Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Biddag voor het gewas

Op woensdag 17 mei vond bij het Landkruis op de Ageler Es de 3e biddag plaats, die door diaken Jan Kerkhof Jonkman werd geleid. Het Gregoriaans Heren Ootmarsum heeft met haar gezangen deze viering muzikaal mogen ondersteunen. Op deze 3e biddag, de dag voor Hemelvaart, waren er weer meer aanwezigen dan voorgaande jaren. Het aantal (35) klaargezette stoeltjes was net voldoende. Tijdens de bijeenkomst werd er gebeden voor een goede oogst voor dit seizoen. Er werd stilgestaan bij de lastige omstandigheden waarin de boeren zich momenteel bevinden en er werd aandacht gevraagd voor perspectief van het boerenbedrijf. Mede door de goede organisatie kan men terugkijken op een gedenkwaardige viering en hebben de aanwezigen een goed vertrouwen in een goede oogst-opbrengst gezien het toch gelukkig wat natte voorjaar, zeker in vergelijk de twee voorgaande jaren. Na afloop van de viering werd er koffie geschonken en was er gelegenheid om na te praten. Een bijzondere gelegenheid die we zeker in ere moeten houden.

Robert Harperink

Uitreiking Willibrordplaquette aan Ben Sanders d.d. 8 mei 2023

In een korte informele bijeenkomst, in het bijzijn van andere kosters, werd op 8 mei jl. de Willibrordplaquette aan Ben Sanders uitgereikt voor zijn inzet ten behoeve van de hele gemeenschap van Ootmarsum. Ben Sanders had al geruime tijd geleden aangegeven dat hij om voor hem moverende redenen als koster een stap terug willen doen. De voorzitter van de locatieraad memoreerde kort een aantal activiteiten van Ben en roemde zijn inzet en gaf daarbij het volgende aan. “Met veel trots kun je terugkijken op wat je voor de geloofsgemeenschap, zeg maar voor de hele gemeenschap, hebt betekend en veelal ook gedaan. Je was er de persoon niet naar om expliciet op de voorgrond te treden maar achter de schermen heb jij je wel degelijk op een geweldige manier verdienstelijk gemaakt. Al op jonge leeftijd werd je misdienaar en later acoliet in zowel het klooster Maria ad Fontes als de Simon en Judaskerk. Je was 16 jaar koster op het Klooster Maria Ad Fontes en later ben je gevraagd die taak samen met anderen ook in onze Simon en Judas kerk te vervullen, een taak die je ook zeker 10 jaar met verve hebt vervuld. Daarnaast ben je ook al zeker 10 jaar lid van het herenkoor. Kennelijk zit muziek in de familie want jouw vrouw Marijke is ook al 12,5 jaar lid van het Dameskoor Stem en Klank. Naast deze kerkelijk functies heb je ook een aantal maatschappelijke functies bekleed. Zo ben je o.a. jarenlang voorzitter geweest van de lokale Caritas. Zeker mogen we jouw lidmaatschap van de plaatselijke toneelvereniging niet vergeten. Meerdere rollen waren je op het lijf geschreven. Met de hele club speelde je de sterren van de hemel en trok je zelfs naar de zusters in Amersfoort om ook daar de voorstellingen te geven. Met recht kunnen we stellen dat je een echte toneelspeler bent, want nog steeds kun je het niet laten de nodige grappen te maken, zelfs naar Onze Lieve Heer, door zo nu en dan wanneer je de kerk in of uit ging de opmerking te maken: “Heer hier ben ik weer” of “Heer ik ga weer”. Het geeft jouw gevoel voor humor duidelijk weer. Het ga jullie beiden goed.” Als dank voor zijn inzet van het vele vrijwilligerswerk ten behoeve van de hele gemeenschap werden hem de versierselen behorende bij de Willibrordplaquette opgespeld. Voor zijn vrouw Marijke was er een boeket bloemen.
In zijn dankwoord geeft Ben aan graag nog zo lang mogelijk betrokken te willen blijven bij het huidige kostersteam.

Gezinsviering St. Jan met als thema: God is genadig

Met gebaren vroegen ze toen aan zijn vader Zacharias hoe hij het kind wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op: “Johannes zal hij heten.” Iedereen was verbaasd. Onmiddellijk opende Zacharias zijn mond en kon hij zijn tong weer gebruiken.
– Woord en communieviering
– Wanneer: zondag 25 juni
– Tijd: 9.00 uur
– Muziek: kinder/tienerkoor o.l.v. Karel Tijhuis, piano: H. Koops

Jullie zijn allemaal van harte welkom.

Activiteiten rond kerk en pastorie

Zoals vele al bemerken vinden er steeds vaker sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten plaats in kerk en pastorie. De kerk als plaats om samen tee komen, een huiskamer van en voor de gemeenschap. Hieronder ziet u het overzicht. We proberen dit actueel te houden, maar er kunnen tussentijds veranderingen/aanpassingen plaats vinden.

ACTIVITEITEN JUNI 2023

Rondleiding door de kerk met kerkgids dagelijks 10.30 – 12.00 14.00 – 16.00
Zaterdag 03-06 In de kerk: informele samenzang o.l.v. Wim Stroot / Nel Steinmeijer 10.00 – 12.00 Maandag 05-06 Klein concert door organist Utrechtse Dom 12.30 – 13.00
Donderdag 08-06 Pastorie: Inloop Ouderensoos 14.00 – 17.00
Vrijdag 09-06 Kerkplein: Jubileumconcert Harmonie Cecilia Vanaf 20.00
Zaterdag 10-06 Orkest Koninklijke Luchtmacht Vanaf 20.00 uur
Zondag 11-06 Concert 40 jaar Hoarnhofbloazers Tijd volgt
Zondag 11-06 Concert Mardi le Vingt (afscheid Herman Koops) Vanaf 11.30
Donderdag 22-06 Pastorie: Inloop Ouderensoos 14.00 – 17.00

Allerzielenviering woensdag 2 november 2022

Op woensdag 2 november a.s. om 19.00 uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgegaan door pastor Ingrid Schraven. Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2021 en 1 november 2022 gestorven leden van onze geloofsgemeenschap. Gelijktijdig zal er voor ieder van hen een kaarsje worden ontstoken. De vieringen worden georganiseerd door de werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen. Enkele leden van deze werkgroep zullen in deze viering assisteren. Het Koor Stem en Klank zal de viering muzikaal opluisteren. Na de viering zal er zoals gebruikelijk de stille tocht naar het kerkhof worden gehouden. Op het kerkhof zal het koor enkele passende liederen zingen. De pastor zal de graven zegenen. Aan de ingang van het kerkhof zal door de leden van de Stichting Begraafplaatsen aan elke bezoeker een kaarsje worden uitgereikt, dat op de graven van hun dierbare kan worden geplaatst. De nabestaanden van de vanaf november 2021 overleden medeparochianen krijgen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan deze viering.

De Werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen, de locatieraad en pastoraatsgroep nodigen U allen van harte uit om deel te nemen aan deze Allerzielenviering.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Impressie van de vrijwilligersavond op 3 oktober 2022 Blij verrast waren locatieraad en pastoraatsgroep over de grote opkomst voor de vrijwilligersavond in Het Damast. Een kleine 80 vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de oproep en dat is ongeveer 40% van het totale aantal vrijwilligers (door corona is er 3 jaar geen vrijwilligersavond geweest). Zij werden door de voorzitter van de locatieraad onder het genot van koffie met cake welkom geheten, die daarna een aantal van belang zijnde zaken de revue liet passeren. Zo ging hij in op de wenselijkheid voor koren om flink samen te werken om daarmee ook hun toekomst veilig te stellen. Hij kondigde een vervolgrestauratie van het orgel aan in januari 2023. Als dat achter de rug is zal worden gekeken om de orgelwandelconcerten nieuw leven in te blazen. Meerdere organisten hebben hun medewerking al toegezegd. Onder de bezielende leiding van Karel en Olga Tijhuis mag het kinder- /tienerkoor zich verheugen in flink toenemende belangstelling.

De kerk-tv voorziet in een duidelijke behoefte en kan in Ootmarsum worden gevolgd via het analoge Cogaskanaal alsmede via internet. Kerk-tv is voor iedereen gratis beschikbaar. Grote zorgen zijn er over de bezorging van het van ‘t Preaksteulke maar ook over de kosten hiervan. We hebben hierover uitvoerig bericht. We zijn voornemens om in de loop van 2023 e.e.a. anders te gaan organiseren zonder dat de informatievoorziening hieronder gaat lijden. Iedereen kan ‘t Preaksteulke via de mail toegezonden krijgen mits men zijn mail adres aan de redactie (preaksteulke@kpnmail.nl) kenbaar maakt. Houdt de berichtgeving hierover in de gaten. Overigens kunt u hiervoor ook terecht op deze site. Duidelijk wordt gesteld dat zij die geen mailadres hebben altijd de gedrukte versie kunnen krijgen. Exemplaren liggen altijd in de kerk of op de pastorie. In Huize Franciscus worden ze bezorgd. Uitvoerig werd stil gestaan bij de toekomst van onze kerk als centrum van de lokale gemeenschap. De voorzitter memoreerde dat het open 6 houden van de kerk een van de belangrijkste uitgangspunten is geweest in een opgestelde sterkte en zwakte analyse. Het uiteindelijk doel zou moeten zijn dat we onze kerk geschikt maken voor meervoudige gebruik. We nemen het voortouw door niet af te wachten maar een eigen visie te ontwikkelen voor een toekomstig passend gebruik van de kerk. Duidelijk is dat het aantal pastores verder zal afnemen, reden waarom we pleiten voor meer lekenvoorgangers; we hebben het parochiebestuur gevraagd hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Dankzij de vele vrijwilligers zijn we in staat onze kerk draaiende te houden al kost het de nodige financiële hoofdbrekens. Onderhoudskosten vragen veel geld, denk maar aan het torenuurwerk en de haperende verlichting, alsmede het onderhoud aan haan en kruis en vergeet niet het regelmatig terugkerende schilderwerk. En wat te denken van de verwarmingskosten en verzekeringspremie van een gebouw dat meer dan 20 miljoen waard zou zijn. Gelukkig zijn er ook veel toeristen die onze kerk bezoeken en een vrijwillige bijdrage leveren. In de afgelopen periode zijn een aantal vrijwilligers gestopt maar gelukkig zijn we in staat steeds weer nieuwe mensen te vinden die hun schouders er onder willen zetten. Herman Aveskamp en Gerard Lohuis werden voor hun jarenlange inzet onderscheiden met de Willibrordplaquette. Aan het eind van de avond werden onder de aanwezige vrijwilligers de Paaskaarsen uit 2019, 2020 en 2021 verloot. De gelukkigen waren Henk Hulsink, Ben Deterink en Henk Kamp. Met een hartelijk dank aan alle vrijwilligers besluit de voorzitter de zeer geslaagde avond waarna er onder het genot van een drankje en een hapje nog gezellig werd nagepraat, o.a. over de getoonde oogstfilm van de BMS.

Als dank kregen alle aanwezigen een boekje over de geschiedenis van de kerk aangeboden.

 

150 jaar bedevaart Kevelaer

In het jaar 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Door de corona pandemie kon de viering van dit jubileum toen niet doorgaan. De viering van deze bijzondere mijlpaal zal daarom tijdens de jaarlijkse bedevaart van dit jaar plaatsvinden. Deze bedevaart is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. In het kader van de viering van ons 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij onze bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan onder ander mee: pastoor Munsterhuis en pastoraal medewerkster Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden uit het koor van Noord Deurningen zullen meezingen.

De intentie van de bedevaart is: ”HEMEL EN AARDE AANRAKEN”. We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Dit wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

Eén of twee dagen met de bus
Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vierde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 23 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 26e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur is er lof en vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus is er onder meer ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Opgave bij de locaties

De Lutte
Informatie en opgave: 2 daagse Ria Vloothuis telefoon 06 22 04 48 22
1 dag: Ans van Langen telefoon 06 20 47 73 33

Denekamp
Voor specifieke informatie over deze fietsbedevaart of de wandelbedevaart kunt u zich vervoegen bij Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Noord Deurningen
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Noord Deurningen: mevrouw A. Brunink. telefoon 0541 – 35 39 10 Of met één van de overige bestuursleden (voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart): Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op vrijdag 12 augustus a.s.

Tilligte
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58/06-13888148

 

 

Inwijding Landkruis Springendal

Op zaterdag 7 mei heeft de inwijding van het Landkruis Springendal plaatsgevonden. De stoelen, die voor de bezoekers waren klaargezet door het kostersteam, waren allemaal bezet. Vanaf Hoeve Springendal zijn met paard en wagen Pastor Kerkhof Jonkman en medebelangstellenden naar de kruising gebracht. Vanaf daar zijn ze onder begeleiding van het Basiliekkoor van Oldenzaal naar de kruising Schabosweg gelopen. Hier werd in een mooie plechtigheid het landkruis ingewijd met lezingen, zang en gebeden. De familie Brunninkhuis heeft uitleg gegeven waarom het landkruis hier is geplaatst. Marieke Brunninkhuis-Stoolhuis heeft daarnaast een mooi Maria gedicht voorgedragen.

‘Maria Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond, een beetje vergeten, vind je Haar overal terug in kerken en kapellen, op hoeken van straten verkleurd door regen en wind. In huiskamers, oud of modern van vorm: Maria, de vrouw zo menselijk nabij. Een jonge vrouw uit Galilea met een leven, getekend door het lijden van Haar Zoon. Moeder van een kind, anders dan andere, dat van kleins af Zijn eigen weg ging. Ze leerde het aanvaarden met het zwaard in Haar hart. Maria een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen. Zij stond onder het kruis van Haar eigen Zoon. Op dat moment was er van mannen en leerlingen geen sprake meer; ze waren er allemaal vandoor. Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist. God had naar Haar omgezien. Nu durft men nauwelijks nog over Haar spreken. Ze past in Haar eenvoud niet meer in onze tijd. Haar beeld is uit vele kamers verdwenen. En toch blijft Haar leven van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.’

Laten veel mensen inspiratie en blijheid uit dit bijzondere landkruis halen op deze mooie locatie.

De Pastoraatsgroep

Vervanging banken door stoelen is gerealiseerd

U heeft het inmiddels kunnen zien, de banken zijn met toestemming van het bisdom en parochiebestuur vervangen door stoelen. Het geheel straalt nu weer een eenheid uit. De eerste reacties zijn positief. Er zijn zowel links als rechts vóór in de kerk stoelen met armleuningen beschikbaar. We hopen dat u ook deze stoelen gaat uitproberen. Het geheel van de nieuwe opstelling geeft een veel ruimtelijker aanblik en bied het nodige extra zitcomfort.
Voor de liefhebbers, er zijn nog banken voor de verkoop beschikbaar. Meld uw belangstelling even op het parochiesecretariaat: tel 292991 of ootmarsum@lumenchristi.nl

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede oogst.

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten.
Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.