Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Het goede nieuws

Het gewone leven is door veel mensen weer opgepakt. Elkaar ontmoeten kan weer en dat is voor velen een onmiskenbaar geluk. Door toevallige ontmoetingen en gesprekjes weten we hoe blij men is met het einde van veel beperkingen. Eenzaamheid past niet bij mensen. Daarom is het goed nieuws dat wij ons werk vanaf september weer kunnen hervatten. Het bezoekwerk in onze parochie is en blijft belangrijk, want zorg en aandacht besteden is omzien naar elkaar. 7 De speciale vieringen die we enkele keren per jaar organiseren, kunnen misschien vanaf volgend voorjaar weer plaatsvinden. Gelukkig is er nog altijd de viering op de Eerste Vrijdag van de maand. Een oude traditie, waar een kleine maar vaste groep mensen graag aanwezig is. Zij vinden daar een moment van bezinning, van rust en overweging, dat altijd begeleid wordt door een prachtig koor. Zo is deze “Eerste Vrijdag van de maand viering” een van de pareltjes onder de vieringen in onze parochie. U bent er van harte welkom. De eerstvolgende viering is op vrijdag 1 oktober om 09.30 uur. Wij wensen iedereen het allerbeste en vragen u ons te laten weten wanneer er behoefte is aan bezoek.

Werkgroep Seniorenpastoraat

Fietstocht Vredesweek

Fietstocht Vredesweek ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’ Lumen Christi bestaat tien jaar. In het kader van dit tweede lustrum zijn er op zondag 19 september twee fietstochten uitgezet. Uiteraard voert de route langs de kerken en kapellen van Lumen Christi, maar ook de Protestantse kerken van Ootmarsum en Denekamp maken deel uit van deze prachtige tochten. Een mooie samenwerking, die geleid heeft tot een mooi thema: ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’. Eigenlijk is het één fietstocht, die is opgebouwd uit twee aparte routes. Eén route voert langs de kerken en kapellen van Ootmarsum, Agelo, Tilligte en Lattrop. De andere route leidt de fietsers langs kerken en ka pellen van Denekamp, Beuningen, De Lutte, Noord Deurningen en ook weer Lattrop. Elke route is circa 40 km lang en afzonderlijk te fietsen. In Lattrop kruisen de beide trajecten elkaar en kunnen de deelnemers een keuze maken om ook het andere deel te fietsen Samen onderweg De fietstocht begint voor Ootmarsum op zondag 19 september om 12.00 uur vanuit de kerk. Het is meteen de start van de vredesweek die op 26 september zal worden afgesloten met een oecumenische viering in de Simon en Judaskerk te Ootmarsum. De route van de tocht zal u bij het beginpunt worden uitgereikt en voort door ons prachtige Twentse 8 landschap. Onderweg zal u koffie met iets lekkers worden aangeboden. Verder hebben we een 2 tal koren bereid gevonden hun muzikale klanken ten gehore te brengen. Het belooft een mooie dag te worden, een zeer geschikte dag om samen met vrienden, buren en/of kennissen te genieten maar ook een dag om samen met elkaar van gedachten te wisselen over allerhande onderwerpen. Bij uitstek een dag om eens naar elkaar om te zien. We gaan uit van prima fietsweer en hopen dan ook velen van u te mo gen begroeten.

Mariaviering met Processie in Ootmarsum

Op zaterdag 2 oktober is de jaarlijkse Mariaviering met Processie naar de Mariakapel. De viering vindt plaats in de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum om 18.00 uur, met als voorganger Diaken T. van Vilsteren. De zang zal worden verzorgd door het kinderkoor en het dameskoor Stem en Klank. Harmonie Caecilia zal ons muzikaal begeleiden naar de Mariakapel aan de Alleeweg. Wij willen jullie, parochianen, en iedereen die Maria een warm hart toedraagt uitnodigen om deze avond met ons mee te vieren. Willen de aanwonenden proberen zoveel mogelijk de route te verlichten met kaarsen / verlichting. Hiervoor alvast dank. Werkgroep Mariaviering met Processie.

Bezoek Nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene, ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden. Soms kan er behoefte zijn om met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is, of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt u behoefte om met iemand te praten, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere con tact naar de bezoekgroep.

Bezoekgroep Nabestaanden

Een kruisje als aandenken voor de nabestaanden

Een overledene stond in ons kerkregister ingeschreven. Door het overlijden komt hieraan een eind en wordt daarna ingeschreven in het boek van overledenen. In onze geloofsgemeenschap is het gebruikelijk dat we na een overlijden, ook als er geen kerkdienst heeft plaatsgevonden, een kruisje ter nagedachtenis achter in de kerk aan de gedachtenismuur hangen. Nabestaanden krijgen hierdoor de gelegenheid desgewenst nog eens een moment ter nagedachtenis stil te staan en eventueel een kaarsje op te steken. Dit kruisje blijft tot één jaar na het overlijden in de kerk aanwezig. Eén jaar na de sterfdatum overhandigen we u, als u daar prijs op stelt, als nabestaande in een viering het kruisje. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U bepaalt zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Daarnaast schenken we elk jaar tijdens de Allerzielenviering aandacht aan alle overledenen van het afgelopen jaar en vermelden we de overledenen in dat jaar op een gedachteniskaartje. Ook hiervoor krijgt u een uitnodiging waarna of waarin u kunt aangeven of u dit op prijs stelt. Door allerlei coronamaatregelen zijn er met betrekking tot het afscheid keuzes gemaakt, keuze die onder normale omstandigheden wellicht anders waren geweest. Zowel het pastoresteam als pastoraatsgroep en de locatieraad zijn van mening dat we dit kruisje na een overlijden als geloofsgemeenschap (lees de kerk) alsnog moeten aanbieden.

Pastoresteam Lumen Christi Pastoraatsgroep en locatieraad van Ootmarsum

Een overlijden en dan?

Een overlijden zorgt voor nabestaanden veel verdrietige momenten. In deze nare tijd moeten veel beslissingen worden genomen, beslissingen waarover men goed moet zijn geïnformeerd. Het uitgangspunt van Lu men Christi is dat bij een overlijden eerst een uitvaartondernemer wordt gewaarschuwd die in voorkomende gevallen vervolgens contact opneemt met een centrale uitvaartcoördinator van de parochie.
Graag brengen wij u langs deze weg van een aantal zaken en mogelijk heden op de hoogte.
1. Het verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum Men moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!
De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap te gaan verluiden. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden. We hebben de 7 afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze
geloofsgemeenschap.
In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….
2. Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert en bent u op de hoogte is van wensen van de overledene? Ook met betrekking tot eventueel het kerkelijk gebeuren en alles wat
daarmee samenhangt? Praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Het is mogelijk om in de kerk in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk ge doopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het ver leden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook is het mogelijk om in de kerk een herdenkingsdienst te
organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voor gaat. Het enige wat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.
Tegenwoordig zie we regelmatig dat men er voor kiest om uitsluitend het condoleren in de kerk te laten plaatsvinden waarbij ook de overledene aanwezig kan zijn. Er is ruimte genoeg om er een ei gen invulling aan te geven bv met beeldmateriaal.
Denk er eens over na…… en bespreek het! “

Viering Ageler Es

Een impressie van de afsluiting van de drie Kruisdagen in de Ageler Es met een viering. Kruisdagen zijn drie opeenvolgende dagen waarbij de boeren samenkomen en bidden voor een goede oogst.

Parochiecentrum op woensdagmorgen gesloten

Tot nader order is het parochiecentrum aan het kerkplein op de woensdagmorgen gesloten.
Dit betekent dat de pastorie voor een opgave voor deelname aan vieringen, misintenties en andere aanverwante zaken voorlopig alleen nog geopend is op de maandagmorgen, de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep Coronamaatregelen

In de afgelopen weken is het aantal Coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. De RK-kerk, vertegenwoordigd door de bisschoppenconferentie, heeft meerdere keren overleg gevoerd met minister van justitie en veiligheid, de heer Grapperhaus. Dit naar aanleiding van zijn oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID 19 voor de volksgezondheid. De RK-kerk heeft parochies gevraagd om het aantal aanwezigen tijdens liturgievieringen zo snel mogelijk terug te brengen tot dertig aanwezigen. Dit aantal is exclusief bedienaren en medewerkers. Aan de gelovigen wordt gevraagd in de kerk een mondkapje te dragen.
Parochie Lumen Christi conformeert zich aan het beleid van de RK-kerk inzake de bestrijding van het COVID-19-virus.
Dit betekent het volgende:
1. Het aantal gelovigen tijdens vieringen wordt zo spoedig mogelijk terug gebracht naar dertig aanwezigen.
2. Gelovigen wordt dringend geadviseerd in de kerk een mondkapje te dragen.
3. Het heeft de voorkeur dat gelovigen zelf een mondkapje meenemen maar deze wordt desgewenst in de kerk verstrekt.
4. Gezien de beperking van het aantal aanwezigen is reservering voorafgaand aan een viering bij het secretariaat van de betreffende kerk noodzakelijk.
5. Iedere kerk van parochie Lumen Christi heeft een Coronacoördinator, die er zorg voor draagt dat een viering met inachtneming van de Coronarichtlijnen verloopt.
6. Het beleid van de RK-kerk met betrekking tot de uitreiking van communie blijft gehandhaafd. Communie wordt uitgereikt in eucharistie- en communievieringen door leden van het pastorale team.

Deze maatregelen blijven van kracht tot nader order.

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

Verluiden van een overlijden in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum
U moet er wel iets voor doen, zeker in deze coronatijd!

De locatieraad heeft eind 2013 besloten het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2014 te gaan verluiden zoals dat ook gebeurt in andere geloofsgemeenschappen van de parochie Lumen Christi. Concreet betekent dit dat de klokken om 12.30 uur 5 minuten luiden als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden. Dit luiden geschiedt om 12.30 uur als iemand is overleden op dezelfde dag (voor zover bekend) vóór 12.00 uur. Als iemand tussen 12.00 en 24.00 uur is overleden dan luiden de klokken daarvoor de volgende dag, wel altijd om 12.30 uur.
We hebben de afspraak dat er alléén wordt geluid wanneer de kosters daarover “officieel” zijn geïnformeerd. Dit betekent dat zij door de uitvaartcoördinator van de parochie dan wel door de uitvaartondernemer op de hoogte moeten zijn gebracht van het overlijden van iemand uit onze geloofsgemeenschap. In deze coronatijd blijkt dat dit nogal eens wordt vergeten, maar er is meer…….

Op het parochiesecretariaat houden we echter wel bij wie er in de loop van het jaar zijn overleden. Bij de voorbereiding van een Allerzielenviering worden nabestaanden van in dat jaar overleden parochianen uitgenodigd. Dan blijkt dat men wel degelijk behoefte heeft te worden uitgenodigd voor die bijzonder sfeervolle herdenking. Sterker nog, we zien jaarlijks de behoefte daartoe flink groeien. Steeds meer mensen komen jaarlijks terug.
En wellicht ook iets voor u om te overwegen…..

Nabestaanden zien vaak al ruim van te voren dat een overlijden nadert. Het lijkt ons goed dat men op de hoogte is van wensen van de overledene met betrekking tot het kerkelijk gebeuren en alles wat daarmee samenhangt praat er eens met elkaar over zodat men niet voor verassingen komt te staan. Ook in de kerk is het mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen. Een overledene is vaak in de kerk gedoopt, heeft er z’n 1e H. Communie gedaan en is er, zeker in het verleden, getrouwd. Dit alles is vaak voor een overledene een laatste wens om ook vanuit de kerk te worden begraven dan wel gecremeerd. Ook in de kerk is het mogelijk op een bijzondere manier een herdenkingsdienst te organiseren, zelfs zonder dat daarbij een kerkelijk voorganger voorgaat. Het enige dat we vragen is in dat geval dat de herdenkingsdienst moet passen bij het gebruik van een kerkgebouw. Er worden kaarsen aangestoken, een intieme sfeer gecreëerd en u kunt in de kerk condoleren.

Denk er eens over na…… en bespreek het!

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad