Emmaüsgangers

Soms voelen wij ons Emmaüsgangers,
blind gestaard op het droevig heden,
blind van tranen over een tevergeefs verleden.
We hebben nog wat oude verhalen,
altijd dezelfde, die ons niet meer kunnen boeien,
versteende rituelen die niet meer ons verlangen kunnen verwoorden.
Wie komt er door onze gesloten deuren?
Is er iemand die met ons mee wil lopen
en ons een nieuw verhaal wil vertellen,
een nieuw vergezicht wil openen?

Zoek niet in de hemel, niet diep in de aarde,
zoek het niet in kleine atomen en de verre ruimte.
Dat nieuwe verhaal is in mijn ogen te lezen
als je met me mee wilt lopen.
Dat wat je te delen hebt, deel het met mij en je zult herleven.
Houd je oordeel maar achterwege
en luister maar naar mijn verdriet, naar mijn stilte.
Open je handen maar en je vindt vanzelf een andere open hand.
Wees gastvrij en de deuren gaan vanzelf open.
Merk je het niet, ik loop al een hele tijd met je mee;
wanneer gaan je ogen nu eens open?

Mijn Heer en mijn God
of hoe U ook heten mag in onze menselijke kring,
in die mensenstoet die door dit leven trekt.
U bent dus die liefste van mijn leven
en ook die vreemdeling, dat kind, die buur, die baas,
wie al niet, schuw of brutaal.
Laat mij lezen in uw gelaat, dat open hoek van ons leven.
Breek voor ons het brood.
Wij zullen het herkennen en leven!

Gebed 3 april

Goede God, over de hele wereld gedenken mensen het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, uw Zoon.
Met hen verbonden, wil ik bidden: Ontferm U over alle mensen die delen in Jezus’ lijden, allen die een zwaar kruis moeten dragen, allen die honger en dorst lijden, allen die gebukt gaan onder armoede, geweld of uitbuiting, allen die ongeneeslijk ziek zijn en bang zijn voor de dood.
Ontferm U over allen die anderen bijstaan in hun nood: dokters en verpleegkundigen, welzijnswerkers en sociale werkers, pastores en psychologen, leerkrachten en opvoeders, mantelzorgers en rouwverzorgers, onderhoudspersoneel en zij die zorgen voor onze voeding, zovelen die vanuit hun beroep of als vrijwilliger oprechte zorg en menselijkheid betonen.
Ontferm U over hen die onze wereld besturen: politici, wetenschappers, bedrijfsleiders, opiniemakers, allen die leiding geven aan anderen.
Ontferm U over allen die getroffen zijn door vreselijke ziektes, of door het Corona-virus en gestorven zijn, gedenk hen die eenzaam moesten sterven, allen die geen afscheid konden nemen van een geliefde.
Ontferm U over allen die zoeken naar zin en houvast, allen die twijfelen en angstig zijn voor de toekomst, allen die kracht zoeken in hun geloof, allen die hoop putten uit het Pasen van Jezus Christus. Ontferm U over de mensen rondom mij die het moeilijk hebben.
Amen

Gebed Goede Vrijdag Kruisweg

Goede God,

wij roepen om uw aanwezigheid bij het gaan van de kruisweg op deze Goede Vrijdag.

Wij gedenken al uw mensen, die vandaag hun kruisweg gaan, omwille van hun geloof in gerechtigheid en vrede. Wij noemen met name hun voorganger en pleitbezorger: Jezus, de gekruisigde, en in zijn onverwoestbare naam gedenken wij allen die gisteren en vandaag vermoord, gemarteld en verbannen werden, of die veracht, miskend en uitgelachen werden, omdat zij wilden blijven die zij geworden waren, uit kracht van uw Naam: mensen voor mensen. Dat wij mogen gaan in hun voetspoor, dat de liefde onder ons het in uw Naam zal winnen van de dood. Laat ons gaan in vrede

Gebed Witte Donderdag

God, wij danken u om uw Zoon Jezus Christus, Hij is tot het uiterste gegaan, door de dood heen, verbonden met U In Hem zijt gij God-met-ons geworden, bond- en tafelgenoot van mensen die op zijn woord ook elkaars tafelgenoten mochten worden. Blijf ons nabij. Houd Zijn droom onder ons levend, opdat wij, elkaar in vrede verbonden nabij, een volk naar Uw hart worden. Amen.

Lotte Beernae

Gebed 31 maart

Goede God, niet die weg waarop wij gaan, maar hoe wij die gaan, doet ons beseffen hoe zwaar het soms is en hoe moeilijk: om te delen en te breken om zo uw toekomst gaande houden. Geef ons kracht en inspiratie om in het spoor van uw Zoon verder te gaan.
Amen.

Gebed 30 maart

Jij die voor ons zo ver weg bent
Jij, die voor ons zo ver weg bent, en vaak toch ook zo dichtbij, schenk ons, mensen, jouw vrede.
Verlicht ons bestaan en doorbreek de hardheid; open onze harten en maak ons tot tedere mensen, die jouw woord kunnen delen tot bevrijding van de slaven van onze tijd, hen die nauwelijks delen in ons voedsel, hen die niet geaccepteerd worden zoals ze zijn.
Bevrijd ook hen die het voedsel weigeren en zich losbreken van deze wereld. Neem hen en ons allen hij de hand en voer ons tot waarachtig leven, zó dat al het werk van onze handen Jou tot een ware lofzang zal zijn.

Gebed 29 maart

Heer,
Met onze hand-palmen en hosannagezang eren we U zoals lang geleden de kinderen van Israël.
Met heel ons hart leven we in deze Goede Week mee met U en met allen die een kruis te dragen hebben.
Dat uw eenzaamheid niet het laatste woord heeft, sterkt ons nu. Dat uw lijden niet vergeefs is, geeft ons nu moed.
Dat uw dood niet het einde is, geeft ons hoop. Zegen onze handpalmen. Geef ons dankbare handen die klappen voor al wie voor ons zorgen.
Geef ons biddende handen om vreugde en zorg in uw Hand neer te leggen.
Amen.

Gebed 26 maart

Heer onze God, de lijdensweg van Uw zoon laat ons zien hoezeer U begaan bent met ons. Als wij leerlingen willen zijn van Uw zoon, dan zullen wij hem dienen te volgen op al onze wegen. Moge het voor ons duidelijk worden hoe Jezus voor ons geleden heeft. Open dan onze ogen en beroer ons hart, zodat wij inzien en bewust worden hoe groot Uw liefde voor ons is. Help ons ons kruis met U te dragen. Amen

Gebed 25 maart

Beste mensen in deze 40-dagentijd is het goed om in onszelf te keren en te ontdekken waar het goddelijke in ons woont; dat mag het vertrekpunt zijn om zelf troost, nabijheid en liefde te zijn voor onze medemensen.

Gebed 23 maart

Heer open mijn ogen, dat ik de nood van de anderen zie; open mijn oren dat ik hun geroep hoor; open mijn hart, dat zij niet zonder hulp blijven. Laat mij zien waar geloof, hoop en liefde nog nodig is en dat ik dan daarvan de doorgever mag zijn. Heer open mijn ogen, oren en hart, zodat ik voor Uw vrede mij kan inzetten. Amen

Gebed 24 maart

Heer onze God, we vragen U om vergeving voor het leed, dat we elkaar aandoen, we schieten tekort, we vergeten elkaar, we begrijpen elkaar niet en we verdragen elkaar niet. We doen aan kwaadsprekerij en zijn vaak vervuld van haat en bitterheid. We bidden U om vergeving voor de zonden, die wij mensen in onze machteloosheid elkaar aandoen. Amen

Gebed 22 maart

Beste mensen, in ons leven kan het vaak duister zijn door zoveel omstandigheden; toch mogen we ons verheugen over het licht. Licht van de zon, door God geschapen; licht van een kaars die met haar kleine licht de nacht en het duister in ons leven wil verlichten

We verheugen ons over Jezus Christus, Gods zoon; gezonden als licht in de wereld om het duister te verlichten. Moge Hij ook voor ons een licht zijn, dat ons begeleid op al onze wegen.

Gebed 19 maart

Het draadje dat ons bindt

God,
U betekent meer voor ons
dan wij ons beseffen.

U bent de grond
waarin we geworteld zijn.
U bent de aarde
die ons vasthoudt
als de stormen van het leven
over ons heen trekken
en ons omver
proberen te blazen.

U bent de strohalm
waaraan we ons vastklampen
als andere zekerheden
ons ontglippen.
Als mensen met wie we ons
verbonden voelden
de band verbreken
en ons aan ons lot overlaten.

Dan voelen we dat draadje
dat ons met u verbindt.
Uw liefde die ons vasthoudt.
Uw hand die ons draagt.
En dan weten we weer
dat een mens
nooit helemaal los komt
van zijn Schepper.

God, we zijn aan U gehecht.

Greet Brokerhof-van der Waa

Gebed 18 maart

Een weg met toekomst

God,
er zijn zoveel wegen
die vastlopen.
Waarop je wegzakt
in de modder
van je problemen.
Doodlopende wegen
zonder uitzicht.
Om moedeloos
van te worden.

Help ons zoeken
Naar nieuwe wegen
voor onszelf
en voor de wereld.
Dat we aandurven
wegen te banen
waar geen wegen zijn.
Geef ons de moed
door die ene weg
van Jezus, lang geleden.
Die doodliep,
maar verrassend
verder ging.

Dat we
In de wereld van nu
-met vallen en opstaan-
ontdekken welke weg
wèl toekomst heeft. Amen.

Greet Brokerhof-van der Waa