Vrijwilligers gezocht

Niet alleen de vieringen, maar ook alle andere activiteiten die in de loop van het jaar plaats vinden in de parochie en in de geloofsgemeenschappen, zijn te danken aan de inzet van vele vrijwilligers.

Wellicht hebt u ook kennisgenomen van de toekomstvisie van onze kardinaal waar hij aangeeft dat we binnen het bisdom kerken moeten gaan sluiten. Binnen onze parochie Lumen Christi is dit voorlopig nog niet aan de orde als wij maar voldoende vrijwilligers houden voor de bestuurs- en andere functies.

Misschien is het ook iets voor u een steentje bij te dragen aan het in standhouden van onze geloofsgemeenschappen en parochie. Hier vindt u de functies waarvoor wij mensen nodig hebben.

U kunt nadere informatie inwinnen bij ons algemeen secretariaat 0541 353551 of via de mail: secretariaat@lumenchristi.nl

Ook kunt u zich melden bij de locatieraad van uw geloofsgemeenschap. Verder vindt u informatie, adressen en telefoonnummers op deze website.

Visie op vrijwilligers Parochie Lumen Christi

Pastoraal team, parochiebestuur en locatieraden

 

 

Pro Deo: inzet om niet voor God, kerk en medemens”.

Vanaf het eerste begin van de kerk hebben christenen de roepstem van God beantwoord en zich van harte ingezet voor de Kerk en de plaatselijke geloofsgemeenschap, opdat het Evangelie gestalte krijgt in het leven van alledag, opdat Gods Liefde en Barmhartigheid handen en voeten krijgt in een liefdevolle omgang tussen mensen. Kerkelijke vrijwilligers maken zich dienstbaar voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, zij werken ten dienste van anderen, maar verdienen ook zelf aandacht en ondersteuning voor hun werk en persoon.

Naast de pastorale professionals, hebben vele vrijwilligers zich toegelegd op de taak en de opdracht van de Kerk om werk te maken van hun geloof, om als christenen “zout der aarde en licht der wereld” te zijn ( Matt. 5, 13-14).

In deze tijd waarin de pastorale beroepskrachten afnemen, wordt een groot beroep gedaan op de vrijwilligers voor de directe pastorale zorg binnen de geloofsgemeenschappen. Zo dragen de parochianen steeds meer mede het parochiepastoraat. Ze zijn actief op allerlei terreinen, van beheer en bestuur, tot liturgie, kerkopbouw en catechese.

In onze parochie Lumen Christi kennen we honderden vrijwilligers, ieder met zijn eigen talenten en gaven. Zonder hen zouden we de parochie niet draaiend en levendig kunnen houden. Hun werkzaamheden geschieden altijd onder verantwoordelijkheid van het pastorale team.

Vrijwilligers zijn kostbaar en verdienen dan ook goede scholing, ondersteuning en begeleiding in hun dienstwerk. Onze parochie zal dan ook veel aandacht en zorg dienen te besteden aan een goed vrijwilligersbeleid, waarbij ook aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid, functioneren en verwachtingen van de vrijwilligers zelf. Dit vrijwilligersbeleid is als aparte bijlage opgenomen in het beleidsplan van de nieuwe parochie.

De eerste verantwoordelijkheid voor de toerusting van de vrijwilligers ligt bij de plaatselijke pastores. Daarnaast dienen vrijwilligers gestimuleerd te worden om korte of langdurende cursussen te volgen die aangeboden worden door het vicariaat of bisdom. Naast de inhoudelijke toerusting in hun taak, dient er ook aandacht te zijn voor hun gelovige en spirituele voeding.

(bron: pastoraal beleidsplan Lumen Christi)

© 2014 – 2023 Parochie Lumen Christi – Alle rechten voorbehouden
Afbeeldingen en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke makers