Zesde Zondag van Pasen: Gedragen worden door liefdevolle handen

Deze dagen las ik een artikel over een vroedvrouw die na haar pensionering terugkeek op haar werk als vroedvrouw. Ze vond het heel bijzonder dat zij al die jaren dit werk in grote dankbaarheid had mogen verrichten en zo dichtbij een intieme gebeurtenis in het mensenleven aanwezig mocht zijn. Met meeste dat me raakte was dat ze zei: “Als vroedvrouw waren het mijn handen die als eerste het kind na de geboorte aanraakten en opvingen. Dat moest heel zorgvuldig gebeuren, want het was voor het kind een hele overgang van de veilige, warme baarmoeder naar de koude, harde mensenwereld. Het moesten liefdevolle handen zijn die dit kind als eerste voelde en opvingen. Heel belangrijk is het, zo vertelde ze, dat de overgang van de baarmoeder naar de wereld liefdevol geschiedt, dat het vertrouwde handen zijn die een naakt en weerloos mensenkind opvangen, dat het kind meteen voelt dat het welkom is.
Toen ik dit las, moest ik meteen denken aan een klein beeldje dat mij ooit werd geschonken na de inwijding van een monument voor het ongedoopte kind. Het beeldje van een volwassen hand, die een klein, kwetsbaar, naakt mensenkind draagt.
Het beeldje staat voor mij symbool voor God ’s Hand, die elk kwetsbaar mensenkind blijft dragen, ook al voelt het zich verlaten door iedereen.lees verder… Zesde Zondag van Pasen: Gedragen worden door liefdevolle handen

Werken aan een rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!
Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

Pinksteractie
In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2021.
Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië en Susanne Beentjes, missionair werker in Tanzania centraal. Pater Peter is er voor de lokale bevolking in Minas Gerais. Susanne steunt jonge meiden hun talenten te ontdekken. Vaak zijn zij op jonge leeftijd zwanger geraakt en konden hun school niet afmaken.
Meer informatie hier.

• IBAN: NL30RABO0171211111

Beperkte verruiming bij vieringen

Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen
Nieuws 29 april 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie, die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

GEBEDSMARATHON

Paus Franciscus start in de Mariamaand mei een gebedsmarathon om te bidden voor een snel einde van de coronapandemie. In de hele maand mei worden bedevaartoorden over de hele wereld opgeroepen de rozenkrans te bidden. Iedere dag gaat in een bekend bedevaartsoord het gebed uit voor de hele kerk. Paus Franciscus opent de gebedsmarathon zelf op 1 mei en sluit deze ook weer af op 31 mei. Hij roept iedereen op om online mee te bidden, katholieken en andersgelovigen, gezinnen en gemeenschappen. Elke dag vanaf 18.00 uur is er een livestream om het gebed vanuit het Vaticaan op alle mediaplatforms te begeleiden.

Oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht om in gebed verbonden te zijn tot overwinning van de coronaviruspandemie
Utrecht, 1 mei 2021

Broeders en zusters in Christus,
De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.

 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

PINKSTEREN – FEEST VAN DE HOOP

‘Geloof, hoop en liefde, waar ik het meest van hou, zegt God is de hoop’
Charles Péguy

Op zaterdag 22 mei van 13.00 u. – 16.00 u. openen de Katholieke en Protestantse kerken in Denekamp en Ootmarsum hun deuren.
22 Mei is de zaterdag voor Pinksteren. En Pinksteren is bij uitstek het feest van de hoop.
Hoop is een woordje van maar vier letters. Maar het is nu meer welkom dan ooit. Bijna nooit beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. En bijna nooit verlangden we zo naar uitzicht en betere tijden. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is. Het is het feest van de Geest, van de communicatie, elkaar verstaan, de kerk naar buiten. Die hoop van Pinksteren willen we delen met alle inwoners van Denekamp en Ootmarsum. Daarom nodigen we iedereen uit om Pinksteren met ons en met elkaar te vieren.
Kom een kijkje nemen bij of in één van de kerken. Doe mee met de activiteiten, luister naar de muziek, kijk naar de beelden van hoop, steek een kaarsje op. Vertel ons wat jou hoop geeft. Steek anderen een hart onder de riem door hoopvolle berichten op de vlammen te schrijven en hang ze op, zodat iedereen ze kan lezen.
Tot ziens op zaterdag 22 mei.

Pastoraal Team Lumen Christi en de kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Denekamp en Ootmarsum

Eerste Heilige Communie en H.Vormsel

Er is een hele mooie Bijbeltekst: “Kan een moeder haar kind vergeten? En al zou zij het vergeten, Ik vergeet je nooit. Kijk, Ik heb je gegrift in de palm van mijn handen”. (Jesaja 49, 15-16).

Als een kind gedoopt wordt, spreken de ouders de naam van hun kind op plechtige wijze uit en zij schrijven de naam op in het doopboek van de Kerk. Zo wordt het welkom geheten in de geloofsgemeenschap waar het voortaan deel van uit zal maken. De ouders hebben de naam met veel zorg uitgekozen. Soms is het de betekenis van een naam die hen daarvoor heeft doen kiezen, soms kiezen ze ervoor om hun zoon of dochter te vernoemen naar een vader of moeder, opa of oma of naar iemand anders waarvoor ze bewondering hebben. Soms vinden de ouders een bepaalde naam gewoon heel mooi. In ieder geval is de naam van een kind is iets heel dierbaars.
Als de kinderen iets ouder zijn geworden en de Eerste Heilige Communie gaan doen, is het de gewoonte dat zij zichzelf voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Nu spreken zij zelf de naam uit die hun ouders hun gegeven hebben. En in die tussentijd is het kind al steeds meer een eigen persoon (-tje) geworden: het kind heeft weet van bij wie het hoort, waar het deel van uitmaakt en het heeft al veel geleerd en ontdekt van wat het kan en leuk vindt, van waar het goed in is, waar het blij van wordt (of juist niet!).

Wanneer de kinderen in de laatste klas van het basisonderwijs aangekomen zijn, brengen ouders hun kind opnieuw naar voren en noemen zij de naam die zij hun kind gegeven hebben. Zij doen dat in het vertrouwen, met de hand op schouders van hun kind, dat het de bagage die zij meegegeven hebben op een goede manier op de weg door hun leven zullen inzetten. Samen met de bisschop wordt tot God voor deze jongeren gebeden om de geest van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte, de geest van kennis van ontzag en liefde. Met het zegel van de heilige Geest, de gave Gods, wordt de vormeling tot slot gezalfd. Een bijzonder moment, een nieuwe stap op weg naar volwassenheid.
De komende tijd zullen heel veel communicantjes het sacrament van de eucharistie ontvangen en meer dan 150 vormelingen in onze parochie op deze manier hun geloof bevestigen. Wij wensen hen toe dat zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving verder mogen ontwikkelen en dat zij omringd mogen zijn door mensen die hen daarbij met liefde helpen. Onze naam staat geschreven in Gods hand. Onze naam en heel ons wezen, de mens zoals wij door God bedoeld zijn.
Wij wensen allen, kinderen en ouders, broertjes en zusjes een goede voorbereiding toe op het feest van de eerste Heilige Communie, en het H.Vormsel

Pastoraal team en werkgroep parochie Lumen Christi

OPLEIDINGEN AARTSBISDOM

Het aartsbisdom start in september weer met opleidingen voor hen die willen gaan werken in de kerk als priester, diaken, catecheet of als diaconaal assistent.

Priesteropleiding:
Naast de full-timeopleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester willen worden een weekendopleiding.

Diakenopleiding:
De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid. Hij stelt krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig. De opleiding is tot onbezoldigd permanent diaken.

Opleiding tot catecheet
De opleiding is er op gericht om geschoolde vrijwilligers te krijgen, die zich met geloof en deskundigheid in de parochie willen inzetten voor het geloofsonderricht.

Opleiding tot diaconaal assistent
Een diaconaal assistent is een geschoolde vrijwilliger, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistent werkt vanuit de liefde voor de naaste, ons door Christus voorgeleefd.

Voor al deze opleidingen kunt u inlichtingen verkrijgen bij pastoor Theo H.P. Munsterhuis tel. no.06-53163563

Aantal aanwezigen bij uitvaart naar 100

Met ingang van 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaart

Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets.

Weggerolde steen

Thema van Paastijd en Lente 2021
Elke steen heeft zijn eigen geheim. Want onder elke steen di op de grond ligt zit leven! Kijk zelf maar eens….
Op de site werken we deze maand met het inspirerende beeld van die weggerolde steen. In beschilderde kiezels. In prentenboeken waarin muren worden afgebroken en waarin gooistenen bouwstenen worden. In filmpjes, voorleesverhalen en tips om te doen. Met een knipoog naar de eindstreep van corona.

Misschien kunnen we in de tussentijd elkaar helpen om de stenen die in de weg liggen voor elkaar weg te rollen. Je kunt heel mooie dingen doen met stenen!

Kijk verder op www.geloventhuis.nl

Parochiebestuur – Wie is Gerdi Beuvink?

Oldenzaalse, 66 jaar, levenspartner van Jos, gepensioneerd onderwijzeres, gids op Huis Singraven, taalmaatje van zuster Maria Virgini, schildert vogels, geniet al wandelend van de Twentse natuur.
Ik kreeg het verzoek om als adviseur toe te treden tot het parochiebestuur van Lumen Christi om op termijn Anneke Eppink te vervangen. Daar zei ik niet meteen “ja” op; ook geen “nee” overigens. Ik kreeg royaal de tijd om er over na te
denken. De reden waarom ik na een poos positief reageerde was mijn wens om te helpen waar dat nodig is binnen Lumen Christi.
Ik ben zelf in 2004, toen ik in Denekamp woonde, hartelijk ontvangen door parochianen in gesprekken na een viering; door het Sint Nicolaaskoor, waar ik met erg veel plezier zing.
En door het pastoresteam; ik werd verwelkomd in de Werkgroep Vieringen en de Pastoraatsgroep Denekamp.
In goede harmonie, met inzet en ook met humor zal ik al doende leren om taken uit te voeren tot tevredenheid van anderen en tot voldoening van mijzelf.
Met een hartelijke groet en tot ziens in de parochie,

Gerdi

Ariënsinstituut werft kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten “heeft als voornemen om in september 2021 wederom te beginnen met een nieuw studiejaar,” schrijft rector Kuipers in een brief die deze week aan de leden van de pastorale teams in het aartsbisdom is gestuurd.

Lees hier verder