Welkom op uw locatie Beuningen.

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

Het Mariabeukske

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

Mariabeukske – laatste uitgave

Mariabeukske – vorige uitgave

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Beuningerstraat 75
7588 RG BEUNINGEN

 

  • woensdag 09.00 – 10.00 uur

Contactgegevens

T.  0541 – 35 13 39

@: beuningen@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage
NL 47 RABO 0110 701 429

Overige bankzaken
NL 45 RABO 0110 760 247

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

  • misintenties
  • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
  • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad. Wij stellen ze graag aan u voor.

Liesbeth ten Dam

Voorzitter

 

Beuningerstraat 62

7588 RH Beuningen

T. 0541 354719

M. 06 – 137 70 218

ltendam@hetnet.nl

Jan Oude Nijeweme

Penningmeester

 

Oude Dijk 50

7588 RW Beuningen

 

M. 06 – 818 42 819

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

 

Wim Hobbelink

 

Paandersdijk 16

7588 PZ Beuningen

T. 0541 352405

M. 06 – 132 19 511

 

Pastoraatsgroep locatie Beuningen

Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep ” het oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat, of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

Bericht van de pastoraatgroep Beuningen,

Het is al meer dan een jaar geleden dat de grote parochie Lumen Christi werd gevormd. Beuningen werd één van de zeven geloofsgemeenschappen. Er kwamen kleine veranderingen Zo werd het kerkbestuur de locatieraad. Ook werd een pastoraatgroep opgericht. Deze groep kan worden gezien als een verlengstuk van het pastorale team. Ze wil een klankbord zijn voor parochianen en werkgroepen wat betreft het pastorale reilen en zeilen in Beuningen.

Stel u heeft ideeën over de invulling van kerkelijke activiteiten…..

Stel u signaleert iets wat minder goed gaat in onze geloofsgemeenschap……

Stel u wilt meedenken om dat te veranderen….

Dan horen wij dat als pastoraatgroep graag.

Letterlijk is onze opdracht om “oog en oor” te zijn voor de parochianen van Beuningen. De leden van de groep zijn het aanspreekpunt en kunnen dingen proberen te veranderen en/of zaken die dat nodig maken doorgeven aan het pastorale team. Daarnaast blijft het altijd mogelijk de pastores persoonlijk te benaderen voor een gesprek.

Leden pastoraatsgroep

naamtelefoonemail
Riky Kleisman0541-35 15 99kleisman@planet.nl
Ans Booyink0541-35 23 56ha_booyink@hetnet.nl
Trudy Oude Nijeweme0541-35 35 68jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Silvia Ribberinkbribberink@planet.nl

 

Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2022 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
 

Beheerder:  de heer B. ten Dam
Beuningerstraat 62
7588 RH Beuningen
T. 35 47 19
Email: btendam@hetnet.nl 

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld. De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011. Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi Denekamp, september 2011

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Huishoudelijk reglement voor de begraafplaats van de locatie Beuningen. Deze bevat o.a. de voorschriften van de grafplaats en de tarieven.

Huishoudelijk reglement begraafplaats Beuningen

 

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven Kerkhof Beuningen 
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
grafrechten enkel graf 20 jaar 730.00
grafrechten dubbel graf boven elkaar 20 jaar 730.00
grafrechten kind tot 12 jaar 20 jaar 180.00
verlenging grafrechten enkel graf 10 jaar 370.00
verlenging grafrechten dubbel graf boven elkaar 10 jaar 370.00
verlenging grafrechten kindergraf   90.00
ruimingskosten enkel graf 130.00
ruimingskosten kindergraf   35.00
uitstrooien as 75.00
grafrechten urnengraf (duur 10 jaar)255.00
grafrechten urnengraf (duur 20 jaar)510.00
verlenging grafrechten urnengraf met 10 jaar 255.00
Historie Beuningen
In de regeringsperiode van Karel de Grote (768 – 814) en in de jaren daarna werden de bewoners van Twente bekeerd tot het Christendom. De eerste kerken in deze streek stonden in Oldenzaal en Ootmarsum. In de periode die volgde op de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) was de uitoefening van de katholieke eredienst in onze streken verboden. Het was de tijd van de schuilkerken en de klöpkes. Vanaf circa 1800 was er weer vrijheid van godsdienst in ons land, ook voor de katholieken. Het gebied van de tegenwoordige parochie Beuningen behoorde vroeger tot de parochies Rossum, Denekamp en De Lutte. In 1943 was er het eerste verzoek om een zelfstandige parochie Beuningen te stichten. In 1946 gaf aartsbisschop (de latere kardinaal) De Jong aan kapelaan Bolscher opdracht tot het oprichten van de parochie Beuningen. Daarmee werd deze de feitelijke bouwpastoor van Beuningen. Hevige strijd ontstond over de plaats waar het kerkgebouw moest komen te staan. Tenslotte werd gekozen voor de huidige plaats. Die grond was eigendom van H. Broenink. Op 1 april 1948 werd de eerste steen gelegd door pastoor Knuif van Denekamp. De bouw van de kerk werd verricht door de firma Ribberink te Hengelo en begon eind maart 1948. De hele bouw duurde ongeveer een jaar. Op 28 augustus 1948 werd de parochie Beuningen officieel opgericht onder het patronaat van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Op 10 april 1949 werd de kerk in gebruik genomen.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Beuningen

Gaat u akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens?

4 + 14 =