Gebed van 22 juli

God van het verbond, onzichtbaar voor mensenogen en toch te zien in mensen die goed zijn voor elkaar, onhoorbaar voor mensenoren, en toch te horen in woorden van begrip en hartelijkheid die mensen uitspreken aan elkaar, ongrijpbaar voor mensenhanden en toch tastbaar aanwezig in mensen die weten van breken en delen, van zorg en aandacht voor de ander.

Wees ook aanwezig in ons biddend samen zijn en verdiep onze onderlinge verbondenheid.

Amen

Gebed 15 juli

God, geef ons de rust u te zoeken om op adem te komen en de stilte te horen. Geef ons mededogen voor hen, die op onze weg komen en de richting kwijt zijn. Laat ons zien wat voorhanden is Iaat ons zie wat onmogelijk lijkt. Laat ons al het mógelijke doen. Help ons onze overvloed delen zodat niemand te kort komt. Geef dat wij blijven werken aan uw koninkrijk. Amen

Gebed 8 juli

God van mensen, U roept ons om deze wereld bewoonbaar te maken voor iedereen, Ieder van ons hebt U de opdracht gegeven om te werken aan vrede en gerechtigheid, aan vriendschap en solidariteit. Schenk ons uw kracht om samen met elkaar te bouwen aan een gemeenschap waarin ieder zich thuis voelen kan. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen

Gebed 25 juni

God, onze Vader, U hebt ons geschapen voor het leven, niet een leven dat bedreigd wordt door dood en verderf, maar een leven in vrede en gerechtigheid voor ieder mens. Niet een leven dat vergald wordt door haat en nijd maar een leven dat in liefde gedeeld wordt met anderen. Schenk ons uw Geest opdat wij leven zoals U ons bedoeld hebt, als mensen die geven om elkaar, naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Gebed

 Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is
zolang zal God je in zijn handen houden. Amen.

H. Nouwen

Gebed 27 mei

Uit psalm 33 …… alfa en omega: Juich voor de Heer om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.
Haal uit je hart een lied naar boven;
leg alle liefde in je stem.
Zing bij de akkoorden;
speel met nieuwe woorden;
zing bij harp en luit.
Maak de mooiste klanken
om de Heer te danken;
zing het vrolijk uit. Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.
Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
Heer, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.

Gebed 19 mei

Geest van God, Geest van Jezus, Geest van water en vuur, Geest van storm en wind, wees voor ons als een verfrissend bad opdat wij opstaan uit de slaap van sleur, van onverschilligheid.

Vuur ons aan om in beweging te komen, opdat wij niet bang zijn onze nek uit te steken voor de zaak van Jezus van Nazaret, in onze geloofsgemeenschap.

Geef ons inspiratie, geef ons kracht, vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 6 mei

Goede Vader,
Geef dat ik meer mag
Troosten dan getroost worden
Geven dan ontvangen
Begrijpen dan begrepen worden
Lachen dan huilen
Prijzen dan klagen

Want door te geven
Ontvangen wij
U gaf uw enige Zoon
En Hij ons het leven.

Leo Heuvelman

 

Gebed: God van alle leven

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Gebed: GASTVRIJHEID

Gastvrijheid is
je huis uitnodigend openstellen voor de ander.
Gastvrijheid is
je brood delen met hen die honger hebben.
Gastvrijheid is
eenzamen opnemen in je eigen kring.
Gastvrijheid is
vreemdelingen en minderheden zonder vooroordelen tegemoet gaan.
Gastvrijheid is
de deur van je hart openzetten voor je medemens,
naar het voorbeeld van Jezus.
Dan komt Hij opnieuw tot leven,
dan kan hij herkend worden in ieder van ons.

Emmaüsgangers

Soms voelen wij ons Emmaüsgangers,
blind gestaard op het droevig heden,
blind van tranen over een tevergeefs verleden.
We hebben nog wat oude verhalen,
altijd dezelfde, die ons niet meer kunnen boeien,
versteende rituelen die niet meer ons verlangen kunnen verwoorden.
Wie komt er door onze gesloten deuren?
Is er iemand die met ons mee wil lopen
en ons een nieuw verhaal wil vertellen,
een nieuw vergezicht wil openen?

Zoek niet in de hemel, niet diep in de aarde,
zoek het niet in kleine atomen en de verre ruimte.
Dat nieuwe verhaal is in mijn ogen te lezen
als je met me mee wilt lopen.
Dat wat je te delen hebt, deel het met mij en je zult herleven.
Houd je oordeel maar achterwege
en luister maar naar mijn verdriet, naar mijn stilte.
Open je handen maar en je vindt vanzelf een andere open hand.
Wees gastvrij en de deuren gaan vanzelf open.
Merk je het niet, ik loop al een hele tijd met je mee;
wanneer gaan je ogen nu eens open?

Mijn Heer en mijn God
of hoe U ook heten mag in onze menselijke kring,
in die mensenstoet die door dit leven trekt.
U bent dus die liefste van mijn leven
en ook die vreemdeling, dat kind, die buur, die baas,
wie al niet, schuw of brutaal.
Laat mij lezen in uw gelaat, dat open hoek van ons leven.
Breek voor ons het brood.
Wij zullen het herkennen en leven!

Gebed 3 april

Goede God, over de hele wereld gedenken mensen het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, uw Zoon.
Met hen verbonden, wil ik bidden: Ontferm U over alle mensen die delen in Jezus’ lijden, allen die een zwaar kruis moeten dragen, allen die honger en dorst lijden, allen die gebukt gaan onder armoede, geweld of uitbuiting, allen die ongeneeslijk ziek zijn en bang zijn voor de dood.
Ontferm U over allen die anderen bijstaan in hun nood: dokters en verpleegkundigen, welzijnswerkers en sociale werkers, pastores en psychologen, leerkrachten en opvoeders, mantelzorgers en rouwverzorgers, onderhoudspersoneel en zij die zorgen voor onze voeding, zovelen die vanuit hun beroep of als vrijwilliger oprechte zorg en menselijkheid betonen.
Ontferm U over hen die onze wereld besturen: politici, wetenschappers, bedrijfsleiders, opiniemakers, allen die leiding geven aan anderen.
Ontferm U over allen die getroffen zijn door vreselijke ziektes, of door het Corona-virus en gestorven zijn, gedenk hen die eenzaam moesten sterven, allen die geen afscheid konden nemen van een geliefde.
Ontferm U over allen die zoeken naar zin en houvast, allen die twijfelen en angstig zijn voor de toekomst, allen die kracht zoeken in hun geloof, allen die hoop putten uit het Pasen van Jezus Christus. Ontferm U over de mensen rondom mij die het moeilijk hebben.
Amen

Gebed Goede Vrijdag Kruisweg

Goede God,

wij roepen om uw aanwezigheid bij het gaan van de kruisweg op deze Goede Vrijdag.

Wij gedenken al uw mensen, die vandaag hun kruisweg gaan, omwille van hun geloof in gerechtigheid en vrede. Wij noemen met name hun voorganger en pleitbezorger: Jezus, de gekruisigde, en in zijn onverwoestbare naam gedenken wij allen die gisteren en vandaag vermoord, gemarteld en verbannen werden, of die veracht, miskend en uitgelachen werden, omdat zij wilden blijven die zij geworden waren, uit kracht van uw Naam: mensen voor mensen. Dat wij mogen gaan in hun voetspoor, dat de liefde onder ons het in uw Naam zal winnen van de dood. Laat ons gaan in vrede

Gebed Witte Donderdag

God, wij danken u om uw Zoon Jezus Christus, Hij is tot het uiterste gegaan, door de dood heen, verbonden met U In Hem zijt gij God-met-ons geworden, bond- en tafelgenoot van mensen die op zijn woord ook elkaars tafelgenoten mochten worden. Blijf ons nabij. Houd Zijn droom onder ons levend, opdat wij, elkaar in vrede verbonden nabij, een volk naar Uw hart worden. Amen.

Lotte Beernae