Allerzielen

Zaterdag 2 november is het Allerzielen. ‘s Avonds om 20.00 uur gedenken wij onze overledenen met een communieviering in onze kerk. De zang wordt verzorgd door het Plechelmuskoor.
Bijzondere aandacht is er voor de overledenen die afgelopen jaar van ons zijn heengegeaan. Voor ieder wordt een kaars aangestoken in de kerk.
Na afloop van deze viering wordt u een grafkaars aangereikt en gaan we naar het kerkhof voor een kort gebed en gezang, waarna de rustplaats van de overledenen wordt gezegend.
Het kerkhof is voor deze avond sfeervol verlicht met fakkels.
Het is handig een klein zaklampje mee te nemen. We nodigen u van harte uit voor deze viering.

 


Simon en Judasviering 27 oktober a.s.

Wij roepen u op om zondag 27 oktober naar de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum te komen voor de Simon en Judasviering, Patroonheiligen van de kerk

Op een bijzondere wijze willen we stilstaan bij het feest van onze patroonheiligen.
Alle koren zullen hun medewerking verlenen om van deze viering een bijzondere samenkomst te maken.
Wij vieren de eucharistie en de onderlinge verbondenheid van onze eeuwenoude parochiegemeenschap, door samen te bidden, te zingen en te luisteren.
U hoort daarbij. Samen bepalen we de sfeer.
Aansluitend bent u uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie/ thee en ranja voor de kinderen, achter in de kerk.

 


Allerzielenviering Ootmarsum, zaterdag 2 november 2019

De Allerzielenvieringen in de afgelopen jaren met een viering van woord en gebed in de kerk en aansluitend een processie naar de begraafplaats worden positief gewaardeerd. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor deze vieringen.

De Allerzielenviering van 2019 is gepland op zaterdagavond 2 november a.s. Om 18.00 uur in onze parochiekerk.

In de dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2018 en 1 november 2019 gestorven leden van onze geloofsgemeenschap. Gelijktijdig zal er voor ieder van hen een kaarsje worden ontstoken. Na afloop van de viering in de kerk gaan we samen in processie en in stilte naar de begraafplaats. Op de begraafplaats zal worden gezongen en gebeden en zullen de graven worden gezegend.
Pastor Kerkhof Jonkman zal in de viering voorgaan. Het koor Stem en Klank zal de gezangen verzorgen. De leden van de werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen zullen bij de viering assisteren.
Bij aankomst op de begraafplaats zal aan iedereen die dat wenst een kaarsje worden uitgereikt dat aan het einde van de plechtigheid op het graf van een dierbare kan worden geplaatst. Het oudere deel van de begraafplaats wordt alleen met fakkels verlicht. Mensen die op dit deel een kaars op een graf willen plaatsen wordt aanbevolen een zaklantaarn mee te brengen. Zo kunnen ze zelf voor verlichting zorgen en kunnen struikel partijen worden voorkomen.

Ook wanneer u niet gekozen hebt voor een kerkelijk afscheid maar wel als parochiaan staat ingeschreven zullen wij een kaarsje laten ontsteken en de naam noemen van uw overleden familielid indien hij of zij het afgelopen jaar is overleden. Ook zal de naam op het gedachtenisprentje, dat aan alle bezoekers van de viering wordt uitgereikt, worden afgedrukt. Wanneer u dat niet wilt, kunt u daarover contact opnemen met het parochiesecretariaat voor 15 oktober a.s. (telefoon: 292991)

Wij, het pastoresteam van Lumen Christi, de Locatieraad, de pastoraats-groep en de werkgroep avondwake en afscheidsvieringen,
nodigen iedereen van harte uit deze Allerzielenviering bij te wonen.

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.