Gemeenschapsopbouw

Met gemeenschapsopbouw wordt bedoeld: het opbouwen van de geloofsgemeenschap, het (her)verzamelen van de gemeenschap, de kudde, teneinde een open, gastvrije en missionaire kerk te vormen. Velen in onze dorpen ervaren de kerk als het hart van de gemeenschap. We zijn ons bewust van deze positie, een positie die ook mogelijkheden en uitdagingen biedt voor het geloofsgoed als een belangrijk element voor de gemeenschapvorming naar de toekomst toe.

Met gemeenschapsopbouw willen wij proberen om voor alle parochianen, vrijwilligers en kerkgangers binnen de parochie een klimaat te scheppen waar men zich thuis voelt, waar sprake is van gemeenschap en waarbij men betrokkenheid ervaart. Een betrokkenheid die overigens niet alleen gericht is op de vertrouwde groep kerkgangers, maar zich ook richt tot en wegen zoekt met mensen die om welke reden dan ook de kerk hebben verlaten, of geen enkele feeling met de kerk hebben, maar toch zoekend zijn naar hun inspiratiebron.

Gemeenschapsopbouw richt zich in hoofdzaak op het ontwikkelen en ondersteunen van gelovige gemeenschapsvorming. Vanuit dit perspectief bezien werkt gemeenschapsopbouw door alle profielen heen.

De komende jaren zal vanuit het opbouwwerk vooral aandacht besteed worden aan de samenhang en de samenwerking van de diverse werkgroepen van de geloofsgemeenschappen, gezinspastoraat, uitbouw van parochiecatechese, jongerenpastoraat, ouderenpastoraat en de opbouw van pastoraatgroepen ter plaatse.

Ook bijzondere evenementen, parochie breed, leveren een positieve bijdrage aan gemeenschapsopbouw. Te denken valt aan de oecumenische vieringen bij de Gebedsweek van de Eenheid en de Vredesweek, de gezamenlijke Pinksterviering, het Vredeslicht, het project Stenen en de rondgang van het Kruis in de Veertigdagentijd, de Zandtovenaar, Hemelvaartviering, pelgrimsreizen en bedevaarten en plaatselijke tentoonstellingen.

(bron: pastoraal beleidsplan Lumen Christi)