Collectes

De opbrengst van de collectes eigen kerk bedroeg in augustus € 572,- (De penningmeester)
Opbrengst MIVA 2021 In het weekend van 28/29 augustus was de 2e collecte voor de MIVA. Dit heeft € 62,70 opgeleverd, waarvoor hartelijke dank.

Dameskoor Stem en Klank 50 jaar!

Zondag 19 september heeft het dameskoor Stem en Klank haar 50-jarig bestaan gevierd. Een gouden jubileum!

Tijdens een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Munsterhuis voorging kwam duidelijk naar voren dat we trots mogen zijn op dit prachtige koor. Lovende woorden van zowel de pastoor als van de voorzitter van de locatieraad benadrukten de inzet en bereidheid van dit koor om de vieringen met hun zang te ondersteunen. In hun 50-jarig bestaan hebben zich vele wisselingen, veelal door leeftijd, van leden voorgedaan, maar Lidy Jansen die vanaf de oprichting lid is, is altijd gebleven. Voor haar was wethouder Blokhuis naar de kerk gekomen om haar toe te spreken en een cadeau te overhandigen: een vaas met bloemen met inscriptie. Ook Marietje Steinmeijer-Zwijnenberg werd op het eind van de viering naar voren geroepen. Zij kreeg van pastoor Munsterhuis de Gregoriuspenning opgespeld omdat ze al 50 jaar aaneengesloten lid is van een koor, aanvankelijk in de Lutte en daarna vele jaren in Ootmarsum bij Stem en Klank. Aan het begin van de viering sprak de voorzitster Marietje Roelofs over de betrokkenheid van het koor met de geloofsgemeenschap. Wij willen onze dank uitspreken voor hun grote dienstbaarheid die zij telkens toonden door zowel in de weekend vieringen als in doordeweekse vieringen aanwezig te zijn. Na de feestelijke viering was er in het parochiecentrum een gezellig samenzijn met nog meer cadeaus en bloemen.
Op de site van In en om Ootmarsum vindt u een prachtig verslag met foto’s door Peter Baanstra gemaakt.

Koffie drinken na de viering

We zijn erg blij dat zich weer parochianen beschikbaar hebben gesteld om als gastheer of gastdame koffie/thee te willen schenken aan de kerkgangers, na de viering, zoals we dat gewend waren. Vanaf nu is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie/thee te drinken

  • na de viering van 9.30u op de 1e vrijdag van de maand in het parochiecentrum en
  • na de viering van 9.00u op de 2e zondag van de maand eveneens in het parochiecentrum

Daarnaast is er ook een groep dames, die bereid is om achter in de kerk voor koffie/thee te zorgen na bijzondere vieringen zoals de oecumenische viering in september en januari, de Simon en Judasviering in oktober en mogelijk andere kerkelijke bijeenkomsten. Het is fantastisch dat deze gastdames en gastheren deze taak op zich willen nemen en we zijn hen er erg dankbaar voor. Samen bevorderen zij de verbondenheid van onze gastvrije kerk. Lies Reyerink is de coördinator van de groep 1e vrijdag en Annelies Kamp voor de andere twee groepen.

U bent van harte welkom.

Kerkbanken in de aanbieding, wie heeft belangstelling?

Dit voorjaar hebben we van het bisdom toestemming gekregen om de huidige kerkbanken te vervangen door stoelen. Na verwijdering van de banken worden de huidige stoelen uit de zijbeuken naar het middenschip verplaatst. Dit betekent dat we de kerkbanken gaan verkopen!
Direct nadat we van de vervanging in een vorig Preaksteulke melding hadden gemaakt kwamen de eerste reacties/vragen al binnen. Meerdere mensen gaven aan wel “in te zijn” om een bank te kopen.
De bedoeling is om de “omruiling” in november te laten plaatsvinden.
Daarna zijn de banken beschikbaar voor de verkoop.
Er zijn kleine banken voor 4, 5 à 6 personen en banken voor 10 personen.
De kleinere banken moeten € 100 opbrengen en de grotere banken € 175. De grotere banken zijn ook terug te brengen naar een kleiner formaat.
Bij de verkoop van de banken hebben eerst de inwoners van Ootmarsum, Oud Ootmarsum, Nutter en Agelo voorrang. Daarna zal de verkoop aan derden plaatsvinden. Tevens zal op volgorde van binnenkomst worden gewerkt.
Heeft u belangstelling, maak het kenbaar op het secretariaat (ootmarsum@lumenchristi.nl) of telefonisch op 0541 29 29 91. Leden van de locatieraad zullen daarna contact met u opnemen

Een overlijden en dan?

Een overlijden zorgt voor nabestaanden veel verdrietige momenten. In deze nare tijd moeten veel beslissingen worden genomen, beslissingen waarover men goed moet zijn geïnformeerd. Het uitgangspunt van Lu men Christi is dat bij een overlijden eerst een uitvaartondernemer wordt gewaarschuwd die in voorkomende gevallen vervolgens contact opneemt met een centrale uitvaartcoördinator van de parochie.
Graag brengen wij u langs deze weg van een aantal zaken en mogelijk heden op de hoogte.
1. Het verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum Men moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!
De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap te gaan verluiden. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden. We hebben de 7 afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze
geloofsgemeenschap.
In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….
2. Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert en bent u op de hoogte is van wensen van de overledene? Ook met betrekking tot eventueel het kerkelijk gebeuren en alles wat
daarmee samenhangt? Praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Het is mogelijk om in de kerk in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk ge doopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het ver leden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook is het mogelijk om in de kerk een herdenkingsdienst te
organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voor gaat. Het enige wat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.
Tegenwoordig zie we regelmatig dat men er voor kiest om uitsluitend het condoleren in de kerk te laten plaatsvinden waarbij ook de overledene aanwezig kan zijn. Er is ruimte genoeg om er een ei gen invulling aan te geven bv met beeldmateriaal.
Denk er eens over na…… en bespreek het! “

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede oogst.

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten.
Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep