Welkom op de locatie Noord Deurningen

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

 

Kerkblad

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

Kerkblad – laatste uitgave

Kerkblad – vorige uitgave

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Johanninksweg 2
7591 NX NOORD DEURNINGEN

dinsdag
19.00 – 20.00 uur

woensdag
09:30 – 11:30 uur

Contactgegevens

 

T. 0541 – 35 14 98

@: noorddeurningen@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

 

Bank (IBAN)

Alleen voor Aktie Kerkbalans
NL 10 RABO 0110 700 058

Overige bankzaken
NL 54 RABO 0136 107 737

p

We staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Jos ter Duis

Voorzitter

Ingrid Rekers-Kooiker

Secretaris

Rene Wessels

Penningmeester

Willie Bruns

Materiële zaken

Pastoraatsgroep locatie Noord Deurningen
 

Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatsgroep

 

naamtelefoonemail
Annie Bodde0541-35 28 01boddeannie@gmail.com
Ineke ten Broeke0541-35 06 79n.b.
Elly Schleiferboom0541-35 37 24schleiferboom@ziggo.nl
Annie Bruninkwilliebrunink@live.nl
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2024
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor / priester (incl. Bijbel)335.00
Huwelijkskaars 60.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)235.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 35.00*
Overige Vieringen
Bijdrage Doopviering 50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie30.00
Bijdrage H. Vormsel (is al lopend. seizoen 2023-2024 € 50,- incl. kloosterdag en nieuw werkboek)50.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk415.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk150.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk70.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw415.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)415.00*
Opbaring en/of condoleance in kerk zonder uitvaartdienst / afscheidsviering 165.00*
Begeleiding crematorium145.00*
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte2.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
De kosten van een trouwplechtigheid in een 'buitenlocatie' zijn een vergoeding voor gebruik van LC-diensten (o.a. huwelijksvoorbereiding, gebruik van materialen als voorbeeldboekjes etc.)
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerder Kerkhof Noord Deurningen

dhr. R.Wessels
T. 35 37 66
Email: renewessels21@gmail.com

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

 

Onderstaande reglementen gelden alleen voor de begraafplaats van Noord Deurningen

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting

Grafteken.

1. Model

 • Op het kerkhof zijn twee modellen graftekens toegestaan, het zgn. model “Toogkop” en het model “Kruis”. Dit geldt voor zowel de enkele, de dubbeldiepe als de dubbele graven.
 • Voor de kindergraven is slechts één model grafteken toegestaan (model “Toogkop”).
 • Er zijn afzonderlijke grafheuvels beschikbaar voor de verschillende combinaties model / type graf. Nabestaanden kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  • Enkel graf, model Toogkop
  • Enkel graf, model Kruis
  • Dubbeldiep graf, model Toogkop
  • Dubbeldiep graf, model Kruis
  • Dubbel graf, model Toogkop
  • Dubbel graf, model Kruis
  • Kindergraf

Hierbij wordt aangetekend dat de dubbeldiepe graven zich bevinden tussen de enkele graven.

 • Vóórdat de begrafenis plaatsvindt dienen de nabestaanden te beslissen welk type graf (enkel / dubbeldiep / dubbel) ze wensen en welk model grafteken (toogkop of kruis). Afhankelijk hiervan wordt bepaald op welke grafheuvel het graf zal worden gemaakt. Na de begrafenis kan niet meer op deze keuze worden teruggekomen.
 • De steenhouwer die de grafsteen plaatst is verplicht zich aan de voorschriften van deze bijlage te houden. Hij dient, in geval van twijfel, contact op te nemen met de beheerder voordat de grafsteen wordt geplaatst.

2. Materiaal en kleur

 • Het grafteken dient te bestaan uit natuursteen.
 • Aan de wens van nabestaanden om een persoonlijk accent te kunnen geven aan een graf wordt tegemoetgekomen door geen beperkingen op te leggen aan de kleur van het grafteken, noch aan de gebruikte lettertypes etc.

Beplanting

 • Beplantingen op een graf mogen niet hoger zijn dan de hoogte van het grafteken zelf.
 • Beplantingen op een graf mogen niet breder zijn dan de omvang van de grafsteen.
 • Wanneer geen bloemen of planten meer op het graf geplaatst worden dient de rechthebbende de daarvoor bestemde ruimte in de grafsteen dicht te maken.

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Noord Deurningen 2024
Voor de diensten met in '*' in de kolom 'Dubbel' geldt dubbel tarief voor niet-parochianen en parochianen die niet deelnemen aan de Aktie KerkbalansDubbel
Kaarsengeld
Kleine offerkaarsen1.00
Noveen kaarsen6.00
Begraving of crematie
Gebruik mortuarium, 1e dag105.00*
Gebruik mortuarium, per dag vanaf 2e dag55.00*
Grafrechten
Grafrechten enkel graf   (20 jaar)770.00*
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)770.00*
Grafrechten dubbel graf naast elkaar (20 jaar)1150.00*
Grafrechten kind tot 12 jaar (20 jaar)190.00
Verlenging enkel graf, 10 jaar385.00
Verlengen dubbel graf boven elkaar (10 jaar)385.00
Verlengen dubbel graf naast elkaar (10 jaar)575.00
Verlenging grafrechten kind tot 12 jaar  (10 jaar)95.00
Grafrechten urnengraf (10 jaar)270.00*
Grafrechten urnengraf  (20 jaar)540.00*
Verlenging grafrechten urnen  (10 jaar)270.00
Ruimingskosten kindergraf40.00
Ruimingskosten enkel graf140.00*
Ruimingskosten dubbelbreed graf150.00*
Uitstrooien as80.00*
Graf reserveren: kosten gelijk aan regulier grafrecht *
Grafrechten niet-parochiaan: in alle gevallen 200%; verlenging grafrechten uitgezonderd
Overige
Bloemversiering kerk65.00
Historie Noord Deurningen
Tussen Denekamp en de Duitse grens ligt het kerkdorp Noord Deurningen.

De kern wordt gedomineerd door de kerk, die is toegewijd aan de H.Jozef, de patroon van de parochie. Behalve de kern van Noord Deurningen kent de geloofsgemeenschap een groot buitengebied. Tot de geloofsgemeenschap behoort ook het Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen.

Het Kerkgebouw is in de jaren dertig gebouwd. De bouw begon in 1933 en werd voltooid in 1934.

Achter in de kerk kunt u de gedenksteen vinden waarop  deze feiten zijn vastgelegd.

Op 21 augustus 1934 werd de H.Jozefkerk door deken Scholten gewijd. Tot eerste kapelaan(in de volksmond ook wel “pastoor van de grens”genoemd) werd G.A. van Schaik benoemd. Na hem hebben hier als kapelaan “gestaan` kapelaan Weijs en kapelaan Nieuwe Weme. Tot aan de stichting van de parochie was de H.Jozefkerk een bijkerk van de H.Nicolaas te Denekamp.

De H.Jozefparochie is een nog relatief jonge geloofsgemeenschap. Ze is gesticht op 1 oktober 1962 onder leiding van bouwpastoor G.J.Misdorp. In de beginjaren werd de kerk aangepast en de pastorie gebouwd. In 1966 betrok pastoor Misdorp de pastorie. De pastorie wordt nu verhuurd als woonhuis.

In 1995 werd het parochiecentrum met vereende krachten gebouwd. Het parochiecentrum bevindt zich tussen de kerk en de pastorie. Het centrum heeft een kleine vergaderruimte, waar ook het parochiesecretariaat een plek heeft gevonden. De grote ruimte wordt gebruikt voor allerlei bijeenkomsten.  De verschillende werkgroepen hebben hier de ruimte. In de wintertijd vindt hier ook op de donderdagmorgen de H.Mis plaats.

In 2004-2005 vond de renovatie van de kerk plaats. Met behulp van de vele vrijwilligers werd de klus geklaard. Enkele aanpassingen waren het vergroten van het priesterkoor en het vernieuwen van de vloer in de kerk.  Begin 2010 werd de entree vernieuwd.

In Noord Deurningen zijn we ook trots op onze Mariakapellen. De Maria Cloese, de kapel bij het kerkhof en de Schotbrookkapel aan het Almelo-Nordhornkanaal-Schotbroekweg.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Noord Deurningen

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

6 + 5 =