Impressie van de vrijwilligersavond op 3 oktober 2022 Blij verrast waren locatieraad en pastoraatsgroep over de grote opkomst voor de vrijwilligersavond in Het Damast. Een kleine 80 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de oproep en dat is ongeveer 40% van het totale aantal vrijwilligers (door corona is er 3 jaar geen vrijwilligersavond geweest). Zij werden door de voorzitter van de locatieraad onder het genot van koffie met cake welkom geheten, die daarna een aantal van belang zijnde zaken de revue liet passeren. Zo ging hij in op de wenselijkheid voor koren om flink samen te werken om daarmee ook hun toekomst veilig te stellen. Hij kondigde een vervolgrestauratie van het orgel aan in januari 2023. Als dat achter de rug is zal worden gekeken om de orgelwandelconcerten nieuw leven in te blazen. Meerdere organisten hebben hun medewerking al toegezegd. Onder de bezielende leiding van Karel en Olga Tijhuis mag het kinder- /tienerkoor zich verheugen in flink toenemende belangstelling.

De kerk-tv voorziet in een duidelijke behoefte en kan in Ootmarsum worden gevolgd via het analoge Cogaskanaal alsmede via internet. Kerk-tv is voor iedereen gratis beschikbaar. Grote zorgen zijn er over de bezorging van het van ‘t Preaksteulke maar ook over de kosten hiervan. We hebben hierover uitvoerig bericht. We zijn voornemens om in de loop van 2023 e.e.a. anders te gaan organiseren zonder dat de informatievoorziening hieronder gaat lijden. Iedereen kan ‘t Preaksteulke via de mail toegezonden krijgen mits men zijn mail adres aan de redactie (preaksteulke@kpnmail.nl) kenbaar maakt. Houdt de berichtgeving hierover in de gaten. Overigens kunt u hiervoor ook terecht op deze site. Duidelijk wordt gesteld dat zij die geen mailadres hebben altijd de gedrukte versie kunnen krijgen. Exemplaren liggen altijd in de kerk of op de pastorie. In Huize Franciscus worden ze bezorgd. Uitvoerig werd stil gestaan bij de toekomst van onze kerk als centrum van de lokale gemeenschap. De voorzitter memoreerde dat het open 6 houden van de kerk een van de belangrijkste uitgangspunten is geweest in een opgestelde sterkte en zwakte analyse. Het uiteindelijk doel zou moeten zijn dat we onze kerk geschikt maken voor meervoudige gebruik. We nemen het voortouw door niet af te wachten maar een eigen visie te ontwikkelen voor een toekomstig passend gebruik van de kerk. Duidelijk is dat het aantal pastores verder zal afnemen, reden waarom we pleiten voor meer lekenvoorgangers; we hebben het parochiebestuur gevraagd hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Dankzij de vele vrijwilligers zijn we in staat onze kerk draaiende te houden al kost het de nodige financiële hoofdbrekens. Onderhoudskosten vragen veel geld, denk maar aan het torenuurwerk en de haperende verlichting, alsmede het onderhoud aan haan en kruis en vergeet niet het regelmatig terugkerende schilderwerk. En wat te denken van de verwarmingskosten en verzekeringspremie van een gebouw dat meer dan 20 miljoen waard zou zijn. Gelukkig zijn er ook veel toeristen die onze kerk bezoeken en een vrijwillige bijdrage leveren. In de afgelopen periode zijn een aantal vrijwilligers gestopt maar gelukkig zijn we in staat steeds weer nieuwe mensen te vinden die hun schouders er onder willen zetten. Herman Aveskamp en Gerard Lohuis werden voor hun jarenlange inzet onderscheiden met de Willibrordplaquette. Aan het eind van de avond werden onder de aanwezige vrijwilligers de Paaskaarsen uit 2019, 2020 en 2021 verloot. De gelukkigen waren Henk Hulsink, Ben Deterink en Henk Kamp. Met een hartelijk dank aan alle vrijwilligers besluit de voorzitter de zeer geslaagde avond waarna er onder het genot van een drankje en een hapje nog gezellig werd nagepraat, o.a. over de getoonde oogstfilm van de BMS.

Als dank kregen alle aanwezigen een boekje over de geschiedenis van de kerk aangeboden.