Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht

Folders over de Utrechtse opleidingen worden dezer dagen verspreid binnen de parochies. Kardinaal Eijk doet “een dringend beroep om met prioriteit binnen de parochie of parochiële caritas instelling kandidaten te werven voor deze vier opleidingen.”

Het Ariënsinstituut in de Utrechtse binnenstad is bekend als diocesane priesteropleiding. Voor de academische vorming werkt het samen met de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Voor anderen is er op Hbo-niveau een eigen opleiding ontwikkeld: het Theologicum Johannes Paulus II. Alle priesterstudenten volgen naast het programma van de TST of het Theologicum Johannes Paulus II een aanvullend studie- en vormingsprogramma op het Ariënsinstituut.
Naast deze priesteropleiding biedt het aartsbisdom opleidingen aan voor vrijwillige medewerkers voor onze parochies. Kardinaal Eijk: “De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, onbezoldigde permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, caritas en diaconie willen en kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn.”

Het Aartsbisdom Utrecht wil vanwege deze veranderingen een goede opleiding en vorming geven aan vrijwilligers die in toenemende mate medeverantwoordelijkheid dragen voor catechese, caritas en diaconie binnen de parochie, aldus kardinaal Eijk. Voor de opleidingen zoekt het Aartsbisdom Utrecht gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de goede plaats’, reflexief zijn (denkers), ervaring of affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over managementcapaciteiten (leiders).
Kandidaten kunnen zich melden tot 1 juni a.s. Daarna zullen de selectiegesprekken plaatsvinden. Meer informatie over criteria e.d. is te vinden in de folders, die achter in de kerk liggen. U kunt de folders ook downloaden van www.ariensinstituut.nl/opleidingen.

Pastoraal team Lumen Christi

 

Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan
– wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
– hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld
Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.

Met het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl kunnen beide documenten worden gedownload.

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT
Website Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK Nederland
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Tel.: 06 24 955 899

Website bereikbaar via het Aartsbisdom

 

 

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang.

In het kader van preventiebeleid werden al diverse zaken afgesproken binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo trad per 1 juli 2014 de Gedragscode Pastoraat in werking. Per 1 mei 2015 werd het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk bisdom een vertrouwenspersoon seksueel grensoverschrijdend gedrag aangesteld. Verder is per 1 januari 2014 een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.

De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ wil parochies stimuleren om nog meer werk te maken van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne verwijst naar toolkits die zijn ontwikkeld, waarmee besturen van organisaties direct aan de slag kunnen. Voor parochies is er bijvoorbeeld de toolkit ‘Een veilige kerk’.

In de campagne staan 4 actiepunten centraal:
1) Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de VOG verplicht voor onder meer vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking
2) Hanteer heldere omgangsregels
Binnen de Rooms Katholieke Kerk geldt de Gedragscode Pastoraat voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg. Ook van anderen wordt verwacht dat zij zich in hun gedrag richten naar de waarden en normen van deze gedragscode.
3) Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
In elk bisdom is een vertrouwenspersoon aangesteld voor zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.
4) Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt problemen voorkomen.

Op de website van Lumen Christi vindt u informatie onder Diversen en dan Bisdom

Overige websites
www.maakereenpuntvan.nl
www.eenveiligekerk.nl
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl