Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Misintenties

De misintenties voor de komende feestdagen kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat Lumen Christi, Kerkplein 3 Ootmarsum, tel. 29 29 91 – e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl

De uiterste datum voor het aanvragen van de misintenties zijn voor Pasen 1 april en voor Pinksteren 22 april

Meditatievieringen tijdens de veertigdagentijd

Op weg naar Pasen: Meditatievieringen tijdens de veertigdagentijd. Op Aswoensdag is de voorbereidingstijd op Pasen begonnen, gemarkeerd door het askruisje. Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, zijn er op de 5 woensdagen in de veertigdagentijd meditatieve vieringen. Aan de hand van kruiswegstaties uit onze kerk is er een gezamenlijke voorbereiding geweest met ds Annerie Snier. Zowel Christa Bolscher als Annerie Snier zullen voorgaan. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn in deze korte, ingetogen meditaties, die een bijzonder sfeer kennen, mede door de speciale muziekstukken die zullen klinken en tot inkeer uitnodigen. Door te luisteren, te bidden en door bezinning bereiden we ons zo samen voor op het naderende paasfeest. De thema’s die de komende weken aan de orde komen zijn:

woensdag 27 maart: “Gedwongen om te helpen”
woensdag 3 april: “Zien”
woensdag 10 april:  “Bijna niet te dragen”

De aanvang is telkens 19.00uur. Vanaf 18.45 uur wordt u ontvangen met passende muziek.

De Werkgroep Meditaties

Vastenactie 2019 Ootmarsum

Zoals in de laatste Preaksteulke stond vermeld, gaat de vastenactie dit jaar naar 5 waterprojecten voor o.a. de aanleg van ’n waterput in Niger en in Sierra Leone krijgen 3 dorpen waterpompen, voor goed en schoon drinkwater en betere hygiëne voor mens en dier. Hiervoor kunt u de gift in ’t vastenzakje doen, dat in het Preaksteulke is bijgevoegd en wordt opgehaald door de vele vrijwilligers in week 15, dit is van 8 t/m 13 april a.s. Mocht er geen collectant bij u langskomen en/of bent u niet thuis, dan kan ’t zakje achter in de kerk in de daarvoor bestemde bus of in de brievenbus van het parochiecentrum gedeponeerd worden. Bij voorbaat dank.

De werkgroep M.O.V. Ootmarsum,
G.Willenborg, J.Segerink en R.Hesselink

Palmpasenoptocht in Ootmarsum

Jullie lopen toch ook mee met de Palmpasen-optocht op zondag 14 april vanaf de Markt? De Ootmarsumse Palmpasen wordt gemaakt van buxus welke om een stok is gebonden. In de Palmpasen zit een haan met kuikentjes, een broodrad, een renet appel, krakelingen, vijgen, krenten, en rozijnen. De aanvangstijd is 10.30 uur en we hebben Harmonie Caecilia bereid gevonden om een muzikale bijdrage te leveren. Daarnaast is het vanaf dit jaar mogelijk om tegen een geringe vergoeding een Palmpasen-stok omhuld met buxus te bestellen bij de scouting Ootmarsum. Het gaat niet om het winnen, het moet voor de kinderen gewoon leuk zijn om mee te doen. Gezelligheid is troef en met de zang van het Palmpasen-lied en de muziek van de harmonie moet dat toch zeker lukken

De Palmpasen-commissie 

Op weg naar Pasen

Meditatievieringen tijdens de veertigdagen tijd in Ootmarsum Aswoensdag begint de voorbereidingstijd op Pasen, gemarkeerd door het askruisje. Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, zal er op de 5 woensdagen in de veertigdagentijd een meditatieve viering plaatsvinden. Aan de hand van kruiswegstaties uit onze kerk is er een gezamenlijke voorbereiding geweest met ds Annerie Snier. Zowel Christa Bolscher als Annerie Snier zullen voorgaan. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn in deze korte, ingetogen meditaties, die een bijzonder sfeer kennen, mede door de speciale muziekstukken die zullen klinken en tot inkeer uitnodigen. Door te luisteren, te bidden en door bezinning bereiden we ons zo samen voor op het naderende paasfeest. De thema’s zijn als volgt: woensdag 13 maart : “Geen ontkomen meer aan” woensdag 20 maart: “Heel dichtbij zijn” woensdag 27 maart: “Gedwongen om te helpen” woensdag 3 april: “Zien” woensdag 10 april: “Bijna niet te dragen” De aanvang is telkens 19.00u. Vanaf 18.45u wordt u ontvangen met passende muziek .

De Werkgroep Meditaties

 

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep – Kerk TV

Geen uitzending kerk TV tijdens uitvoeringen. Af en toe bereiken ons vragen en opmerkingen over uitzending van de kerk TV. Deze opmerkingen en vragen hebben meestal betrekking over het niet kunnen ontvangen van de kerk TV bij uitvoeringen. We leggen dat hierna uit.

Wat is er namelijk aan de hand. Kerk TV wordt normaliter alleen gebruikt voor het doorgeven van vieringen in de kerk . Het is niet bedoeld om bijvoorbeeld concerten e.d. ook uit te zenden. Er zijn hiervoor meerdere redenen aan te wijzen. Soms is dat omdat de uitvoerenden dat niet willen. Het komt ook voor dat de uitvoerenden een eigen geluidsinstallatie hebben en het geluid van de kerk uitgeschakeld moet worden. U zou dan alleen beeld hebben zonder geluid. Daarnaast is het Buma/Stemra die ook regels oplegt waardoor het niet mag. We gaan er vanuit dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. Bovendien is het ervaren in levende lijve ook nog eens veel leuker.

Hartelijk dank voor een zeer geslaagde Actie Kerkbalans 2019

Hartelijk dank voor een zeer geslaagde Actie Kerkbalans 2019, mede ook dankzij deelname door zowel jongeren als jonge gezinnen. De locatieraad van de geloofsgemeenschap Simon en Judas wil ieder- een die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van de actie kerkbalans daarvoor hartelijk danken. Velen zijn in de weer geweest om op hun wijze een steentje bij te dragen aan de instandhouding van onze kerk en alles wat daarbij hoort. Hartelijk dank ook aan allen, en dat zijn er heel veel, die een financiële bijdrage hebben geleverd. De oproep van de locatieraad, de pastoor en het comité kerkbijdrage, onder het motto “GEEF VOOR UW KERK als kloppend hart van onze gemeenschap” was niet aan dovemans oren gericht. Het resultaat van de actie mag zeker geslaagd worden genoemd. Ondanks het feit dat het kerkbezoek afneemt hebben we opnieuw een opbrengst mogen noteren die gelijk is aan die van 2018 en mogelijk zelfs iets meer want er komen nog steeds formulieren binnen. Wat ons echter nog meer tot tevredenheid stemt is dat die hogere opbrengst mede wordt veroorzaakt doordat het aantal deel- nemers aan de actie kerkbalans voor het 5 opeenvolgende jaar is toegenomen, ook in procenten uitgedrukt. Opmerkelijk is verder dat met name ook jongeren en jonge gezinnen zich aangesproken voelen en derhalve meedoen. Het doet ons goed te zien dat de betrokkenheid groot is. Wij verbinden daaraan de hoopvolle conclusie dat het u allen heel wat waard is om onze geloofsgemeenschap inclusief kerkgebouw levendig en in stand te houden. We willen u daarvoor oprecht danken en spreken de hoop uit, dat bij een volgende actie nog meer mensen zich geroepen voelen een duit in het zakje te doen. Wij van onze kant zullen de nodige stappen zetten om uw betrokkenheid verder uit te bouwen. Voor zover u het inschrijfformulier nog niet heeft ingeleverd verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen door het in de brieven- bus van de pastorie te deponeren of af te geven bij een van de u bekende vrijwilligers. Nogmaals hartelijk dank aan allen die een financiële bijdrage hebben geleverd. Een speciaal woord van dank ook aan alle vrijwilligers die aan de uitvoering van de actie hebben meegewerkt.

Mede namens het comité kerkbijdragen

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.