Welkom op de locatie Tilligte

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

KÈÈRKTIED

 

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

KÈÈRKTIED – laatste uitgave

KÈÈRKTIED – vorige uitgave

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Ootmarsumsestraat 138
7634 PR TILLIGTE

maandag
18.00 – 19.00 uur

donderdag
09.00 – 10.00 uur

Contactgegevens

T. 0541 – 22 12 06
b.g.g. T. 0541 – 22 14 03
of T. 0541 – 22 13 59

@: secretariaattilligte@hotmail.com

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage t.n.v. locatie Tilligte
NL 30 RABO 0127 201 920

Overige b.v. misintententies/kerkhof
NL 13 RABO 0136 107 796

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

  • misintenties
  • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
  • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

E. Kloese

Voorzitter

Langepad 11

7634 RL Tilligte

T. 22 19 34

edwin.kloese@gmail.com

Gonny Kuipers

Secretaris

Kerkweg 38

7634 PL Tilligte

T. 22 13 28

gonnykuipers@live.nl

 

Frans Ribberink

Gebouwen/Kerkhof

Langkampweg 12

7634 PM Tilligte

T. 22 13 78

fjm.ribberink@home.nl

Vacant

Penningmeester

Pastoraatsgroep locatie Tilligte
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatsgroep

 

naamtelefoonemail
Fien Lansink0541 - 22 12 17fienlansink@gmail.com
Carla Koehorst06-10687766carlakoehorst8a@hotmail.com
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2024
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor / priester (incl. Bijbel)335.00
Huwelijkskaars 60.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)235.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 35.00*
Overige Vieringen
Bijdrage Doopviering 50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie30.00
Bijdrage H. Vormsel (is al lopend. seizoen 2023-2024 € 50,- incl. kloosterdag en nieuw werkboek)50.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk415.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk150.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk70.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw415.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)415.00*
Opbaring en/of condoleance in kerk zonder uitvaartdienst / afscheidsviering 165.00*
Begeleiding crematorium145.00*
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte2.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
De kosten van een trouwplechtigheid in een 'buitenlocatie' zijn een vergoeding voor gebruik van LC-diensten (o.a. huwelijksvoorbereiding, gebruik van materialen als voorbeeldboekjes etc.)
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerder:  de heer Fr. Ribberink
Langkampweg 12
7634 PM Tilligte
T. 22 13 78
fjm.ribberink@home.nl

 

Deze brief is samengesteld om U te informeren over de mogelijkheden die wij U kunnen bieden, als er een dierbare is overleden.

Informatiebrief voor nabestaanden

Graag willen wij u informeren over de mogelijkheden die de verschillende werkgroepen in Tilligte  u  kunnen bieden indien er sprake is van het overlijden van een dierbare.

Bij het overlijden van uw dierbare dient U contact op te nemen met Giny Leeferink  T. 221434 /06-23376993  of met Anja Ribbert T. 221359 /06-57579963. Zij nemen verder contact op met de uitvaartleider en de betreffende werkgroepen.

Een overledene kan thuis of in de aula worden opgebaard. In beide gevallen kan de aulawerkgroep voor u van betekenis zijn:

–     U kunt  gebruik maken van een kistkoeling, kaarsenstandaards en  bloementafeltjes;

(voor leden van de R.K. Mortuariumvereniging is dit gratis, bent U geen lid dan is

gebruik van de aula tegen betaling mogelijk)

–     Leden van de aulawerkgroep staan elk moment van de dag tot uw beschikking als u vragen heeft of hulp nodig heeft;

–     Tijdens de avondwake is het mogelijk dat, bij thuisopbaring, iemand van de werkgroep achterblijft bij de overledene;

–     De werkgroep  kan u terzijde staan  tijdens de condoleance na de avondwake en waar nodig de gang van zaken regelen;

–     Op de dag van de uitvaart  kan de werkgroep u begeleiden in de aula tijdens het laatste afscheid.

Op de dag van de teraardebestelling nemen de  uitvaartbegeleiders Jan Pol en Hans Engelbertink de taken over. Zij  begeleiden  u in de kerk en op de gang naar de laatste rustplaats. Indien u dat wenst verzorgen zij  de afscheidsrede. Tevens kunnen zij voorgaan in gebed,  zowel voor als na de koffietafel.

Wanneer u geheel of gedeeltelijk van de mogelijkheden  gebruik wenst te maken dan kunt U dit overleggen  met de contactpersonen Giny Leeferink  of Anja Ribbert, maar ook bestaat de mogelijkheid dit te doen op het moment  dat de werkgroep avondwake/afscheidsviering bij u thuis komt. U kunt dan uw wensen kenbaar maken ten aanzien van de invulling van de avondwake of afscheidsviering.

Er  zijn in het geheel geen kosten verbonden  aan de begeleiding door de werkgroepen en/of uitvaartbegeleiders.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep aula

Uitvaartbegeleiders

Werkgroep avondwake/afscheidsviering

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

 

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Tilligte 2024
Voor de diensten met in '*' in de kolom 'Dubbel' geldt dubbel tarief voor niet-parochianen en parochianen die niet deelnemen aan de Aktie KerkbalansDubbel
Kaarsengeld
Kleine offerkaarsen1.00
Noveen kaarsen6.00
Grafrechten
Grafrechten enkel graf   (20 jaar)770.00*
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)770.00*
Grafrechten kind tot 12 jaar (20 jaar)190.00
Verlenging enkel graf, 10 jaar385.00
Verlengen dubbel graf boven elkaar (10 jaar)385.00
Verlengen dubbel graf naast elkaar (10 jaar)575.00
Verlenging grafrechten kind tot 12 jaar  (10 jaar)95.00
Grafrechten urnengraf (10 jaar)270.00*
Grafrechten urnengraf  (20 jaar)540.00*
Verlenging grafrechten urnen  (10 jaar)270.00
Ruimingskosten kindergraf40.00
Ruimingskosten enkel graf140.00*
Ruimingskosten dubbelbreed graf150.00*
Uitstrooien as80.00*
Graf reserveren: kosten gelijk aan regulier grafrecht*
Grafrechten niet-parochiaan: in alle gevallen 200%; verlenging grafrechten uitgezonderd
Historie Tilligte
De eerste (Waterstaats-)kerk in Tilligte werd gebouwd omstreeks 1830. Na de nodige correspondentie met de aartsbisschop, waarin deze de bouw van een pastorie afdong, werd Tilligte in 1892 een zelfstandig kerkelijke parochie.

Tot die tijd behoorde de boerschap Tilligte onder het kerspel (parochie) Ootmarsum.

Een zwaarwegend argument voor het oprichten van een eigen parochie was dat ‘bij winterse overstromingen van de Dinkel en de Voltherbeek de gehele omgeving onder water stond’ aldus de toenmalige burgemeester Pennink.

Op 1 mei 1916 werd begonnen met de sloop van de Waterstaatskerk (een benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat).

Op 24 oktober 1916 werden de kerk en het altaar plechtig geconsacreerd door de aartsbisschop van Utrecht. Een dag later werd het in een processie het allerheiligste van de noodkerk, een pas gebouwde schuur van J.Ribberink op Henenboer, naar de nieuwe kerk overgebracht.

In 1932 werd G.Brookhuis dirigent van het koor Bel Canto dat onder zijn leiding groeide tot grote hoogte, mede door radio-uitzendingen kregen koor en dirigent landelijke bekendheid.

Bel Canto werd eind jaren zestig opgeheven. Begin jaren zeventig kwam er een dames- en herenkoor voor in de plaats, mede op initiatief van Pastoor Terra.

Begin jaren tachtig is er nog het jongerenkoor opgericht, dat zich tegenwoordig Viventi laat noemen en sinds enkele jaren beschikt Tilligte ook over een kinderkoor Eigenwijs.

Drie koren die nog steeds afwisselend de liturgische vieringen opluisteren, naar groot genoegen van menig parochiaan.

In 1972 maken de Tilligter parochianen kennis met de waarschijnlijk meest markante pastoor die de parochie ooit zou hebben; Hotze Terra.

Velen zullen zich nog zijn passie voor het luiden van de klokken herinneren, zijn grappen en grollen. Wat nam hij niet mee naar de preekstoel? Schoenen, pantoffels, een bromfiets en zelfs visgerei. Niets was hem te dol om datgene te zeggen wat hem van het hart moest.

De vele goede herinneringen aan pastoor Terra worden ook nu nog levend gehouden, door de voormalige pastorie te gebruiken als dorpshuis met de naam ‘Terra Nova’.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Tilligte

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

15 + 9 =