Kruisteken

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven, Amen.

 

Teksten samengesteld door Marjolein Heijs-Niessen en pastoor Rudo Franken.
© Copyright 2010 Alle rechten voorbehouden voor de ‘Bidden met Maria’-ikoon-afbeeldingen:
Uitgeverij Traditions Monastiques, Abdij Saint-Joseph de Clairval F-21150 Flavigny-sur-Ozerain, ‘15-luik’ is van een paneel door onbekende schilder uit de 15e of 16e eeuw