Diaconie

Diaconie is het handelen vanuit en door de kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen. Is gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Onze inspiratiebron is Jezus Christus en zijn spreken en handelen in het Evangelie.

Diaconie is ten diepste dienst. Een belangrijk voorbeeld van diaconaal handelen zijn de eerste christenen. Zij wilden zich binden aan Jezus Christus, zijn boodschap uitdragen en dit samen in praktijk te brengen in het leven van alledag. Vanuit deze dienst gaat het er om een bijdrage te leveren aan de samenleving, mensen tot hun recht laten komen en zich solidariseren met de mensen die lijden. Dit is de verantwoordelijkheid van iedere christen en de essentie daarbij is: er te zijn voor de ander. Daarvoor is inzet en actie nodig. Het vraagt van ieder de bereidheid om de hem of haar toevertrouwde talenten belangeloos en onvoorwaardelijk in te zetten ten bate van de ander, om zo te komen tot een diaconale kerk. Een diaconale kerk zal midden in de wereld moeten durven staan om zo instrument in Gods hand te zijn en tot zegen van alle mensen, van heel de wereld.

De Diaconie behoort tot het hart van het geloofsgoed. Je kunt zeggen: onze kerk is zich zelf niet, als ze niet diaconaal is. Alle christen gelovigen zijn mede verantwoordelijk, zij voeren hun zending uit, gezamenlijk in een parochiegemeenschap ofwel ieder afzonderlijk in de samenleving.

Overal worden christenen geroepen om het zout der aarde en licht der de wereld te zijn. (Mat. 5,13-26). De komende tijd zullen wij het diaconale karakter van de kerk verder vorm moeten geven, door dienstbaarheid aan de geloofsgemeenschap en de samenleving, wereldwijd, maar ook door gelovigen meer bewust te maken van het brede begrip van diaconie en het daaruit voortvloeiend handelen.

(bron: pastoraal beleidsplan Lumen Christi)

 

Zorgvraag

Veel mensen kunnen een beroep doen op een mantelzorger. In Twente kent men in vele gemeenschappen zorg voor de noaber, onder de noemer noaberplicht kan de kerk ook hen helpen die geen beroep kunnen doen op een mantelzorger of een noaber.

Als u een zorgvraag hebt waarbij wij u mogelijk behulpzaam kunnen zijn, kunt u dit aangeven bij de vertegenwoordiger van het diaconaal beraad van de betreffende locatie of het secretariaat van Lumen Christi (onder aan deze pagina staan namen en gegevens per locatie vermeld).

In een aantal gevallen hebt u misschien al contact met een vrijwilliger die actief is op het terrein van diaconie, zoals een lid van een bezoekersgroep. Hij of zij kan uw behulpzaam zijn bij het uitzetten van uw zorgvraag, of zonder tussenkomst van een lid van het diaconaal beraad de zorg in gang zetten. De vertegenwoordiger van het diaconaal beraad zal bezien of en in hoeverre uw zorgvraag kan worden gehonoreerd, door binnen zijn of haar netwerk op zoek te gaan naar vrijwilligers, die de gevraagde zorg kunnen leveren. Indien in uw zorgvraag niet kan worden voorzien, kan u soms met uw instemming worden doorverwezen naar een (professionele) hulpverlener. Uitgangspunt van “kerkwerk” blijft dat u altijd een antwoord krijgt op uw zorgvraag.

Contact

Op werkdagen kunt u tussen 09.00 en 12.00 telefonisch contact opnemen met een van de onderstaande leden van het diaconaal beraad. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi. Mocht u zorgvraag dringend zijn en lukt het u niet contact te krijgen met leden van het diaconaal beraad of het secretariaat van Lumen Christi dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Caritas (PCI).

Contactgegevens
Locatie Denekamp: Kim Grote Punt kimgrotepunt@hotmail.com 06 10088784
Locatie de Lutte: Ria Vloothuis, riavloothuis@hotmail.com 06 22044822
Locatie Beuningen: Trudy Oude Nijeweme, jfmoudenijeweme@hetnet.nl 0541 353568
Locatie Noord Deurningen: Ineke ten Broeke, ineketb43@gmail.com 0541 350679
Locatie Lattrop: Anita Roesthuis, roesthuis@outlook.com 0541 229496
Locatie Tilligte: Fien Lansink, fienlansink@gmail.com 0541 221217
Locatie Ootmarsum: Susan Broekhuis, susanbroekhuis@gmail.com 06 57328723

Secretariaat Lumen Christi:secretariaat@lumenchristi.nl 0541 353551
PCI: secretariaat@caritaslumenchristi.nl 06 30145512

 

Vreemdeling in Nederland

rkkerk.nl publiceert vier artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2023. Het thema is de opvang van vluchtelingen en vijf verschillende schrijvers laten vanuit hun perspectief hun licht over dit onderwerp schijnen.

Deel 1: Perspectief Raad van Kerken

Deel 2: De religieuzen

Deel 3: De opvang in Bisdom Breda