Beste parochianen,

Het voelt enigszins onwerkelijk om ruim twee jaar na mijn aanstelling de mededeling te doen dat ik mijn dienstverband met Lumen Christi met ingang van 1 januari zal beëindigen. Toch is dat een keus die geheel voor mijn rekening komt. Zoals u wellicht weet ben ik na mijn actieve dienstperiode als aalmoezenier bij de krijgsmacht op 59- jarige leeftijd met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Deze regeling biedt de mogelijkheid de beschikbare tijd naar eigen wens in te vullen. Ik heb destijds met volle overtuiging voor een benoeming van 16 uur bij Lumen Christi gekozen. De achterliggende tijd was kort, maar ik kan terugkijken op een periode die veel voldoening heeft gegeven, waarin ik velen van u heb leren kennen en/of met u mocht samenwerken. Waarom dan toch Lumen Christi verlaten? Het antwoord is dat mij de functie van diocesaan diaconaal werker is aangeboden. Omdat diaconie mijn bijzondere belangstelling heeft en ik mij zeer goed kan vinden in de inhoud van deze functie heb ik besloten het aanbod te aanvaarden. Ik ga mij bezig houden met PCI’s (parochiële caritas instellingen) en diaconaal beleid in parochies van het bisdom Utrecht.

Deze functie-inhoud betekent dat ik, zij het zijdelings, betrokken blijf bij Lumen Christi. In overleg met het pastores team en met instemming van het bestuur is besloten dat ik, net als nu het geval is, maar in de toekomst vanuit de functie inhoud van diocesaan diaconaal werker, actief zal blijven bij het diaconaal beraad, bezoekersgroepen, en PCI van Lumen Christi. In dit scenario is van een afscheid geen sprake omdat ik, zij het minder zichtbaar zoals tijdens vieringen, verbonden blijf met Lumen Christi. Er zal zeker contact blijven bestaan met het pastores team om ontwikkelingen binnen diaconie te bespreken.

Rest mij u allen hartelijk te danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de samenwerking. In de laatste maanden van dit jaar zal ik bij gelegenheid, zoals tijdens vieringen, een aantal van u ontmoeten. Als gezegd van een afscheid zal geen sprake zijn. Het gaat u allen goed.

Vriendelijke groet,

Tom van Vilsteren