Tweede Zondag: Welke stem volgen wij?

Ik herinner mij nog als de dag van gisteren, toen 34 jaar geleden de pastoor van de Blasiusparochie uit Delden tegen mij zei, na afloop van een vergadering van het parochiebestuur die mij gekozen had tot voorzitter: Jan, ik vind dat jij diaken moet worden! Een vraag die mij net als de jonge Samuël in de Eerste lezing overviel. Het was als het ware een stem van buitenaf die mij riep tot een keuze voor de kerk, een keuze om Gods werk levend te houden in een samenleving waarin Gods stem, die eeuwenlang zekerheid en houvast had geboden aan onze voorouders verstomde en hier en daar weggevallen was. Geroepen worden een keuze te maken voor de stem die opriep tot barmhartigheid, medemenselijkheid, naastenliefde en vrede in een samenleving die steeds meer verhardde en op hol sloeg, aangewakkerd door een oproep tot zelfredzaamheid, tot egoïsme en het zeker stellen van het eigen belang. Het voelde als een stem die mij bevestigde wat reeds lange tijd al sluimerde in mijn hart, n.l. om het dovende Licht van Gods aanwezigheid in onze samenleving brandend te houden, om zijn Barmhartigheid present te stellen in een steeds meer verhardende samenleving.lees verder… Tweede Zondag: Welke stem volgen wij?

Kerkbijdrage wel degelijk bestemd voor eigen locatie

Naar aanleiding van een krantenartikel bereiken ons vragen over de besteding van de opbrengst van de jaarlijks actie kerkbalans.
Met klem nemen wij afstand van dat artikel omdat het niet waar is wat er staat geschreven.
Heel nadrukkelijk kunnen we bevestigen dat binnen de parochie Lumen Christi de afspraak bestaat dat alle gelden die door een locatie worden ingezameld uitsluitend voor de desbetreffende locatie bestemd zijn.
Dit betekent voor elke locatie dat de opbrengst van de jaarlijkse actie kerkbalans uitsluitend bestemd is om door en voor de eigen geloofsgemeenschap te worden gebruikt. De penningmeester van de parochie Lumen Christi bevestigt een en ander ook nog eens in de begeleidende brief die u daarover bij het intekenformulier heeft ontvangen.
Eind vorig jaar is elke locatie een volledig overzicht verstrekt van de exploitatie over het jaar 2019 zodat u zich een beeld kunt vormen over de besteding van de ontvangen bedragen.
We hopen u met deze mededeling te hebben gerust gesteld en nodigen u van harte uit onze kerk te blijven steunen onder het motto “GEEF VANDAAG VOOR UW KERK VAN MORGEN”
Het is per slot van rekening onze (uw) kerk die het middelpunt van onze gemeenschap is. Dat was zo toen de kerk werd gebouwd en we gaan ervoor omdat tot in lengte van jaren zo te laten. U toch ook!? Geef daarom, we hebben uw bijdrage hard nodig.
Bij voorbaat dank.

Het Parochiebestuur

Vacatures locatieraad H. Nicolaas Denekamp

Sinds 2010 is de locatie van de H. Nicolaas, onderdeel van de parochie Lumen Christi. Veel werkzaamheden zijn door het bestuur van Lumen Christi overgenomen. Binnen de zeven geloofsgemeenschappen was op een gegeven moment
de locatieraad uitgegroeid tot een algemeen locatiebestuur.
Daarop is in 2014, in het pastoraal beleidsplan Lumen Christi “Licht voor ons uit”, gekozen voor een scheiding tussen pastorale en bestuurlijke/ zakelijke taken.
De locatieraad is verantwoordelijk voor de lokale financiën; gebouwen en administratieve zaken.

Specifiek te noemen zijn:
 1. Jaarlijkse kerkbalans in januari (werkgroep van 5 personen)
 2. Opmaken parochieblad “Rond de heilige Nicolaas Denekamp” (werkgroep van 2 personen)
 3. Contact met pastoraatsgroep m.b.t. relevante onderwerpen; met de vrijwilligers van de kerk en kerkhof.
 4. Onderhoud kerkgebouw, Mariakapel en overige gebouwen.
 5. Onderhoud parochieel kerkhof.
De huidige bezetting locatieraad, bestaat uit:
 • Walter Ottenhof (voorzitter)
 • Ben Kuipers (lid)
 • Willie Snijders
 • Tonnie Rikkink en
 • Bennie Wassink zijn sinds enige tijd enkel adviseurs, zonder stemrecht.

Uitbreiding is derhalve dringend noodzakelijk.

Wat heeft de locatie van de H. Nicolaas nu nodig.

 • Vrijwilligers, die eens per jaar, gedurende een aantal dagen, leiding willen geven aan de actie kerkbalans, om de ongeveer 100 vrijwilligers op pad te helpen voor de verspreiding en inzameling van de formulieren.
 • Een vrijwilliger die de opmaak van het parochieblad wil helpen verzorgen.
 • Een penningmeester voor de locatieraad voor fiattering van de rekeningen en maandelijkse kascontrole. De penningmeester zorgt tevens voor aanlevering van de begroting van de locatie.
  Twee keer per jaar is er een penningmeesters vergadering met het parochiebestuur Lumen Christi.
  De ontvangsten van de facturen voor kerkelijke diensten, worden door een administratieve kracht van de H. Nicolaas verwerkt.
 • Een secretaris binnen de locatieraad, die ook tevens de vergaderingen notuleert.

Voor de vacature bouwzaken, is onlangs een vervanger gevonden, waarover wij u t.z.t. nader zullen informeren.
Als toelichting hierop mag misschien worden vermeld dat er in de afgelopen jaren, gigantisch veel werk is verzet rondom ons prachtig kerkgebouw, maar ook de restauratie en aanpassingen van het kerkgebouw zelf en het parochiecentrum
mogen hierbij worden genoemd.
Ook de uitbreiding en verfraaiing van onze begraafplaats mag ook niet onvermeld blijven.
Een grote zorg minder voor een toekomstige locatieraad.
Begin 2018 hebben wij ook de nu nog bestaande situatie binnen de locatieraad geschetst, doch zonder resultaat.
Wij zouden een speciaal beroep willen doen op de jongeren, binnen onze geloofsgemeenschap, waaronder zoveel kundigheid en energie schuilt gaat, om toch ook, de met carnaval alom bezongen en geprezen “Oale Grieze” niet in de steek te laten.

Sta op en help onze locatie aan de benodigde ondersteuning

Communie thuis ontvangen

Beste parochianen,

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet aanwezig bent tijdens een communie viering of viering van de eucharistie. Juist het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel aanbieden. Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen. U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van Lumen Christi. Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt.

Mocht u vragen hebben over het thuis ter communie gaan dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi.

Vriendelijke groet,

Team pastores Lumen Christi

KERKBALANS 2021

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Beste Parochianen,

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band. Als kerk willen we gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar in blijde en in minder mooie dagen, met zingeving, troost en richting. Dit beschouwt de kerk als haar hoofdtaak. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Met het motto: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN wordt ook in 2021 de actie Kerkbalans gehouden. Een vaste groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om deze actie tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het parochiebestuur en het pastorale team zijn hen dan ook onverminderd dankbaar voor hun inzet.

KERK ZIJN WIJ SAMEN

De kerk als plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, maar ook als plaats die ons mensen met elkaar verbindt op belangrijke momenten in ons leven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen; maar dat centrale punt in onze kernen moet wel onderhouden worden (o.a. schilderwerk, restauratie). Uw kerk kost geld. De vieringen, de vele activiteiten op gebied van catechese (o.a. het Huis van Spiritualiteit, jongerenpastoraat, en naast de voorbereiding op de doop, investeringen in begeleiding van eerste communicanten, de aanschaf van een nieuwe methode voor de vormselvoorbereiding, de huwelijksvoorbereiding) en de diaconie (o.a. zorg voor naasten, ouderen en eenzamen en missionaire projecten). Daarnaast de verwarming, de verlichting, verzekeringen, personeelskosten; het zijn kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden om mensen met elkaar te kunnen blijven verbinden.

Daarom is er ook dit jaar weer de actie KERKBALANS met als thema “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”. Om alle verbindende activiteiten ook in 2021 voort te kunnen zetten doen we ook dit jaar een dringend beroep op u voor een bijdrage. Zodat uw kerk (de gelovige gemeenschap en kerkgebouw) kan blijven bestaan en zo dienstbaar kan zijn. Geef gul, om zo solidair te zijn met uw eigen kerk. U draagt toch ook de lokale gemeenschap een warm hart toe? Neem dan ook in 2021 weer deel aan de actie kerkbalans. Bij voorbaat al heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

Veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar en een vriendelijke groet namens het parochiebestuur en het pastorale team.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Het Vredeslicht

Zaterdag 19 december is het Vredesicht vanuit Den Ham naar de Parochie Lumen Christi gekomen.
In Ootmarsum zijn de locaties van Lattrop en Tilligte gekomen om het Licht naar de eigen geloofsgemeenschappen te brengen.
In Noord Deurningen zijn mensen uit De Lutte, Beuningen en Denekamp gekomen om het licht mee te nemen om te verspreiden in de vieringen in hun eigen kerk.
Vormelingen Luuk en Jelmer zijn komen lopen vanuit Denekamp en zijn met het licht weer teruggelopen naar het dorp. Toppers. Zij hebben het licht zondagmorgen ook geplaatst in de kerststal op het Nicolaasplein.
Laten we in deze donkere tijd een keten van licht vormen.

Extra Mededeling: Vieringen Kerst Parochie Lumen Christi

Naar aanleiding van de indringende toespraak van de minister-president Mark Rutte op maandag 14 december j.l., hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er op Kerstavond tot de ochtend van Eerste Kerstdag 7.00 uur, geen publieke vieringen kunnen worden gehouden. Dit besluit is genomen om te voorkomen omdat juist deze vieringen bezocht worden door talrijke gelovigen. De bisschoppen geven aan dat uitzending van een plaatselijke viering vanuit de parochie, via live-stream, zoals Kerk-TV , een goed alternatief is om de parochianen Kerstavond/Kerstnacht mee te laten vieren. De overige vieringen op Eerste Kerstdag en daarna kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van het maximaal aantal aanwezigen van 30 gelovigen. Het pastoraal team en bestuur van Lumen Christi zullen dit besluit van de Nederlandse bisschoppen opvolgen.

Wat betekent dit voor Lumen Christi?
Alle geplande vieringen op Kerstavond in de parochie Lumen Christi en de Nachtmis in Ootmarsum komen te vervallen. Op Kerstavond zal er via Kerk-TV om 20.00 uur een viering (zonder aanwezigheid van gelovigen) zijn in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Het pastoraal team zal hierin voorgaan. Deze viering wordt uitgezonden via Kerk-TV Lumen Christi.

Om onze parochianen zoveel mogelijk de gelegenheid te schenken het Hoogfeest van Kerstmis mee te vieren vanuit hun eigen parochiekerk, met de nabijheid van hun eigen pastores, is besloten dat de geplande vieringen op Eerste Kerstdag en daarna, gewoon doorgang kunnen vinden, met inachtneming van de thans geldende maatregelen van het Kerkelijk protocol.
Dit betekent dat er maximaal 30 gelovigen kunnen worden toegelaten, die zich van te voren hebben aangemeld bij het parochiesecretariaat. Wanneer u zich niet hebt aangemeld kunt u helaas niet tot het kerkgebouw worden toegelaten! Wij adviseren u dringend dit advies op te volgen om teleurstellingen aan de kerkdeur te voorkomen.

De misintenties voor Kerstavond en Kerstnacht zullen, met uitzondering van Denekamp, gelezen worden op Eerste Kerstdag.
De parochianen in De Lutte kunnen op Eerste Kerstdag de viering vanuit hun kerk live volgen via een livestream op de site: www.kerkdelutte.nl

Speciaal voor de kinderen staat op deze website van Lumen Christi een film over het kerstverhaal die met kinderen uit De Lutte is opgenomen.

We hebben dit besluit genomen met pijn in ons hart en beseffen dat velen de viering voor Kerstavond en de Kerstnacht met grote inzet reeds hebben voorbereid. Maar we hopen ook op begrip uwerzijds, en kijken met u, na deze sobere Kerst, uit naar een hoopvolle toekomst in 2021. Moge het Kerstkind, waarin God zelf tot ons komt, ons daartoe de kracht en de hoop geven.

Pastoraal Team en Bestuur Lumen Christi

Pastorpraat

Zalig nieuwjaar,
daarmee mogen we elkaar begroeten ook in dit nieuwe jaar. Dit jaar dat zo anders is begonnen als velen dat de laatste maanden hadden gehoopt en verwacht. We verlangen allemaal naar een werkelijk nieuw begin waarin we elkaar weer gewoon een hand geven, mogen omhelzen, of gewoon een arm om iemand heen kunnen slaan. Het zegt zoveel meer dan woorden alleen. Het is een menselijk verlangen om nabij te zijn wanneer we willen troosten bij ziekte, rouw, verdriet.
Het is gewoon menselijk om een feestje te willen vieren bij de geboorte van een kind of kleinkind, een jubileum of een verjaardag. Om op bezoek te kunnen gaan bij opa en oma. Je klasgenootjes en juf te willen zien. Te giebelen met vriendinnen of samen te scholen in een jongerenkeet.
Het is vandaag terwijl ik dit schrijf het feest van de Openbaring, één van de feesten waarbij het gaat om het verschijnen van God in ons midden en beter bekend als het feest van de komst van de Driekoningen. Deze magiërs volgden een ster die hen langs vreemde wegen bracht naar onbekende oorden. Het oude lieten zij achter zich en zij stonden open voor het nieuwe. Zij namen hun herinneringen en gedachten aan dierbaren mee, hun dromen en wensen.
Dat is iets wat wij ook mogen doen, het oude jaar dat toch een jaar van de angst was, achter ons laten en het nieuwe verwelkomen. Hoe dat er ook uit mag zien. Laat het jaar 2021 in ieder geval een jaar van hoop zijn. Ook al zal de wereld er nooit meer hetzelfde uitzien, we mogen hopen op het nieuwe normaal, waar weer ruimte is om elkaar vrijer te ontmoeten. Waar we het goede wat er ook is, willen zien en koesteren. En waar je geen koning of wijze voor hoeft te zijn maar waar “de betekenis van gewone mensen duidelijk geworden is, van al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, en waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” zoals paus Franciscus zei. Daarmee lijken ze op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.” Wij kennen ze; al die vrijwilligers die zich inzetten voor hulp en aandacht aan de medemens, voor alle werkers in de zorg, in het onderwijs, veiligheidsdiensten.
Mogen we dit nieuwe jaar ons laten leiden door geloof in het goede, de hoop, maar bovenal de liefde Laten we in deze donkere tijd een keten van licht en liefde vormen.

Ingrid Schraven, pastoraal werker

Het licht is uitgezaaid
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die
ons wijst waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.

Het licht is uitgezaaid
en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.

Het licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil
het zich duizendvoudig herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons adem halen.

Sytze de Vries, De mens in het kind, 2009

Vier Kerstmis thuis

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar alles anders door Covid-19.

Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan Kerstmis thuis, via de live stream van uw parochie, of voor televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. U vindt op deze website handige links en downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier Kerstmis! klik hier

POSTER VIER KERSTMIS THUIS

Bezinning tweede zondag van de advent

Advent

Ook nu mogen we ons allen scharen rond onze eigen adventskrans en/of -kaars en verbondenheid ervaren van op een veilige afstand.
Een tweede kaars ontstoken en de warmte voelen, doordringen in ons hart.
Het licht ervan laten schijnen op ons gelaat, onze ogen sluiten en in overgave ons voorbereiden op kerstmis. De weg van warme aanwezigheid ook nu zoeken.
Laat ons er ook nu zijn voor elkaar.

Mogen we dan bidden.
God van leven en licht,
Verwarm ons.
Kom binnen en maak ons creatief in deze coronatijd.
Breng ons licht.
Kom binnen in ons huis.
Wees thuis in ons hart.
Verwarm ons vanbinnen.
Troost ons.
Geef ons moed om de weg van hoopvolle verwachting ook nu te gaan.
Amen.

Bron: Kerknet.be

KISI zorgt voor het Engelenjournaal

Vanaf de eerste zondag van de advent op 29 november tot en met Kerstmis is er iedere dag een speciale aflevering van het “engelenjournaal”!

Hier zijn engelen in gesprek met elkaar, is er elke dag een lezing uit de Bijbel, speciaal uitgebeeld en opgenomen vanuit steeds een andere huiskamer. Je kunt ook zelf aan de slag en je eigen “Boom van Jesse” knutselen, met elke dag een afbeelding om je voor te bereiden op het Hoogfeest van Kerstmis. Heb je een dag gemist, dan kun je de afleveringen terug kijken op: www.engelenjournaal.nl.