Locatie Beuningen

Locatie Beuningen

 

Welkom op uw locatie Beuningen.

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

Het Mariabeukske

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

Mariabeukske – laatste uitgave

Mariabeukske – vorige uitgave

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Beuningerstraat 75
7588 RG BEUNINGEN

 

 • woensdag 09.00 – 10.00 uur

Contactgegevens

T.  0541 – 35 13 39

@: beuningen@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage
NL 47 RABO 0110 701 429

Overige bankzaken
NL 45 RABO 0110 760 247

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad. Wij stellen ze graag aan u voor.

Liesbeth ten Dam

Voorzitter

 

Beuningerstraat 62

7588 RH Beuningen

T. 0541 354719

M. 06 – 137 70 218

ltendam@hetnet.nl

Jan Oude Nijeweme

Penningmeester

 

Oude Dijk 50

7588 RW Beuningen

 

M. 06 – 818 42 819

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

 

Wim Hobbelink

 

Paandersdijk 16

7588 PZ Beuningen

T. 0541 352405

M. 06 – 132 19 511

 

Pastoraatsgroep locatie Beuningen

Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep ” het oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat, of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

Bericht van de pastoraatgroep Beuningen,

Het is al meer dan een jaar geleden dat de grote parochie Lumen Christi werd gevormd. Beuningen werd één van de zeven geloofsgemeenschappen. Er kwamen kleine veranderingen Zo werd het kerkbestuur de locatieraad. Ook werd een pastoraatgroep opgericht. Deze groep kan worden gezien als een verlengstuk van het pastorale team. Ze wil een klankbord zijn voor parochianen en werkgroepen wat betreft het pastorale reilen en zeilen in Beuningen.

Stel u heeft ideeën over de invulling van kerkelijke activiteiten…..

Stel u signaleert iets wat minder goed gaat in onze geloofsgemeenschap……

Stel u wilt meedenken om dat te veranderen….

Dan horen wij dat als pastoraatgroep graag.

Letterlijk is onze opdracht om “oog en oor” te zijn voor de parochianen van Beuningen. De leden van de groep zijn het aanspreekpunt en kunnen dingen proberen te veranderen en/of zaken die dat nodig maken doorgeven aan het pastorale team. Daarnaast blijft het altijd mogelijk de pastores persoonlijk te benaderen voor een gesprek.

Leden pastoraatsgroep

naamtelefoonemail
Riky Kleisman0541-35 15 99kleisman@planet.nl
Ans Booyink0541-35 23 56ha_booyink@hetnet.nl
Trudy Oude Nijeweme0541-35 35 68jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Silvia Ribberinkbribberink@planet.nl

 

Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
 

Beheerder:  de heer B. ten Dam
Beuningerstraat 62
7588 RH Beuningen
T. 35 47 19
Email: btendam@hetnet.nl 

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld. De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011. Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi Denekamp, september 2011

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Huishoudelijk reglement voor de begraafplaats van de locatie Beuningen. Deze bevat o.a. de voorschriften van de grafplaats en de tarieven.

Huishoudelijk reglement begraafplaats Beuningen

 

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven Kerkhof Beuningen 
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
grafrechten enkel graf 20 jaar 730.00
grafrechten dubbel graf boven elkaar 20 jaar 730.00
grafrechten kind tot 12 jaar 20 jaar 180.00
verlenging grafrechten enkel graf 10 jaar 370.00
verlenging grafrechten dubbel graf boven elkaar 10 jaar 370.00
verlenging grafrechten kindergraf   90.00
ruimingskosten enkel graf 130.00
ruimingskosten kindergraf   35.00
uitstrooien as 75.00
grafrechten urnengraf (duur 10 jaar)255.00
grafrechten urnengraf (duur 20 jaar)510.00
verlenging grafrechten urnengraf met 10 jaar 255.00
Historie Beuningen
In de regeringsperiode van Karel de Grote (768 – 814) en in de jaren daarna werden de bewoners van Twente bekeerd tot het Christendom. De eerste kerken in deze streek stonden in Oldenzaal en Ootmarsum. In de periode die volgde op de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) was de uitoefening van de katholieke eredienst in onze streken verboden. Het was de tijd van de schuilkerken en de klöpkes. Vanaf circa 1800 was er weer vrijheid van godsdienst in ons land, ook voor de katholieken. Het gebied van de tegenwoordige parochie Beuningen behoorde vroeger tot de parochies Rossum, Denekamp en De Lutte. In 1943 was er het eerste verzoek om een zelfstandige parochie Beuningen te stichten. In 1946 gaf aartsbisschop (de latere kardinaal) De Jong aan kapelaan Bolscher opdracht tot het oprichten van de parochie Beuningen. Daarmee werd deze de feitelijke bouwpastoor van Beuningen. Hevige strijd ontstond over de plaats waar het kerkgebouw moest komen te staan. Tenslotte werd gekozen voor de huidige plaats. Die grond was eigendom van H. Broenink. Op 1 april 1948 werd de eerste steen gelegd door pastoor Knuif van Denekamp. De bouw van de kerk werd verricht door de firma Ribberink te Hengelo en begon eind maart 1948. De hele bouw duurde ongeveer een jaar. Op 28 augustus 1948 werd de parochie Beuningen officieel opgericht onder het patronaat van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Op 10 april 1949 werd de kerk in gebruik genomen.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Beuningen

Gaat u akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens?

3 + 4 =

Locatie de Lutte

Locatie de Lutte

 

Welkom op de locatie De Lutte

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

 

't Lùut..ke

 

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

t Lùut..ke – laatste uitgave

t Lùut..ke – vorige uitgave

Kerk Radio

Vieringen beluisteren

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Plechelmusstraat 7
7587 AL  DE LUTTE

woensdag- & vrijdagmorgen
10.00 – 10.30 uur

woensdagavond
18.00 – 19.00 uur

Contactgegevens

T. 0541 – 55 12 03

@: delutte@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage
NL 48 RABO 0130 391 441

Overige bankzaken
NL 51 RABO 0130 302 147

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Maria Wolbert

Voorzitter

Dorpstraat 30

7587 AD De Lutte

T.  55 14 09

mariawolbert.closa@gmail.com

Gerard Pross

Secretaris

Tapuitstraat 13

7587 BH De Lutte

T.  55 15 35

gerardpross@hetnet.nl

 

René Grote Beverborg

Penningmeester

Fleerderhoekpad 10

7587 NT De Lutte

T.  06-21514060

rene@grotebeverborg.net

Pastoraatsgroep locatie De Lutte
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatsgroep

 

naamtelefoonemail
Ans Koopgerard.anskoop@gmail.com
Gertrud Emmerinkh.emmerink@hetnet.nl
Ria Vloothuisriavloothuis@hotmail.com
Ans van LangenT. 06 204 77 333ansvanlangen373@gmail.com

 

Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerder:  de heer Theo Punt
Nieuwstraat 1
De Lutte
T. 55 13 00
Email: punt11@hetnet.nl

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Huishoudelijk reglement voor de begraafplaats van de locatie Beuningen. Deze bevat o.a. de voorschriften van de grafplaats en de tarieven.

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

 

Kerkhof Tarieven
Tarieven Kerkhof De LuttePrijs
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
Mortuarium
gebruik mortuarium eerste dag100.00
gebruik mortuarium, per dag vanaf de 2e dag50.00
Grafrechten
grafrechten enkel graf (20 jaar)900.00
grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)900.00
grafrechten dubbel graf naast elkaar (20 jaar)n.v.t.
grafrechten kind tot 12 jaar (20 jaar)180.00
verlenging enkel graf (10 jaar)450.00
verlenging dubbel graf boven elkaar (10 jaar)450.00
verlenging dubbel graf naast elkaar (10 Jaar)675.00
verlenging grafrechten kind tot 12 jaar (10 jaar)90.00
ruimingskosten kindergraf35.00
ruimingskosten enkel graf130.00
ruimingskosten dubbelbreed graf150.00
Crematie
grafrechten urnengraf (duur 10 jaar)440.00
grafrechten urnengraf (duur 20 jaar)880.00
verlenging grafrechten urnengraf (duur 10 jaar)440.00
begeleiden bij plaatsen urn door voorganger50.00
uitstrooien as75.00
naamplaatje op gedenkmuur (20 jaar) 25.00
Algemeen 
Bloemversiering kerk 60.00
Begeleiden bij plaatsen urn door voorganger50.00
Historie De Lutte

In 1803 werd De Lutte een zelfstandige parochie met een eigen kerk, toen nog schuurkerk.

In 1831 werd een zogenaamde waterstaatskerk gebouwd. Deze kerk had de hoofdingang bij het kerkhof, aan het Lutterkerkpad. De huidige kerk werd in 1931 gebouwd op dezelfde plaats als de waterstaatskerk van toen. Echter de ingang kwam nu aan de andere kant. Uit de oude waterstaatskerk zijn nog heel wat voorwerpen bewaard gebleven. Een tweetal kroonluchters, het kruis dat nu bij de gedachteniskapel hangt en de doopvont stammen nog uit die tijd. Ook de meeste gebrandschilderde ramen met bepaalde voorstellingen uit het leven van Jezus Christus en zijn Kerk zijn opnieuw in de huidige kerk geplaatst. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van deze prachtige ramen.

Midden jaren 90 werd het idee geboren om een compleet nieuw parochiecentrum te bouwen inclusief aula, pastorie en de nodige opberg- en vergaderruimtes. Om dit alles te kunnen financieren werd voor een stuk grond van de parochie aan het Pastoor Rüdingpad een bouwvergunning aangevraagd en vervolgens als bouwgrond verkocht. Besloten werd tot het herbouwen van het parochiecentrum in de oude stijl. Aan de hand van foto’s van de oude pastorie die begin jaren 70 was afgebroken, is de tekening gemaakt voor het nieuwe parochiecentrum inclusief pastorie.

De ruwbouw werd uitgevoerd door de plaatselijke aannemer en voor de afwerking werd een beroep gedaan op een groep van circa 50 vrijwilligers. In januari 2001 kon het karakteristieke gebouw in gebruik worden genomen.  In 2002 kon dankzij geld uit een cultuur historisch subsidiepotje van de provincie Overijssel, een kleine bijdrage van de gemeente Losser en de inzet van een grote groep vrijwilligers de herinrichting van de pastorietuin rondom het parochiecentrum worden gerealiseerd.

In 2006 is het parochiecentrum uitgebreid met een dagkapel die ook vanuit de kerk bereikbaar is. Deze kapel wordt gebruikt voor de doordeweekse vieringen en als condoleanceruimte.

Het kerkhof in De Lutte ligt direct achter de kerk en is de afgelopen decennia een aantal keren uitgebreid. Achter op het kerkhof is eveneens de mogelijkheid om urnen te plaatsen. Enkele jaren geleden is er op het kerkhof bovendien een strooiveldje aangelegd waar de as van overleden mede-parochianen uitgestrooid kan worden.

Als enige geloofsgemeenschap van Lumen Christi beschikken we ook nog over een 7 hectare groot “kerkebos”.  Vanwege een processie-verbod op de openbare wegen kocht pastoor Geerdink rond 1840 een stuk grond en liet dat als bos aanplanten. Zo konden de processies op eigen grond worden gehouden.

Op dit moment zijn we bezig met een “revitalisatie” van het bos en de renovatie van de in het kerkebos gelegen blokhut van Jong Nederland.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie De Lutte

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

11 + 8 =

Locatie Denekamp

Locatie Denekamp

Welkom op de locatie Denekamp

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

Rond de heilige Nicolaas

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Nicolaasplein 2
7591 MA  DENEKAMP

Voor administratieve vragen

 • maandag:         09.30 – 11.30 uur

Voor het aanvragen van intenties op de administratie:

 • dinsdag:         09.30 – 11.30 uur

Aanvragen van intenties kunt u ook doen door te bellen met de administratie, per e-mail of een briefje deponeren in de bus. De kosten zijn € 8,- per intentie.

 

 

Contactgegevens

T. 0541 – 35 13 32

@: denekamp@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage
NL 80 RABO 0110 705 297

Overige bankzaken
NL 90 RABO 0140 753 486

 
p

We staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Walter Ottenhof

Voorzitter

Akkermaten 10

7591 HA Denekamp

Tel.: 0541 35 48 26

w.ottenhof@locatiedenekamp.nl

Nick Vonhof

Secretaris

Hakselaar 42

7591 SC Denekamp

06-22244354

n.vonhof@locatiedenekamp.nl

Thed Rijnders

Penningmeester

Van Raethof 11

7591 PW Denekamp

Tel.: 06 23713579

t.rijnders@locatiedenekamp.nl

Stefan Bonnes

Gebouwen

Wilhelminastraat 22

7591 TN Denekamp

Tel.: 06 23825367

s.bonnes@locatiedenekamp.nl

Ben Kuipers

Lid

Tel.: 0541 35 17 55

ben.kuipers@ziggo.nl

Pastoraatgroep locatie Denekamp
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatgroep Denekamp

 

naam telefoonemail
Kim Grote Punt06-100 88 784
Gerdie BeuvinkMeybreestraat 139
7573 EX Oldenzaal
06-438 98 929gerdiebeuvink@gmail.com
Alex Boonszwarie2@gmail.com
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerders begraafplaats

de heer W.Snijders mevr.A.Mollink-Derkman
Nordhornsestr. 34 Molendijk 5
7591BH Denekamp 7591PV Denekamp
T. 35 13 55 T. 35 29 28

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Denekamp 
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
Grafrechten enkel graf   (20 jaar)860.00
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)860.00
Grafrechten dubbel graf naast elkaar (20 jaar)1720.00
Verlengen grafrechten enkel en dubbel boven elkaar (10 jaar) 430.00
Verlengen grafrechten dubbel graf naast elkaar (10 jaar) 675.00
Grafrechten jeugdige personen tot 12 jaar (20 jaar) 180.00
Verlenging grafrechten jeugdige personen  (10 jaar)  90.00
Verwijderen grafteken en beplanting kindergraven vanaf 2011  35.00
Ruimingskosten enkel graf 130.00
Ruimingskosten dubbelbreed graf 260.00
Graf reserveren kosten gelijk aan regulier grafrecht 860.00
Begeleiden bij plaatsen urn door voorganger50.00
Plaatsen urn in urnengraf door begrafenisondernemer met familie  60.00
Grafrechten urnengraf (10 jaar)425.00
Grafrechten urnengraf  (20 jaar) 850.00
Verlenging grafrechten urnengraf  (10 jaar) 425.00
Verstrooiing as op strooiveld van het kerkhof75.00
Naamplaatje op muur voor de tijd van 10 jaar via Ottenhof bestellen  25.00
Bloemversiering kerk  60.00

Ten alle tijden moet eerst bij de locatieraad worden aangevraagd of een buitenparochiaan begraven mag worden op het kerkhof alhier.

Historie Denekamp

In een register van kerkelijke tienden uit het jaar  1276 komt Denekamp (Demnichem) voor het eerst voor als een zelfstandige parochie.

Maar al in de 10e eeuw moet er een kapel hebben gestaan waarschijnlijk gesticht door de abdis van het vrouwenklooster in Metelen.

De St. Nicolaas, zoals die  majestueus torent boven het Nicolaasplein, wordt architectonisch als zeer opmerkelijk beschouwd. Het oudste gedeelte, romaans uit de 12de/13deeeuw en daaraan gebouwd in neo-gotische stijl de koepelkerk begin 20ste eeuw.

Pentekening R.K. Kerk Denekamp 1729 (bron: regiocanons.nl)

Pentekening R.K. Kerk Denekamp 1729 (bron: regiocanons.nl)

In de toren hangen de drie beroemde klokken die ons ter kerke roepen, met droeve klanken onze dood wereldkundig maken en ons uitgeleide doen naar onze laatste rustplaats maar bovenal op blijde toon de Christelijke feestdagen verkondigen èn ons kond doen van andere  wereldse blijde gebeurtenissen.

Een grondige restauratie werd voltooid eind 2010.

Uit de Nicolaasparochie  komen de parochie O.L.V. van Altijddurende  Bijstand te Beuningen en de St. Jozef parochie te Noord Deurningen voort.

Opmerkelijk dat deze parochies niet de naam van de moederparochie hebben gekregen wat in vele andere gevallen wel het geval is geweest. Zie Tilligte en Lattrop de Simon en Judas parochie die voortkomen uit de Simon en Judas parochie in Ootmarsum.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Denekamp

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

5 + 7 =

Locatie Lattrop

Locatie Lattrop

 

Welkom op de locatie Lattrop

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

 

't Kerk'nbleadke

​Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Dorpstraat 64
7535 NC LATTROP

maandagavond 19.00 – 20.00 uur

Contactgegevens

T. 0541 – 22 92 01  Secretariaat

T. 0541 – 22 97 02  Vergaderzaal

@: lattrop@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

 

Bank (IBAN)

Alleen voor Actie Kerkbalans
NL 18 RABO 0127 203 494

Overige bankzaken
NL 32 RABO 0136 107 842

p

We staan u graag te woord omtrent:

 • misintenties
 • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
 • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Harry Smienk

Voorzitter

Disseroltweg 27A

7635 NE Lattrop

T.  22 97 35

harrysmienk@home.nl

Hans Japink

Secretaris

Dorpstraat 75

7635 NB Lattrop

T. 22 94 54

hans.japink@hetnet.nl

 

Bernadette Broenink-Fox

Penningmeester

Kraakenhof 11

7635 NV Lattrop

T. 22 96 50

bernadettebroenink@home.nl

Gerrit Pikkemaat

Opbouw & Beheer

Pastoor Brandtsstraat 5

7635 LW Lattrop

T. 22 92 22

gerrittruuspikkemaat@hotmail.com

Pastoraatsgroep locatie Lattrop
 

Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

 

Leden pastoraatsgroep

 

naamtelefoonemail
Ellen Niehoff0541 - 22 96 38 niehoffedwin@gmail.com
Anita Roesthuis0541 - 22 94 96roesthuis@online.nl
Judith Japink0541 - 22 94 54japinkjudith@gmail.com
Bernadette Hulsmeijers0541 - 22 92 97bernadettehulsmeijers@hotmail.com
Christine Scholte Lubberink0541 - 22 96 26lgmscholtelubberink@hetnet.nl
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2021 
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor (incl. Bijbel)315.00
Huwelijkskaars 50.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)210.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 25.00*
Overige Vieringen
Bijdrage doopviering minimaal  50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie 25.00
Bijdrage H. Vormsel 25.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk375.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk130.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk60.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw375.00*
Pastorale begeleiding kerkhof zonder uitvaart- of afscheidsviering125.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)375.00*
Toeslag opbaring en/of condoleance in de kerk bij avondwake zonder uitvaartdienst voor Denekamp en Ootmarsum145.00*
Begeleiding crematorium125.00*
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte1.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi
Beheerders Begraafplaats

Mevr. B.Broenink de heer G.Pikkemaat
Kraakenhof 11 Pastoor Brandtsstr. 5
7635 NV Lattrop 7635 LW Lattrop
T. 22 96 50 T. 22 92 22

 

De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies door de eigen geloofsgemeenschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaatsen. De Wet op de Lijkbezorging van 1 juli 1991 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op. In datzelfde jaar verscheen voor de begraafplaatsen van de Kerkprovincie het modelreglement en werd aan beheerders van begraafplaatsen aanbevolen hun reglementen aan te passen aan de voorschriften van de toen nieuwe Wet. In 2009 heeft er een herijking van de wet uit 2006 plaatsgevonden. Deze nieuwe Wet op de lijkbezorging is ingegaan in januari 2010. Het afgelopen jaar is er daarom gewerkt aan het samensmelten van de verschillende reglementen welke binnen de diverse voormalige parochies van Lumen Christi van kracht waren. Met dit nieuwe reglement vervallen alle voorgaande. Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan eigen kerkhoven te hebben daar waar het kan (canon 1240). Het particuliere recht dient, als blijk van de katholieke identiteit, passende normen betreffende gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). De Nederlandse bisschoppen hebben ieder voor hun bisdom ter uitvoering van het voorschrift van canon 1243 CIC een modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een R.-K. parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie vastgesteld.

De gezamenlijke locatieraden en de inmiddels gevormde “Werkgroep Begraafplaatsen” met vertegenwoordigers uit alle locaties hebben aan de hand van dit model en de reeds bestaande reglementen gewerkt aan het onderhavige document; “Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011.

Dit document is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Parochiebestuur Lumen Christi

Denekamp, september 2011

 

Reglement, toelichting en Grafakte kunt u hieronder downloaden

Reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi

Aanvulling op het kerkhofreglement

Toelichting op het Begraafplaatsreglement

Grafakte voor een particulier graf

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Lattrop 
Voor niet-parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans (kerkbijdrage) gelden dubbele tarieven voor de algemene Lumen Christi diensten. Het dubbele tarief is ook van toepassing voor de initiële graftermijn. Voor reguliere verlengingen van 10 jaar geldt voor iedereen het normale tarief.
Tarieven van onze begraafplaats
Gebruik mortuarium 1ste dag100.00
daarna per dag 50.00
Graf delven - tarief uitvaartonderneming
Grafrechten (20 jaar)730.00
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)730.00
Grafrechten dubbel graf naast elkaar (20 jaar)1095.00
Grafrechten kind tot 12 jaar (20 jaar)180.00
Verlengen grafrechten (10 jaar)370.00
Verlengen dubbel graf boven elkaar (10 jaar)370.00
Verlengen dubbel graf naast elkaar (10 jaar)555.00
Grafrechten urnenzuil (duur 10 jaar)255.00
Grafrechten urnenzuil (20 jaar) ruimte voor 2 urnen510.00
Verlengen grafrechten urnenzuil (10 jaar)255.00
Uitstrooien as (excl. koperen gedenkplaatje)75.00
Ruimingskosten kindergraf35.00
Ruimingskosten enkel graf130.00
Ruimingskosten dubbelbreed graf135.00
Historie Lattrop
Lattrop behoorde oudtijds kerkelijk onder Ootmarsum. Men ging evenwel, nadat de Regulieren het Convent hadden verlaten, ter kerke in het Klooster Frenswegen in het naburige Nordhorn.

Een steun hadden de Lattropper Katholieken in de adellijke familie Bentinck op Brecklenkamp, die een huisgeestelijke op hun huis onderhield. Toen er wat meer godsdienstvrijheid kwam, werd de Heilige Dienst bij beurten verricht ten huize van Scholte Lubberink te Lattrop en van Scholte Varwick te Tilligte.

Aldus lezen we in “Kerkelijk en wereldrijk Twente”. Historische schetsen, door W.G.A.J. Roring.

Lattrop-Breklenkamp werd in 1816 van de oorspronkelijke parochie Ootmarsum afgescheiden en in 1818 als officiële zelfstandige parochie opgericht. Als eerste pastoor werd in dat jaar benoemd Johannes B. Vinke. De in 1819 gebouwde “Waterstaatskerk” kreeg dezelfde patroonheiligen als die van de oorspronkelijke parochie Ootmarsum: De H.H. Simon en Judas.

Pastoor Brandts (1914-1932) was een echte “bouwheer”. Nadat er eerst onder zijn bestuur een school is gebouwd in het begin van de twintiger jaren, kwam in 1925 de bouw van een nieuwe kerk aan de beurt.

De in slechte staat verkerende kerk werd in 1925 afgebroken en op dezelfde plaats werd de huidige kerk en de pastorie gebouwd.

Voltooid en ingewijd in 1926. De bouwpastoor was J.W.J. Brandts, die van 1914-1932 de parochie bestuurde. Zijn naam is o.a. in ere gehouden doordat een straat in Lattrop naar hem is genoemd.

De kerk van de H.H. Simon en Judas is niet alleen een mooie kerk van buiten maar vooral van binnen. Het eerste wat je opvalt is misschien wel de prachtige stenen gewelven. Het metselen hiervan was een vak op zichzelf. Hiervoor had de aannemer (G. de Kenkelder uit Arnhem) de beschikking over enkele Italiaanse vakmensen. Eerst maakte men een soort bekisting, waarna daarop in het gekozen motief de stenen gemetseld werden.

Direct nadat de laatste steen gelegd was, werd de bekisting verwijderd. Het plafond zakte hierdoor enkele centimeters en zat als gevolg daarvan rotsvast.

Het is een “kleurige”kerk, dank zij de mooie glas-in-lood ramen maar ook door de fraaie kruisweg van Italiaans mozaïekwerk. Deze werd in 1937 aangebracht, onder pastoor H.J. Kempers, die de parochie bestuurde van 1932-1941.

Nogal wat oude beelden, die beslist geen kunstwerken waren, zijn verdwenen. Wat echter gebleven is, is de moeite waard. Links vooraan tegen de eerste pilaar: een z.g. Piëta. Dit beeldje dateert uit het einde van de 15e  eeuw.

Rechts vooraan tegen de eerste pilaar: een beeldje van St. Anna- te- Drieën: de H. Moeder Anna met Maria en het kindje Jezus. Oorspronkelijk uit het begin van de 16e  eeuw. Later ondeskundig “gerestaureerd” of bijgesneden. Vermoedelijk ontbraken bepaalde delen en heeft men “er nog wat van willen maken”.

Links tegen de 2e pilaar: een z.g. “marianum”: een deel van twee tegen elkaar geplaatste Mariabeelden met kind, wat dateert uit het eerste kwart van de 16e eeuw.

Rechts tegen de tweede pilaar: een beeld van Christus, de Man van smarten. Oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Later bijgesneden. Al deze 4 beelden zijn van eikenhout vervaardigd. Waar ze vandaan komen is tot nu toe niet achterhaald. Mogelijk uit het Duitse Klooster Frenswegen, toen dit werd opgeheven, of uit de oude huiskapel op Breklenkamp.

Verder ziet men o.a. tegen de achterste pilaren de beelden van de 2 patroonheiligen, de apostelen Simon (met zaag en boek) en Judas (met knots en boek). Ze dateren van ca. 1830.

Achter in de kerk links: In 1992 is hier een rouwkapel gemaakt. Door deze voorziening zijn de mensen van Lattrop en Breklenkamp niet meer afhankelijk van andere instanties. Vroeger was op deze plaats een doopkapel met fontein gesitueerd. Deze doopfont is naar de voorkant van de kerk verhuisd, bij het Maria- altaar.

In 1994 zijn achter in de kerk een viertal banken verwijderd en zijn aan beide zijden muurtjes gemetseld. In deze muurtjes zijn 4 tableaus opgenomen, nl.: Willibrordus, Bonifatius, Plechelmus en Servatius, die de vier stichters van de kerk in Nederland moeten uitbeelden. Deze tableaus zijn in de jaren vijftig onder pastoor Leferink vrijgekomen bij de verwijdering van de oude preekstoel.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Lattrop

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

3 + 9 =