Gebed 27 maart

Goede God,
we krijgen op Palmzondag een palmtakje.
Het symbool van hoop en nieuw leven,
Wij geloven en vertrouwen erop
dat ons huis en allen die er wonen gezegend zijn. Ook familieleden, vrienden
en allen die we in ons huis welkom heten.
Vandaag en in deze Goede Week
en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed 20 maart

God,
We stuiten telkens op oorlog, lijden en dood . we zien dat sommigen door ziekte een lijdensweg moeten gaan die je niemand gunt. Er sterven kinderen, steeds weer verongelukken jonge mensen. U leert ons keer op keer: houd elkaar vast in moeilijke dagen, ondersteun elkaar als leven moeilijk wordt. Dit is niet een onmiddelijke oplossing, die we graag zouden willen. Schenk ons uw geest van leven en kracht opdat wij met het voorbeeld van Jezus voor elkaar dingen mogelijk maken, die op het eerste gezicht onmogelijk lijken. Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed 13 maart

Gebed om te zien

Heer onze God, neem bij mij weg
wat mij verhindert U te zien.

U te zien in de glimlach van een kind
in de bloei van een bloem
in de kleur van een boom.

Neem bij mij weg wat mij verhindert
U te zien in de warmte van een vriend
in de trouw van een mens
in de zorg om mij heen.

Open mijn ogen, opdat ik U meer en meer
mag zien dicht om mij heen.

Marinus van de Berg

Gebed 6 maart

God van mensen,
vragende mensen, als de Israëlieten in de woestijn dorstend naar water. Waar kan ik mijn dorst lessen? Dorst naar een zinvol bestaan, naar geluk. U bent de bron, in U moeten we de antwoorden zoeken op onze vragen. Schenk ons uw geest van kracht dat wij het vragen en zoeken niet moe worden. Dat wij al zoekend misschien niet onze, maar uw antwoorden op het spoor komen. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 20 februari

God,

laat uw bevrijdende aanwezigheid voelen
voor de mensen in Turkije en Syrië
voor de Oekraïners
voor Russen
die wel anders zouden willen
Voor allen die nu in armoede moeten leven
Die weinig of geen kansen krijgen
om hun bestaan te verbeteren
Maak ons tot actieve idealisten
Die al doende beseffen dat dromen geen bedrog zijn. Amen

Gebed 13 februari

God,
Voor U zijn alle mensen zijn gelijk. U vraagt van ons deze zelfde houding. Iedereen mag rekenen op uw barmhartigheid. Dat zouden wij dus ook moeten laten zien. Te vaak blijkt in de praktijk dit te veel gevraagd is. Wij maken in deze tijd van polarisatie wel degelijk onderscheid tussen vrienn en “vijand”. Wij zijn hard geworden in ons oordeel en kunnen o zo moeilijk vergeten en vergeven. Kom onze zwakheid te hulp. Help ons om meer op U te lijken. Amen

Gebed 6 januari

God,
U roept ons op om steeds te zoeken naar een beter begrijpen van de betekenis van alle wetmatigheid in mens en wereld. Juist nu in de zich steeds duidelijker aftekende klimaatcrisis. Schenk ons uw Geest van wijsheid om steeds oog te hebben voor wetmatigheden op alle vlakken van ons menselijk bestaan. Wij willen het leven delen met onze medemensen en daarbij niemand tekort doen door egoïstisch handelen. Laat ons het goede gunnen en geven aan anderen. Dat bidden wij in Jezus’ naam. Amen

Gebed 30 januari

God,
voor u zijn wij allemaal gelijk. U vraagt diezelfde houding ook van ons. Ieder mens mag dus ook rekenen op ons mededogen. In de praktijk van alledag blijkt dit vaak teveel gevraagd te zijn. Wij maken wel degelijk onderscheid tussen vrienden en vijanden in deze tijd van toenemende polarisatie. Dan zijn we keihard in ons oordeel en weigeren elke vorm van toenadering. Kom onze zwakheid te hulp. Help ons op U te gelijken. Amen

Gebed 23 januari

God,
In deze tijd worden zoveel mensen onder de voet gelopen. Ze moeten wel vluchten voor al dat geweld. Zoveel mensen leven in een tranendal en worden niet getroost, niet geholpen. Anderen hebben geen dromen meer over en leven alleen nog voor zichzelf: ze delen niet en hebben versteende harten gekregen. Maak weer mensen van ons, die het hart laten spreken. Mensen, die geen vrede hebben met ongerechtigheid Maak ons tot mensen die de tranen drogen en helpen waar geen helper is. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 16 januari

God,
bij U is iedereen welkom. De mens die gerechtigheid en vrede doet en hij die zucht onder onrecht. Hij die van goede wil is en de mens die de klappen krijgt. Alle gelukkigen en alle die huilen van verdriet. U nodigt iedereen uit. Hj mag komen in uw kring van licht. Help ons om anderen welkom te heten in ons hart en in ons leven. Dan zijn wij in onze eigen omgeving dragers van uw licht en uw liefde, vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 9 januari

God,
Schepper van licht en leven. Ons is door het leven van Jezus de opdracht gegeven om licht te zijn voor elkaar. We moeten bijdragen aan een zinvol leven voor iedere schepsel. Geef ons uw Geest van inzicht en kracht. Dan zien wij ook de mogelijkheden, die we krijgen. Dan zien wij hoe wij licht kunnen brengen waar duisternis is. Om te zorgen voor een menswaardig bestaan, waar mensen geen leven hebben. Geef ons de moed om ons daarvoor in te spannen, zeker als het niet zo eenvoudig is. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 2 januari

Goede God,

Zo klein en kwetsbaar was het kind. Eeuwen geleden geboren in een uithoek van de wereld. Net als de Wijzen willen wij ons laten leiden door zijn ster, door zijn idealen. Laat ons de kracht vinden om steeds weer op zoek te gaan naar dit kind waarin U zich hebt geopenbaard in deze wereld. Dat Hij juist nu als een licht voor ons uitgaat, een goede toekomst tegemoet voor allen. Amen

Gebed 27 december

Moeder Maria, Moeder van de Kerk,
onze moeder.
Wij denken vaak aan u. Wij vragen u om hulp. Leer ons elke dag beter begrijpen, wat uw zoon Jezus van ons vraagt. Help ons, elke dag te doen wat gedaan moet worden. En bescherm ons tegen gevaren en onheil. Sta ons bij, zodat wij met uw zoon als voorbeeld, anderen bijstaan . Amen.

Gebed 19 december

God,
Ik bid dat er licht mag zijn in onze ogen. Dat we elkaar gaan zien als nieuwe mensen. Licht in onze harten. Dat we ruimte scheppen en plaats maken voor velen. Licht in onze gedachten. Dat we gaan nadenken en eerlijke besluiten nemen. Licht in onze huizen. Dat er vriendschap en gastvrijheid zal zijn. Licht in onze parochie “Lumen Christi”. Om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen met geloof in Hem die eens geroepen heeft: “Ik ben het licht van de wereld.” Amen