Bidden voor de wereldvrede in de R.K. kerk te Ootmarsum op zaterdag 8 september om 17.30 uur

In een eerder parochieblad hebt u kunnen lezen dat de Nederlandse bisschoppen het initiatief hebben genomen om dit jaar gezamenlijk te bidden voor vrede in de wereld, op Mariafeesten.
Dit initiatief wordt van harte ondersteund en onder de aandacht gebracht door het pastoresteam. Het bisdom Utrecht heeft hiervoor 9 juni en 8 september toegewezen gekregen. Op 9 juni heeft dit plaatsgevonden in Denekamp. Op zaterdag 8 september, feest van Maria geboorte, zal er in Ootmarsum, voorafgaand aan de viering van 18.00 uur, aandacht aan worden geschonken .
Wij nodigen u dan ook van harte uit om hieraan deel te nemen om zo samen aandacht te geven aan vrede op de wereld en laten weten dat het ons als christenen niet onverschillig laat. Voorafgaand aan de viering van 18.00 uur zullen we samen de rozenkrans bidden met deze speciale intentie. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn. Aanvang 17.30 uur.

De locatieraad en de pastoraatsgroep Ootmarsum, pastoresteam

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.