WJD@HOME OP AMELAND

14-16 januari 2022

MELD JE HIER AAN

Priesteropleiding:
Naast de full-timeopleiding in Utrecht is er voor kandidaten die vanuit hun beroep priester willen worden een weekendopleiding.

Diakenopleiding:
De diaken herinnert de christelijke gemeenschap aan de opdracht tot dienstbaarheid. Hij stelt krachtens de wijding op een bijzondere wijze het dienstwerk van Christus tegenwoordig. De opleiding is tot onbezoldigd permanent diaken.

Opleiding tot catecheet
De opleiding is er op gericht om geschoolde vrijwilligers te krijgen, die zich met geloof en deskundigheid in de parochie willen inzetten voor het geloofsonderricht.

Opleiding tot diaconaal assistent
Een diaconaal assistent is een geschoolde vrijwilliger, die in de parochie actief is op het gebied van caritas en diaconie. De diaconaal assistent werkt vanuit de liefde voor de naaste, ons door Christus voorgeleefd.

Voor al deze opleidingen kunt u inlichtingen verkrijgen bij pastoor Theo H.P. Munsterhuis tel. no.06-53163563

 

Jaar van de Eucharistie

In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Deze brief is gedateerd op het Hoogfeest van Sacramentsdag (23 juni) . Klik hier voor de brief

Jong Aartsbisdom heeft deze maand de jaarkalender voor 2019-2020 verstuurd naar de parochies. Hierop staan de activiteiten voor jongeren via het JPU (jongerenplatform Utrecht), de Tarcisiusdag voor misdienaars en de vormelingendagen van de vica riaten. Het JPU organiseert activiteiten voor jongeren van het aartsbisdom tussen de 16 en 30 jaar oud. Er zijn twee versies: één met het complete overzicht van alle activiteiten van Jong Aartsbisdom, op de andere staan alleen de activiteiten van het JPU.

Lees hier verder

 

Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan
– wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
– hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld
Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.
Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.
Met het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.
Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl kunnen beide documenten worden gedownload.

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT
Website Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK Nederland
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Tel.: 06 24 955 899

Preventiebeleid Rooms-Katholieke Kerk Nederland

 

 

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang.

In het kader van preventiebeleid werden al diverse zaken afgesproken binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo trad per 1 juli 2014 de Gedragscode Pastoraat in werking. Per 1 mei 2015 werd het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk bisdom een vertrouwenspersoon seksueel grensoverschrijdend gedrag aangesteld. Verder is per 1 januari 2014 een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.

De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ wil parochies stimuleren om nog meer werk te maken van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne verwijst naar toolkits die zijn ontwikkeld, waarmee besturen van organisaties direct aan de slag kunnen. Voor parochies is er bijvoorbeeld de toolkit ‘Een veilige kerk’.

In de campagne staan 4 actiepunten centraal:
1) Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de VOG verplicht voor onder meer vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking
2) Hanteer heldere omgangsregels
Binnen de Rooms Katholieke Kerk geldt de Gedragscode Pastoraat voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg. Ook van anderen wordt verwacht dat zij zich in hun gedrag richten naar de waarden en normen van deze gedragscode.
3) Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
In elk bisdom is een vertrouwenspersoon aangesteld voor zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.
4) Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt problemen voorkomen.

Op de website van Lumen Christi vindt u informatie onder Diversen en dan Bisdom

Overige websites
www.maakereenpuntvan.nl
www.eenveiligekerk.nl
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl