Welkom op de nieuwspagina van de locatie Lattrop

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Van de locatieraad

Swot-analyse
De toekomst van de kerk in een veranderende wereld is niet altijd zeker. De locatieraad en de pastoraatsgroep zijn bij elkaar geweest om over dit onderwerp te praten. Dit hebben we gedaan middels een SWOT-analyse ; d.w.z. we hebben intern gekeken naar onze sterke en zwakke kanten en extern naar onze kansen en bedreigingen. Maar wat we nog belangrijker vinden is de mening van U als dorpsgenoot. Graag horen we de mening van iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de kerk. Daarom is iedereen welkom op donderdag 18 januari 2024 voor een gespreksavond in de kerk. We beginnen om 19.30 uur met de presentatie van de uitgewerkte Swot-analyse. Hierin wordt verteld welke kansen en belemmeringen de locatieraad en pastoraatsgroep voorzien. Daarna is de beurt aan U . Misschien heeft U nog iets wat wij over het hoofd zien of wilt graag eens vragen stellen over de toekomst van onze kerk. Deze avond is daarvoor! We hopen u graag te zien op donderdagavond 18 januari in een verwarmde kerk.

Nieuwe Leden voor de Locatieraad
Onlangs hebben zich twee nieuw leden voor de Locatieraad aangemeld. Alex Fox met als takenpakket onderhoud en beheer en Nicolet Janssen voor administratieve taken. Heel fijn dat we er weer twee nieuwe enthousiaste mensen bij hebben. We wensen hen een mooie tijd toe in de Locatieraad. Verandering m.b.t. de weekendvieringen
Vanaf 1 januari 2024 zal er een wijziging zijn m.b.t. het aantal vieringen in onze kerk. Om een aantal praktische redenen (aantal kerkbezoekers / minder voorgangers/ financiën etc.) hebben we moeten besluiten om in het eerste weekend van de maand , d.w.z. na de eerste vrijdag, waarop de bejaardenviering wordt gehouden, de weekendviering te schrappen. We gaan dan naar drie vieringen in de maand. Jammer maar de realiteit noopt ons dit zo te regelen. We hopen op uw begrip. Via het Kerk’nbleadke houden we u op de hoogte.

Update verbouwing pastorie
De verbouwing gaat gestaag door; het kost allemaal wat tijd, maar de vrijwilligers onder aanvoering van Jan Wolkotte houden vol. Klasse, dit werk voor de gemeenschap, jong en oud, die straks van een splinternieuw ontmoetingshuis kunnen profiteren. Ook overige deelwerkgroepen doen achter de schermen hun werk. Inrichting , exploitatie , omgeving, opruimen, schoonmaken etc. Top mensen!! Momenteel wordt de isolatie van het gebouw afgemaakt en op 18 & 19 december wordt de dekvloer beneden aangebracht. In het nieuw jaar gaan we dan verder met afwerken en het afbouwen van de bovenverdieping.

Update verbouwing van de Pastorie

We zijn weer een stapje verder in het hele proces van de verbouwing! Zoals gepland ( 1 september jl.) zijn alle sloopwerkzaamheden door de ploeg vrijwilligers onder aanvoering van Jan Wolkotte met grote inzet en precisie uitgevoerd. Komende week kan het groter werk door de aannemer gaan beginnen. Er is een sterkteberekening uitgevoerd en de stalen stutbalken kunnen geplaatst worden.
De houten vloeren worden verwijderd en de ruimtes opgevuld met zand en blijft ondersteunende werkzaamheden verrichten; daar waar het kan. Het zal de prijs van de totale verbouwing aanzienlijk kunnen verlagen! Dank aan alle schuimbeton.
Ook heeft er een berekening plaatsgevonden m.b.t. de isolatie en verwarming van het gebouw, zodat het isolatieplan uitgevoerd kan worden. Tevens kan de installateur aan de gang !
De vrijwilligersgroep medewerkers en op naar de volgende fase!

Namens de werkgroep pastorie, Harry Smienk.

Zaterdagavond viering

Een tijdje geleden zijn we bezig geweest om zoveel mogelijk vrijwilligers te vragen naar het tijdstip van de viering op zaterdag. We zijn in Lattrop tot de conclusie gekomen dat de viering om 18.00 uur het beste is.
Dus voor Lattrop blijft de viering op 18.00 uur staan. Volgend jaar gaan we wederom evalueren met Tilligte.

Pastoraatsgroep

150 jaar bedevaart Kevelaer

In het jaar 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Door de corona pandemie kon de viering van dit jubileum toen niet doorgaan. De viering van deze bijzondere mijlpaal zal daarom tijdens de jaarlijkse bedevaart van dit jaar plaatsvinden. Deze bedevaart is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. In het kader van de viering van ons 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij onze bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan onder ander mee: pastoor Munsterhuis en pastoraal medewerkster Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden uit het koor van Noord Deurningen zullen meezingen.

De intentie van de bedevaart is: ”HEMEL EN AARDE AANRAKEN”. We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Dit wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

Eén of twee dagen met de bus
Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vierde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 23 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 26e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur is er lof en vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus is er onder meer ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Opgave bij de locaties

De Lutte
Informatie en opgave: 2 daagse Ria Vloothuis telefoon 06 22 04 48 22
1 dag: Ans van Langen telefoon 06 20 47 73 33

Denekamp
Voor specifieke informatie over deze fietsbedevaart of de wandelbedevaart kunt u zich vervoegen bij Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Noord Deurningen
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Noord Deurningen: mevrouw A. Brunink. telefoon 0541 – 35 39 10 Of met één van de overige bestuursleden (voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart): Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op vrijdag 12 augustus a.s.

Tilligte
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58/06-13888148

 

 

’Gezelligheid kent geen tijd’

Na een periode van stilte i.v.m. corona willen we de draad weer oppakken. Op dinsdagmiddag 15 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn jullie weer welkom in de pastorie. We beginnen met koffie en bijpraten met elkaar. De onkosten zijn € 2,- De volgende data zijn 19 april, 17 mei en 21 juni. Met deze middagen hopen we jullie terug te zien en de eenzaamheid een beetje te verlichten. Tot dan!

Lucie, Ans, en Suze

Nieuwe doopdata

Zondag 31 oktober 12.00 uur door Ingrid Schraven.
Voorbereiding dinsdag 12 oktober om 20.00 uur.
Zondag 12 december 12.00 uur door Ingrid Schraven.
Voorbereiding dinsdag 23 november om 20.00 uur

Ventilatie tijdens corona

Aandachtspunt
Aangezien we tijdens de kerkdiensten i.v.m. de coronamaatregelen, het kerkgebouw goed moeten ventileren , kan het in de komende tijd, nu het najaar is begonnen, wat frisser zijn in de kerk. We vragen U om begrip daarvoor en qua kleding daar rekening mee te houden.

Lattrop-Breklenkamp 200 jaar Geloofsgemeenschap

Dit jaar viert de geloofsgemeenschap van Lattrop-Breklenkamp het feit dat 200 jaar geleden de eerste kerk werd gebouwd en de locatie een zelfstandige parochie werd, los van Ootmarsum. De nieuwe parochie kreeg als patroonheiligen de H.Simon & H.Judas mee.
Mede door grote inzet van Herman Otto Bentinck, de heer van het huis te Breckelenkamp en de inspanningen van de boeren van Lattrop en Breklenkamp was de nieuwe parochie tot stand gekomen. In 1819 werd de eerste pastoor ‘Johannes Vinke’ plechtig ingehaald om zijn nieuwe statie te betrekken. De gereformeerden schonken de pastoor een nieuwe luidklok voor in de toren. Een waar staaltje van vroege oecumene.
De klok droeg als opschrift: “In goeden Harmonie verbonden”
Op zondag 2 juni 2019 is de plechtigheid van toen nog eens dunnetjes overgedaan, maar nu gevolgd door een oecumenische viering met zowel de kerken van Ootmarsum, de Evangelisch gereformeerde kerkgemeente van Lage en de parochie Lumen Christi.
De prachtige sfeervolle viering, geheel in het Twents, met als voorgangers Ds. Anne-rie Sniers en pastor Jan Kerkhof Jonkman, was dan ook door iedereen , ook van over de grens, te verstaan. De koren van Lattrop en Lage zongen afwisselend , maar ook samen de met zorg uitgekozen liederen.
Het feest wordt samen gevierd met de 200e geboortedag van de in Lattrop geboren kunstschilder Johan Barthold Jongkind zodat het hele dorp bij alle activiteiten betrokken wordt en een ware saamhorigheid zichtbaar wordt. Het feest wordt gevierd tijdens de feestweek van 2 t/m 9 juni, met tal van activiteiten en gezelligheden. Zo kon iedereen, na de viering, meedoen met het grote Lattrop’s ontbijtbuffet door de dorpsstraat.
Een mega -gebeuren onder excellente weersomstandigheden.
De week wordt verder nog voortgezet met een gezamenlijke warme maaltijd voor de ouderen, schildersateliers voor jong en oud, de ouderenviering op vrijdagmorgen, de cabaretavond op vrijdagavond, fietstochten, parochiespelen op zaterdag met als afsluiting ’s avonds drive-in muziek voor jong en oud. Zondag 9 juni 1e pinksterdag wordt de feestweek afgesloten met een slotviering in de kerk met medewerking van het themakoor en de kinderen die hun ingestudeerde feestlied komen zingen.

Daarnaast kan nog enkele weken de tentoonstelling over 200-jaar kerk en Jongkind met ode aan Johan Nieuhoff ,de wereldreiziger uit Uelsen, drie belangrijke Twentse priesters,Schaepman, Engbers en Ariëns , en ook de dialect-dichter en schrijver Karl Sauvagerd , uit Neuenhaus, bezocht worden in het oude koetshuis achter de kerk.
In de feestweek doorlopend geopend!

Voor meer foto’s