Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van diaconie en caritas onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht als diaconaal assistent, steeds voor een periode van vier jaar.
Toegeruste vrijwilligers
Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van diaconie en caritas willen en kunnen vervullen en op deze terreinen ook zelf actief zijn.

Lees hier meer