CARITAS “ PCI Lumen Christi”

Wie zijn wij

De Parochiële Caritas Instelling Lumen Christi is een kerkelijke instelling die vanuit christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Kerk. Zij wil dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden van personen en groepen van personen.

De naam ‘Lumen Christi’ betekent ‘Licht van Christus’

Dit betekent voor ons: “dienstbaar zijn zoals Jezus dat was voor iedere mens in nood.”

Giften zijn van harte welkom. Het banknummer is: NL 91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Wat kan de Caritas voor u doen

Als hulpverlenende instelling verlenen wij in eerste instantie hulp aan individuele mensen in nood. Daar waar officiële instanties niet meer verder kunnen helpen. Individuele hulp in de vorm van bijv. het aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, vervoerskosten, voldoen van een bijzondere ziektekostennota etc.. Na een toetsing wordt bekeken of iemand hiervoor in aanmerking komt.

Onze hulpverlening strekt zicht uit binnen de grenzen van de Parochie Lumen Christi. Elke mens kan bij ons aankloppen voor hulp, christenen evenzo als niet-christenen.

Ons werkterrein gaat verder dan individuele hulpverlening. Ook maatschappelijke instellingen, kerkelijke werkgroepen e.d. kunnen een beroep op ons doen voor hun activiteiten en projecten in binnen- en buitenland. Onze primaire taak is steeds mensen in nood of in een sociaal isolement voorthelpen, waar we maar kunnen.

Kijk voor meer informatie op onze website http://www.caritaslumenchristi.nl/. Ook kunt u op deze site direct uw hulpaanvraag indienen of als u dat liever doet, gewoon ons een mailtje sturen.

Wij zijn er voor U.

Bestuur PCI Lumen Christi.