In de Bijbel wordt er niet de hemelvaart van Maria gesproken, en toch hebben veel schilders hun fantasie laten werken om haar ten Hemelopneming op het witte doek vorm te geven. Blijkbaar waren zij erg gefascineerd door het leven van deze vrouw, dit eenvoudig Joodse meisje dat mocht meewerken aan een doorbraak, een wending in de mensengeschiedenis, n.l. dat zij zijn meest geliefd mensenkind, dat vol was van God, voller dan een mens voor Hem, de wereld in mocht dragen. Een eenvoudig meisje, waarin de hemel omzag naar de kleine, de vernederde en verdrukte mens. Zo hebben de eeuwen door velen hun toevlucht gezocht naar Maria in moeilijke tijden, de vrouw die trouw bleef aan haar geloof, die deed wat er van haar werd verwacht. Vele vrouwen en moeders uit onze mensengeschiedenis hebben zich aan haar opgetrokken, hebben bij haar hun hart kunnen uitstorten, hebben in haar nabijheid troost en kracht gevonden in hun geloof en hun leven. Maria, een vrouw waarin velen een ideale en volmaakte mens hebben gezien. De bijbel schetst haar als de nieuwe Eva, de vrouw in wiens schoot het kind groeit dat zo puur is, dat het God’ s bloedeigen zoon wordt genoemd. Een vrouw met een hemelse glans, in haar smelten hemel en aarde samen in een nieuwe mensheid.

Heden ten dage verlangen wij naar een nieuwe mensheid, naar een wereld waarin om wordt gezien naar een nieuwe mens, een nieuwe samenleving, waarin niet het recht van de sterkste, niet de macht van het kapitaal, niet de wrede hand van de dictators het voor het zeggen hebben, maar waarin rechtvaardigheid, solidariteit en naastenliefde, de norm wordt van leven. Velen verlangen ook in onze samenleving, in onze wereld, om net als Maria gezien te worden. Erkend te worden als een waardig mens. Het verlangen en de hoop die Maria ook uitzong in haar loflied, het Magnificat, dat we zojuist lazen in het Evangelie. Een lied van hoop en troost voor alle mannen en vrouwen die in onze dagen zwaar beproefd en gekwetst worden. De realiteit van onze wereld is de onafzienbare rij van mensen, die verlangen naar menswaardig leven. Leven zoals God met zijn wereld voor ogen had vanaf het begin der schepping. Helaas is dat nog altijd een ver van mijn bed show. Graag zouden wij alle onrecht en misstanden in één slag de wereld uit willen hebben. De harde werkelijkheid laat ons zien dat er nog veel valt te doen voordat zij echt bewoonbaar is. Daarom moeten wij het Magnificat blijven zingen, het lied waarin wij met Maria mogen vertrouwen op God dat Hij het is die uiteindelijk alles ten goede zal keren. Net als Maria doen wij wat we kunnen en ook niet meer willen doen dan we kunnen! Dan kan de hemel ook de aarde raken en het langzaam een hemel op aarde worden. Daar waar recht wordt gedaan, hoe klein en onooglijk het ook lijkt, daar wordt de aarde opgetild naar de hemel.

“Wees niet bang”’ zo begroette de engel haar, “want jij staat bij God in de gunst”.
Maria liet haar hart raken door God ’s goedheid, door zijn gunsten en werd zo een spiegel en voorbeeld voor vele gelovigen, al vanaf de eerste eeuwen. In Maria konden zij zien hoe ook hun geloof op eenvoudige wijze handen en voeten zou kunnen krijgen in hun eigen leven en de hemel kon doordringen in het hart van de mens.
Deze vrouw werd in de loop der eeuwen de koningin der koninginnen, een vrouw met een hemelse glans, de meest populaire vrouw in onze mensengeschiedenis, die ook 2000 jaar na haar ontslaping uit haar aardse leven nog springlevend is. Zo’n vrouw kan en mag niet verloren gaan, vergeten raken in de mensengeschiedenis en in de geschiedenis van God met de mensheid. Wij geloven dat God geen mens verloren laat gaan, en zeker niet Maria, die al tijdens haar aardse leven in de richting van de hemel, de richting van het echte geluk voor de mensen mocht varen. Wij kunnen niet anders dan geloven dat God deze bijzondere vrouw helemaal tot zich heeft genomen, haar opgetild heeft naar de hemel. Vandaag vieren wij dat zij hemel en aarde met elkaar verbindt.

En wij? Als wij in Maria meer zien dan een mooi beeld of schilderij in een museum, kapel of kerk, en ons ook overgeven aan wat God belangrijk vindt….., als ook wij zo’n onbaatzuchtige houding naar anderen aan de dag leggen als Maria……, als wij ons laten inspireren door haar leven….., dan mogen ook wij geloven dat God ons eens zal optillen ten hemel!

Amen.

Beuningen, 15 augustus 2018

Pastor Jan Kerkhof Jonkman