Barmhartige en liefdevolle God, U laat de zon opgaan over goeden en kwaden, de mens beoordeelt U niet naar zijn prestaties, en U veroordeelt hem niet op grond van daden alleen. Geef dat wij op U gelijken in uw menslievendheid, dat ook wij niemand beoordelen op uiterlijkheden alleen, en niemand veroordelen vanwege vooroordelen. Mogen wij zo uw mensen zijn, vandaag en alle dagen. Amen