Welkom op de locatie Denekamp

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

Rond de heilige Nicolaas

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Nicolaasplein 2
7591 MA  DENEKAMP

Voor administratieve vragen

  • maandag:         09.30 – 11.30 uur

Voor het aanvragen van intenties op de administratie:

  • dinsdag:         09.30 – 11.30 uur

Aanvragen van intenties kunt u ook doen door te bellen met de administratie, per e-mail of een briefje deponeren in de bus. De kosten zijn € 8,- per intentie.

 

 

Contactgegevens

T. 0541 – 35 13 32

@: denekamp@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage
NL 80 RABO 0110 705 297

Overige bankzaken
NL 90 RABO 0140 753 486

 
p

We staan u graag te woord omtrent:

  • misintenties
  • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
  • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Walter Ottenhof

Voorzitter

Akkermaten 10

7591 HA Denekamp

Tel.: 06 424 46 564

w.ottenhof@locatiedenekamp.nl

Nick Vonhof

Secretaris

Hakselaar 42

7591 SC Denekamp

06 222 44 354

n.vonhof@locatiedenekamp.nl

Edwin Rerink

Penningmeester

Tel.: 06 363 02 392

e.rerink@locatiedenekamp.nl

Frank den Elzen

Lid

Pastoraatgroep locatie Denekamp
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatgroep Denekamp

 

naamtelefoonemail
Kim Grote Punt06-100 88 784
Alex Boonszwarie2@gmail.com
Coen Aveskamp06-398 24 576447784@student.saxion.nl
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2024
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor / priester (incl. Bijbel)335.00
Huwelijkskaars 60.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)235.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 35.00*
Overige Vieringen
Bijdrage Doopviering 50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie30.00
Bijdrage H. Vormsel (is al lopend. seizoen 2023-2024 € 50,- incl. kloosterdag en nieuw werkboek)50.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk415.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk150.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk70.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw415.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)415.00*
Opbaring en/of condoleance in kerk zonder uitvaartdienst / afscheidsviering 165.00*
Begeleiding crematorium145.00*
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte2.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
De kosten van een trouwplechtigheid in een 'buitenlocatie' zijn een vergoeding voor gebruik van LC-diensten (o.a. huwelijksvoorbereiding, gebruik van materialen als voorbeeldboekjes etc.)
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi

Beheerders begraafplaats

mevr.A.Mollink-Derkman
Molendijk 5
7591PV Denekamp
T. 35 29 28

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte & Reglement voor Uitvaartondernemer

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Denekamp 2024
Voor de diensten met in '*' in de kolom 'Dubbel' geldt dubbel tarief voor niet-parochianen en parochianen die niet deelnemen aan de Aktie KerkbalansDubbel
Kaarsengeld
Kleine offerkaarsen1.00
Noveen kaarsen6.00
Grafrechten
Grafrechten enkel graf   (20 jaar)900.00*
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)900.00*
Grafrechten dubbel graf naast elkaar (20 jaar)1800.00*
Grafrechten kind tot 12 jaar (20 jaar)190.00
Verlenging enkel graf, 10 jaar450.00
Verlengen dubbel graf boven elkaar (10 jaar)450.00
Verlengen dubbel graf naast elkaar (10 jaar)710.00
Verlenging grafrechten kind tot 12 jaar  (10 jaar)95.00
Grafrechten urnengraf (10 jaar)450.00*
Grafrechten urnengraf  (20 jaar)900.00*
Naamplaatje op gedenkmuur (20 jaar)30.00*
Verlenging grafrechten urnen  (10 jaar)450.00
Ruimingskosten kindergraf40.00
Ruimingskosten enkel graf140.00*
Ruimingskosten dubbelbreed graf275.00*
Uitstrooien as80.00*
Graf reserveren kosten gelijk aan regulier grafrecht *
Grafrechten niet-parochiaan: in alle gevallen 200%; verlenging grafrechten uitgezonderd
 
Overige
Bloemversiering kerk65.00
Begeleiden bij plaatsen urn door voorganger55.00
Historie Denekamp

In een register van kerkelijke tienden uit het jaar  1276 komt Denekamp (Demnichem) voor het eerst voor als een zelfstandige parochie.

Maar al in de 10e eeuw moet er een kapel hebben gestaan waarschijnlijk gesticht door de abdis van het vrouwenklooster in Metelen.

De St. Nicolaas, zoals die  majestueus torent boven het Nicolaasplein, wordt architectonisch als zeer opmerkelijk beschouwd. Het oudste gedeelte, romaans uit de 12de/13deeeuw en daaraan gebouwd in neo-gotische stijl de koepelkerk begin 20ste eeuw.

Pentekening R.K. Kerk Denekamp 1729 (bron: regiocanons.nl)

Pentekening R.K. Kerk Denekamp 1729 (bron: regiocanons.nl)

In de toren hangen de drie beroemde klokken die ons ter kerke roepen, met droeve klanken onze dood wereldkundig maken en ons uitgeleide doen naar onze laatste rustplaats maar bovenal op blijde toon de Christelijke feestdagen verkondigen èn ons kond doen van andere  wereldse blijde gebeurtenissen.

Een grondige restauratie werd voltooid eind 2010.

Uit de Nicolaasparochie  komen de parochie O.L.V. van Altijddurende  Bijstand te Beuningen en de St. Jozef parochie te Noord Deurningen voort.

Opmerkelijk dat deze parochies niet de naam van de moederparochie hebben gekregen wat in vele andere gevallen wel het geval is geweest. Zie Tilligte en Lattrop de Simon en Judas parochie die voortkomen uit de Simon en Judas parochie in Ootmarsum.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Denekamp

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

14 + 10 =