Welkom op de nieuwspagina van de locatie Noord Deurningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Actie Kerkbalans 2022

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Deze week beginnen wij met actie Kerkbalans 2022.
Maar eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage.
Evenals in 2021 moeten wij de actie Kerkbalans anders organiseren i.v.m. corona. Aan u wordt gevraagd om de informatiebrief goed te lezen. Samen met dit parochieblad ontvangt u de envelop met informatie over de actie Kerkbalans 2022.

Automatische incasso:
Degene, die in 2021 de kerkbijdrage door middel van een automatische incasso hebben overgemaakt, vragen wij in de brief of wij deze incasso ook voor 2022 mogen gebruiken. Indien u hiermee akkoord gaat, hoeft u verder niets te doen. U ontvangt niet het gele betaalformulier. Gaat u niet akkoord met dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester. Hij zal in overleg met u de automatische incasso wijzigen c.q. stopzetten.

Zelf overmaken door middel van overschrijving:
Parochianen die in 2021 zelf het bedrag hebben overgemaakt kunnen dat ook doen in 2022. Indien U toch wilt overgaat tot een automatisch incasso dan dient U het gele formulier (met de naamsticker) in te vullen (automatisch incasso aankruisen) en deze in de envelop van actie Kerkbalans (met sticker) te deponeren in de brievenbus van de kerk/parochiesecretariaat. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met de penningmeester.
Automatische incasso heeft onze voorkeur.

In verband met het coronavirus, vinden wij het niet verantwoord, dat onze vrijwilligers persoonlijk bij U langs komen voor het ophalen van de envelop. De enveloppen actie Kerkbalans 2022 worden dus niet bij u thuis opgehaald.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Blijf allen gezond.

Namens de locatieraad,
René Wessels
Penningmeester H. Jozef
Tel. 06-23222993
renewessels21@gmail.com

Zaterdagvieringen

Beste mensen, zoals u weet beginnen de zaterdagvieringen om 16.00 uur i.v.m. de coronamaatregelen. Als alles weer “normaal” is, dan beginnen deze zaterdagvieringen om 19.30 uur. U kunt het beste het kerkblaadje, de Dinkellandvisie en ook deze website
goed in de gaten houden. Vorig jaar is er ook een afspraak gemaakt over het weer.
Als er als weersverwachting een code rood wordt afgegeven, zullen de kerken gesloten blijven. Het is dan te gevaarlijk voor de gelovigen en de pastores om naar de kerk te komen.

De pastoraatgroep

Wijziging werkwijze inning jaarlijkse kerkbijdrage H. Jozef Noord Deurningen 2022

Jaarlijks geven bijna alle parochianen van onze parochie, een financiële bijdrage (Aktie Kerkbalans). Met deze financiële steun kunnen wij onze kerk en het kerkhof behouden voor onze geloofsgemeenschap. Maar ook wordt met dit geld de parochiegemeenschap in stand gehouden waar onze (voor) ouders veel voor hebben gedaan om deze op te bouwen. En dit alles is belangrijk voor de leefbaarheid van jong en oud in ons dorp. 8 Jaarlijks komen de vrijwilligers van onze parochiegemeenschap bij u langs om de envelop voor Aktie Kerkbalans af te geven om deze op een later moment weer op te halen. Deze werkwijze kost veel tijd en energie. Denk hierbij aan het drukken van de formulieren, het klaarmaken van de enveloppen, adresseren, het rondbrengen en ophalen van de formulieren en het invoeren van al die betalingsgegevens in het administratieve systeem van onze kerk. Daarom willen wij met ingang van 2022 de inning van de kerkbijdragen wijzigen. In 2022 ontvangt u wederom dezelfde envelop met een betalingsformulier voor uw kerkbijdrage. Met dit formulier kunt u op 2 manieren uw kerkbijdrage overmaken:

  • a: automatische incasso voor 5 jaar b. zelf het bedrag over maken A. Automatische incasso voor 5 jaar (nieuw) In 2022 wordt de automatische incasso verleend voor 5 jaar t/m 31 december 2026. Dit houdt in: U ondertekent in 2022 een automatische incasso met het door u gegeven bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks (medio mei) van uw bankrekening geïncasseerd door de penningmeester van de locatie. Deze automatische incasso geldt voor 5 jaar. Wilt u het bedrag binnen die 5 jaar aanpassen/wijzigen/stopzetten, dan kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met uw penningmeester. De penningmeester zal de automatische incasso dan stopzetten/aanpassen. Bij overlijden/verhuizen wordt de automatische incasso automatisch stopgezet. Wanneer u vanaf 2022 via automatische incasso betaald, ontvangt u daarna jaarlijks geen envelop “ kerkbijdrage” meer van ons.
  • b: Jaarlijks zelf over maken van uw kerkbijdrage: Wanneer u de kerkbijdrage zelf wenst over te maken, blijft u dit ook doen in 2022. U ontvangt dan na 2022 jaarlijks wel de envelop voor de kerkbijdrage. 9 Jaarlijkse begroting / financieel overzicht: De jaarlijkse begroting / financieel overzicht wordt bekend gemaakt via ons parochieblad. Wij rekenen op uw medewerking.
    Heeft u nog vragen of opmerkingen over bovenstaand, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de locatie. Namens de locatieraad van de H. Jozef te Noord Deurningen, René Wessels Penningmeester GSM 06-23222993 /renewessels21@gmail.com

Gevraagd

Vrijwillig(st)ers bij de Open Eettafel om ons te helpen bij het tafel dekken, serveren en opruimen. De Open Eettafel vindt elke eerste vrijdag en derde dinsdag van de maand plaats. Het is tevens mogelijk dat u of op de dinsdag of op de vrijdag komt helpen. Tijd: van 11.00 uur tot ongeveer 13.30/14.00 uur. Hebt u interesse, neem dan contact met ons op.

Vriendelijke groet, Annie Monnikhof tel.nr. 352782 of Ria Huisken tel.nr. 353759

 

Financieel overzicht 2020 H. Jozefkerk Noord Deurningen

Beste parochianen van de H. Jozef kerk in Noord Deurningen,

Bijgevoegd is het financiële resultaat over 2020. Als locatieraad van de geloofsgemeenschap Noord Deurningen van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een toelichting op geven.
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden voor een ieder. Door corona werd het gehele openbaar leven ontwricht. Zelfs de kerken werden voor een periode gesloten. Dit is zelfs in de oorlog nog nooit gebeurd.
Door allerlei beperkende maatregelen konden diverse kerkelijke activiteiten geen doorgang vinden, of in zeer beperkte mate worden gevierd. De inkomsten bleven redelijk op peil. Wel was de opbrengst van de collectes beduidend minder dan andere jaren. Dit had natuurlijk te maken met corona.
Uit het financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Noord Deurningen in 2020 een positief saldo van € 7.383,= heeft gerealiseerd op een totale exploitatie van € 59.263, =.
In 2022 willen wij beginnen om jaarlijks de kerkbijdrage via automatisch incasso te innen, en dan voor een periode van 5 jaar. Deze automatische incasso kan op elk moment worden stopgezet / gewijzigd. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw penningmeester. Nadere informatie volgt hierover. Wij hopen op uw medewerking.
Wij, parochianen van de locatie H. Jozef in Noord Deurningen, moeten ons er terdege van bewust zijn dat wij alleen samen in staat zijn om de kerk voor Noord Deurningen te behouden door persoonlijke inzet en een jaarlijkse kerkbijdrage van een ieder.
GEEF VOOR HET BEHOUD VAN UW KERK.
Wij rekenen op uw medewerking.

Locatieraad H. Jozef kerk Noord Deurningen
Voorzitter H. Jozef, Penningmeester H. Jozef
Jos ter Duis, René Wessels

Financieel overzicht 2020 H. Jozef kerk Noord Deurningen

H. Communie ontvangen

Als U of iemand uit uw naaste omgeving graag de H. Communie thuis wilt ontvangen dat kan dan, er zijn enkele vrijwilligers die dat gaan doen. Misschien 1 keer per maand; maar zeker met Kerstmis, Pasen en met Pinksteren, als je het op prijs stelt kun je je opgeven bij. Jos Bentert Tel. 0622908707

Pastoraatgroep