Wereldmissiemaand 2021 Guinee

Jaarlijks houdt Missio tijdens de Wereldmissiemaand van oktober twee kerkcollectes, op de Missiezondag (voorlaatste zondag) en op de Wereldmissiedag van de kinderen (eerste week).

 

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.”
Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.
Jonge kerk De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.
Lees meer op: www.missio.nl

Uw donatie voor de Wereldmissiemaand kunt u overmaken op: NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand
Uw donatie voor de Wereldmissiedag van de kinderen kunt u overmaken op: NL14 INGB 0000 01 1020, t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen

Oproep Paus Franciscus aan jonge mensen

Paus Franciscus roept jonge mensen uit de hele wereld op om na de pandemie en het lijden en het isolement dat die met zich heeft meegebracht, een nieuw hoofdstuk in de menselijke geschiedenis te beginnen. De coronacrisis bracht ernstige beperkingen met zich mee voor jongeren. Maar nu is er een kans op een nieuwe start, schrijft hij in een boodschap voor de Wereldjongerendag op het feest van Christus Koning, 21 november.
Het motto van deze jongerendag is dit jaar ontleend aan de Handelingen van de Apostelen: Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig.
De paus dringt er bij de jongeren op aan om de authenticiteit te herontdekken door Christus. Hij nodigt hen ook uit om uit om stil te staan bij Paulus’ bekering op de weg naar Damascus en zegt dat hij hen bij de hand wil nemen op weg naar de Internationale Wereldjongerendagen (WJD) van Lissabon in 2023.

Lees hier meer

Opleiding tot diaconaal assistent

Een diaconaal assistent is een goed geschoolde vrijwilliger, met hart voor caritas en diaconie, die in de parochie actief is op het gebied van diaconie en caritas onder verantwoordelijkheid van de pastoor en in overleg met hem en de andere leden van het pastoraal team. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht als diaconaal assistent, steeds voor een periode van vier jaar.
Toegeruste vrijwilligers
Kerk en samenleving zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van diaconie en caritas willen en kunnen vervullen en op deze terreinen ook zelf actief zijn.

Lees hier meer

Wat is wijsheid?

Thema van Nazomer Geloven thuis 2021

‘Wat is wijsheid?’ Hoe vaak denken we dat niet als we voor een ingewikkelde keuze staan. Verwachten we een antwoord van iemand of Iemand, of van onszelf? In elk geval gaan we ervan uit dat er een wijze keuze te maken is, en dat die wijsheid ook in ons kan oplichten – alsof die al klaarligt. En meestal is dat ook zo! Wie de tijd neemt, zich open stelt voor wijsheid, merkt dat er duidelijkheid en rust komt.
In de Bijbel staat dat God, de bron van alle wijsheid, ons wijsheid kan schenken als wij ernaar vragen. Wijsheid is iets anders dan kennis, iets anders dan het weten van weetjes. Wijsheid heeft te maken met het geheel, met het besef dat je deel uitmaakt van grotere verbanden. Met weten wat je níet weet, en dan toch verder komen. Met luisteren naar de stilte.
Klinkt dat moeilijk? Bedenk dat je allang wijze beslissingen neemt, heel de dag door. Wijsheid is overal te herkennen voor wie zoekt en er de tijd voor neemt. Wijs je kinderen die weg! Wijs op wijsheid, op school, in jezelf, in de wereld om je heen. We wensen jullie dan ook een mooie inspirerende nazomer vol wijsheid!
Speciaal voor de dag van Sint Franciscus, dierendag, voegden we nog wat extra materiaal toe: over wijze dieren, de vogels van Sint Franciscus, het Zonnelied en een speciale dierenkapel. Fijne dierendag!

Naar www.geloventhuis.nl

Informatieavond Vormsel voor ouders van de groep 8 leerlingen Agelo, Lattrop, Ootmarsum en Tilligte

Lumen Christi heeft besloten om te gaan starten met het vormselproject voor komend schooljaar. Er is daarom de mogelijkheid om uw zoon/dochter deel te laten nemen aan de toediening van het sacrament van het Vormsel. De eucharistieviering waarin het sacrament wordt toegediend zal in maart 2022 plaats vinden.
Voor alle ouders van de toekomstige vormelingen uit Agelo, Tilligte, Ootmarsum en Lattrop is er een informatieavond. Deze avond is op: Dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur in de H.H. Simon & Judas kerk te Ootmarsum. Met aansluitend voor de gastouders de uitleg/informatie omtrent het project “Vormselkracht”.
Er zal uitleg gegeven worden over het sacrament van het Vormsel door het pastoresteam. Daarna zal een uitleg volgen door de werkgroep omtrent hun taken rondom het Vormsel. In de voorbereiding wordt er door het pastoraal team en door de werkgroep vanuit gegaan dat alle ouders een actieve rol in de voorbereiding zullen hebben (gastouder, het maken van de opdrachten met de ‘eigen’ vormeling).
Buiten schooltijd vindt de voorbereiding plaats in de vorm van groepsbijeenkomsten met de vormelingen onder begeleiding van ouders van vormelingen. Hierin zorgt het pastoresteam met de werkgroep voor actieve sturing aan de begeleidende ouders.
Voor definitieve opgave aan het sacrament dienen ouders/vormelingen zelf gegevens aan de parochieadministratie door te geven. Het aanmeldingsformulier vindt u hier.
Opgave dient vóór vrijdag 5 november gerealiseerd te zijn bij het eigen parochiesecretariaat. Bij opgave kunt u de kosten van € 25,– voldoen. Tevens is er dan een gelegenheid om misintenties (voor eigen rekening) aan te vragen. Vragen omtrent het sacrament van het Vormsel kunt u via het parochiesecretariaat stellen. Zij verwijzen u waar nodig door naar pastores of werkgroep.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Vormsel ATOL

Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.’

lees meer

Kevelaerlof in Denekamp en 1 november-bedevaart naar Kevelaer

Het jaarlijkse Kevelaerlof gaat dit jaar door. En wel op zondag 3 oktober 2021 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp dit plechtig Kevelaerlof.
Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 21e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp.
Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden of de reis dit jaar niet hebben gemaakt in verband met de Corona-pandemie, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.
Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”
1 November bedevaart naar Kevelaer
Ook de ééndaagse bedevaart op 1 november a.s. gaat dit jaar weer door. Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op maandag 1 november 2021 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.
De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochies Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Basel, Zwitserland, Felix Gmür. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax – Christi de Pauselijke zegen uitreiken. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie. De reiskosten bedragen € 20,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:
Denekamp: de heer H. Dierselhuis telefoon 0541 -35 27 37 of
de heer J. Mollink telefoon 0541 -35 29 28
Geesteren: mevrouw Y. Koggel telefoon 0546 – 63 27 97 of
de heer Th. Maathuis telefoon 0541 – 55 14 73
Langeveen: de heer J. Paus telefoon 0546 – 68 12 24 of
mevrouw M. Postel telefoon 06 – 11 46 27 48
Lattrop: mevrouw A. Pegge telefoon 0541 – 22 93 45
Noord Deurningen mevrouw A. Brunink telefoon 0541 – 35 39 10
Ootmarsum de heer H. van der Aa telefoon 0541 – 29 27 78
Reutum/Fleringen de heer F. Dijkers telefoon 0541 – 67 02 35
Rossum mevrouw A. Heerink telefoon 0541 – 62 57 88 of
mevrouw R. Aveskamp telefoon 0541 – 62 56 71
Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58
Tubbergen mevrouw B. Olthof telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse mevrouw R. Kemna telefoon 0541 – 68 02 94 of
mevrouw L. aan de Stegge telefoon 06 – 50 61 08 70
Of met één van de overige bestuursleden: Gerard Lohuis uit Ootmarsum (telefoon: 06 – 12 35 37 45); Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Versoepelingen maatregelen per 25 september

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden.
Dit betekent concreet:
Opgave vooraf voor kerkbezoek en registratie voor de viering is niet meer nodig.
Blijf thuis bij klachten die kunnen duiden op corona.
Men hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien, dit past immers niet bij het karakter van de kerk.
Volkszang is weer toegestaan.
Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen indien men de 1,5 meter afstand kan handhaven en de regels van het RIVM zoals ventileren, spuien etc. in stand houdt.
De communie kan weer met de hand worden uitgereikt, het hoestscherm blijft gehandhaafd.
Wel vragen de bisschoppen aan de gelovigen om rekening te houden met elkaar, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen in de kerk.

Avondwake en uitvaart:
Bovengenoemde versoepelingen gelden vanzelfsprekend ook voor avondwakes en uitvaarten. Dit betekent dat er ook weer avondwakes en uitvaarten gehouden kunnen worden zonder beperking van het aantal gelovigen, mits de kerk voldoende geventileerd kan worden.

Lees hier meer

Extra bericht vanwege versoepelingen

Zoals u weet hebben de Nederlandse Bisschoppen de 1,5 meter maatregel in de kerkgebouwen opgeheven, mits ze goed geventileerd kunnen worden. Dit betekent dat in de praktijk zoveel mogelijk deuren open staan en met de herfst in aantocht kan het verstandig zijn dan ook wat extra warme kleding aan te trekken. Ook raden wij u aan, in geval u niet tot hetzelfde huishouden behoort, tussen u en de naast zittende kerkganger(s) één(zit)plaats vrij te laten.

Vredesweek-fietsroutes

De Vredesweek-fietstochten die wij ter gelegenheid van deze bijzondere week voor u hebben samengesteld kunt u natuurlijk ook op elk gewenst moment (nog eens) rijden. Daarom laten we ze hier nog even staan. 

TE HOAP OP PAD. TE HOAP OP HET RAD

Vredesweek Thema: Op weg naar een inclusieve samenleving

We hebben 2 routes voor u uitgewerkt: Route 1 gaat van Ootmarsum via Agelo naar Tilligte en Lattrop om weer in Ootmarsum te eindigen. Route 2 gaat van Denekamp naar Beuningen, De Lutte, Noord Deurningen en Lattrop om weer in Denekamp te eindigen. U kunt elke kerk kiezen als startpunt van deze mooie fietstocht. Bovendien is er in /bij elke kerk iets te zien of te doen. (van 12.00 uur tot 17.00 uur)
Dit zijn de activiteiten alfabetische volgorde:

 • Beuningen Humor in de kerk met posters en cartoons
 • De Lutte St.Jozeftentoonstelling. Speciaal voor kinderen is er een speurtocht over de tentoonstelling
 • Denekamp PKN kerk – kaarsje maken/aansteken
 • Denekamp R.K. kerk – bezichtiging toren en uitleg bezienswaardigheden in de kerk
 • Lattrop Mariakapel met het Vredesboek. Hierin kunt u uw vredeswens opschrijven. De wensen worden in de viering op 26 september binnengedragen en voorgelezen.

Hier is het snijpunt van beide routes en een rustpunt met een drankje fris.

 • Noord Deurningen versierde kerk i.v.m. het oogst-dankfeest thema: Natuur en Dier. Hier is de mogelijkheid voor koffie/thee
 • Ootmarsum PKN kerk – Kunst in de kerk schilderijententoonstelling
 • Ootmarsum R.K.kerk – een olifantententoonstelling
  Onderweg is er bij de fam.Tijink, Heggelkampsweg 3 in Agelo uitleg over het Landkruis en de boerderij van Tijink. Hier is gelegenheid voor koffie/thee
 • Tilligte versierde kerk i.v.m. oogst – dankfeest Thema: Delen uit Dankbaarheid . Bezoekje Mariakapel

U kunt de activiteiten natuurlijk ook bezoeken als u niet fietst. Misschien bent u op een ander tijdstip in de gelegenheid om te gaan fietsten.

Bij elke route is een uitgebreide routebeschrijving in PDF formaat die u kunt downloaden en printen. (Als u ook navigatie via uw telefoon wilt gebruiken dan moet deze in een houder op het stuur zijn geplaatst anders riskeert u een forse boete)

Wilt u de trajecten vooraf bestuderen dan zijn deze onderstaand per traject weergegeven inclusief routebeschrijving. Wij wensen u veel plezier.

Route 1

Deze route kent 3 trajecten: Ootmarsum – Tilligte, Tilligte – Lattrop en Lattrop – Ootmarsum. U kunt zelf bepalen welk startpunt u kiest. De lengte van deze route is ruwweg 30 km.

Deelname is op eigen risico!

Afbeeldingen trajecten gelden als leidraad, volg de routebeschrijving voor de exacte route.

Traject Ootmarsum naar Tilligte (startpunt 1 - ca. 11KM)

Fiets vanaf de PKN-Kerk Ganzenmarkt 31 naar de RK-kerk Kerkplein.
Fiets vanaf de Katholieke kerk naar dit pand, de Keerweer in. Langs het Museum Educatorium naar de Oostwal.
Rechtsaf naar de Kloosterhof. Hier het straatje (fietspad) in.
Recht oversteken naar de Profietstraat. Volgen tot de bocht.
Hier rechtsaf het fietspad op langs de sporthal en nr 43 volgen tussen de vijvers door.
Op T-splitsing fietspad gaan we rechtsaf het fietspad volgen.
Op kleine kruising rechtdoor naar de Stadsweide. U kunt hier ook eerst even de Mariakapel bezoeken.
Na het bezoek aan de Mariakapel gaan we naar de Stadsweide en hier volgen we het fietspad langs de fietsenstalling en gaan rechtsaf bij de Oldenzaalsestraat.
Hier volgen we het fietspad tot aan de oversteek. KIJK HIER GOED UIT!
Dan gaan we langs de oude melkfabriek ‘Nooit Gedacht’ naar de Zonnebergweg.
Deze Zonnebergweg blijven we volgen tot aan het landkruis De historie hiervan wordt u zo dadelijk verteld aan de Heggelkampsweg 3.
Voorbij het landkruis slaan we links af. Bij paddenstoelnr. 72411 slaan we linksaf de Ageleresweg in.
De Mariakapel is een bezoek waard, waarna u rechstaf slaat en de Heggelkampsweg in gaat, op zoek naar huisnummer 3 bij de familie Tijink.
Hier bent u welkom voor historische informatie en een heerlijke kop koffie.
Vanaf huisnummer 3 gaan we terug naar de kruising met de Borgstadsweg en fietsen die in.
Bij de rotonde gaan we rechtsaf de Enktermorsweg in.
Bij het knooppunt 42 linksaf de Voortsweg in. Einde Voortsweg, rechtsaf fietspad Rossumerstraat.
Volgen tot over het kanaal. Hier oversteken. (Let goed op!!) naar de Voltherbroekweg en hier het fietspad op langs het kanaal.
Hier links naar beneden naar de Hunenborgseweg. Fietspad volgen tot aan de brug, deze oversteken en direct rechtsaf fietspad volgen tot aan de zandweg. Hunenborgseweg blijven volgen.
Hunenborgseweg blijven volgen, langs het landkruis tot aan bordje Tilligte.
Voorbij het bord Tilligte aan het einde van de weg rechts af en fiets naar de RK Simon en Judas Kerk.

Traject Tilligte naar Lattrop (startpunt 2 - ca. 6KM)

Neem een kijkje in de kerk waar op een prachtige manier uiting wordt gegeven aan de Oogstdankdag. Van oudsher wordt in het najaar stilgestaan bij de vruchten die de aarde en arbeid hebben voortgebracht. Vroeger was het oogsten van veel producten verbonden met de zomer en de herfst, zoals dat voor de fruitteelt nog steeds geldt. In de Betuwe is men dan ook volop bezig met het oogsten van appels en peren. In de tuinbouw en veeteelt is dat in mindere mate het geval. En hoewel een krimpend percentage van de Nederlandse bevolking werkzaam is in de agrarische sector, is het toch goed om oogstdankdag op een zinvolle en eigentijdse wijze te vieren, als dag van bezinning op werken en zorgen in de breedste zin van het woord.

Route vanuit Tilligte gaat langs Koopman naar de rotonde. Fiets om de rotonde heen en ga rechts af, richting Erve Meinders. Volg de richting aanduiding Erve Meinders ook bij de volgende afslag (ook rechts af).
U komt dan bij de Mariakapel.
Zeker ook een bezoekje waard! Let ook op de mooie kelk in de bestrating.
We vervolgen de Westenveldsweg en volgen het fietspad langs Erve Meinders.
Einde fietspad, op de kruising rechts af de Kerkweg in.
Op de kruising met de Frensdorferweg recht oversteken naar de Gruttoweg en deze volgen.
Einde van de weg rechts af de Ottershagenweg op tot aan de brug en het fietspad rechts over de brug volgen.
Einde fietspad links af en een klein stukje over Frensdorferweg fietsen tot de twee witte stenen. Hier tussendoor langs Stal ’t Hofstee en het Erfgoed Bossem.
Aan het einde van deze weg gaan we linksaf naar de Dorpsstraat. Blijf deze volgen, langs Gasterij de Smid en fiets door naar de Rooms Katholieke Simon en Judas kerk.

Traject Simon en Judas kerk in Lattrop naar Ootmarsum (startpunt 3 - ca. 12KM)

Aan de Dorpsstraat in Lattrop staat achter het kerkhof een Mariakapel, die vanaf de openbare weg niet zichtbaar is.
Deze kapel is in 1954 gebouwd naar aanleiding van het 25-jarig priesterjubileum van de toenmalige pastoor J.H. Leferink.
Vanaf de kerk blijven we de Dorpstraat rechtdoor volgen, langs Warmes, langs de oude school, tot aan de kruising.
Deze steken we over richting ‘de Holtweide’, de Spiekweg in.
De Spiekweg volgens tot aan de Ottershagenweg en hier rechts af.
De Ottershagenweg blijven volgen tot de Huttenweg.
Hier links af de Huttenweg in en de volgens tot aan Vollenhoekweg.
Op de Vollenhoekweg gaan we rechts af en volgen deze tot de Frensdorferweg. Hier gaan we rechts.
Frensdorferweg volgen tot aan de rotonde en hier rechts de Ootmarsumsestraat volgen tot de Wiemselweg, hier gaan we weer rechts af.
De Wiemselweg volgen we tot aan de kruising met de Ottershagenweg, hier links af en daarna op de Laagsestraat links af.
De Laagsestraat volgen tot de rotonde, deze recht oversteken en rechtsaf de Denekamperstraat in rijden en volgen tot in het centrum.

Route 2

Deze route kent 5 trajecten: Denekamp – Beuningen, Beuningen – De Lutte, De Lutte – Noord Deurningen, Noord Deurningen – Lattrop en Lattrop – Denekamp.  U kunt zelf bepalen welk startpunt u kiest. De lengte van deze route is ruwweg 48 km.

Deelname is op eigen risico!

Afbeeldingen trajecten gelden als leidraad, volg de routebeschrijving voor de exacte route.

Traject Denekamp naar Beuningen (startpunt 1 van Route 2 - ca. 5KM)

Startpunt 1: de Nicolaaskerk in Denekamp van Lumen Christi en de Waterstaatskerk van de Protestantse Gemeente Denekamp.
Als je bij een ander startpunt wilt beginnen, kun je daar verder lezen om uw route te vervolgen. Laat de fiets even staan en breng een bezoek aan beide kerken. Vergelijk het kleine waterstaatskerkje met de grote zus, de Nicolaaskerk, aan de overkant.
Doe mee aan de activiteit in beide kerken en pak daarna weer de fiets.
– Fiets tussen de grote Nicolaaskerk en het gemeentehuis door richting de Wilhelminastraat.
– Wilhelminastraat wordt Berghummerstraat.
– Na het tunneltje zie je aan de rechterkant de kapel ‘Maria van Berghum’.
– Op de T-splitsing met de Stroothuizerweg linksaf.
– Eerste weg rechts, Mekkelhorsterstraat.
– Volg de Mekkelhorsterstraat tot de kruising met de Lutterzandweg.
– Rechtsaf, Mekkelhorsterstraat volgen.
– Aan de linkerkant bevindt zich het landkruis in de Mekkelhorst.
– Mekkelhorsterstraat volgen tot de T-splitsing met Oude Dijk.
– Hier linksaf, richting Beuningen.
– Bij ’t Sterrebos rechts om de kerk van Beuningen te bezoeken.

Traject Beuningen naar De Lutte (startpunt 2 - ca. 9KM)

Startpunt 2: de ‘Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand’ kerk van Beuningen
– Komend van de kerk, fiets naar rechts, langs ’t Sterrebos.
– In de bocht naar rechts, linksaf slaan, Kampbrugweg.
– Volg na 100m het fietspad rechts.
– Aan het eind van het fietspad linksaf, Beuningerveldweg.
– Op kruispunt rechtsaf, Lutterzandweg.
– Voor de brug rechts, Beverborgsweg.
– Volg deze weg tot de T-splitsing met de Beuningerstraat. Sla linksaf.
– Eerste weg rechts, Hanhofweg.
– Volg de Hanhofweg naar knp. 60. Aan de Hanhofweg passeer je ook rechts nog een kapelletje.
– Vanaf knp. 60 volg je de route naar knp. 67 (links via het Peulkespad)
– Aan het einde van het Peulkespad, links en meteen de voorrangsweg oversteken. VOORZICHTIG!
– De Heilige Plechelmus, de kerk van de Lutte ligt aan de rechterkant.

Traject De Lutte naar Noord-Deurningen (startpunt 3 - ca. 18KM)

Startpunt 3: de ‘Heilige Plechelmus’ kerk van de Lutte.
– Na een bezoek aan de kerk, wordt de route rechts langs de kerk vervolgd naar knp. 67. (Via Fleerderhoekpad, Farwickweg)
– Bij knp. 67 volg je de route naar knp. 19 (via Grote Lutterveldweg, Ben Suelmannpad) en deze komt uit bij het Arboretum.
– Bij het Arboretum linksaf (Lossersestraat) en meteen rechtsaf, Molenveldpad richting knp. 68.
– Bij het eind van het pad linksaf, Lossersedijk.
– Na 20m. rechtsaf, Bentheimerstraat.
– Vlak voor de spoorwegovergang linksaf, Lutterzandweg.
– Volg nu de route door het Lutterzand naar knp. 62
– Van knp. 62 wordt de route vervolgd naar knp. 58 en vervolgens naar knp. 55.
– Bij knp. 55 rechtdoor de Punthuizerweg volgen tot de T-splitsing met de Brandlichterweg.
– Bij de T-splitsing met de Brandlichterweg rechtsaf.
– Eerste weg links, Eekmanweg.
– Eerste weg links, Rodenmorsweg.
– Volgen tot T-splitsing met Kanaalweg, linksaf.
– Bij kanaal Almelo-Nordhorn, staat links de Schotbrookkapel.
– Weg vervolgen op de Kanaalweg.
– Voorrangsweg oversteken. VOORZICHTIG!!
– Rij nu Noord Deurningen in. Rechts staat de H. Jozefkerk van Noord Deurningen

Traject Noord Deurningen naar Lattrop (startpunt 4 - ca. 5KM)

Startpunt 4: de ‘H. Jozefkerk’ van Noord Deurningen.
– Na een bezoek aan de kerk, gaat de route verder over de Johanninksweg.
– Blijf bij het uitgaan van Noord Deurningen de Johanninksweg volgen.
– Rechts zie je het kerkhof van Noord Deurningen, met het klöpkeshoes ‘Maria Cloese’.
– Neem na bungalowpark Bavelds Dennen, de tweede weg rechts, Korenmorsweg.
– Bij de kruising met de Frensdorferweg recht oversteken, Disseroltweg.
– Bij de kruising met de Dorpsstraat rechts naar de kerk van Lattrop.

Traject Lattrop naar Denekamp (startpunt 5 - ca. 11KM)

Startpunt 5: de ‘H.H. Simon en Judas’ kerk van Lattrop.
– Ga terug en sla teruggekomen bij de kerk linksaf, Dorpsstraat.
– Volg de Dorpsstraat tot buiten de bebouwde kom. Neem het tweede pad rechts (heet ook Dorpsstraat, langs Erve Bossem.
– Bij de T-splitsing met de Frensdorferweg rechts en ga na 10m links het fietspad langs het Omleidingskanaal op.
– Steek de Lattropperstraat over, Esweg.
– Volg na 100m het fietspad rechts langs het Omleidingskanaal. 6
– Sla aan het eind van het fietspad rechtsaf, Johanninksweg.
– Tweede weg links, Bonkenbroekweg.
– Einde weg rechts, Gravenesweg.
– Einde weg links, Lattropperstraat.
– In de bebouwde kom van Denekamp, eerste weg rechts, Knik.
– Neem in de scherpe bocht naar links het fietspad rechts, Nieuwe Werk.
– Einde pad links, het fietspad op langs de Ootmarsumsestraat.
– Eerste weg rechts, Ellenweg.
– Einde weg links, Molendijk.
– Steek de voorrangsweg over. VOORZICHTIG!! Blijft Molendijk.
– Aan de linkerkant zie je na 50m het Mariakapelletje. Mariakapel aan de Molendijk in Denekamp
– Steek bij de kruising met de Oranjestraat recht over, Stationsstraat, wordt Lange Voor.
– Fiets door het Kokstuunke.
– Aan het eind rechtsaf, Grotestraat.7
– Aan de rechterkant bevindt zich de kerk van de Protestantse Gemeente Denekamp en recht voor je zie je de Nicolaaskerk.
– Je bent weer bij startpunt 1.

Bron afbeeldingen: Google Maps

Klim omhoog!

Thema van Zomer en Nazomer 2021

Langzaamaan gaat de wereld weer open. Voorzichtig of juist vol energie klimmen we uit de put. We komen tevoorschijn en gaan eropuit! En dat komt goed uit want de zomer is begonnen, de vakantie staat voor de deur. We gaan naar buiten!

Voor de zomer kozen we het thema: Klim omhoog! Letterlijk de bergen op, de bomen in! Maar ook al klim je niet echt, het is tijd om uit het dal te komen. Kijk om je heen en bewonder het uitzicht!

‘We zijn geroepen om omhoog te klimmen’, zei iemand tijdens de redactievergadering. God roept mensen om op te staan, te gáán, uit de hopeloosheid te klimmen, wijs te worden. Ons zomerthema helpt je om met je kind en je gezin op allerlei manieren de hoogte in te gaan. De vijf rubrieken laten zien hoe je dat vorm kunt geven. Klim omhoog met een kijktafel en buitenspelletjes, gebedjes, bijbelverhalen, verdieping, prentenboeken en versjes. Klim ook omhoog met je ziel, dat heet bidden. En geniet vooral van het uitzicht!
Fijne zomer gewenst van Tim, Marjet, Ruth, Nelleke, Meike en Edith

https://www.geloventhuis.nl/

Join Us is klaar voor een nieuw seizoen!

Het jongerenpastoraat van Denekamp heeft niet stilgezeten afgelopen periode. Hoewel er geen activiteiten werden georganiseerd in verband met Corona, is er achter de schermen hard gewerkt. Met het vertrek van Ans afgelopen september moesten zaken anders ingericht en uitgevoerd worden. Met een nieuwe taakverdeling zijn er dan onderhand alweer volop activiteiten bedacht en gepland. In het nieuwe seizoen gaan we er weer vol tegenaan! De eerste activiteit zal in september plaatsvinden: GEOCACHING.

Maar eerst willen wij graag onze drie nieuwe begeleiders aan jullie voorstellen: Lara, Bas en Laura!

Hallo, ik ben Lara Horsthuis. Ik ben 16 jaar oud en zit in 4 havo. Ik ben bij Join Us terecht gekomen, doordat ze bij de basisscholen langs gingen en het mij toen wel interessant leek. Je gaat veel leuke activiteiten doen met veel gezelligheid!

Hallo, ik ben Bas Kuiper. Ik ben 16 jaar en ga beginnen aan de opleiding onderwijsassistent op het ROC van Twente. Ik ben bij Join Us terecht gekomen omdat ik al sinds groep 5 misdienaar ben.

Hoi, ik ben Laura Molendijk. Ik ben 17 jaar oud en zit in 5 havo. Volgend jaar wil ik graag beginnen met de pabo, dat is de opleiding om juffrouw te worden op de basisschool. Ik ben bij Join Us terecht gekomen, doordat ik vroeger vaak naar de kerk ging en ik nog steeds veel mensen van de kerk ken. Toen Join Us begon, gingen ze langs de scholen en zodoende ben ik hierbij gegaan. Het is altijd erg gezellig met leuke activiteiten.

Ben jij 12+ en lijkt het je wat om regelmatig leuke activiteiten met leeftijdsgenootjes te doen? Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar joinus.denekamp@gmail.com. Je krijgt dan voor iedere activiteit een uitnodiging en kan zelf beslissen of je komt. Er zijn geen lidmaatschapskosten.

Overigens zijn de kinderen jonger dan 12 ook van harte welkom bij de kerk, die kunnen misdienaar worden! Die mogen mailen naar hetzelfde mailadres.

 

Aantal aanwezigen bij uitvaart naar 100

Met ingang van 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaart

Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets.