Welkom op de nieuwspagina van de locatie Denekamp

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Financiële overzicht H. Nicolaas te Denekamp 2019

Beste parochianen van de H. Nicolaas te Denekamp,

Bijgaand ontvangt u het financiële overzicht 2019. Als penningmeester van de geloofsgemeenschap Denekamp wil ik daar graag een kleine toelichting bij geven.
De parochie Lumen Christi heeft als uitgangspunt dat elke individuele geloofsgemeenschap, binnen bepaalde kaders, zelf verantwoordelijk is voor haar eigen inkomsten en uitgaven.
Naarmate een geloofsgemeenschap meer inkomsten weet te genereren, kan ze ook meer uitgeven. Dat geldt in het bijzonder voor de kerkbijdragen.
Elk bedrag die u hieraan geeft, komt ten goede aan uw eigen geloofsgemeenschap in Denekamp. Uiteraard draagt elke locatie, dus ook Denekamp, uit haar inkomsten, haar deel bij ter bestrijding van de algemene kosten van Lumen Christi. De kosten van het pastorale team vallen hier bijvoorbeeld onder. Voor Denekamp bedroeg deze bijdrage aan de algemene kosten van Lumen Christi in 2019 € 120.074,-. Voor het overige heeft de locatieraad grote vrijheid in het bepalen van waar ze haar geld aan uitgeeft. Voorwaarde is wel dat een locatie een sluitende exploitatie heeft.
Uit bijgaand financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Denekamp in 2019 een batig saldo van € 13.828,- heeft gerealiseerd, op een totaal aan inkomsten van € 311.157,–
De opbrengst voor de actie kerkbalans kwam in 2019 lager uit dan in 2018.
De kerkbijdrage is in Denekamp lager dan elders, mede doordat teveel parochianen in het geheel niet deelnemen. De opbrengsten aan grafrechten zullen de komende jaren eveneens dalen.
De uitdaging is dan ook om de kosten verder te beperken zodat we ook in de toekomst een sluitende exploitatie houden. Daarbij zullen we ons allemaal, leden van de locatieraad, koren, werkgroepen en parochianen van onze geloofsgemeenschap H. Nicolaas terdege moeten beseffen dat we alleen maar in staat zijn onze geloofsgemeenschap en onze monumentale kerk, waarvoor ouders en voorouders zich jarenlang hebben ingezet, in stand kunnen houden door inzet en een jaarlijkse financiële kerkbijdrage van iedereen.

Financieel overzicht 2019 H.Nicolaas Denekamp

Willie Snijders
Penningmeester
H. Nicolaas Denekamp

Bericht over het Vormsel

We gaan in oktober weer starten met het vormselproject.
Met een aantal verrassende activiteiten, informatieve groepsbijeenkomsten en mooie gesprekken tussen ouders en kind bereiden wij ons voor op het ontvangen van het vormsel in maart 2021. Ouders/verzorgers van kinderen die aan dit project mee willen doen zijn van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst van 19 oktober a.s. om 19.30 uur in de St. Nicolaaskerk in Denekamp.
Via de scholen volgt een uitnodiging voor deze avond. In deze uitnodiging vindt u informatie voor het aanmelden van deze avond. Bezoekt uw kind een school buiten Denekamp, dan kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond middels een mail naar het parochiehuis; denekamp@lumenchristi.nl
De uitgestelde vormselviering, i.v.m. corona, van afgelopen 14 maart vindt plaats op 31 oktober. Over hoe deze vieringen eruit gaan zien en met hoeveel bezoekers u hierbij aanwezig mag zijn, volgt een nader bericht via de contactpersoon van school.

Oogstdankfeest

Normaliter zouden we in het eerste weekend van oktober zondag 4 oktober, ’s middags in onze Nicolaaskerk, het Kevelaerlof hebben.
Onlosmakelijk hiermee was ook altijd in datzelfde weekend, het Oogstdankfeest verbonden.
Zoals reeds medegedeeld kan het Kevelaerlof i.v.m. Coronavoorschriften, geen doorgang vinden. Met allerlei voorschriften en beperkingen hebben wij als werkgroep Oogst Dank uiteraard ook van doen. Los van het Kevelaerlof, hebben wij als werkgroep besloten, om dit gebeuren toch niet geheel aan ons voorbij te willen laten gaan.
Wij zullen hier met in acht nemende van de voorschriften, toch in een afgeslankte vorm, op eenvoudige wijze, aandacht aan willen schenken.
Dit in het weekend van 3/4 oktober 2020 en dan heel speciaal in de viering van zondag 4 oktober, waarbij dan na de viering geen koffie wordt geserveerd.
Wij hopen op uw aller begrip hiervoor.

Werkgroep Oogst Dank Viering

Gevraagd: Hulp bij invoeren computerdata

Beste medeparochianen,

Dankzij uw gaven is de actie Kerkbalans (2019-2020) toch nog een succes geworden. Echter, ondertussen moeten alle parochiaan-gegevens overgezet worden naar een nieuw computersysteem (Doc-base). De administratie van de kerkbijdrage is een onderdeel hiervan.
Dit overzetten is een hele klus en neemt erg veel tijd in beslag.
Nu zijn we dus op zoek naar een aantal (computervaardige) mensen, die hieraan hun bijdrage willen leveren. Mensen die alle gegevens willen invoeren en beheren (kan vanuit huis!).
Erg graag zien wij uw aanmelding tegemoet middels een mailtje naar denekamp@lumenchristi.nl .

Namens de locatieraad,
Walter Ottenhof

Kerken die open zijn

Voor stilte, gebed, het opsteken van een kaarsje, weet dat kerken open zijn.

In Beuningen, De Lutte, Denekamp en Noord Deurningen is de kerk dagelijks open.

De kerk in Lattrop is open op woensdag, zaterdag en zondag.

In Ootmarsum en Tilligte is de Mariakapel open.

Neem daarbij alstublieft de richtlijnen van RIVM in acht!

UPDATE: VANAF 1 JULI ZIJN VIERINGEN OOK WEER BIJ TE WONEN IN DE KERK VOLGENS DIT PROTOCOL. HET ACTUELE VIERINGOVERZICHT VINDT U HIER.

Nieuws van JOIN US

“Aandacht maakt alles mooi..!?”

Onder deze paraplu vinden de activiteiten van de jongerenpastoraatsgroep JOIN US plaats.

Aandacht geven aan wie, aan wat en vooral wanneer? Er is zoveel dat onze aandacht vraagt, niet waar?

JOIN US hoopt als groep, en individueel, de aandacht goed kunnen verdelen.

We willen weer mooie ontmoetingen regelen met en voor onze jongeren. Het zal gezellig zijn en bv. sportief of lekker. Maar dat kleine beetje extra aandacht voor dat wat anderen en ons mooier maakt, daar gaat het dit jaar speciaal om!

In september gaan we op reis naar Amsterdam. Dit is een drukke, volle dag, waar iedereen nog lang over zal napraten. In november gaan we uiteraard Sinterklaas weer een handje helpen. In december presenteren we ons op de Kerstmarkt in Denekamp. In januari- februari zijn we sportief bezig en in maart vragen we aandacht voor de duurzaamheid met een leuk en creatief programma. Vervolgens gaan we nog een keer op reis. En tot slot staat er weer een feestje op de rol. Voor elke activiteit worden per e-mail en per app uitnodigingen verstuurd..

O ja, we kunnen nog nieuwe leden 12 + sers en nieuwe begeleiders opnemen. Interesse?

Informatie kun je vinden op de website www.lumenchristi.nl en we zijn te bereiken via joinus.denekamp@gmail.com

Namens JOIN US begeleiders,
Ans te Lintelo

Bezoekersgroep 85-plus

Alle parochianen krijgen in het jaar waarin ze 85 jaar worden een brief van de Bezoekersgroep 85-plus. Daarin wordt de vraag gesteld of zij wellicht prijs stellen op af en toe een bezoekje van één van de leden van de werkgroep. Wanneer aangegeven wordt daar (nog) geen behoefte aan te hebben verliest de Bezoekersgroep het contact met deze parochianen. Omdat situaties soms snel kunnen veranderen (verminderde gezondheid, verlies partner etc.) attendeert de Bezoekersgroep u erop, dat u zich ook daarna altijd kunt aanmelden voor één of meerdere bezoekjes per jaar. Neemt u dan s.v.p. contact op met de coördinator van de Bezoekersgroep Mia Wolkotte tel. nr. 0541-355883.

Het aanvragen van intenties

Het aantal mensen dat op de administratie komt om een intentie op te geven is sterk terug gelopen.
Daarom zal de administratie vanaf 17 juli alleen op de dinsdagmorgen geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd per e-mail een intentie aanvragen, een briefje in de bus deponeren, of tussen 09.30 – 11.30 uur bellen met de administratie 351332.

We hopen op uw begrip!

Pastoraatsgroep

In een eerdere “Rond de St. Nicolaas” is bericht over de pastoraatsgroep. Het lijkt ons zinnig om u te informeren wat de pastoraatsgroep ( p.g) beoogt en hoe die doelstelling te verwezenlijken.
De p.g. wil het contact zijn tussen alle werkgroepen in onze geloofs-gemeenschap en de beleidmakers, pastorale team en locatieraad, en dit contact zo soepel mogelijk laten verlopen. Dit is essentieel!
De p.g. kent vier werkgebieden:
Catechese, Diaconie, Liturgie en Gemeenschapsopbouw.

Voor elk werkgebied is er 1 persoon die het contact wil zijn naar de beleidmakers.
Om u een indruk te geven, onderstaand een summier overzicht wat elk werkgebied omvat.
Catechese: Doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, jongeren-pastoraat en -catechese alsmede volwassencatechese.
Diaconie: alle werkgroepen die zich bezighouden met de zorg, in de breedste zin van dit woord, om de mens. Denk aan ziekenbezoek, zonnebloem, missietent, bezoekersgroepen etc. etc.
Liturgie: alle werkgroepen die verzorgend bezig zijn met alle liturgische vieringen in onze kerk. We noemen enkele, avondwake, uitvaarten, vieringen van woord en gebed etc. etc.
Gemeenschapsopbouw: hier kunnen we noemen Huis van spiritualiteit, Lourdeswerk, welkomstgroep, koffiedrinken en beierclub.
In het gesprek dat de redactie met twee leden, Gerdi Beuvink en Ben Kuipers van de p.g. had, viel vooral de motivatie op die deze mensen hebben om van hun werk een succes te maken. Het is dankbaar werk en geeft grote voldoening als contacten tussen werkgroepen en beleids-makers een duidelijke structuur krijgen en soepel gaan verlopen.
Positief, praktisch en soms ook pragmatisch gaan ze te werk met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het geloofsleven in de gemeenschap van de H. Nicolaas.
U begrijpt een hele klus en met de huidige bezetting bijna niet te doen.
Er wordt daarom gezocht naar mensen die voeling hebben met onze geloofsgemeenschap en daaraan een communicatieve bijdrage willen leveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Gerdi Beuvink tel. 06-43898929 e-mail: gerdibeuvink@gmail.com
Ben Kuipers tel.0541-351755 e-mail: ben.kuipers@ziggo.nl

Kerkbijdrage aan onze locatie

Beste Parochianen,

Bij enkele leden van onze geloofsgemeenschap bestaat een misverstand over de afdracht van de kerkbijdrage aan onze locatie. Deelnemen aan de “Actie kerkbalans” is vrijwillig. Door naar draagkracht bij te dragen geeft u aan, dat u het van belang vindt, dat onze geloofgemeenschap en de parochie hun pastorale werk kunnen doen en dat de gebouwen op een verantwoorde manier worden onderhouden.
Parochianen die niet aan de jaarlijkse “Aktie kerkbalans” deelnemen en ook zij die van elders komen en van onze diensten gebruik wensen te maken wordt een hoger tarief in rekening gebracht. Dit lijkt ons alleszins redelijk en hierin worden wij gesteund door meerdere parochianen en het kerkbestuur. Uiteraard wordt er rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en zal het nooit zo zijn dat om financiële redenen diensten geweigerd worden.
Caritas is bij uitstek een orgaan dat mensen in financiële en materiële nood de helpende hand kan toesteken. In ons contactorgaan “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” vindt u steeds het telefoonnummer en e-mailadres.

Locatieraad H. Nicolaas Denekamp