Rond het levenseinde

Een dierbare moeten loslaten is altijd moeilijk. Pastorale begeleiding kan helpen om het naderende levenseinde bewust en in vertrouwen tegemoet te zien.

Elke parochiaan heeft recht op een goed verzorgd kerkelijk afscheid, dat recht doet aan diens leven en uitdrukking geeft aan het vertrouwen dat de dood niet het laatste is. Voor nabestaanden kan het verlichting brengen in hun verdriet. Als u een kerkelijk afscheid wenst, kunt u dit doorgeven aan uw uitvaartondernemer. Deze neemt dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator van de parochie. Vervolgens wordt een pastor aangezocht, die contact opneemt met de nabestaanden om het afscheid voor te bereiden. Deze taak kan ook worden vervuld door de plaatselijke werkgroep van parochiële voorgangers.

Heeft u enige tijd geleden afscheid moeten nemen van een dierbare? Het kan helpen om daar over te praten met anderen. Vrijwilligers van de werkgroep nabestaanden komen graag bij u langs. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dat doorgeven aan het secretariaat.

Aanpassing protocol rond het kerkelijk afscheid in de parochie Lumen Christi

Sinds kort is het protocol rond het kerkelijk afscheid binnen de parochie Lumen Christi opnieuw geëvalueerd en op enkele punten aangepast. Graag willen we u informeren over de aanpassing van het protocol betreffende de Afscheidsviering.
We zien het aantal Afscheidsvieringen toenemen ten opzichte van de reguliere uitvaartvieringen en horen ook dikwijls de wens van de familie dat zij de voorkeur geven aan een pastor als voorganger. Tot op heden gingen parochieel voorgangers voor in Afscheidsvieringen en slechts incidenteel één der pastores. Gezien de ontwikkeling van Afscheidsvieringen en om ook tegemoet te komen aan de wens van de familie, is het protocol zodanig aangepast dat ook pastores voor kunnen gaan in Afscheidsvieringen wanneer dit de uitdrukkelijke wens is van de familie en dit de agenda van de pastores toelaat. Dit laatste is echter wel een uitdrukkelijke voorwaarde. Hoewel kerkelijke uitvaarten in principe plaats vinden vanuit de parochiekerk, zijn pastores ook beschikbaar wanneer de familie kiest voor een korte woorddienst in een passende ruimte buiten de kerk, b.v. in de aula, voorafgaand aan begrafenis of crematie of wanneer er sprake is van alleen een begrafenis of crematie zonder voorafgaande dienst.

Het pastoraal team Lumen Christi

PROTOCOL ROND HET KERKELIJK AFSCHEID april 2017

Avondwake & Uitvaart

 

HET KERKELIJK AFSCHEID IN DE PAROCHIE LUMEN CHRISTI

Elke parochiaan heeft recht op een waardig en goed verzorgd kerkelijk afscheid. Dit omvat meerdere vormen.

 

De avondwake

De avondwake komt voort uit de huisliturgie, d.w.z. het biddend waken (rozenkransgebed) bij de overledene door de nabestaanden. Zij is gericht op wat de andere morgen komen gaat: de uitvaart. Het is een eenvoudige liturgische viering, die bestaat uit gebed, Schriftlezing en gezang. Behalve het Woord van de Schrift klinken in de avondwake ook persoonlijke woorden en is er ruimte voor andere persoonlijk gekozen elementen zoals herinneringen, gedichten, bezinnende teksten en eigen muziekkeuze.

De avondwake wordt verzorgd door parochiële vrijwilligers, in samenspraak c.q. samenwerking met de nabestaanden.

 

Uitvaart

Een uitvaart kan een eucharistie- of woord- en communieviering zijn, of een viering van Woord en gebed. Kenmerkend is dat de overledene wordt ‘uitgevaren’, d.w.z. uitgeleide wordt gedaan, waarna direct begrafenis of crematie volgt. De uitvaart wordt altijd gehouden in de lokale parochiekerk en wordt verzorgd door een pastor of door parochiële voorgangers. Nabestaanden echter kunnen in de uitvaart ook een rol spelen.

Als na de uitvaart een begrafenis plaatsvindt op de lokale begraafplaats, wordt dit verzorgd door degene die voorgaat. Als op de uitvaart een crematie volgt, dan biedt de parochie de mogelijkheid een parochieel vrijwilliger te laten meegaan naar het crematorium.

 

Afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie

Sinds enige tijd is in Twente een groeiende belangstelling te bespeuren voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis/crematie. Daarom is er in de parochie Lumen Christi voor gekozen een nieuwe vorm te ontwikkelen: de afscheidsviering. Een afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie houdt het midden tussen een avondwake en een uitvaart. De orde van dienst van de afscheidsviering is die van een viering van Woord en gebed, dus zonder eucharistie of communie.

Een afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie wordt verzorgd door (een) parochiële voorganger(s). Ook voor het afscheid de andere dag, op de begraafplaats of in het crematorium, zijn zij beschikbaar. Alleen in geval van nood of bijzondere omstandigheden gaat in een afscheidsviering een pastor voor.