Van het Parochiebestuur/ Locatieraad

In juni 2021 stond er in het Inspiratiemagazine ‘Mijn Dinkelland 2030’ een interview met de voorzitster van de buurtschapsraad in Lattrop over het ‘Verdwijnen van de kerk’ (in Lattrop). We zijn als bestuur van de parochie Lumen Christi blij met alle initiatieven die er ontplooid worden om de (geloofs-)gemeenschap Lattrop aantrekkelijk te houden voor haar inwoners/parochianen, echter voelen wij ons als bestuur genoodzaakt enkele zaken te nuanceren die in dit interview benoemd worden. Dit artikel bevat namelijk een aantal onjuistheden. Uit het artikel zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het sluiten van de kerk in Lattrop een voldongen feit is en dat het geen zin meer heeft om zich voor de kerk in te zetten. Het is daarom dat wij als parochiebestuur afstand nemen van dit artikel. Er wordt gesuggereerd dat het bisdom van plan is om binnenkort de pastorie en de kerk in Lattrop af te stoten en dat de buurtschapsraad bezig is om een plan voor het bisdom te maken. Het verkopen van de pastorie en het sluiten van de kerk is géén zaak van het bisdom. Dit is de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur van Lumen Christi, de bestuurder van de parochie en eigenaar van de gebouwen. In tegenstelling tot wat iedereen ziet gebeuren in onze buurparochies zijn wij binnen Lumen Christi niet bezig met het sluiten van kerken. Wel zijn wij met de buurtschapsraad in gesprek over de verkoop van de pastorie. De opbrengst van die verkoop moet het mogelijk maken om de kerk in Lattrop open te houden. Dit is een zaak van de lange adem. Het is voor de buurtschapsraad niet eenvoudig om een financieel goed plan te maken dat het mogelijk maakt om de pastorie aan te kopen en het parochiebestuur voldoende middelen verschaft om de kerk open te houden. Wij zijn dus als bestuur van de parochie Lumen Christi nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. Cruciaal bij het open houden en onderhouden van de kerk is daarbij dat de opbrengst van de actie kerkbalans en het aantal vrijwilligers op peil blijft. De opbrengst van de actie kerkbalans in Lattrop-Breklenkamp komt geheel ten goede aan de parochie Lattrop en de financiële middelen worden volledig ingezet om de parochie “vitaal” en de kerk open te houden. Een positief saldo van de actie kerkbalans geeft het parochiebestuur ruimte voor de kerk en het geeft de buurtschapsraad de tijd om met een goed plan te komen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel stelt u die dan aan de locatieraad Lattrop. Contact: dhr. H. Smienk.

Met vriendelijke groet,

namens het parochiebestuur Lumen Christi Drs. Niek Bekhuis MBA, vice voorzitter

Mededeling parochiesecretariaat

– Op donderdagavond 8 juli 2021 is het parochiesecretariaat gesloten.
– Wijziging openingstijden:
Vanaf heden wordt de openingstijd van het parochiesecretariaat welke op de maandagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur stond gewijzigd naar de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Open eettafel

Na een lange corona pauze zal vanaf juli eindelijk weer de open eettafel van start gaan. Deze zal plaatsvinden op elke 2e woensdag van de maand om 12.00 uur in de pastorie (1e keer op woensdag 14 juli a.s.)

Acolieten weekend- en uitvaartvieringen

We zijn binnen onze locatie op zoek naar acolieten voor de weekend- en/of uitvaartvieringen.
Vanwege de leeftijd van enkele acolieten zijn we op zoek naar verjonging. Mannen en/of vrouwen zijn welkom voor deze functie. Hebt U hiervoor belangstelling, dan kunt U contact opnemen met: het secretariaat (229201) of Ellen Niehoff (06 31365564)

Mededeling vieringen

Er is een beperkte verruiming voor het maximale aantal aanwezigen voor vieringen gekomen. Voor de vormselvieringen en vieringen 1e H. Communie betekent dit dat de kinderen hun broertjes en zusjes ook mee kunnen nemen.

Helaas mogen opa’s en oma’s en andere belangstelleden niet aanwezig zijn bij de vieringen. Zij kunnen de vieringen volgen via Kerk TV/radio op de computer De link voor het volgen van de vieringen is: https://www.parochielumenchristi.nl/kerk-tv/

God kent ons bij naam. Presentatie communicantjes

Er is een hele mooie Bijbeltekst: “Kan een moeder haar kind vergeten? En al zou zij het vergeten, Ik vergeet je nooit. Kijk, Ik heb je gegrift in de palm van mijn handen”. (Jesaja 49, 15-16).
Als een kind gedoopt wordt, spreken de ouders de naam van hun kind op plechtige wijze uit en zij schrijven de naam op in het doopboek van de Kerk. Zo wordt het welkom geheten in de geloofsgemeenschap waar
het voortaan deel van uit zal maken. De ouders hebben de naam met veel zorg uitgekozen. Soms is het de betekenis van een naam die hen daarvoor heeft doen kiezen, soms kiezen ze ervoor om hun zoon of
dochter te vernoemen naar een vader of moeder, opa of oma of naar iemand anders waarvoor ze bewondering hebben. Soms vinden de ouders een bepaalde naam gewoon heel mooi. In ieder geval is de naam van een kind is iets heel dierbaars.
Als de kinderen iets ouder zijn geworden en de Eerste Heilige Communie gaan doen, is het de gewoonte dat zij zichzelf voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Nu spreken zij zelf de naam uit die hun
ouders hun gegeven hebben. En in die tussentijd is het kind al steeds meer een eigen persoon(tje) geworden: het kind heeft weet van bij wie het hoort, waar het deel van uitmaakt en het heeft al veel geleerd en ontdekt van wat het kan en leuk vindt, van waar het goed in is, waar het blij van wordt (of juist niet!).
In deze flyer stellen de kinderen die over een tijdje in onze geloofsgemeenschap de Eerste Heilige Communie gaan doen, zich aan u voor. Ze noemen hun naam en ze vertellen wat ze leuk en belangrijk
vinden. Wij wensen hen toe dat zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving verder mogen ontwikkelen en dat zij omringd mogen zijn door mensen die hen daarbij met liefde helpen.
Onze naam staat geschreven in Gods hand. Onze naam en heel ons wezen, de mens zoals wij door God bedoeld zijn.
Wij wensen de kinderen en hun ouders en broertjes en zusjes een goede voorbereiding toe op het feest van de eerste Heilige Communie.

Pastoraal team en werkgroep Eerste Heilige Communie parochie Lumen Christi

Klik hier voor de Flyer

 

Ventilatie tijdens corona

Aandachtspunt
Aangezien we tijdens de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen, het kerkgebouw goed moeten ventileren , kan het in de komende tijd, nu het najaar is begonnen, wat frisser zijn in de kerk. We vragen U om begrip daarvoor en qua kleding daar rekening mee te houden.

Corona maatregelen

Zoals U allen weet hebben wij in onze locatie/kerk een aantal corona maatregelen. Graag willen wij deze even bij U onder de aandacht brengen.

  1. Bij binnenkomst de handen desinfecteren en plaats nemen bij het gekleurde papiertje. (U gaat zo zitten dat U tegen het papiertje aankijkt).
  2. U mag tijdens de gezangen niet meezingen.
  3. Als U ter communie gaat, de aanwijzingen van de vrijwilligers opvolgen. Voor het ontvangen van de communie eerst de handen desinfecteren.

(Denk aan de 1,5 meter)

· Na afloop van de viering de kerk verlaten via de zijgangen (looproute, zie pijlen). Als eerste verlaten de mensen uit de achterst bank de kerk en zo gaat het bank voor bank naar voren. Let ook hierbij op de 1,5 meter.

Pastoraatsgroep

De Mariakapel is klaar

De bankjes zijn opgeknapt en weer teruggeplaatst; maar wel aan de zijkant, zodat er in het midden wat meer ruimte is ontstaan. De zitbankjes zijn met een rode kussenstof bekleed, zodat u comfortabel kunt zitten. En het nieuwe luidklokje kan bij activiteiten in de kapel of op het strooiveld en kerkhof geluid worden. Het is een mooi geheel geworden samen met de nieuw aangelegde parkomgeving met daarin het vernieuwde strooiveld. Een unieke plek waar Lattrop met recht trots op kan zijn.

Grote dank nogmaals aan de vele helpers en ondersteuners bij dit mooie project. En bijzondere dank aan de bedrijven B.T. Metaal en Zwiep Constructie voor het realiseren van de Twentse luidklok in het torentje van de kapel. En dank aan de Stichting tot Behoud Cultureel Erfgoed LattropBreklenkamp voor de aankoop en het beschikbaar stellen van deze luidklok,

Jubileumfeest 200 jaar Jongkind en 200 jaar Kerk

De feestweek ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons. En wat een fantastische week hebben we met ons allen beleefd. Van alle kanten beschouwd was het één grandioos succes!
Hoe enthousiast hebben we alle kinderen van de basisschool samen met de leerkrachten bezig gezien met hun schilderproject, onder begeleiding van Ine Heerink van Atelier ’t Alding.

Ook het geschiedenis- en cultuurproject met daarbij een eigen Jongkindlied was een feest om mee te maken; bij de kinderen was het naast plezier een en al oor en aandacht in die week. En wat kunnen ze er nu vol enthousiasme over vertellen. Niet alleen de kinderen hebben genoten, maar zeker ook alle andere dorpsgenoten. Voor ieder was er wel wat wils. Overweldigend was de opening op zondag 2 juni met de oecumenische viering in het dialect van drie kerkgenootschappen in onze H.H. Simon & Judaskerk. De Ned. Hervormde kerk Ootmarsum, de Evangelisch-Lutherse kerk Lage en Lumen Christi (locatie Lattrop-Breklenkamp en Ootmarsum) voor het eerst in 200 jaar weer samen in Goede Harmonie Verbonden! Groots was daarna het Groot Lattrop’s Ontbijtbuffet, dat mede door het mooie weer, buiten op straat kon worden gehouden. Een plaatje om te zien; hulde aan de bouwers, organisatoren en sponsoren!

Na het ontbijt werd de expositie over( Kerk)geschiedenis en Johan Barthold Jongkind met ode aan Johan Niehoff en Karl Sauvagerd in onze gerestaureerde oude pastorie geopend. Het is een ongekend succes geworden; zeer velen hebben intussen de expositie bezocht, zelfs een deel van diverse familiedagen werd er aan besteed om iets meer over de geschiedenis van Lattrop-Breklenkamp te weten te komen. Ook de noabers van over de grens bezochten in groten getale de tentoonstelling.

Zo zijn we de week verder ingegaan met tal van activiteiten, zoals op maandag de vlekkeloze skype-verbinding met onze Franse Jongkind-vrienden in La Côte- Saint André en omgeving, waar ze eveneens een feestweek hadden georganiseerd, het schilderen in het kader van “Gezelligheid in Lattrop”, “de speciale open eettafel” in de parabool, de ouderenviering, de spectaculaire cabaretavond op vrijdag en de prachtige open dag op het Huis te Breckelenkamp, de parochiespelen op zaterdag met de afsluitende drive-inmuziek avond. Stuk voor stuk geweldig mooie en goed georganiseerde feestmomenten.

Met Pinksteren hebben we de in alle opzichten geslaagde feestweek middels een dankviering officieel afgesloten. We hebben met ons allen iets fantastisch neergezet, waar we nog jaren met veel genoegen en voldoening op terug kunnen zien. Het is een feest van één grote saamhorigheid en harmonie geworden.
Een groep van 25 dappere fietsers uit Lattrop en enkelen van over de grens deed er zaterdag 22 juni nog een schepje bovenop en fietste de Jongkindtour van Vlaardingen (woonplaats van Jongkind na Lattrop) naar Lattrop; een knappe sportieve prestatie!

Na zo’n feestweek , met zulke geweldig georganiseerde evenementen past natuurlijk een woord van grote dank! De organisatie Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp en de locatieraad van de H.H. Judaskerk willen hierbij iedereen die op welke wijze dan ook zijn/haar steentje aan het welslagen van dit groots evenement heeft bijgedragen van harte bedanken. En vanzelfsprekend ook de sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt. Iedereen en ook, niet te vergeten, de medewerkers van buiten ons dorp nogmaals bijzonder bedankt!

Bijzondere dank
Tijdens de feestfeest was onze kerk wel op een heel bijzondere en uitbundige manier versierd
met grote witgele banen vanuit de gewelven en prachtige bloemstukken en aanverwante versieringen; het was een waar plaatje, waarop veel positieve en lovende reactie is gekomen. De locatieraad/Buurtschapsraad wil iedereen, die hieraan heeft meegewerkt en ook de sponsoren tuincentrum Oosterik en kwekerij Timmerhuis heel hartelijk bedanken. Het maakte het 200-jarige jubileumfeest compleet.

Ook het Jongkindmonument aan de Frensdorferweg was fantastisch versierd door de buurtschap, een prachtig gekozen palet van gekleurde rozen met groene boog versierde het landschap.
Super mooi gedaan! Waarvoor onze bijzondere dank.
Tenslotte nog onze dank aan de versierders van de dorpsstraat en de ontbijttafels; het zag er fantastisch uit!