Welkom op de nieuwspagina van de locatie Denekamp

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

In memoriam pastoor Herman Heuven

“Ubi caritas et amor, Deus ibi est”.
Waar liefde is en barmhartigheid, daar is God.
De wapenspreuk van Herman Heuven die woensdag 20 november overleed.
Geheel onverwacht kwam zijn heengaan niet maar toch, als het onvermijdelijke daar is schrik je. Pastoor Heuven een herder “pur sang”.
Tot priester word je geroepen, dat straalde hij uit.
Het gebod dat Christus ons gaf: “Hebt elkander lief” heeft Herman Heuven letterlijk genomen en in praktijk gebracht.
Onze parochie maar heel Denekamp kan dankbaar zijn hem als herder te hebben gehad.
Hij was een van ons en voelde zich Denekamper met de Denekampers.
Bij zijn afscheid na 17 jaren bij ons te zijn geweest, kreeg hij de zilveren erepenning van onze gemeente en door de carnavalsverening ‘De Köttelpeern’ werd hij, dit jaar nog, tot “Beste Peer” benoemd.
Pastoor Heuven werd bemind zoals hij ons beminde.
Hij zal in onze herinnering blijven voortbestaan.

Ceciliafeest 2019

Op 24 november werd door het Sint Nicolaaskoor het traditionele Ceciliafeest gevierd, de Heilige Cecilia patrones van de muziek en de koorzang.
Ook is het traditie om de jubilerende leden van het koor in het zonnetje te zetten. Dit jaar waren dat drie gerenommeerde leden.

Herman Dissel 60 jaar lid waarvan 50 jaar als dirigent.
Jan Vastert 40 jaar lid en prominent parochiaan.
Heinz Dierselhuis 25 jaar lid bekende vrijwilliger in de parochie.

In de plechtige, muzikaal feestelijke Hoogmis waar de “Missa in Honorem Sanctae Familiea” van Herman Dissel werd gezongen en het orgel bespeeld door Tom Bruinink kregen de jubilarissen de bijbehorende versierselen door pastoor Munsterhuis opgespeld. Na deze bijzondere viering werd er uitgebreid gebruncht met het motto; “gezelligheid voorop”.
Tijdens de feestavond die gehouden werd bij “Gasterij de Smid” in Lattrop werden de jubilarissen gehuldigd door de voorzitter die hen namens het koor dankte voor hun inzet, voorbeeldfunctie en amicale omgang. Een speciaal woord was er voor Herman Dissel dirigent/organist en sfeer bepalend voor het koor. Voor de echtgenotes waren er de gebruikelijke bloemen.
De avond werd verder op een cabaretachtige manier ingevuld met natuurlijk zang, ironisch hilarische sketches die, vooral de jubilarissen betroffen.
Aan het eind van dit zeer geslaagde Ceciliafeest dankte de voorzitter een ieder voor de inzet om dit feest onvergetelijk te maken.

Werkgroep Ziekenbezoek

Jammer, na 15 jaar houdt de werkgroep Ziekenbezoek op te bestaan…..of toch niet? Een terugblik: in september 2004 zitten Nelleke Ruhe en Ida Hemmer bij elkaar om na overleg met pastoor Cornelissen en diaken Huitink te komen tot deze werkgroep. Het doel was en bleef: Vanuit de parochie betrokkenheid, meeleven en nabijheid tonen aan zieken en ouderen en hun huisgenoten; een arm om de schouder. In 2019 bestaat de groep inmiddels uit te weinig mensen om voortgang te garanderen: H. Bloemen, F. Kamphuis, R. Kamphuis en T. Roelofs. Vandaar dat zij hebben aangegeven zo niet door te kunnen. Verder werd het aantal bezoekjes ook steeds minder. Hartelijk dank voor jullie belangeloze inzet al die jaren!! Toch willen we een oproep plaatsen: wie wil het stokje overnemen? Een klein uurtje aandacht voor een zieke, een oudere. De werkgroepleden van het laatste uur willen hun ervaringen in deze graag delen.

Namens de Pastoraatsgroep,
Gerdi Beuvink, gerdibeuvink@gmail.com of 06-43898929

Nieuws van JOIN US

“Aandacht maakt alles mooi..!?”

Onder deze paraplu vinden de activiteiten van de jongerenpastoraatsgroep JOIN US plaats.

Aandacht geven aan wie, aan wat en vooral wanneer? Er is zoveel dat onze aandacht vraagt, niet waar?

JOIN US hoopt als groep, en individueel, de aandacht goed kunnen verdelen.

We willen weer mooie ontmoetingen regelen met en voor onze jongeren. Het zal gezellig zijn en bv. sportief of lekker. Maar dat kleine beetje extra aandacht voor dat wat anderen en ons mooier maakt, daar gaat het dit jaar speciaal om!

In september gaan we op reis naar Amsterdam. Dit is een drukke, volle dag, waar iedereen nog lang over zal napraten. In november gaan we uiteraard Sinterklaas weer een handje helpen. In december presenteren we ons op de Kerstmarkt in Denekamp. In januari- februari zijn we sportief bezig en in maart vragen we aandacht voor de duurzaamheid met een leuk en creatief programma. Vervolgens gaan we nog een keer op reis. En tot slot staat er weer een feestje op de rol. Voor elke activiteit worden per e-mail en per app uitnodigingen verstuurd..

O ja, we kunnen nog nieuwe leden 12 + sers en nieuwe begeleiders opnemen. Interesse?

Informatie kun je vinden op de website www.lumenchristi.nl en we zijn te bereiken via joinus.denekamp@gmail.com

Namens JOIN US begeleiders,
Ans te Lintelo

Bezoekersgroep 85-plus

Alle parochianen krijgen in het jaar waarin ze 85 jaar worden een brief van de Bezoekersgroep 85-plus. Daarin wordt de vraag gesteld of zij wellicht prijs stellen op af en toe een bezoekje van één van de leden van de werkgroep. Wanneer aangegeven wordt daar (nog) geen behoefte aan te hebben verliest de Bezoekersgroep het contact met deze parochianen. Omdat situaties soms snel kunnen veranderen (verminderde gezondheid, verlies partner etc.) attendeert de Bezoekersgroep u erop, dat u zich ook daarna altijd kunt aanmelden voor één of meerdere bezoekjes per jaar. Neemt u dan s.v.p. contact op met de coördinator van de Bezoekersgroep Mia Wolkotte tel. nr. 0541-355883.

Het aanvragen van intenties

Het aantal mensen dat op de administratie komt om een intentie op te geven is sterk terug gelopen.
Daarom zal de administratie vanaf 17 juli alleen op de dinsdagmorgen geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd per e-mail een intentie aanvragen, een briefje in de bus deponeren, of tussen 09.30 – 11.30 uur bellen met de administratie 351332.

We hopen op uw begrip!

Pastoraatsgroep

In een eerdere “Rond de St. Nicolaas” is bericht over de pastoraatsgroep. Het lijkt ons zinnig om u te informeren wat de pastoraatsgroep ( p.g) beoogt en hoe die doelstelling te verwezenlijken.
De p.g. wil het contact zijn tussen alle werkgroepen in onze geloofs-gemeenschap en de beleidmakers, pastorale team en locatieraad, en dit contact zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit is essentieel!
De p.g. kent vier werkgebieden:
Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw.

Voor elk werkgebied is er 1 persoon die het contact wil zijn naar de beleidmakers.
Om u een indruk te geven, onderstaand een summier overzicht wat elk werkgebied omvat.
Catechese: Doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, jongeren-pastoraat en -catechese alsmede volwassencatechese.
Diaconie: alle werkgroepen die zich bezighouden met de zorg, in de breedste zin van dit woord, om de mens. Denk aan ziekenbezoek, zonnebloem, missietent, bezoekersgroepen etc. etc.
Liturgie: alle werkgroepen die verzorgend bezig zijn met alle liturgische vieringen in onze kerk. We noemen enkele, avondwake, uitvaarten, vieringen van woord en gebed etc. etc.
Gemeenschapsopbouw: hier kunnen we noemen Huis van spiritualiteit, Lourdeswerk, welkomstgroep, koffiedrinken en beierclub.
In het gesprek dat de redactie met twee leden, Gerdi Beuvink en Ben Kuipers van de p.g. had, viel vooral de motivatie op die deze mensen hebben om van hun werk een succes te maken. Het is dankbaar werk en geeft grote voldoening als contacten tussen werkgroepen en beleids-makers een duidelijke structuur krijgen en soepel gaan verlopen.
Positief, praktisch en soms ook pragmatisch gaan ze te werk met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het geloofsleven in de gemeenschap van de H. Nicolaas.
U begrijpt een hele klus en met de huidige bezetting bijna niet te doen.
Er wordt daarom gezocht naar mensen die voeling hebben met onze geloofsgemeenschap en daaraan een communicatieve bijdrage willen leveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Gerdi Beuvink tel. 06-43898929 e-mail: gerdibeuvink@gmail.com
Ben Kuipers tel.0541-351755 e-mail: ben.kuipers@ziggo.nl

Kerkbijdrage aan onze locatie

Beste Parochianen,

Bij enkele leden van onze geloofsgemeenschap bestaat een misverstand over de afdracht van de kerkbijdrage aan onze locatie. Deelnemen aan de “Actie kerkbalans” is vrijwillig. Door naar draagkracht bij te dragen geeft u aan, dat u het van belang vindt, dat onze geloofgemeenschap en de parochie hun pastorale werk kunnen doen en dat de gebouwen op een verantwoorde manier worden onderhouden.
Parochianen die niet aan de jaarlijkse “Aktie kerkbalans” deelnemen en ook zij die van elders komen en van onze diensten gebruik wensen te maken wordt een hoger tarief in rekening gebracht. Dit lijkt ons alleszins redelijk en hierin worden wij gesteund door meerdere parochianen en het kerkbestuur. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en zal het nooit zo zijn dat om financiële redenen diensten geweigerd worden.
Caritas is bij uitstek een orgaan dat mensen in financiële en materiële nood de helpende hand kan toesteken. In ons contactorgaan “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” vindt u steeds het telefoonnummer en e-mailadres.

Locatieraad H. Nicolaas Denekamp

Kerk-TV vanuit de H. Nicolaas te Denekamp

Voor mensen in de parochie Lumen-Christi die geen vieringen in de kerk kunnen meemaken heeft Niehoff High Tech Sound & Light te Denekamp in samenwerking met de locatieraad Denekamp kerk-tv opgezet. Iedereen die wil kan de liturgische vieringen volgen op een computer, iPad en ook op sommige TV’s met internet. De kosten bedragen € 5,– per maand.

Voor mensen die de vieringen op hun eigen TV willen volgen is een simpele ontvanger beschikbaar die op de betreffende TV aangesloten kan worden en heel eenvoudig te bedienen is. De kosten hiervan zijn € 249,–.

De levering en het aansluiten wordt door Elektrovakman Oude Lashof en P. Molendijk, beiden uit Denekamp, verzorgd.

Voor mensen die slechtziend zijn is een simpele kerkradio-ontvanger beschikbaar. Opgave kan bij Niehoff High Tech Sound & Light tel. 0541-351451 0541-351451 .

Voor meer informatie zie: www.niehoff.nl/nicolaas