Onze missie en visie

Wie zijn we als Lumen Christi?

Onze missie!

Met de naamkeuze van onze nieuwe paus zien we dat velen denken dat de naam Franciscus een programma in kan gaan houden. Franciscus van Assisi brengen we terecht in verband met eenvoud, oprechtheid en liefde voor de schepping. Vol verwachting zijn veel katholieken dan ook wat paus Franciscus zal gaan betekenen voor onze kerk.

Zo is het ook met een naam van een parochie. Bij de fusie is gekozen voor de naam Lumen Christi, Licht van Christus. Deze naam houdt een visie op pastoraat en een opdracht in.

Jezus zegt: Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. Johannes 8,12
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je dan nog mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder korenmaat te zetten, maar je zet haar op een kandelaar en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voorde mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken. Matteüs 5,13-16

Jezus is het licht van de wereld en Hij gaat ons voor. Wij delen in dat licht. En met wij worden alle gelovigen bedoeld! De boodschap van Jezus mogen we niet wegstoppen, omdat deze boodschap van licht ons de weg wijst naar het volle leven, over de grens van de dood heen. Sterker, we moeten het licht op een kandelaar zetten, zodat iedereen het kan zien en tot geloof kan komen.

In het Matteüs-evangelie lezen we dat wij het zout der aarde moeten zijn en het licht van de wereld. Dit betekent volgens ons dat we licht en warmte moeten uitstralen als parochianen. Dit vraagt om een eensgezinde, getuigende en diaconale houding in de wereld. Zichtbaar en herkenbaar.

De naamgeving van onze parochie verwijst ook naar de levende cultuur van de Paasvuren in onze streek. Deze vuren zijn een symbool van wat we als parochie voor elkaar en de samenleving willen zijn: Licht! Want als gelovigen staan we voor overwinning van het licht op al wat duister is in eigen leven en om ons heen. We willen in navolging van de verrezen Christus overwinnaars zijn van het duistere en kwade in onszelf en in de samenleving, en meewerken aan verlossing, troost en verlichting.

Concreet betekent dit dat we op plaatsen, waar dat kan, aanwezig willen blijven en ons niet terugtrekken in onze schulp. Onze boodschap, de boodschap van Jezus, mag gehoord en gezien worden. Hiervoor zullen we nieuwe wegen moeten gaan, nieuwe initiatieven nemen, plekken bezoeken die we nog niet bezochten en meer mensen verantwoordelijk maken voor het pastoraat, met name binnen onze pastoraatsgroepen.

Ons motto: Licht van Christus dat ons aansteekt, dat voor ons uitgaat en ons de weg wijst.