Welkom op de locatie Lattrop

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

 

't Kerk'nbleadke

​Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Dorpstraat 64
7535 NC LATTROP

donderdagavond 18.30 uur – 19.30 uur Judith Japink

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de openingstijden. Tel.nr. 229496

Contactgegevens

T. 0541 – 22 92 01  Secretariaat

T. 0541 – 22 97 02  Vergaderzaal

@: lattrop@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

 

Bank (IBAN)

Alleen voor Actie Kerkbalans
NL 18 RABO 0127 203 494

Overige bankzaken
NL 32 RABO 0136 107 842

p

We staan u graag te woord omtrent:

  • misintenties
  • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
  • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Harry Smienk

Voorzitter

Disseroltweg 27A

7635 NE Lattrop

T.  22 97 35

harrysmienk@home.nl

Hans Japink

Secretaris

Dorpstraat 75

7635 NB Lattrop

T. 22 94 54

hans.japink@hetnet.nl

 

Alex Fox

Lid

Lattropperstraat 107

9591 PH Denekamp

T. 06 51 56 72 75

info@alfoco.nl

Nicolette Janssen-Koopmans

Lid

Kraakenhof 4

7635 NT Lattrop Denekamp

T. 06 46 29 41 48

nicoletjanssen@ziggo.nl

Pastoraatsgroep locatie Lattrop
 

Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatsgroep

 

naamtelefoonemail
Ellen Niehoff06 313 65 564niehoffedwin@gmail.com
Anita Roesthuis0541 - 22 94 96roesthuis@outlook.com
Judith Japink0541 - 22 94 54japinkjudith@gmail.com
Bernadette Hulsmeijers0541 - 22 92 97bernadettehulsmeijers@hotmail.com
Christine Scholte Lubberink0541 - 22 96 26lgmscholtelubberink@hetnet.nl
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2024
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor / priester (incl. Bijbel)335.00
Huwelijkskaars 60.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)235.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 35.00*
Overige Vieringen
Bijdrage Doopviering 50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie30.00
Bijdrage H. Vormsel (is al lopend. seizoen 2023-2024 € 50,- incl. kloosterdag en nieuw werkboek)50.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk415.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk150.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk70.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw415.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)415.00*
Opbaring en/of condoleance in kerk zonder uitvaartdienst / afscheidsviering 165.00*
Begeleiding crematorium145.00*
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte2.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
De kosten van een trouwplechtigheid in een 'buitenlocatie' zijn een vergoeding voor gebruik van LC-diensten (o.a. huwelijksvoorbereiding, gebruik van materialen als voorbeeldboekjes etc.)
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerders Begraafplaats

Mevr. B.Broenink de heer G.Pikkemaat
Kraakenhof 11 Pastoor Brandtsstr. 5
7635 NV Lattrop 7635 LW Lattrop
T. 22 96 50 T. 22 92 22

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Aanvulling op het kerkhofreglement

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Lattrop 2024
Voor de diensten met in '*' in de kolom 'Dubbel' geldt dubbel tarief voor niet-parochianen en parochianen die niet deelnemen aan de Aktie KerkbalansDubbel
Kaarsengeld
Kleine offerkaarsen1.00
Noveen kaarsen6.00
Begraving of crematie
Gebruik mortuarium, 1e dag105.00*
Gebruik mortuarium, per dag vanaf 2e dag55.00*
Grafrechten
Grafrechten enkel graf   (20 jaar)770.00*
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)770.00*
Grafrechten dubbel graf naast elkaar (20 jaar)1150.00*
Grafrechten kind tot 12 jaar (20 jaar)190.00
Verlenging enkel graf, 10 jaar385.00
Verlengen dubbel graf boven elkaar (10 jaar)385.00
Verlengen dubbel graf naast elkaar (10 jaar)575.00
Grafrechten urnengraf (10 jaar)270.00*
Grafrechten urnengraf  (20 jaar)540.00*
Verlenging grafrechten urnen  (10 jaar)270.00
Ruimingskosten kindergraf40.00
Ruimingskosten enkel graf140.00*
Ruimingskosten dubbelbreed graf150.00*
Uitstrooien as80.00*
Graf reserveren: kosten gelijk aan regulier grafrecht*
Grafrechten niet-parochiaan: in alle gevallen 200%; verlenging grafrechten uitgezonderd
Historie Lattrop
Lattrop behoorde oudtijds kerkelijk onder Ootmarsum. Men ging evenwel, nadat de Regulieren het Convent hadden verlaten, ter kerke in het Klooster Frenswegen in het naburige Nordhorn.

Een steun hadden de Lattropper Katholieken in de adellijke familie Bentinck op Brecklenkamp, die een huisgeestelijke op hun huis onderhield. Toen er wat meer godsdienstvrijheid kwam, werd de Heilige Dienst bij beurten verricht ten huize van Scholte Lubberink te Lattrop en van Scholte Varwick te Tilligte.

Aldus lezen we in “Kerkelijk en wereldrijk Twente”. Historische schetsen, door W.G.A.J. Roring.

Lattrop-Breklenkamp werd in 1816 van de oorspronkelijke parochie Ootmarsum afgescheiden en in 1818 als officiële zelfstandige parochie opgericht. Als eerste pastoor werd in dat jaar benoemd Johannes B. Vinke. De in 1819 gebouwde “Waterstaatskerk” kreeg dezelfde patroonheiligen als die van de oorspronkelijke parochie Ootmarsum: De H.H. Simon en Judas.

Pastoor Brandts (1914-1932) was een echte “bouwheer”. Nadat er eerst onder zijn bestuur een school is gebouwd in het begin van de twintiger jaren, kwam in 1925 de bouw van een nieuwe kerk aan de beurt.

De in slechte staat verkerende kerk werd in 1925 afgebroken en op dezelfde plaats werd de huidige kerk en de pastorie gebouwd.

Voltooid en ingewijd in 1926. De bouwpastoor was J.W.J. Brandts, die van 1914-1932 de parochie bestuurde. Zijn naam is o.a. in ere gehouden doordat een straat in Lattrop naar hem is genoemd.

De kerk van de H.H. Simon en Judas is niet alleen een mooie kerk van buiten maar vooral van binnen. Het eerste wat je opvalt is misschien wel de prachtige stenen gewelven. Het metselen hiervan was een vak op zichzelf. Hiervoor had de aannemer (G. de Kenkelder uit Arnhem) de beschikking over enkele Italiaanse vakmensen. Eerst maakte men een soort bekisting, waarna daarop in het gekozen motief de stenen gemetseld werden.

Direct nadat de laatste steen gelegd was, werd de bekisting verwijderd. Het plafond zakte hierdoor enkele centimeters en zat als gevolg daarvan rotsvast.

Het is een “kleurige”kerk, dank zij de mooie glas-in-lood ramen maar ook door de fraaie kruisweg van Italiaans mozaïekwerk. Deze werd in 1937 aangebracht, onder pastoor H.J. Kempers, die de parochie bestuurde van 1932-1941.

Nogal wat oude beelden, die beslist geen kunstwerken waren, zijn verdwenen. Wat echter gebleven is, is de moeite waard. Links vooraan tegen de eerste pilaar: een z.g. Piëta. Dit beeldje dateert uit het einde van de 15e  eeuw.

Rechts vooraan tegen de eerste pilaar: een beeldje van St. Anna- te- Drieën: de H. Moeder Anna met Maria en het kindje Jezus. Oorspronkelijk uit het begin van de 16e  eeuw. Later ondeskundig “gerestaureerd” of bijgesneden. Vermoedelijk ontbraken bepaalde delen en heeft men “er nog wat van willen maken”.

Links tegen de 2e pilaar: een z.g. “marianum”: een deel van twee tegen elkaar geplaatste Mariabeelden met kind, wat dateert uit het eerste kwart van de 16e eeuw.

Rechts tegen de tweede pilaar: een beeld van Christus, de Man van smarten. Oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Later bijgesneden. Al deze 4 beelden zijn van eikenhout vervaardigd. Waar ze vandaan komen is tot nu toe niet achterhaald. Mogelijk uit het Duitse Klooster Frenswegen, toen dit werd opgeheven, of uit de oude huiskapel op Breklenkamp.

Verder ziet men o.a. tegen de achterste pilaren de beelden van de 2 patroonheiligen, de apostelen Simon (met zaag en boek) en Judas (met knots en boek). Ze dateren van ca. 1830.

Achter in de kerk links: In 1992 is hier een rouwkapel gemaakt. Door deze voorziening zijn de mensen van Lattrop en Breklenkamp niet meer afhankelijk van andere instanties. Vroeger was op deze plaats een doopkapel met fontein gesitueerd. Deze doopfont is naar de voorkant van de kerk verhuisd, bij het Maria- altaar.

In 1994 zijn achter in de kerk een viertal banken verwijderd en zijn aan beide zijden muurtjes gemetseld. In deze muurtjes zijn 4 tableaus opgenomen, nl.: Willibrordus, Bonifatius, Plechelmus en Servatius, die de vier stichters van de kerk in Nederland moeten uitbeelden. Deze tableaus zijn in de jaren vijftig onder pastoor Leferink vrijgekomen bij de verwijdering van de oude preekstoel.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Lattrop

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

8 + 5 =