Verhuizing van Tubbergen naar Ootmarsum

Op zaterdag 24 juli staat de verhuiswagen voor onze deur in Tubbergen om ons te verhuizen naar Ootmarsum. Verhuizen van het dorp naar de stad, van een voor ons te grote woning naar een kleinere woning op maat voor ons beiden. We kijken er naar uit om een nieuwe woonstart te maken binnen de parochiegrenzen van Lumen Christi. In het stadje Ootmarsum vonden we een woning die voldeed aan onze wensen. Ongeveer 31 jaar hebben we met plezier in Tubbergen gewoond, datzelfde hopen we te ervaren in onze nieuwe woonplaats, waar we vanuit ons huis een prachtig zicht hebben op de kerktoren van de HH Simon en Judaskerk.

Vanaf 24 juli a.s. is ons nieuwe adres: Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum, telefoon: 06-57645245

pastor Jan en Elly Kerkhof Jonkman

Meer mensen in de kerk

Hoera, aantal kerkbezoekers mag weer 99 zijn, aanmelden vooraf niet meer noodzakelijk. Mondkapjesplicht vervalt. Denk nog wel aan 1,5 meter afstand en ontsmetting.
Wellicht hebt u het al gelezen maar voor alle duidelijkheid ook nog eens van onze kant.
Vanaf 26 juni is het toegestaan om met meer mensen een viering in de kerk bij te wonen.
Voor onze Simon en Judaskerk te Ootmarsum betekent dat, op grond van de 1,5 meter regel, dat er 99 mensen gelijktijdig een viering kunnen bijwonen. Wel dient men in de kerk vooralsnog de afstand van 1,5 me ter in acht te nemen.
Men hoeft zich niet meer vooraf aan te melden. Melden bij binnen komst in de kerk is voldoende. Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en het verlaten van de kerk is komen te vervallen. We hopen echter dat binnenkort alle aanvullende maatregelen tot het verleden gaan behoren en u weer ongeremd of ongestoord de kerk kunt bezoeken.
Wij zien er naar uit, U ook?

Een kruisje als aandenken voor de nabestaanden

Een overledene stond in ons kerkregister ingeschreven. Door het overlijden komt hieraan een eind en wordt daarna ingeschreven in het boek van overledenen. In onze geloofsgemeenschap is het gebruikelijk dat we na een overlijden, ook als er geen kerkdienst heeft plaatsgevonden, een kruisje ter nagedachtenis achter in de kerk aan de gedachtenismuur hangen. Nabestaanden krijgen hierdoor de gelegenheid desgewenst nog eens een moment ter nagedachtenis stil te staan en eventueel een kaarsje op te steken. Dit kruisje blijft tot één jaar na het overlijden in de kerk aanwezig. Eén jaar na de sterfdatum overhandigen we u, als u daar prijs op stelt, als nabestaande in een viering het kruisje. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U bepaalt zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Daarnaast schenken we elk jaar tijdens de Allerzielenviering aandacht aan alle overledenen van het afgelopen jaar en vermelden we de overledenen in dat jaar op een gedachteniskaartje. Ook hiervoor krijgt u een uitnodiging waarna of waarin u kunt aangeven of u dit op prijs stelt. Door allerlei coronamaatregelen zijn er met betrekking tot het afscheid keuzes gemaakt, keuze die onder normale omstandigheden wellicht anders waren geweest. Zowel het pastoresteam als pastoraatsgroep en de locatieraad zijn van mening dat we dit kruisje na een overlijden als geloofsgemeenschap (lees de kerk) alsnog moeten aanbieden.

Pastoresteam Lumen Christi Pastoraatsgroep en locatieraad van Ootmarsum

Vieren in vakantietijd

Tijdens de vakantie maanden juli en augustus zal er evenals de voorgaande 2 jaar geen weekendviering plaatsvinden op de zaterdagavond.
U bent van harte welkom in de viering van 9.00u op zondagochtend.
We zijn blij dat we nu weer met wat meer mensen naar de kerk kunnen om samen te vieren.
Ook bent u van harte welkom in de musical die op zondagmiddag 4 juli om 15.00u in onze kerk zal worden opgevoerd door het kinderkoor i.s.m. de werkgroep gezinsviering. We weten nu al dat het enthousiasme van de kinderen een genot is om te zien. U vindt de uitnodiging in het parochieblad.
Weest welkom!

Een overlijden en dan?

Een overlijden zorgt voor nabestaanden veel verdrietige momenten. In deze nare tijd moeten veel beslissingen worden genomen, beslissingen waarover men goed moet zijn geïnformeerd. Het uitgangspunt van Lu men Christi is dat bij een overlijden eerst een uitvaartondernemer wordt gewaarschuwd die in voorkomende gevallen vervolgens contact opneemt met een centrale uitvaartcoördinator van de parochie.
Graag brengen wij u langs deze weg van een aantal zaken en mogelijk heden op de hoogte.
1. Het verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum Men moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!
De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap te gaan verluiden. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden. We hebben de 7 afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze
geloofsgemeenschap.
In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….
2. Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert en bent u op de hoogte is van wensen van de overledene? Ook met betrekking tot eventueel het kerkelijk gebeuren en alles wat
daarmee samenhangt? Praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Het is mogelijk om in de kerk in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk ge doopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het ver leden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook is het mogelijk om in de kerk een herdenkingsdienst te
organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voor gaat. Het enige wat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.
Tegenwoordig zie we regelmatig dat men er voor kiest om uitsluitend het condoleren in de kerk te laten plaatsvinden waarbij ook de overledene aanwezig kan zijn. Er is ruimte genoeg om er een ei gen invulling aan te geven bv met beeldmateriaal.
Denk er eens over na…… en bespreek het! “

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede oogst.

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten.
Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep Coronamaatregelen

In de afgelopen weken is het aantal Coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. De RK-kerk, vertegenwoordigd door de bisschoppenconferentie, heeft meerdere keren overleg gevoerd met minister van justitie en veiligheid, de heer Grapperhaus. Dit naar aanleiding van zijn oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID 19 voor de volksgezondheid. De RK-kerk heeft parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen tot dertig aanwezigen. Dit aantal is exclusief bedienaren en medewerkers. Aan de gelovigen wordt gevraagd in de kerk een mondkapje te dragen.
Parochie Lumen Christi conformeert zich aan het beleid van de RK-kerk inzake de bestrijding van het COVID-19-virus.
Dit betekent het volgende:
1. Het aantal gelovigen tijdens vieringen wordt zo spoedig mogelijk terug gebracht naar dertig aanwezigen.
2. Gelovigen wordt dringend geadviseerd in de kerk een mondkapje te dragen.
3. Het heeft de voorkeur dat gelovigen zelf een mondkapje meenemen maar deze wordt desgewenst in de kerk verstrekt.
4. Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk.
5. Iedere kerk van parochie Lumen Christi heeft een Coronacoördinator, die er zorg voor draagt dat een viering met inachtneming van de Coronarichtlijnen verloopt.
6. Het beleid van de RK-kerk met betrekking tot de uitreiking van communie blijft gehandhaafd. Communie wordt uitgereikt in eucharistie- en communievieringen door leden van het pastorale team.

Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.