt niet thuis was wanneer de collectant bij u kwam, of u nog niet in de gelegenheid bent geweest de enveloppe op de post te doen, dan kunt u ons zeer van dienst zijn door de enveloppe in de brievenbus van
het parochiecentrum te deponeren.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Werkgroep Kerkbalans

 

Mededeling Corona

Het bisdom heeft de parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen. Parochie Lumen Christi heeft dit advies overgenomen. Dit betekent het volgende:
Het aantal gelovigen tijdens reguliere vieringen wordt teruggebracht naar dertig, bij begrafenissen honderd aanwezigen. Dit aantal is exclusief pastores en medewerkers.

Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk. U kunt zich voor Denekamp aanmelden via mail lumenchristi@denekamp.nl of ✆ 351332. Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Gevraagd: Hulp bij invoeren computerdata

Beste medeparochianen,

Dankzij uw gaven is de actie Kerkbalans (2019-2020) toch nog een succes geworden. Echter, ondertussen moeten alle parochiaan-gegevens overgezet worden naar een nieuw computersysteem (Doc-base). De administratie van de kerkbijdrage is een onderdeel hiervan.
Dit overzetten is een hele klus en neemt erg veel tijd in beslag.
Nu zijn we dus op zoek naar een aantal (computervaardige) mensen, die hieraan hun bijdrage willen leveren. Mensen die alle gegevens willen invoeren en beheren (kan vanuit huis!).
Erg graag zien wij uw aanmelding tegemoet middels een mailtje naar denekamp@lumenchristi.nl .

Namens de locatieraad,
Walter Ottenhof

Bezoekersgroep 85-plus

Alle parochianen krijgen in het jaar waarin ze 85 jaar worden een brief van de Bezoekersgroep 85-plus. Daarin wordt de vraag gesteld of zij wellicht prijs stellen op af en toe een bezoekje van één van de leden van de werkgroep. Wanneer aangegeven wordt daar (nog) geen behoefte aan te hebben verliest de Bezoekersgroep het contact met deze parochianen. Omdat situaties soms snel kunnen veranderen (verminderde gezondheid, verlies partner etc.) attendeert de Bezoekersgroep u erop, dat u zich ook daarna altijd kunt aanmelden voor één of meerdere bezoekjes per jaar. Neemt u dan s.v.p. contact op met de coördinator van de Bezoekersgroep Mia Wolkotte tel. nr. 0541-355883.

Het aanvragen van intenties

Het aantal mensen dat op de administratie komt om een intentie op te geven is sterk terug gelopen.
Daarom zal de administratie vanaf 17 juli alleen op de dinsdagmorgen geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd per e-mail een intentie aanvragen, een briefje in de bus deponeren, of tussen 09.30 – 11.30 uur bellen met de administratie 351332.

We hopen op uw begrip!

Pastoraatsgroep

In een eerdere “Rond de St. Nicolaas” is bericht over de pastoraatsgroep. Het lijkt ons zinnig om u te informeren wat de pastoraatsgroep ( p.g) beoogt en hoe die doelstelling te verwezenlijken.
De p.g. wil het contact zijn tussen alle werkgroepen in onze geloofs-gemeenschap en de beleidmakers, pastorale team en locatieraad, en dit contact zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit is essentieel!
De p.g. kent vier werkgebieden:
Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw.

Voor elk werkgebied is er 1 persoon die het contact wil zijn naar de beleidmakers.
Om u een indruk te geven, onderstaand een summier overzicht wat elk werkgebied omvat.
Catechese: Doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, jongeren-pastoraat en -catechese alsmede volwassencatechese.
Diaconie: alle werkgroepen die zich bezighouden met de zorg, in de breedste zin van dit woord, om de mens. Denk aan ziekenbezoek, zonnebloem, missietent, bezoekersgroepen etc. etc.
Liturgie: alle werkgroepen die verzorgend bezig zijn met alle liturgische vieringen in onze kerk. We noemen enkele, avondwake, uitvaarten, vieringen van woord en gebed etc. etc.
Gemeenschapsopbouw: hier kunnen we noemen Huis van spiritualiteit, Lourdeswerk, welkomstgroep, koffiedrinken en beierclub.
In het gesprek dat de redactie met twee leden, Gerdi Beuvink en Ben Kuipers van de p.g. had, viel vooral de motivatie op die deze mensen hebben om van hun werk een succes te maken. Het is dankbaar werk en geeft grote voldoening als contacten tussen werkgroepen en beleids-makers een duidelijke structuur krijgen en soepel gaan verlopen.
Positief, praktisch en soms ook pragmatisch gaan ze te werk met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het geloofsleven in de gemeenschap van de H. Nicolaas.
U begrijpt een hele klus en met de huidige bezetting bijna niet te doen.
Er wordt daarom gezocht naar mensen die voeling hebben met onze geloofsgemeenschap en daaraan een communicatieve bijdrage willen leveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Gerdi Beuvink tel. 06-43898929 e-mail: gerdibeuvink@gmail.com
Ben Kuipers tel.0541-351755 e-mail: ben.kuipers@ziggo.nl

Kerkbijdrage aan onze locatie

Beste Parochianen,

Bij enkele leden van onze geloofsgemeenschap bestaat een misverstand over de afdracht van de kerkbijdrage aan onze locatie. Deelnemen aan de “Actie kerkbalans” is vrijwillig. Door naar draagkracht bij te dragen geeft u aan, dat u het van belang vindt, dat onze geloofgemeenschap en de parochie hun pastorale werk kunnen doen en dat de gebouwen op een verantwoorde manier worden onderhouden.
Parochianen die niet aan de jaarlijkse “Aktie kerkbalans” deelnemen en ook zij die van elders komen en van onze diensten gebruik wensen te maken wordt een hoger tarief in rekening gebracht. Dit lijkt ons alleszins redelijk en hierin worden wij gesteund door meerdere parochianen en het kerkbestuur. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en zal het nooit zo zijn dat om financiële redenen diensten geweigerd worden.
Caritas is bij uitstek een orgaan dat mensen in financiële en materiële nood de helpende hand kan toesteken. In ons contactorgaan “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” vindt u steeds het telefoonnummer en e-mailadres.

Locatieraad H. Nicolaas Denekamp