Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Kerst en kerstversieringen

Hoewel er vlak voor Kerstmis de nodige aanpassingen moesten plaatsvinden door de lockdown, hebben we dit jaar toch kerst kunnen vieren in eigen kerk. Mede dankzij de grote flexibiliteit van de kosters en de koren. De kerk was sfeervol aangekleed door de twee kerststallen en de kerstbomen met lichtjes. Een speciaal team had hiervoor gezorgd. Daarnaast waren er door de bloemengroep mooie kerstboeketten samengesteld die zowel het priesterkoor als de Mariahoek prachtig opsierden. Wij prijzen ons gelukkig met de inzet van deze en vele andere vrijwilligers en willen hen daarvoor hartelijk dank zeggen.

Locatieraad en Pastoraatsgroep

Maria Lichtmis

Op woensdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Een bijzonder Mariafeest dat van oudsher in de kerk met veel kaarslicht aandacht kreeg. Aansluitend vond dan de Blasiuszegen plaats, in de volksmond de ‘blaasjes’-zegen. Maria Lichtmis staat in het teken van de opdracht van Jezus, door Maria, in de tempel. Zoals ieder joods jongetje moest Jezus aan God worden toegewijd. Het is van oorsprong een offerfeest dat wij in de huidige tijd gestalte geven door het zegenen van de diverse kaarsen die in de liturgieën gebruikt gaan worden Tot 2 jaar terug vond deze bijzondere viering plaats in de kapel van het klooster. Nu dat niet meer kan, is dit verplaatst naar onze eigen parochiekerk. Hoewel lastig, proberen we toch een beetje de sfeer van de kapel te evenaren door in elk geval het Mariabeeld uit de kloosterkapel tijdens deze viering een prominente plek vóór in de kerk te geven. We hopen er opnieuw een sfeervol geheel van te maken waar we u van harte voor uit nodigen. Deze Mariaviering op 2 februari begint om 19.00 uur. U kunt ook uw eigen kaars meebrengen voor de zegening. Aansluitend zal dan de Blasiuszegen gegeven worden aan hen die dat willen. Voorgangers zijn: diaken Jan Kerkhof Jonkman, Christa Bolscher en Clemens Loves. Het koor Stem en Klank zal de zang verzorgen. Mocht het aanvangstijdstip vanwege corona vervroegd moeten worden dan zullen we u daarover tijdig informeren

Verspreiding parochieblad ‘t Preaksteulke

Soms bereiken ons berichten dat men ‘t Preaksteulke niet heeft ontvangen. Wij vinden dat heel er vervelend, mede omdat we dit blad gebruiken om u te informeren en op de hoogte willen houden over het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap. Heeft u geen parochieblad ontvangen dan kunt alsnog een exemplaar meenemen uit de kerk of op de pastorie. Ook kunt u alles lezen op de site www.lumenchristi.nl Als u helemaal verzekerd wilt zijn van toezending is het ook mogelijk dat u het Preaksteulke per mail krijgt toegezonden. U ontvangt dan automatisch het parochieblad in uw mailbox. Het enigste wat u daarvoor moet doen is uw mailadres kenbaar maken bij de redactie van het parochieblad.
Het mailadres is: preaksteulke@kpnmail.nl

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede oogst.

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten.
Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.