CARITAS “ PCI Lumen Christi”

Wie zijn wij

De Parochiële Caritas Instelling Lumen Christi is een kerkelijke instelling die vanuit christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Kerk. Zij wil dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden van personen en groepen van personen.

De naam ‘Lumen Christi’ betekent ‘Licht van Christus’

Dit betekent voor ons: “dienstbaar zijn zoals Jezus dat was voor iedere mens in nood.”

Giften zijn van harte welkom. Het banknummer is: NL 91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Wat kan de Caritas voor u doen

Wij verlenen primair hulp aan personen of gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Wanneer je hulp nodig hebt bij een eerste levensbehoefte en bij andere instanties niet terecht kunt, dan kun je een aanvraag bij ons indienen. Wij zullen je aanvraag beoordelen en je op korte termijn laten weten wat we eventueel voor je kunnen betekenen

Onze hulpverlening strekt zicht uit binnen de grenzen van de Parochie Lumen Christi. Elke mens kan bij ons aankloppen voor hulp, christenen evenzo als niet-christenen.

Ons werkterrein gaat verder dan individuele hulpverlening. Ook maatschappelijke instellingen, kerkelijke werkgroepen e.d. kunnen een beroep op ons doen voor hun activiteiten en projecten in binnen- en buitenland. Onze primaire taak is steeds mensen in nood of in een sociaal isolement voorthelpen, waar we maar kunnen. Op dit moment kunt u het beste een hulpaanvraag indienen per mail.

Kijk voor meer informatie op onze facebook pagina. 

Zie voor meer informatie ook de pagina Parochiële Caritas Instelling (PCI) van het Aartsbisdom Utrecht

Contactgegevens:

E-Mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Tel.: 06 301 45 512

Facebook

Wij zijn er voor U.

Bestuur PCI Lumen Christi.