De afgelopen week is door aartsbisdom de protocollen gezonden naar de pastorale teams en parochiebesturen. Deze zijn ook doorgezonden naar onze geloofsgemeenschappen. Het zijn uitvoerig beschreven protocollen met allerlei voorwaarden en eisen waaraan de kerkgebouwen, gelovigen en de bedienaren moeten voldoen. Voor elk van hen is een apart protocol geschreven.
Donderdag 28 mei zijn deze protocollen besproken in het pastoraal team van Lumen Christi. Er zijn ideeën naar voren gebracht hoe voorzichtig weer opgestart zou kunnen worden met de kerkelijke vieringen. Deze ideeën worden besproken met het parochiebestuur in de week na Pinksteren. Omdat Lumen Christi hecht aan een afstemmend beleid met haar omringende parochies in Noord Oost Twente zal er ook overleg zijn met de pastoors van de Pancratius en Plechelmus.

Na afstemming en besluitvorming zullen de locatieraden, pastoraatsgroepen en kosters uitgenodigd worden voor een gezamenlijk overleg om te komen tot eenduidige werk- en uitvoerbare richtlijnen om de kerken weer voorzichtig open te stellen. Het pastoraal team hecht in deze aan een zorgvuldig proces en besluitvorming dat de komende weken in haar beslag zal krijgen. Na de definitieve besluitvorming zullen de locaties en parochianen zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Pastoraal Team en Parochiebestuur Lumen Christi