Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Geen Maria Lichtmisviering meer in kloosterkapel

Zoals u wel gelezen zult hebben is het klooster als totaalcomplex verkocht. Ook de kloosterkapel is daarmee in andere handen gekomen.
Na overleg met het parochie bestuur is besloten dat de kapel niet meer door de parochie zal worden gebruikt. Dit is financieel gezien niet haalbaar. Vervolgens is op verzoek van de Onze Lieve Vrouwe Stichting uit
Amersfoort, het besluit genomen een verzoek in te dienen om de kapel aan de eredienst te onttrekken.
Daarmee is ook een eind gekomen aan de jaarlijkse Maria Lichtmis viering begin februari in de kapel van het klooster. Het waren zeer sfeervolle bijeenkomsten waar onze parochianen graag naar toe kwamen.
Vaak moesten er stoelen bij gezet worden om iedereen een plaats te geven. In het vaste openingslied klonken de treffende woorden “dit huis van steen en hout, waar nog de wolk gebeden hangt van wie ons zijn voorgegaan”. Het zette de toon en bracht ons binnen in de wereld van het klooster en het Godsvertrouwen van haar bewoners. Helaas is er een einde gekomen aan deze specifieke momenten van samenzijn.
Met het verdwijnen van deze eredienst is er ook weer een stukje eerbetoon aan de zusters ingeleverd.
Mede door de invloed van het coronavirus is er nog geen alternatief ontwikkeld voor deze viering. Er zal dit jaar dan ook geen speciale viering zijn voor Maria Lichtmis op 2 februari. Of er een vervolg komt en hoe dat eruit zal zien, zal in de loop van het jaar besproken worden.

Nieuwe doopdata

– Zondag 14 maart 2021 om 10.30 uur
Voorbereiding donderdag 10 februari 2021 in Ootmarsum
– Zondag 6 juni 2021 om 10.30 uur
Voorbereiding woensdag 19 mei 2021 in Ootmarsum

Mededeling Kerkbijdragen

Beste medeparochianen,

Het Comité Kerkbijdragen Geloofsgemeenschap HH. Simon en Judas wenst u allen nog een zalig Nieuwjaar en hopelijk een jaar in goede gezondheid en stapje voor stapje komend uit deze vervelende en onzekere coronaperiode.
Vanaf 11 januari zult u in uw brievenbus weer de enveloppen aantreffen met daarin het intekenformulier Kerkbijdrage. De Aktie loopt dit jaar van 16 t/m 30 januari en heeft als thema: Geef vandaag voor uw Kerk van morgen. In tegenstelling tot hetgeen u in voorgaande jaren gewend bent, zal het formulier niet meer persoonlijk bij u worden opgehaald. In deze periode van coronacrisis en ter voorkoming van verdere verspreiding van het Covid-19 virus dient dan ook zoveel mogelijk persoonlijk contact te worden gemeden.
Wij vragen u dan ook om uw formulier gesloten in de retourenveloppe het liefst zo spoedig mogelijk maar voor 25 januari te bezorgen in de brievenbus van de contactpersoon voor uw wijk of straat.
De naam van deze persoon staat vermeld op een extra ingesloten brief.
Zo u misschien liever wenst, mag u de retourenveloppe ook inleveren in de brievenbus van het Parochiecentrum, Kerkplein 3 te Ootmarsum.
Namens locatieraad, parochiebestuur en pastoresteam vragen wij, indien enigszins mogelijk, een extra steentje bij te dragen aan deze Aktie Kerkbalans. Hierbij is nogmaals te benadrukken dat de gelden binnen uw eigen locatie worden besteed.
Namens locatieraad en pastoresteam hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.

Comité Kerkbijdragen Ootmarsum

Simon en Judaskerk wint de verkiezing van de meest gastvrije kerk van Oost Nederland

Heel erg trots zijn we dat we uit een selectie van 69 kerken zijn gekozen tot de meest gastvrije kerk van Oost Nederland. Nog trotser zijn we op al onze vrijwilligers en met name op onze kerkgidsen. Dankzij hen hebben we dit resultaat weten te behalen. Zij zijn het die dagelijks de vele toeristen te woord staan en de nodige tekst en uitleg geven over al het moois dat er is te zien.

in het voorjaar 2020 hebben we ons aangemeld voor deze verkiezing. Bij deze aanmelding moest worden aangegeven wat je allemaal doet om gastvrij te zijn voor bezoekers van een kerk. Met ons hadden zich nog 68 andere kerken aangemeld. Uit deze 69 werden 10 kerken genomineerd om te gaan voor de verkiezing van de meest gastvrije kerk. We dachten aanvankelijk te gaan voor de publieksprijs van € 1.000. Voor die prijs hebben we zo ongeveer iedereen gevraagd op de Simon en Judas te stemmen. Zeer velen hebben ook daadwerkelijk gehoor gegeven aan die oproep, het was echter niet genoeg om O.L.V. ten Hemelopneming uit Renkum achter ons te laten. Renkum is een veel grotere plaats dan Ootmarsum. bovendien misten we in de zomerperiode de toeristen vanwege corona. Eerst in een later stadium hoorden we dat er ook nog een aanmoedigingsprijs en een 1e prijs te vergeven waren. Groot was dan ook de verassing toen we op donderdagavond 29 oktober via een livestream vanuit Voorst uit de mond van de gedeputeerde uit Gelderland hoorden dat we als 1e waren geëindigd en daarmee een mooie prijs hadden gewonnen. Een bedrag van € 2.500, het is te mooi om waar te zijn maar we zijn er heel blij mee.

We willen langs deze weg iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit succes. In feite komt deze dank de hele geloofsgemeenschap toe. Samen vormen we immers die gemeenschap waarin de kerk het centrum is en dat willen we tot in lengte van dagen zo houden. U toch ook? Het is en blijft het centrum van onze hele gemeenschap waar je in stilte kunt nadenken over de waan van alle dag, waar je in alle rust even een kaarsje kunt opsteken en kunt genieten van een sfeer die je elders wellicht niet vindt. Achter in de kerk ligt het magazine over de meest gastvrije kerken van Oost-Nederland. Neem gerust een exemplaar mee!

Juryrapport Stichting Welkom in de Kerk

 

Vakjury kiest Simon en Judaskerk tot meest gastvrije kerk van Oost Nederland

In verband met Corona is er een digitale bijeenkomst geweest, waarop de uitslag bekend is gemaakt van de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De publieksprijs ging naar de kerk in Renkum, maar de r.-k. Simon en Judaskerk in Ootmarsum streek de hoofdprijs van 2500 euro op. De vakjury beoordeelde de kerk als meest gastvrij. Dat heeft alles te maken met de ontvangst van de kerkbezoekers en toeristen, die een warm welkom krijgen en zich thuis voelen in de Simon en Judaskerk. Bisschoppelijk Vicaris Ronald Cornelissen stuurde direct na de uitslag een mail naar het parochiebestuur: “ Van harte proficiat met de hoofdprijs van de vakjury van de meest gastvrije kerk van Oost Nederland. Ook hadden jullie meer dan 1000 stemmen voor de publieksprijs. Renkum had er net wat meer. Blijf gastvrij en wens alle vrijwilligers geluk en veel dank voor hun inzet!”
Een pluim op de hoed van al die mensen, die zich ingezet hebben om deze hoofdprijs binnen te halen. U kunt de digitale uitreiking bekijken op www.gastvrijekerk.nl

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep Coronamaatregelen

In de afgelopen weken is het aantal Coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. De RK-kerk, vertegenwoordigd door de bisschoppenconferentie, heeft meerdere keren overleg gevoerd met minister van justitie en veiligheid, de heer Grapperhaus. Dit naar aanleiding van zijn oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID 19 voor de volksgezondheid. De RK-kerk heeft parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen tot dertig aanwezigen. Dit aantal is exclusief bedienaren en medewerkers. Aan de gelovigen wordt gevraagd in de kerk een mondkapje te dragen.
Parochie Lumen Christi conformeert zich aan het beleid van de RK-kerk inzake de bestrijding van het COVID-19-virus.
Dit betekent het volgende:
1. Het aantal gelovigen tijdens vieringen wordt zo spoedig mogelijk terug gebracht naar dertig aanwezigen.
2. Gelovigen wordt dringend geadviseerd in de kerk een mondkapje te dragen.
3. Het heeft de voorkeur dat gelovigen zelf een mondkapje meenemen maar deze wordt desgewenst in de kerk verstrekt.
4. Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk.
5. Iedere kerk van parochie Lumen Christi heeft een Coronacoördinator, die er zorg voor draagt dat een viering met inachtneming van de Coronarichtlijnen verloopt.
6. Het beleid van de RK-kerk met betrekking tot de uitreiking van communie blijft gehandhaafd. Communie wordt uitgereikt in eucharistie- en communievieringen door leden van het pastorale team.

Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.

GEZINSVIERING in OOTMARSUM: ‘’Eén met Jezus’’

Op 26 september is er een gezinsviering speciaal in het teken van het jaarthema in onze kerk: het Heilig Brood. Hierin kunnen kinderen leren over de betekenis van het Heilig Brood en hoe we daardoor één kunnen worden met Jezus. We horen ook een verhaal over hoe God voor Mozes en zijn volk zorgt voor een wonder in de woestijn. Ben jij ook zo benieuwd hoe God voor het wonder zorgt? Kom 26 september!
Omdat dit thema ook erg goed aansluit bij de eerste Heilige Communie willen we hiervoor speciaal ook de kinderen uitnodigen die de eerste Heilige Communie doen dit jaar.

Kom je ook?

wat: gezinsviering thema: Een met Jezus. Viering rond het H.Brood.
wanneer: zaterdag 26 september om 18.00 uur
voorganger: pastoor Munsterhuis
koor: kinder-en tienerkoor o.l.v. Karel Tijhuis
wie: gezinnen en allen welkom, speciaal aanbevolen voor de kinderen die dit jaar de 1ste Heilige Communie doen.

 

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Weer vieren in eigen kerk.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Zoals u in bijgaande informatie kunt lezen, vindt er vanaf 5 juli weer een viering plaats in onze eigen kerk.
Pastor Munsterhuis zal samen met pastor Kerkhof Jonkman voorgaan in deze eerste ‘feestelijke’ eucharistieviering, waarin ook de communie weer zal worden uitgereikt.
Helaas mogen er nog geen koren zingen en ook samenzang is nog niet mogelijk.
In verband met de geldende maatregelen moet u zich opgeven als u de viering wilt bijwonen, omdat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn. U kunt zich bij het parochie secretariaat aanmelden, persoonlijk of via de telefoon, tijdens de normale openingsuren.
In de kerk zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen wat betreft desinfectie en afstand.
Wij heten u van harte welkom.

Parochiesecretariaat weer open

Na een tijdlang als gevolg van de coronacrisis “gesloten” te zijn geweest is vanaf nu het parochiesecretariaat weer normaal geopend. Wel vragen we bezoekers de nodige voorzichtigheid te betrachten. Als u corona-achtige verschijnselen heeft verzoeken wij u niet te komen. Op het secretariaat staan looprichtingen aangegeven en neem een veilige afstand (1,5 meter) in acht.
Indien nodig kunt u ook telefonisch contact nemen met het secretariaat onder nummer 0541 29 29 91.
Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht op de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Ook is het mogelijk om buiten de openingstijden een briefje met uw verzoek voor een misintentie in de brievenbus van de pastorie te deponeren met insluiting van het verschuldigde bedrag. De kosten van een misintentie bedragen € 8,-. Verder is het mogelijk een misintentie via het mailadres ootmarsum@lumenchristi.nl door te geven. Het verschuldigde bedrag kunt u dan over maken op bankrekening NL 56 RABO 0140 1005 12
Voor zover mogelijk worden de misintenties voor Ootmarsum na 4 juli ook weer in Ootmarsum afgekondigd.
Vanaf 26 juli is er elk weekend een viering in Ootmarsum.
We hopen dat u begrip heeft voor de getroffen maatregelen.

Start Ouderensoos Ootmarsum 2020

We hebben 2019 goed afgesloten met een prachtige kerstviering en starten in 2020 op
9 januari met de Nieuwjaarsbingo.
23 januari komt Elise Koopmans van de STWD voor een infor-matiemiddag over het vervoer met “Automaatje “.
13 februari sjoelen
27 februari infomiddag wat is /doet een casemanager als speci-ale wijkverpleegster door zorggroep Maartje.
12 maart spellenmiddag
26 maart natuurfilm door Harry Wolbers
9 april paasmiddag
23 april bevrijdingsfilm Ootmarsum uit 1995 door Ben Raat-gerink.
14 mei bingo
28 mei Quizmiddag
11 juni sjoelen
25 juni afsluiting seizoen

Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag?
Dan zou de soos iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen thuis zitten. Maar met leeftijdgenoten samen koffie drinken , bijpraten, genieten van een film , gezelligheidsspelen of in-formatie over belangrijke dingen in het leven.
Het sociale contact met elkaar staat voorop.
U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag.
We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten.
We zien uw komst graag tegemoet .
Voor meer informatie kunt u
Vera Voortman bellen tel. 0541 291730

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad