Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Vieren in vakantietijd

Tijdens de vakantie maanden juli en augustus zal er evenals de voorgaande 2 jaar geen weekendviering plaatsvinden op de zaterdagavond.
U bent van harte welkom in de viering van 9.00u op zondagochtend.
We zijn blij dat we nu weer met wat meer mensen naar de kerk kunnen om samen te vieren.
Ook bent u van harte welkom in de musical die op zondagmiddag 4 juli om 15.00u in onze kerk zal worden opgevoerd door het kinderkoor i.s.m. de werkgroep gezinsviering. We weten nu al dat het enthousiasme van de kinderen een genot is om te zien. U vindt de uitnodiging in het parochieblad.
Weest welkom!

Musical vertelling over Apostel Paulus

Zondagmiddag 4 juli om 15.00 uur is er iets speciaals te zien in de katholieke kerk. Het levensverhaal van de apostel Paulus, die nu zo’n 2000 jaar geleden leefde, staat centraal. We horen over zijn jeugd, zijn volwassen leven en wat hem bewoog. Eerst was hij een vervolger van alle christenen. Totdat er plotseling iets heel erg heftigs gebeurde. Dat veranderde zijn leven compleet. Zelfs zijn naam! Wil je weten wat het is? Wat maakte dat Paulus’ leven totaal op zijn kop stond en hij radicaal voor een andere weg koos? Kom kijken en luisteren naar dit prachtige verhaal, dat een vertelling is met beelden, zang en dans en meditatieve momenten. Het kinderkoor van Ootmarsum, o.l.v. Karel Tijhuis en Hermans Koops (piano), verzorgt de zang en dans, waarbij alle liederen over de apostel Paulus en zijn leven gaan. Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken. Dit mag u niet missen. Deze musical vertelling over de apostel Paulus is bedoeld voor alle leeftijden. Na afloop is er een vrije gift. Wees welkom!

Een overlijden en dan?

Een overlijden zorgt voor nabestaanden veel verdrietige momenten. In deze nare tijd moeten veel beslissingen worden genomen, beslissingen waarover men goed moet zijn geïnformeerd. Het uitgangspunt van Lu men Christi is dat bij een overlijden eerst een uitvaartondernemer wordt gewaarschuwd die in voorkomende gevallen vervolgens contact opneemt met een centrale uitvaartcoördinator van de parochie.
Graag brengen wij u langs deze weg van een aantal zaken en mogelijk heden op de hoogte.
1. Het verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum Men moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!
De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap te gaan verluiden. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden. We hebben de 7 afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze
geloofsgemeenschap.
In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….
2. Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert en bent u op de hoogte is van wensen van de overledene? Ook met betrekking tot eventueel het kerkelijk gebeuren en alles wat
daarmee samenhangt? Praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Het is mogelijk om in de kerk in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk ge doopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het ver leden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook is het mogelijk om in de kerk een herdenkingsdienst te
organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voor gaat. Het enige wat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.
Tegenwoordig zie we regelmatig dat men er voor kiest om uitsluitend het condoleren in de kerk te laten plaatsvinden waarbij ook de overledene aanwezig kan zijn. Er is ruimte genoeg om er een ei gen invulling aan te geven bv met beeldmateriaal.
Denk er eens over na…… en bespreek het! “

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede oogst.

Nieuwe start in Ootmarsum

Beste parochianen van de HH Simon en Judas te Ootmarsum. Wellicht heeft u er al iets van vernomen dat wij het dorp Tubbergen gaan verlaten om ons te vestigen in het stadje Ootmarsum. Al enige tijd waren we op zoek naar een kleinere woning met mogelijkheid tot slapen en baden op de begane grond. Deze vonden we in Ootmarsum aan de Palthestraat. Inmiddels hebben we onze huidige woning verkocht aan een jong gezin dat er heel blij mee is. Met een gerust hart verlaten wij dan ook Tubbergen per 1 augustus en hopen nog fijne jaren door te brengen te midden van uw geloofsgemeenschap en stad.

Jan en Elly Kerkhof Jonkman

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten.
Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen.

Vakjury kiest Simon en Judaskerk tot meest gastvrije kerk van Oost Nederland

In verband met Corona is er een digitale bijeenkomst geweest, waarop de uitslag bekend is gemaakt van de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De publieksprijs ging naar de kerk in Renkum, maar de r.-k. Simon en Judaskerk in Ootmarsum streek de hoofdprijs van 2500 euro op. De vakjury beoordeelde de kerk als meest gastvrij. Dat heeft alles te maken met de ontvangst van de kerkbezoekers en toeristen, die een warm welkom krijgen en zich thuis voelen in de Simon en Judaskerk. Bisschoppelijk Vicaris Ronald Cornelissen stuurde direct na de uitslag een mail naar het parochiebestuur: “ Van harte proficiat met de hoofdprijs van de vakjury van de meest gastvrije kerk van Oost Nederland. Ook hadden jullie meer dan 1000 stemmen voor de publieksprijs. Renkum had er net wat meer. Blijf gastvrij en wens alle vrijwilligers geluk en veel dank voor hun inzet!”
Een pluim op de hoed van al die mensen, die zich ingezet hebben om deze hoofdprijs binnen te halen. U kunt de digitale uitreiking bekijken op www.gastvrijekerk.nl

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep Coronamaatregelen

In de afgelopen weken is het aantal Coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. De RK-kerk, vertegenwoordigd door de bisschoppenconferentie, heeft meerdere keren overleg gevoerd met minister van justitie en veiligheid, de heer Grapperhaus. Dit naar aanleiding van zijn oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID 19 voor de volksgezondheid. De RK-kerk heeft parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen tot dertig aanwezigen. Dit aantal is exclusief bedienaren en medewerkers. Aan de gelovigen wordt gevraagd in de kerk een mondkapje te dragen.
Parochie Lumen Christi conformeert zich aan het beleid van de RK-kerk inzake de bestrijding van het COVID-19-virus.
Dit betekent het volgende:
1. Het aantal gelovigen tijdens vieringen wordt zo spoedig mogelijk terug gebracht naar dertig aanwezigen.
2. Gelovigen wordt dringend geadviseerd in de kerk een mondkapje te dragen.
3. Het heeft de voorkeur dat gelovigen zelf een mondkapje meenemen maar deze wordt desgewenst in de kerk verstrekt.
4. Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk.
5. Iedere kerk van parochie Lumen Christi heeft een Coronacoördinator, die er zorg voor draagt dat een viering met inachtneming van de Coronarichtlijnen verloopt.
6. Het beleid van de RK-kerk met betrekking tot de uitreiking van communie blijft gehandhaafd. Communie wordt uitgereikt in eucharistie- en communievieringen door leden van het pastorale team.

Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.