Gebed 23 mei

God,
die, stil maar voelbaar, aan het licht komt
overal waar mensen verbondenheid beleven,
waar zij één zijn in hun wil om deze aarde
bewoonbaar te maken voor iedereen, niemand uitgezonderd.
Moge de Geest van saamhorigheid, die Jezus bezielde,
ook over ons neerdalen en ons helpen te groeien
in liefdevolle zorg en aandacht voor elkaar.
Amen

Gebed 16 mei

God,
bewaar ons ervoor lijnen te trekken, die grenzen worden, aan onze kant zij van wie wij houden, aan de andere kant de rest. Behoed ons ervoor drempels op te werpen die laten struikelen, barrières die anderen buitensluiten. Laat niet toe dat wij woorden spreken die onverstaanbaar zijn, en geen liefde en vrede kennen. Schenk ons de Geest van Jezus Christus, om bruggen te bouwen naar elkaar toe. Amen

Gebed 9 mei

God van mensen,
waar vriendschap heerst en liefde, daar laat U zich vinden. Als U in onze tijd voor velen onvindbaar lijkt te zijn, moeten wij ons afvragen of die vriendschap en liefde wel voldoende zichtbaar worden in onze eigen manier van leven. Help ons de liefde onder elkaar te bewerkstelligen, te bewaren en te koesteren, opdat Jezus steeds weer tot leven komt in en door ons, tot heil van heel onze mensengemeenschap, vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 2 mei

God, onze Vader in de hemel,
U die niet schreeuwt, maar intens luistert. U die de geknakte mens niet breekt, maar heelt. U die niet onderuithaalt, maar omhoog haalt. U die niet uitdooft, maar verwarmt. U die niet heerst, maar dient. U die niet angstig maakt, maar bevrijding brengt: Leg Uw kracht in ons. Laat Uw Stem hoorbaar worden in ons midden, en hoorbaar blijven in alle tijden. Amen

Gebed 26 april

God,
wees onze mond als we alleen maar kunnen stamelen. Wees onze handen als onze armen tekort zijn. Wees onze voeten als we niet verder kunnen. Wees ons oog als we het niet meer zien zitten. Wees ons hart als we gevoelloos worden. Wees onze kracht als we machteloos voelen. Wees ons lied als we alleen maar kunnen vloeken. Wees onze rots als we omver geblazen dreigen te worden. Wees met ons in Jezus, de Levende, vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 19 april

God,
laat het ook vandaag mogelijk worden dat bange mensen steun vinden bij elkaar, dat zij die niet meer kunnen geloven, toch licht zien, dat zij die wanhopen toch vertrouwen krijgen in de toekomst. Laat het ook vandaag mogelijk worden dat deuren en ramen opengaan en uw Geest volop ruimte krijgt in uw kerk, dat het licht wordt overal waar mensen duisternis ervaren. Laat het ook vandaag mogelijk zijn dat Jezus tot leven komt overal waar mensen met elkaar en voor elkaar de dingen doen die Hij ons heeft voorgegaan. Laat het ook vandaag en morgen Pasen zijn. Amen

God onze Schepper

U gaf ons aarde, licht en water, zonder die drie elementen is er geen leven mogelijk. Als wij de aarde vervuilen, brengen wij het leven in gevaar. Als wij het licht belemmeren door luchtvervuiling, is dat een bedreiging voor alle menselijk leven, als wij het water vervuilen, worden mensen ziek. God onze Schepper: leer ons luisteren naar Jezus de levende: hij zei ons: wees goede aarde voor elkaar dan zul je leven, wees licht en warmte voor elkaar dan zul je vreugde vinden in je leven, wees levend water voor elkaar dan alleen zal de samenleving gezond zijn. Help ons die opdracht uit te voeren, dan zal Jezus waarlijk voortleven in ons midden. Amen

Gebed 4 april

God,
Wij zijn op weg naar Jeruzalem, het Jeruzalem van toen, 20 eeuwen geleden, maar ook het Jeruzalem van nu, de werkelijkheid van deze tijd. Ook nu moeten we kiezen: voor Hem of tegen Hem, roepen we vandaag hosanna, maar zijn we dat morgen vergeten? zeggen we ja tegen zijn boodschap van liefde en dienstbaarheid maar vergeten we die waar te maken in ons dagelijks leven?

Heer, schenk ons uw kracht opdat wij via Goede Vrijdag ook Pasen kunnen vieren. Amen

Gebed 29 maart

God, laat uw bevrijdende aanwezigheid voelen,
overal waar mensen hard zijn in hun oordeel over anderen
en zich ver verheven voelen boven degenen
die in hun ogen verkeerd gehandeld hebben;
overal waar mensen niet kunnen vergeven
en alleen maar roepen om strengere straffen. Moge uw barmhartigheid en vergevingsgezindheid,
die zo duidelijk zichtbaar werd in Jezus’ woorden en daden,
ook ons leven zin en inhoud geven,
dat ook wij bijdragen aan een betere wereld,
vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 15 maart

God van alle mensen, niemand wordt door U afgeschreven, ook de zondaars niet. En ook wij zijn geroepen om namens U goed te doen aan elkaar. Leg verdraagzaamheid in ons hart, opdat wij niemand veroordelen of afschrijven, maar iedere medemens, wie of wat hij ook is, de kans geven op een goed en menswaardig bestaan. Want U roept ons op om in gemeenschap te leven, om in alle omstandigheden ieder het goede te gunnen en indien mogelijk te geven. Geef dat wij niet te vlug een beschuldigende vinger naar anderen uitsteken Dat vragen wij U omwille van Jezus Christus, die ons deze weg van liefde en vergeving heeft voorgehouden en voorgeleefd. Amen

Gebed voor Oekraïne

God van vrede,
De telefoon werd niet meer opgenomen,
de verbinding werd verbroken.
Twee buren zijn in oorlog.
En waarom?
De redelijkheid van diplomatie,
de wil om elkaar te leren begrijpen,
de harde woorden om niet te ver te gaan van beide kanten,
ze maken plaats voor de taal van staal:
tanks en raketten op plaatsen waar het gisteren nog vrede was.
We hadden het ergens verwacht en ergens ook niet,
want zijn dit niet beelden uit het verleden?
Beelden die we in zwart-wit kennen uit een koude oorlog?
Was het nog voorstelbaar dat iemand
alle waarheid naar zijn hand zet
en doet, wat zoveel geweldenaars vóór hem deden?
We zien het nu gebeuren, erger dan erg.
Niet binnen de grens die er eigenlijk al was,
niet binnen de grens die aangekondigd was,
maar in het hele land om buren te verlammen.
We bidden, God, om vrede.
We bidden voor de kinderen die gisteren nog buiten speelden,
de mannen en vrouwen die gisteren nog naar hun werk gingen,
hun boodschappen deden, hun leven leefden.
We bidden in de schijnbaar onvermijdelijke confrontatie
voor slachtoffers die zullen vallen, nabestaanden die troost zullen nodig hebben.
Maar bovenal, God, bidden wij u om inkeer,
dat dit geen weg naar vrede is,
dat buren elkaar nodig hebben,
dat de vrijheid van de één slechts bestaan kan
als de ander ook vrij is.
Geef moed de weg van vrede te gaan,
aan iedereen die iets kan doen.
En laat ons vertrouwen op uw vrede, die komt.
Geef vrede, Heer, geef vrede.
Amen

Gebed 22 februari

Barmhartige en liefdevolle God, U laat de zon opgaan over goeden en kwaden, de mens beoordeelt U niet naar zijn prestaties, en U veroordeelt hem niet op grond van daden alleen. Geef dat wij op U gelijken in uw menslievendheid, dat ook wij niemand beoordelen op uiterlijkheden alleen, en niemand veroordelen vanwege vooroordelen. Mogen wij zo uw mensen zijn, vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 16 februari

God, voor U zijn wij allen gelijk en U vraagt diezelfde houding ook van ons. Iedereen mag rekenen op uw barmhartigheid en wij zouden ook welwillend moeten staan tegenover mensen waar we eigenlijk een hekel aan hebben. Te vaak blijkt dit teveel gevraagd te zijn. Te vaak maken we onderscheid tussen mensen. Te vaak zijn we hard in ons oordeel en weigeren we te vergeven. Kom onze zwakheid te hulp. Help ons op U te gelijken, zodat we daadwerkelijk een bijdragen leveren aan een leefbare samenleving. Amen

Gebed 8 februari

God,
waar bent U als mensen in nood uw hulp inroepen? Waar bent U als mensen leven in bittere armoede? Waar bent U als mensen honger hebben? Waar bent U als mensen verdriet hebben? Maar, God, ik weet het, U zult ons vragen: waar was jij toen mensen in nood om hulp riepen, waar was jij toen mensen geen kans kregen om geluk te vinden? Waar wij zijn, daar bent U. Waar U bent, zijn wij vaak niet te vinden.
Vergeef ons. Amen