Uit elke crisis kan een nieuwe tijd geboren worden….
Levende God,
In deze dagen van crisis en onzekerheid,
dagen die ons dwingen tot de kern van ons leven,
verlangen wij naar een nieuwe tijd.
Een tijd waarin wij in harmonie samenleven met de natuur,
de aarde weer kan herstellen van onze plundering naar haar grondstoffen,
de lucht weer kans krijgt om te zuiveren.
Een tijd waarin we beseffen dat niet alles maakbaar is,
en tot ons doordringt dat we leven op de levensadem.
Een tijd waarin niet de economie en het grote geld regeert,
maar liefde, solidariteit en gerechtigheid de leidraad in het leven zijn.

Wij bidden U,
Schenk ons nieuwe levenskansen,
opdat wij vanuit deze crisis opnieuw geboren mogen worden,
tot mensen die bewuster, eenvoudiger en soberder leven
en zo terugkeren naar een gezonde levensstijl,
zorgzaam voor elkaar en de natuur.
Amen