Locatie Noord Deurningen

Locatie Noord Deurningen

 

Welkom op de locatie Noord Deurningen

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

 

Kerkblad

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

Kerkblad – laatste uitgave

Kerkblad – vorige uitgave

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Johanninksweg 2
7591 NX NOORD DEURNINGEN

dinsdag
19.00 – 20.00 uur

woensdag
09:30 – 11:30 uur

Contactgegevens

 

T. 0541 – 35 14 98

@: noorddeurningen@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

 

Bank (IBAN)

Alleen voor Aktie Kerkbalans
NL 10 RABO 0110 700 058

Overige bankzaken
NL 54 RABO 0136 107 737

p

We staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Jos ter Duis

Voorzitter

 

Schiltmansweg 8

7591 PH Denekamp

T. 0541 – 22 93 48

info@hetbrook.nl

 

Ingrid Rekers-Kooiker

Secretaris

 

Kapelaan van Schaikstraat 27

7591 RD Denekamp

T.  0541 – 35 55 15

familie.rekers@home.nl

 

 

Rene Wessels

Penningmeester

 

Johanninksweg 45

7591 NV Noord Deurningen

T. 0541 – 35 37 66

renewessels21@gmail.com

Willie Bruns

Materiële zaken

 

Pastoor Knuifstraat

7591 PD Denekamp

T. 0541 – 35 40 84

bruns42@zonnet.nl

 

Pastoraatsgroep locatie Noord Deurningen
 

Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatsgroep

 

naamtelefoonemail
Annie Bodde0541-35 28 01boddeannie@gmail.com
Ineke ten Broeke0541-35 06 79n.b.
Elly Schleiferboom0541-35 37 24schleiferboom@ziggo.nl
Annie Brunink
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerder Kerkhof Noord Deurningen

dhr. R.Wessels
T. 35 37 66
Email: renewessels21@gmail.com

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

 

Onderstaande reglementen gelden alleen voor de begraafplaats van Noord Deurningen

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting

Grafteken.

1. Model

 • Op het kerkhof zijn twee modellen graftekens toegestaan, het zgn. model “Toogkop” en het model “Kruis”. Dit geldt voor zowel de enkele, de dubbeldiepe als de dubbele graven.
 • Voor de kindergraven is slechts één model grafteken toegestaan (model “Toogkop”).
 • Er zijn afzonderlijke grafheuvels beschikbaar voor de verschillende combinaties model / type graf. Nabestaanden kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  • Enkel graf, model Toogkop
  • Enkel graf, model Kruis
  • Dubbeldiep graf, model Toogkop
  • Dubbeldiep graf, model Kruis
  • Dubbel graf, model Toogkop
  • Dubbel graf, model Kruis
  • Kindergraf

Hierbij wordt aangetekend dat de dubbeldiepe graven zich bevinden tussen de enkele graven.

 • Vóórdat de begrafenis plaatsvindt dienen de nabestaanden te beslissen welk type graf (enkel / dubbeldiep / dubbel) ze wensen en welk model grafteken (toogkop of kruis). Afhankelijk hiervan wordt bepaald op welke grafheuvel het graf zal worden gemaakt. Na de begrafenis kan niet meer op deze keuze worden teruggekomen.
 • De steenhouwer die de grafsteen plaatst is verplicht zich aan de voorschriften van deze bijlage te houden. Hij dient, in geval van twijfel, contact op te nemen met de beheerder voordat de grafsteen wordt geplaatst.

2. Materiaal en kleur

 • Het grafteken dient te bestaan uit natuursteen.
 • Aan de wens van nabestaanden om een persoonlijk accent te kunnen geven aan een graf wordt tegemoetgekomen door geen beperkingen op te leggen aan de kleur van het grafteken, noch aan de gebruikte lettertypes etc.

Beplanting

 • Beplantingen op een graf mogen niet hoger zijn dan de hoogte van het grafteken zelf.
 • Beplantingen op een graf mogen niet breder zijn dan de omvang van de grafsteen.
 • Wanneer geen bloemen of planten meer op het graf geplaatst worden dient de rechthebbende de daarvoor bestemde ruimte in de grafsteen dicht te maken.

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Noord Deurningen 
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
Enkel graf volwassene, 20 jaar 730.00
Dubbel graf volwassenen, dubbeldiep, 20 jaar 730.00
Dubbel graf volwassenen, naast elkaar, 20 jaar 1095.00
Kindergraf kind tot 12 jaar, 20 jaar 180.00
Grafrechten urnenkelder (10 jaar)255.00
Grafrechten urnenkelder (20 jaar)510.00
Verlenging grafrechten urnenkelder (10 jaar)255.00
Verlenging enkel graf volwassene, 10 jaar 370.00
Verlenging graf volwassenen, dubbeldiep, 10 jaar 370.00
Verlenging graf volwassenen, naast elkaar, 10 jaar 555.00
Verlenging kindergraf, 10 jaar 90.00
Ruimingskosten kindergraf35.00
Ruimingskosten bij einde graftermijn enkel graf130.00
Ruimingskosten bij einde graftermijn dubbel graf130.00
Deze onkosten worden per 1-1-2010 in rekening gebracht bij aangaan van grafrecht.
As verstrooien op het strooiveld75.00
Bloemversiering kerk60.00
N.B. Telkens als in een bestaand graf een tweede persoon wordt begraven, resp. een urn wordt bijgezet, worden de grafrechten verlengd met een periode van 20 jaar.
Gebruik mortuarium
1e dag100.00
elke volgende dag50.00
Historie Noord Deurningen
Tussen Denekamp en de Duitse grens ligt het kerkdorp Noord Deurningen.

De kern wordt gedomineerd door de kerk, die is toegewijd aan de H.Jozef, de patroon van de parochie. Behalve de kern van Noord Deurningen kent de geloofsgemeenschap een groot buitengebied. Tot de geloofsgemeenschap behoort ook het Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen.

Het Kerkgebouw is in de jaren dertig gebouwd. De bouw begon in 1933 en werd voltooid in 1934.

Achter in de kerk kunt u de gedenksteen vinden waarop  deze feiten zijn vastgelegd.

Op 21 augustus 1934 werd de H.Jozefkerk door deken Scholten gewijd. Tot eerste kapelaan(in de volksmond ook wel “pastoor van de grens”genoemd) werd G.A. van Schaik benoemd. Na hem hebben hier als kapelaan “gestaan` kapelaan Weijs en kapelaan Nieuwe Weme. Tot aan de stichting van de parochie was de H.Jozefkerk een bijkerk van de H.Nicolaas te Denekamp.

De H.Jozefparochie is een nog relatief jonge geloofsgemeenschap. Ze is gesticht op 1 oktober 1962 onder leiding van bouwpastoor G.J.Misdorp. In de beginjaren werd de kerk aangepast en de pastorie gebouwd. In 1966 betrok pastoor Misdorp de pastorie. De pastorie wordt nu verhuurd als woonhuis.

In 1995 werd het parochiecentrum met vereende krachten gebouwd. Het parochiecentrum bevindt zich tussen de kerk en de pastorie. Het centrum heeft een kleine vergaderruimte, waar ook het parochiesecretariaat een plek heeft gevonden. De grote ruimte wordt gebruikt voor allerlei bijeenkomsten.  De verschillende werkgroepen hebben hier de ruimte. In de wintertijd vindt hier ook op de donderdagmorgen de H.Mis plaats.

In 2004-2005 vond de renovatie van de kerk plaats. Met behulp van de vele vrijwilligers werd de klus geklaard. Enkele aanpassingen waren het vergroten van het priesterkoor en het vernieuwen van de vloer in de kerk.  Begin 2010 werd de entree vernieuwd.

In Noord Deurningen zijn we ook trots op onze Mariakapellen. De Maria Cloese, de kapel bij het kerkhof en de Schotbrookkapel aan het Almelo-Nordhornkanaal-Schotbroekweg.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Noord Deurningen

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

15 + 1 =

Locatie Ootmarsum

Locatie Ootmarsum

 

Welkom op de locatie Ootmarsum

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

 

't Preaksteulke

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Kerkplein 3
7631 EV OOTMARSUM

ma-do-vr
09.00 – 11.00 uur

 

Contactgegevens

 

T. 0541 – 29 29 91

@: ootmarsum@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

 

Bank (IBAN)

Alleen voor Actie Kerkbalans
NL 50 RABO 0140 198 687

Overige bankzaken
NL 56 RABO 0140 100 512

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Henk Eertman

Voorzitter - Secretaris

 

Oldenzaalsestraat 16

7631 CV Ootmarsum

T. 29 14 78

henk-eertman@kpnplanet.nl

 

Harry Munsterhuis

Lid Technische Zaken

 

Meijboomstraat 34

7631 HK Ootmarsum

T. 29 22 24

harrie.munsterhuis@gmail.com

 

 

Jos Vennegoor

Penningmeester

 

Denekamperstraat 45

7631 AB Ootmarsum

T. 29 22 35

josvennegoorlocatieraad@outlook.com

 

Herman Bossink

Lid

 
 

Bodelswingstraat 13

7631 JL Ootmarsum

T. 29 27 52

hbossink@kpnmail.nl

 

Jan Bank

Lid

 
 

Profietstraat 7c

7631 GN Ootmarsum

T. 06 384 28578

janbank1956@gmail.com

 

Pastoraatsgroep locatie Ootmarsum
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

PASTORAATSGROEP OOTMARSUM Sinds januari 2010 zijn er nieuwe structuren in de parochie Lumen Christi. Eén daarvan is dat er per geloofsgemeenschap een pastoraatsgroep in het leven is geroepen. Het aartsbisdom reikt daarmee een nieuwe vorm van nabijheid aan tussen de plaatselijke geloofsgemeenschap en het pastoresteam. Doel daarvan is om een soort klankbord te zijn voor de gelovigen naar de werkgroep voor wat betreft het reilen en zeilen in die geloofsgemeenschap. Letterlijk is de opdracht voor de pastoraatsgroep om ‘oog en oor’ te zijn met de bedoeling om aanspreekpunt te zijn voor pastorale vragen, opmerkingen, en zaken die dat vereisen door te sluizen naar het pastores team, dat door het grotere werk gebied meer op afstand is komen te staan. Als individuele gelovige leven er wellicht diverse pastorale vragen of verlangens. Deze kunt u rechtstreeks bij de pastoraatsgroep neerleggen. Vanaf nú staan de leden van de pastoraatsgroep ook in ‘t Preaksteulke vermeld en kunt u hen voor uw noden, wensen en signalen benaderen. Zij op hun beurt zullen die dan doorgeven aan het pastores team. De locatieraad

Leden pastoraatsgroep

naamtelefoonemailfunctie
Marian Oude Elberink0541 - 29 21 14oudeelberink@msn.comvoorzitter
Ria Bossink-Lohuis0541 - 29 24 00tonnieria@hotmail.comHuize Franciscus
Suzan Broekhuis0541 - 29 39 76susanbroekhuis@gmail.comkatechese
Marieke Brunninkhuis0541 - 29 48 10mariekestoolhuis@hotmail.comkatechese
Ursula Hesselinku.hesselink@hotmail.com
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Kerkhof Tarieven

Grafrechten urnenkelder (5 jaar) bedraagt   245,- euro

Verlenging grafrechten urnenkelder in kerk (5 jaar) 245,- euro

Historie Ootmarsum
Toen bisschop Radboud in 917 in Ootmarsum stierf stond er reeds een klein bedehuis.

De huidige kerk werd gebouwd tussen 1196 en 1500 en liep in de eerste twee eeuwen daarna de grootste schade op. In 1665 zijn zowel kerk als toren zwaar beschadigd.

In 1801 en 1802 werd kerk hersteld. In 1839 werd de kerktoren gesloopt.

In 1968 – 1973 vond een grote restauratie plaats. Bij deze restauratie werden bij opgravingen aan de zuidzijde van de kerk boomkistgraven gevonden. Deze boomkistgraven kwamen in de achtste eeuw in gebruik.

De laatste restauratie vond plaats in de periode 2003 – 2007. In die periode is ook het beroemde Epmannorgel uit 1814 grondig gerestaureerd.

De kerk bevat diverse historische kunstschatten.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Ootmarsum

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

4 + 11 =

Locatie Tilligte

Locatie Tilligte

 

Welkom op de locatie Tilligte

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

KÈÈRKTIED

 

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

KÈÈRKTIED – laatste uitgave

KÈÈRKTIED – vorige uitgave

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Ootmarsumsestraat 138
7634 PR TILLIGTE

maandag
18.00 – 19.00 uur

donderdag
09.00 – 10.00 uur

Contactgegevens

T. 0541 – 22 12 06
b.g.g. T. 0541 – 22 14 03
of T. 0541 – 22 13 59

@: secretariaattilligte@hotmail.com

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage t.n.v. locatie Tilligte
NL 30 RABO 0127 201 920

Overige b.v. misintententies/kerkhof
NL 13 RABO 0136 107 796

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

E. Kloese

Voorzitter

Langepad 11

7634 RL Tilligte

T. 22 19 34

edwin.kloese@gmail.com

Gonny Kuipers

Secretaris

Kerkweg 38

7634 PL Tilligte

T. 22 13 28

gonnykuipers@live.nl

 

Frans Ribberink

Gebouwen/Kerkhof

Langkampweg 12

7634 PM Tilligte

T. 22 13 78

fjm.ribberink@home.nl

Vacant

Penningmeester

Pastoraatsgroep locatie Tilligte
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatsgroep

 

naamtelefoonemail
Fien Lansink0541 - 22 12 17fienlansink@gmail.com
André Koehorst0541 - 22 19 80andrekoehorst50@hotmail.com
Carla Koehorst06-10687766carlakoehorst8a@hotmail.com
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerder:  de heer Fr. Ribberink
Langkampweg 12
7634 PM Tilligte
T. 22 13 78
fjm.ribberink@home.nl

 

Deze brief is samengesteld om U te informeren over de mogelijkheden die wij U kunnen bieden, als er een dierbare is overleden.

Informatiebrief voor nabestaanden

Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die de verschillende werkgroepen in Tilligte  u  kunnen bieden indien er sprake is van het overlijden van een dierbare.

Bij het overlijden van uw dierbare dient U contact op te nemen met Giny Leeferink  T. 221434 /06-23376993  of met Anja Ribbert T. 221359 /06-57579963. Zij nemen verder contact op met de uitvaartleider en de betreffende werkgroepen.

Een overledene kan thuis of in de aula worden opgebaard. In beide gevallen kan de aulawerkgroep voor u van betekenis zijn:

–     U kunt  gebruik maken van een kistkoeling, kaarsenstandaards en  bloementafeltjes;

(voor leden van de R.K. Mortuariumvereniging is dit gratis, bent U geen lid dan is

gebruik van de aula tegen betaling mogelijk)

–     Leden van de aulawerkgroep staan elk moment van de dag tot uw beschikking als u vragen heeft of hulp nodig heeft;

–     Tijdens de avondwake is het mogelijk dat, bij thuisopbaring, iemand van de werkgroep achterblijft bij de overledene;

–     De werkgroep  kan u terzijde staan  tijdens de condoleance na de avondwake en waar nodig de gang van zaken regelen;

–     Op de dag van de uitvaart  kan de werkgroep u begeleiden in de aula tijdens het laatste afscheid.

Op de dag van de teraardebestelling nemen de  uitvaartbegeleiders Jan Pol en Hans Engelbertink de taken over. Zij  begeleiden  u in de kerk en op de gang naar de laatste rustplaats. Indien u dat wenst verzorgen zij  de afscheidsrede. Tevens kunnen zij voorgaan in gebed,  zowel voor als na de koffietafel.

Wanneer u geheel of gedeeltelijk van de mogelijkheden  gebruik wenst te maken dan kunt U dit overleggen  met de contactpersonen Giny Leeferink  of Anja Ribbert, maar ook bestaat de mogelijkheid dit te doen op het moment  dat de werkgroep avondwake/afscheidsviering bij u thuis komt. U kunt dan uw wensen kenbaar maken ten aanzien van de invulling van de avondwake of afscheidsviering.

Er  zijn in het geheel geen kosten verbonden  aan de begeleiding door de werkgroepen en/of uitvaartbegeleiders.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep aula

Uitvaartbegeleiders

Werkgroep avondwake/afscheidsviering

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

 

Kerkhof Tarieven
Tarieven Begraafplaats Tilligte 
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
Grafrechten enkel graf, duur 20 jaar730,00
Grafrechten dubbel graf boven elkaar, duur 20 jaar730,00
Grafrechten dubbel graf naast elkaarn.v.t.
Grafrechten kind tot 12 jaar, duur 20 jaar180.00
Verlenging enkel graf, duur 10 jaar370,00
Verlenging dubbel graf boven elkaar, duur 10 jaar370,00
Verlenging dubbel graf naast elkaar, duur 10 jaar555.00
Verlenging grafrechten kind tot 12 jaar, duur 10 jaar90,00
Graf delven enkel graf150,00
Graf delven dubbel graf200,00
Grafrechten urnengraf/muur, duur 10 jaar255.00
Grafrechten urnengraf/muur, duur 20 jaar510,00
Verlenging urnengraf/muur, duur 10 jaar255.00
Uitstrooien As75,00
Ruimingskosten kindergraf35.00
Ruimingskosten enkel graf130,00
Ruimingskosten dubbelbreed graf135,00
Historie Tilligte
De eerste (Waterstaats-)kerk in Tilligte werd gebouwd omstreeks 1830. Na de nodige correspondentie met de aartsbisschop, waarin deze de bouw van een pastorie afdong, werd Tilligte in 1892 een zelfstandig kerkelijke parochie.

Tot die tijd behoorde de boerschap Tilligte onder het kerspel (parochie) Ootmarsum.

Een zwaarwegend argument voor het oprichten van een eigen parochie was dat ‘bij winterse overstromingen van de Dinkel en de Voltherbeek de gehele omgeving onder water stond’ aldus de toenmalige burgemeester Pennink.

Op 1 mei 1916 werd begonnen met de sloop van de Waterstaatskerk (een benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat).

Op 24 oktober 1916 werden de kerk en het altaar plechtig geconsacreerd door de aartsbisschop van Utrecht. Een dag later werd het in een processie het allerheiligste van de noodkerk, een pas gebouwde schuur van J.Ribberink op Henenboer, naar de nieuwe kerk overgebracht.

In 1932 werd G.Brookhuis dirigent van het koor Bel Canto dat onder zijn leiding groeide tot grote hoogte, mede door radio-uitzendingen kregen koor en dirigent landelijke bekendheid.

Bel Canto werd eind jaren zestig opgeheven. Begin jaren zeventig kwam er een dames- en herenkoor voor in de plaats, mede op initiatief van Pastoor Terra.

Begin jaren tachtig is er nog het jongerenkoor opgericht, dat zich tegenwoordig Viventi laat noemen en sinds enkele jaren beschikt Tilligte ook over een kinderkoor Eigenwijs.

Drie koren die nog steeds afwisselend de liturgische vieringen opluisteren, naar groot genoegen van menig parochiaan.

In 1972 maken de Tilligter parochianen kennis met de waarschijnlijk meest markante pastoor die de parochie ooit zou hebben; Hotze Terra.

Velen zullen zich nog zijn passie voor het luiden van de klokken herinneren, zijn grappen en grollen. Wat nam hij niet mee naar de preekstoel? Schoenen, pantoffels, een bromfiets en zelfs visgerei. Niets was hem te dol om datgene te zeggen wat hem van het hart moest.

De vele goede herinneringen aan pastoor Terra worden ook nu nog levend gehouden, door de voormalige pastorie te gebruiken als dorpshuis met de naam ‘Terra Nova’.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Tilligte

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

13 + 11 =